Yohanɛɛsɩ 8​:​12-59

 • Yesu wɛ Kizinzikiŋ Kazandʋ taa (1-13)

 • Yesu wɩlɩɣ tɔm kazandʋ taa (14-24)

 • Lɩmaɣza ndɩ ndɩ wena ɛyaa wɛnɩ Yesu yɔɔ yɔ (25-52)

 • Caa lɩzɩɣ aseɣɖe Yesu yɔɔ (12-30)

  • Yesu, “ɛjaɖɛ ñalɩmɩyɛ” (12)

 • Abraham piya (31-41)

  • “Toovenim kaɣ-mɩ holuu” (32)

 • Eleeu piya (42-47)

 • Yesu nɛ Abraham (48-59)

8  12  Nɛ Yesu tasɩ-wɛ yɔɔdɩnʋʋ nɛ ɛtɔ se: “Mɛkɛnɩ ɛjaɖɛ ñalɩmɩyɛ. Weyi ɛtɩŋɩɣ ma-wayɩ yɔ, ɛɛkaɣ ɖɔm cɩkpɛndʋʋ taa kpa, ɛlɛ ɛkaɣ wɛnʋʋ wezuu ñalɩmɩyɛ.” 13  Peeɖe Farɩsɩ mba heyi-i se: “Ŋlɩzɩɣ aseɣɖe ña-maɣmaɣ ñɔ-yɔɔ; ña-aseɣɖe tɔm tɩkɛ toovenim.” 14  Yesu cosi-wɛ se: “Paa malɩzɩɣ aseɣɖe ma-maɣmaɣ mɔ-yɔɔ kɔyɔ, ma-aseɣɖe tɔm kɛ toovenim, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mansɩm ɖenɖe malɩnaa nɛ ɖenɖe mɛwɛɛ nɛ mowoki yɔ. Ɛlɛ mɩ lɛ, ɩɩsɩŋ ɖenɖe malɩnaa nɛ ɖenɖe mɛwɛɛ nɛ mowoki yɔ. 15  Ɩhʋʋ tɔm tomnaɣ yɔɔ;* ma lɛ maahʋʋnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ tɔm. 16  Ɛlɛ paa mahʋʋ tɔm yɔ, mɔn-tɔm hʋʋ kɛ toovenim, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnfɛyɩ men-ɖeke, ɛlɛ Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛwɛ mɔn-cɔlɔ. 17  Pɩtasɩ lɛ, pama mɩ-maɣmaɣ mɩ-Paɣtʋ taa se: ‘Ɛyaa naalɛ aseɣɖe tɔm kɛ toovenim.’ 18  Malɩzɩɣ aseɣɖe ma-maɣmaɣ mɔ-yɔɔ, nɛ Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛlɩzɩɣ ɖɔɖɔ aseɣɖe mɔ-yɔɔ.” 19  Peeɖe pɔpɔzɩ-ɩ se: “Le ña-Caa wɛɛ?” Yesu cosi-wɛ se: “Ɩɩsɩŋɩ-m nɛ ɩɩsɩŋ ɖɔɖɔ man-Caa. Ye ɩɩsɩmɩ-m kɔyɔ, ɩɩsɩm ɖɔɖɔ man-Caa.” 20  Ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ ɖenɖe haɖɛ aɖakasɩ wɛɛ yɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlaɣ tɔm templo taa yɔ. Ɛlɛ nɔɔyʋ tɩkpa-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-ñɩɣyʋʋ tɩtalɩta. 21  Nɛ ɛtasɩ-wɛ heyuu se: “Menɖiɣni ɖɛʋ, nɛ ɩkaɣ-m ñɩnʋʋ, ɛlɛ ɩkaɣ sɩbʋ mɩ-kɩwɛɛkɩm taa. Ðenɖe menɖiɣni wobu yɔ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɔɔ peeɖe.” 22  Peeɖe Yuuda mba paɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɛzɩ ɛcaɣ ɛ-tɩ kʋʋ yaa we? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɔŋ se: ‘Ðenɖe menɖiɣni wobu yɔ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɔɔ peeɖe.’” 23  Ɛtasɩ-wɛ heyuu se: “Ɩkɛ tataa mba; ma mɛnkɛ ɛsɔdaa tʋ. Ɩkɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ mba; ma mantɩkɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ tʋ. 24  Mbʋ yebina nɛ meheyi-mɩ se: Ɩkaɣ sɩbʋ mɩ-kɩwɛɛkɩm taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye iitisiɣ se mɛkɛnɩ ɛnʋ yɔ, ɩkaɣ sɩbʋ mɩ-kɩwɛɛkɩm taa.” 25  Ðɩnɛ ɛlɛ, papaɣzɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Anɩ ŋkɛnaa?” Yesu cosi-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ mɛwɛɛ nɛ mɔyɔɔdʋʋnɩ-mɩ kpem? 26  Mɛwɛnɩ tɔm sakɩyɛ se mɔyɔɔdʋʋ mɩ-yɔɔ, nɛ tɔm sakɩyɛ wɛɛ se mahʋʋ. Toovenim taa lɛ, Weyi etiyi-m yɔ, ɛkɛ toovenim tʋ, nɛ tɔm ndʋ ɖeyi ɖeyi manɩ ɛ-cɔlɔ yɔ, ndʋ mɛwɛɛ nɛ mɔyɔɔdʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ.” 27  Patɩnɩɩ pʋ-tɔbʋʋ se Caa tɔm ɛwɛɛ nɛ eheyiɣ-wɛ. 28  Nɛ Yesu tɔ se: “Ɩkpazɩɣ ɛyʋ Pɩyalʋ nɛ pɩtɛ lɛ, peeɖe ɩtɩlɩɣ se mɛnkɛ ɛnʋ, nɛ maalakɩ nabʋyʋ ma-maɣmaɣ man-tɩ yɔɔ; ɛlɛ tɔm ndʋ Caa wɩlɩ-m yɔ, ndʋ mɔyɔɔdʋʋ. 29  Nɛ Weyi etiyi-m yɔ, ɛwɛ mɔn-cɔlɔ; etiyebi-m men-ɖeke, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ɛzɩmtaa lɛ, malakɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ-ɩ yɔ.” 30  Ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ wɛɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ. 31  Ðɩnɛ ɛlɛ Yesu tasɩ heyuu Yuuda ñɩma mba petisi ɛ-yɔɔ yɔ se: “Ye ɩɖɔkɩ mɔn-tɔm kɔyɔ, ɩkɛ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa siŋŋ, 32  nɛ ɩkaɣ tɩlʋʋ toovenim, nɛ toovenim kaɣ-mɩ holuu.” 33  Pekitini-i se: “Ðɩkɛ Abraham liɖe taa piya nɛ wiɖiyi ɖɩtɩkɛ nɔɔyʋ yomaa. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋtɔŋ se: ‘Pakaɣ-mɩ holuu’?” 34  Yesu cosi-wɛ se: “Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se weyi ɛlakɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛkɛ kɩwɛɛkɩm yom. 35  Pɩtasɩ lɛ, yom ɛɛcakɩ ɖɩɣa taa tam; ɛlɛ pɩyalʋ cakɩnɩ tam. 36  Ye mbʋ, ye Pɩyalʋ eholi-mɩ yɔ, ɩkaɣ wɛʋ mɩ-tɩ yɔɔ toovenim taa. 37  Manawa se ɩkɛ Abraham liɖe taa piya. Ɛlɛ ɩñɩnɩɣ se ɩkʋ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ iitisiɣ tɔm ndʋ mawɩlɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ. 38  Maawɛ man-Caa cɔlɔ nɛ mana mbʋ yɔ, pɩ-tɔm mɔyɔɔdʋʋ; ɛlɛ mɩ lɛ ɩlakɩ ndʋ ɩnɩ mɩ-caa cɔlɔ yɔ.” 39  Pocosi-i se: “Ða-caa kɛlɛ Abraham.” Yesu heyi-wɛ se: “Ye ɩɩkɛ Abraham piya yɔ, ɩɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ lakasɩ nzɩ Abraham laba yɔ. 40  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩñɩnɩɣ se ɩkʋ-m, ma weyi meheyi-mɩ toovenim ndʋ manɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Abraham tɩla mbʋ. 41  Mɩ-caa lakasɩ iɖiɣni labʋ.” Peheyi-i se: “Ðɩtɩkɛ acɛyɛ* piya; Caa kʋɖʋm ɖɩwɛna, Ɛsɔ.” 42  Yesu heyi-wɛ se: “Ye Ɛsɔ kaakɛ mɩ-Caa yɔ, ɩɩsɔɔlɩ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ cɔlɔ malɩnaa nɛ mɛwɛɛ cɩnɛ. Mantɩkɔɔ ma-maɣmaɣ man-tɩ yɔɔ, ɛlɛ Ɛnʋ tiyini-m. 43  Ɛbɛ yɔɔ ɩɩnɩɣ tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-tɔbʋʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩpɩzɩɣ se iwelisi mɔn-tɔm. 44  Ɩlɩnɩ mɩ-caa Eleeu cɔlɔ, nɛ ɩsɔɔlɩ labʋ mɩ-caa sɔɔlɩm. Ɛɛkɛ ɛyaa kʋyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛpaɣzaa yɔ,* nɛ ɛtɩcaɣ toovenim taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim fɛyɩ ɛ-taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdʋʋ cɛtɩm tɔm yɔ, ɛyɔɔdʋʋ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛwɛʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ cɛtɩyʋ nɛ cɛtɩm caa. 45  Ɛlɛ ma lɛ, ɛzɩma meheyiɣ-mɩ toovenim yɔ pʋyɔɔ lɛ, iitisiɣ mɔ-yɔɔ. 46  Mɩ-taa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛwɩlɩ se malabɩ kɩwɛɛkɩm? Ye mɔyɔɔdʋʋ toovenim, ɛbɛ yɔɔ iitisiɣ mɔ-yɔɔ? 47  Weyi ɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, ewelisiɣ Ɛsɔ tɔm. Mɩ lɛ iiwelisiɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩtɩlɩɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ.” 48  Yuuda mba cosi-i nɛ pɔtɔ se: “Ðɩfɛyɩnɩ toovenim se ɖɩtɔ se: ‘Ŋkɛ Samaarii tʋ nɛ ŋwɛnɩ eleeu’ na?” 49  Yesu kitina se: “Mɛnfɛyɩnɩ eleeu, ɛlɛ manɖʋʋ man-Caa hɩɖɛ, nɛ mɩ lɛ ɩɖʋʋ-m fɛyɛ. 50  Ɛlɛ maañɩnɩɣ ma-maɣmaɣ man-samtʋ; Nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ-tʋ nɛ ɛhʋʋ tɔm. 51  Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se ye nɔɔyʋ ɛɖɔŋ mɔn-tɔm yɔɔ kɔyɔ, ɛɛkaɣ sɩbʋ wiɖiyi kpa.” 52  Yuuda mba heyi-i se: “Lɛɛlɛɛyɔ kpem ɖɩnawa se ŋwɛnɩ eleeu. Abraham sɩba, nayaa ɖɔɖɔ, ɛlɛ ñɔtɔŋ se: ‘Ye nɔɔyʋ ɛɖɔŋ mɔn-tɔm yɔɔ kɔyɔ, ɛɛkaɣ ɖɩŋʋʋ sɩm wiɖiyi kpa.’ 53  Ŋkɩlɩ ɖa-caa Abraham weyi ɛsɩba yɔ yaa we? Nayaa ɖɔɖɔ sɩba. Anɩ ŋtɔŋ se ŋkɛnaa?” 54  Yesu cosi se: “Ye mansaŋ man-tɩ yɔ, man-samtʋ tɩkɛ pʋyʋ. Man-Caa saŋnɩ-m, weyi ɩtɔŋ se ɛkɛ mɩ-Ɛsɔ yɔ. 55  Ŋgʋ, ɩtɩsɩmɩ-ɩ, ɛlɛ ma mansɩmɩ-ɩ. Nɛ ye mɔntɔm se maasɩŋɩ-ɩ yɔ, mɛnkɛɣ cɛtɩyʋ ɛzɩ mɩ yɔ. Ɛlɛ mansɩmɩ-ɩ nɛ mɛwɛɛ mɔnɖɔŋ ɛ-tɔm yɔɔ. 56  Mɩ-caa Abraham taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ se ɛna man-kɩyakʋ, nɛ ɛna-kʋ nɛ ɛ-taa la leleŋ.” 57  Ðɩnɛ ɛlɛ Yuuda mba pɔzɩ-ɩ se: “Ŋtɩtalɩtɩ pɩnzɩ 50, ɛlɛ ŋna Abraham?” 58  Yesu heyi-wɛ se: “Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Abraham lɛ, maatɛm wɛʋ.” 59  Peeɖe pakpaɣ pɛɛ se payakɩ-ɩ, ɛlɛ Yesu mɛlɩ nɛ ɛlɩɩ templo taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Ɩcɔŋnɩ mbʋ pɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem yɔ nɛ ɩhʋʋ tɔm.”
Yaa “kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ.” Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kpaɣnɩ kiɖe tɛɛ.”