Yohanɛɛsɩ 9​:​1-41

  • Yesu kuli abalʋ nɔɔyʋ, weyi palʋlɩ-ɩ nɛ yʋlʋmtʋ yɔ ɛ-ɛsa (1-12)

  • Farɩsɩ mba pɔzʋʋ tɔm abalʋ weyi pokuli ɛ-ɛsa yɔ (13-34)

  • Farɩsɩ mba yʋlʋmtʋ (35-41)

9  Ɛɖɛɣaɣ lɛ, ɛna abalʋ nɔɔyʋ weyi palʋlɩ-ɩ nɛ yʋlʋmtʋ yɔ.  Nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔzɩ-ɩ se: “Raabi, alabɩ kɩwɛɛkɩm nɛ palʋlɩ abalʋ ɛnɛ nɛ yʋlʋmtʋ, ɛ-maɣmaɣ yaa ɛ-lʋlɩyaa?”  Yesu cosi se: “Pɩtɩkɛ abalʋ ɛnɛ nɛ pɩtɩkɛ ɛ-lʋlɩyaa ɖɔɖɔ labɩnɩ kɩwɛɛkɩm, ɛlɛ pɩlabɩ mbʋ se ɛyaa ɩpɩzɩ nɛ pana Ɛsɔ tʋma ɛ-hɔɔlʋʋ taa.  Pɩwɛɛ se ɖɩla Weyi etiyi-m yɔ ɛ-tʋma evemiye taa; ɖoo kaɣ yuu nɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla tʋmɩyɛ.  Alɩwaatʋ ndʋ mɛnkpɛndɩ mɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, mɛnkɛ ɛjaɖɛ ñalɩmɩyɛ.”  Ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtɔ ndaatʋ tataa nɛ ɛhɔyɩnɩ ahɔya, nɛ ɛtaa-yɛ abalʋ ɛnʋ ɛ-ɛsa yɔɔ  nɛ eheyi-i se: “Wolo nɛ ŋkɔ ñɛ-ɛsa Siloowaam lɩŋgamʋʋ taa” (Siloowaam tɔbʋʋ lɛ se “Petiyaa”). Nɛ ewolo nɛ ɛkɔ ɛ-ɛsa, nɛ ɛpɩsaa lɛ eɖiɣni naʋ.  Peeɖe ɛ-cɔlɔ mba nɛ mba ɖooo lɛ paanawa se ɛkɛ sʋlʋmʋyʋ yɔ, papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Pɩtɩkɛ abalʋ weyi ɛcakaɣ nɛ ɛsʋlʋmʋʋ yɔ, ɛnʋ lɛ?”  Nabɛyɛ wɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛnʋ lɛ.” Lalaa ñɔtɔŋ se: “Pɩtɩkɛ ɛnʋ, ɛlɩ-ɩ kɩlɩʋ.” Abalʋ ɛnʋ, ɛwɛɛ nɛ ɛtɔŋ se: “Ma na.” 10  Ðɩnɛ ɛlɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ye mbʋ, ɛzɩma pɩlaba nɛ ñɛ-ɛsa kuli?” 11  Ecosi se: “Abalʋ weyi payaɣ se Yesu yɔ, ɛhɔyɩ ahɔya nɛ ɛtaa-yɛ mɛ-ɛsa yɔɔ nɛ eheyi-m se: ‘Wolo Siloowaam nɛ ŋkɔ ñɛ-ɛsa.’ Nɛ mowolo mɔnkɔ mɛ-ɛsa nɛ manpaɣzɩ naʋ.” 12  Peeɖe pɔpɔzɩ-ɩ se: “Le abalʋ ɛnʋ ɛwɛɛ?” Ecosi se: “Maasɩŋ.” 13  Powoni abalʋ weyi ɛɛkɛ yʋlʋm yɔ Farɩsɩ mba cɔlɔ. 14  Pɩɩtʋʋzɩnaa se kɩyakʋ ŋgʋ Yesu hɔyɩ ahɔya nɛ ekuli abalʋ ɛnʋ ɛ-ɛsa yɔ, pɩɩkɛ Sabaatɩ wiye. 15  Pʋyɔɔ Farɩsɩ mba ɖɔɖɔ paɣzɩ abalʋ ɛnʋ pɔzʋʋ se pana ɛzɩma pɩlaba nɛ ɛ-ɛsa kuli yɔ. Eheyi-wɛ se: “Ɛta mɛ-ɛsa yɔɔ ahɔya, nɛ mɔnkɔ mɛ-ɛsa nɛ manpaɣzɩ naʋ.” 16  Ðɩnɛ ɛlɛ Farɩsɩ mba nabɛyɛ paɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Abalʋ ɛnʋ, ɛtɩlɩɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛñaŋ Sabaatɩ.” Lalaa ñɔtɔŋ se: “Ɛzɩma ɛyʋ weyi ɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla maamaaci lakasɩ nzɩ?” Nɛ pɛ-hɛkʋ taa tayɩ. 17  Nɛ patasɩ pɔzʋʋ yʋlʋm ɛnʋ se: “Suwe ñɔyɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñɛ-ɛsa ekulaa?” Abalʋ ɛnʋ ecosi se: “Ɛkɛ nayʋ.” 18  Ɛlɛ Yuuda mba titisi se ɛɛkɛ yʋlʋm nɛ ɛpaɣzɩ naʋ, pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ paya abalʋ weyi ɛnaɣ lɛɛlɛɛyɔ yɔ ɛ-lʋlɩyaa yɔ. 19  Nɛ pɔpɔzɩ-wɛ se: “Mɩ-pɩyalʋ ɛnɛ ɩtɔŋ se ɩlʋlɩ-ɩ nɛ yʋlʋmtʋ na? Ye mbʋ, ɛzɩma pɩlaba nɛ ɛnaɣ lɛɛlɛɛyɔ yɔ?” 20  Ɛ-lʋlɩyaa cosi se: “Ðɩsɩm mbʋ se ɖa-pɩyalʋ lɛ, nɛ ɖɩlʋlɩ-ɩ nɛ yʋlʋmtʋ. 21  Ɛlɛ ɖɩɩsɩŋ ɛzɩma pɩlaba nɛ ɛnaɣ lɛɛlɛɛyɔ yɔ; nɛ ɖɩɩsɩŋ weyi ekuli ɛ-ɛsa yɔ. Ɩpɔzɩ-ɩ. Ɛpaɣlaa. Ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdʋʋ.” 22  Ɛ-lʋlɩyaa yɔɔdɩ tɔm ndʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ peseɣaɣ Yuuda mba sɔɔndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yuuda mba kaatɛm ɖama nɩnʋʋ se ye nɔɔyʋ ɛyɔɔdɩ kaɣlaa se Yesu lɛ Krɩstʋ yɔ, pɩwɛɛ se pɔɖɔɔnɩ-ɩ sinaagɔɔgɩ taa. 23  Pʋyɔɔ ɛ-lʋlɩyaa yɔɔdaa se: “Ɛpaɣlaa. Ɩpɔzɩ-ɩ.” 24  Pʋyɔɔ patasɩ yaʋ abalʋ weyi ɛɛkɛ yʋlʋm yɔ nabʋlɛ ɖeɖe nɛ peheyi-i se: “Ha Ɛsɔ samtʋ; ɖɩnawa se ɛyʋ ɛnʋ ɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ.” 25  Ecosi se: “Ye ɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ yɔ, maasɩŋ. Pʋyʋ kʋɖʋm mansɩma, maakɛ yʋlʋm, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ manaɣ.” 26  Ðɩnɛ ɛlɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ ɛlabɩ-ŋ? Ɛzɩma ɛlaba nɛ ekuli ñɛ-ɛsa?” 27  Ecosi-wɛ se: “Maatɛm-mɩ heyuu, ɛlɛ itiwelisi. Ɛbɛ yɔɔ ɩñɩnɩɣ se ɩtasɩ-tʋ nɩʋ? Yaa mɩ ɖɔɖɔ ɩsɔɔlaa se ɩpɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa?” 28  Peeɖe penimi-i nɛ peheyi-i se: “Ñɛkɛnɩ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ, ɛlɛ ɖa lɛ Moyizi tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖɩkɛnaa. 29  Ðɩsɩm mbʋ se Ɛsɔ yɔɔdɩnɩ Moyizi, ɛlɛ ɛyʋ ɛnʋ lɛ, ɖɩtɩtɩlɩ ɖenɖe ɛlɩnaa yɔ.” 30  Abalʋ ɛnʋ ecosi-wɛ se: “Toovenim taa lɛ, pɩwɛ piti kpem se ɩɩsɩŋ ɖenɖe ɛlɩnaa yɔ, ŋgʋ ekuli mɛ-ɛsa. 31  Ðɩsɩm mbʋ se Ɛsɔ eewelisiɣni kɩwɛɛkɩm laɖaa, ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛñaŋ Ɛsɔ nɛ ɛlakɩ ɛ-sɔɔlɩm yɔ, ewelisiɣni-i. 32  Kpaɣnɩ caanaʋ taa, wiɖiyi ɖɩtɩnɩɩ se nɔɔyʋ kuli weyi palʋlɩ-ɩ nɛ yʋlʋmtʋ yɔ ɛ-ɛsa. 33  Ye ɛyʋ ɛnɛ ɛtaalɩɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, ɛtaapɩzɩ nɛ ɛla nabʋyʋ kpa.” 34  Pocosi-i nɛ pɔtɔ se: “Kɩwɛɛkɩm taa palʋlɩ ña-tɩŋa pilim, nɛ ŋwɛɛ nɛ ŋwɩlɩɣ-ɖʋ tɔm na?” Nɛ palɩzɩ-ɩ awayɩ! 35  Yesu nɩɩ se palɩzɩ-ɩ awayɩ, nɛ ɛna-ɩ lɛ, ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ŋwɛnɩ tisuu ɛyʋ Pɩyalʋ yɔɔ?” 36  Abalʋ ɛnʋ ecosi se: “Ðajaa, anɩ ɛkɛnaa, se pɩsa nɛ mɛwɛɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ?” 37  Yesu heyi-i se: “Ŋna-ɩ, nɛ toovenim taa lɛ, ɛnʋ wɛna nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ŋ.” 38  Abalʋ ɛnʋ ɛyɔɔdɩ se: “Kɩbaɣlʋ, mɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ.” Nɛ ɛha-ɩ ñamtʋ.* 39  Nɛ Yesu yɔɔdɩ se: “Tɔm hʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ mɔnkɔm ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ, se mba paanaɣ yɔ papɩzɩ nɛ pana, nɛ mba panaɣ yɔ papɩsɩ yʋlʋmaa.” 40  Farɩsɩ ñɩma mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ, panɩɩ tɔm ndʋ, nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ða ɖɔɖɔ ɖɩkɛ yʋlʋmaa yaa we?” 41  Yesu heyi-wɛ se: “Ye ɩɩkɛ yʋlʋmaa kɔyɔ, ɩtaawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ ɩtɔŋ se: ‘Ðɩnaɣ.’ Mɩ-kɩwɛɛkɩm wɛ mbʋ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ.”