Yohanɛɛsɩ 7​:​1-52

  • Yesu wɛ Kizinzikiŋ Kazandʋ taa (1-13)

  • Yesu wɩlɩɣ tɔm kazandʋ taa (14-24)

  • Lɩmaɣza ndɩ ndɩ wena ɛyaa wɛnɩ Yesu yɔɔ yɔ (25-52)

7  Pʋwayɩ lɛ, Yesu wɛɛ nɛ ɛcɔʋ Galilee taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtaasɔɔlɩ se ewolo Yuudee mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yuuda mba kaawɛɛ nɛ pañɩnɩɣ se pakʋ-ɩ.  Ɛlɛ, Yuuda mba Kizinzikiŋ Kazandʋ kaañɔtaa.  Pʋyɔɔ e-newaa abalɩñɩma heyi-i se: “Kʋyɩ cɩnɛ nɛ ŋwolo Yuudee, nɛ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa na ɖɔɖɔ tʋma wena ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ nɔɔyʋ ɛɛlakɩ nabʋyʋ mɛsaɣ tɛɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛñɩnɩɣ se ɛyaa ɩtɩlɩ-ɩ yɔ. Ye ŋlakɩ lakasɩ sɩnɛ yɔ, wɩlɩ ña-tɩ ɛjaɖɛ.”  Toovenim taa lɛ, e-newaa taawɛɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ.  Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ se: “Ma-alɩwaatʋ tɩtalɩta, ɛlɛ mɩ lɛ ɩpɩzɩɣ nɛ iwolo paa ɛzɩmtaa.  Ɛjaɖɛ fɛyɩnɩ kawanaɣ nakɛyɛ se ɖɩpaɖɩ-mɩ, ɛlɛ ma lɛ ɖɩpaɖɩɣ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ malɩzɩɣ aseɣɖe ɖɩ-yɔɔ se ɖɩ-tʋma kɛ kɩdɛkɛda.  Mɩ lɛ, ɩkpa kazandʋ taa; ma lɛ maapadɩɣ kpaʋ kazandʋ ndʋ tɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ma-alɩwaatʋ tɩtalɩta.”  Nɛ ɛtɛm-wɛ tɔm ndʋ heyuu lɛ, ɛcaɣ Galilee. 10  Ɛlɛ e-newaa kpa kazandʋ taa lɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛkpa mɛsaɣ tɛɛ, nɛ etiyele nɛ nɔɔyʋ na-ɩ. 11  Nɛ Yuuda mba paɣzɩ-ɩ ñɩnʋʋ kazandʋ taa nɛ pɔtɔŋ se: “Le abalʋ ɛnʋ ɛwɛɛ?” 12  Nɛ ɛyaa wɛɛtɩɣ ɖama ɛ-tɔm ɛyaa samaɣ taa pɩdɩɩfɛyɩ. Nabɛyɛ tɔŋaɣ se: “Ɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ.” Lalaa ñɔtɔŋ se: “Ɛtɩkɛ ɛyʋ kɩbanʋ. Epeɣziɣ ɛyaa samaɣ.” 13  Toovenim taa lɛ, nɔɔyʋ taayɔɔdʋʋ ɛ-tɔm ɛyaa ɛsɩndaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ peseɣaɣ Yuuda mba sɔɔndʋ. 14  Kazandʋ tayɩ hɛkʋ lɛ, Yesu wolo templo taa nɛ ɛpaɣzɩ tɔm wɩlʋʋ. 15  Nɛ pɩɖɩɣzɩ Yuuda mba, nɛ pɔtɔŋ se: “Abalʋ ɛnɛ ɛlabɩ ɛzɩma nɛ ɛtɩlɩ Masɩ mbʋ, ŋgʋ ɛtɩla sukuli nakʋyʋ?”* 16  Yesu kitini-wɛ se: “Tɔm ndʋ mawɩlɩɣ yɔ tɩtɩlɩɩnɩ mɔn-cɔlɔ, ɛlɛ tɩlɩnɩ weyi etiyi-m yɔ ɛ-cɔlɔ na. 17  Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlaa se ɛla Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, ɛkaɣ tɩlʋʋ se tɔm ndʋ mawɩlɩɣ yɔ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yaa tɩlɩnɩ ma-maɣmaɣ mɔn-cɔlɔ na. 18  Weyi ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-cɔlɔ yɔ, eɖiɣni ñɩnʋʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-samtʋ; ɛlɛ weyi ɛñɩnɩɣ weyi etiyi-i yɔ ɛ-samtʋ yɔ, ɛyʋ ɛnʋ ɛkɛ toovenim tʋ nɛ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɩfɛyɩ ɛ-taa. 19  Moyizi ha-mɩ Paɣtʋ, yaa pɩtɩkɛ mbʋ? Ɛlɛ mɩ-taa nɔɔyʋ ɛɛñaŋ Paɣtʋ. Ɛbɛ yɔɔ ɩñɩnɩɣ se ɩkʋ-m?” 20  Ɛyaa samaɣ cosi-i se: “Ŋwɛnɩ eleeu. Añɩnɩɣ se ɛkʋ-ŋ?” 21  Yesu cosi-wɛ se: “Lakasɩ kʋɖʋmsɩ malaba, nɛ pɩɖɩɣzɩ mɩ-tɩŋa. 22  Pʋyɔɔ Moyizi ha-mɩ pɛlɩtʋ—tɩtɩlɩɩnɩ Moyizi cɔlɔ, ɛlɛ tɩlɩnɩ cɔzɔnaa cɔlɔ—nɛ ɩpɛlɩɣ ɛyʋ sabaatɩ wiye. 23  Ye pɛpɛlɩɣ ɛyʋ sabaatɩ wiye se pɩsa nɛ pataawɛɛkɩ Moyizi Paɣtʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ mɩ-taa wɩɣnɩ-m siŋŋ se malaba nɛ ɛyʋ yɔɔ cɛ cɩɖɩ cɩɖɩ sabaatɩ wiye? 24  Iyele cɔnʋʋ mbʋ pɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem yɔ pʋcɔ nɛ ɩhʋʋ tɔm, ɛlɛ ɩhʋʋ tɔm siɣsiɣ.” 25  Ðɩnɛ ɛlɛ Yeruzalɛm mba nabɛyɛ paɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Pɩtɩkɛ ɛyʋ ɛnɛ pɛwɛɛ nɛ pañɩnɩɣ se pakʋ yaa we? 26  Ɛlɛ ɩna, ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ ɛyaa samaɣ taa kaɣlaa, nɛ paaheyiɣ-i natʋyʋ. Ɛzɩ ñʋndɩnaa kɔm nɛ patɩlɩ toovenim taa se ɛnʋ kɛnɩ Krɩstʋ? 27  Piyele nɛ ɖɩsɩm ɖenɖe abalʋ ɛnʋ ɛlɩnaa yɔ; ɛlɛ Krɩstʋ kɔŋ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛtɩlɩɣ ɖenɖe ɛlɩnaa yɔ.” 28  Nɛ Yesu wɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm templo taa lɛ, ɛyɔɔdɩ ɖoŋ se: “Ɩsɩmɩ-m nɛ ɩtɩlɩ ɖenɖe malɩnaa yɔ. Nɛ mantɩkɔɔ ma-maɣmaɣ man-tɩ yɔɔ, ɛlɛ Weyi etiyi-m yɔ, ɛwɛ toovenim taa, nɛ ɩɩsɩŋɩ-ɩ. 29  Ma lɛ mansɩmɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnkɛ e-lone taa caɣyʋ, nɛ ɛnʋ tiyini-m.” 30  Peeɖe papaɣzɩ ñɩnʋʋ se pakpa-ɩ, ɛlɛ nɔɔyʋ tɩkpazɩ nesi ɛ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-ñɩɣyʋʋ tɩtalɩta. 31  Paa mbʋ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ kaawɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ, nɛ pɔtɔŋ se: “Alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ kɔŋ yɔ, ɛkaɣ labʋ maamaaci lakasɩ* nɛ pɩkɩlɩ nzɩ abalʋ ɛnɛ ɛlaba yɔ yaa we?” 32  Farɩsɩ mba nɩɩ se ɛyaa samaɣ wɛɛ nɛ kɛwɛɛtɩɣ ɛ-tɔm mbʋ, nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ Farɩsɩ mba petiyi sɔɔjanaa se pakpa-ɩ. 33  Nɛ Yesu heyi-wɛ se: “Mankaɣ wɛʋ mɩ-cɔlɔ alɩwaatʋ pazɩ pʋcɔ nɛ mowolo Weyi etiyi-m yɔ ɛ-cɔlɔ. 34  Ɩkaɣ-m ñɩnʋʋ, ɛlɛ ɩɩkaɣ-m naʋ, nɛ ɖenɖe mɛwɛɛ yɔ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɔɔ peeɖe.” 35  Pʋyɔɔ Yuuda mba yɔɔdɩnɩ ɖama nɛ pɔtɔ se: “Le ɛyʋ ɛnɛ ɛñɩnɩɣ wobu nɛ ɖɩɩkaɣ-ɩ naʋ? Ɛzɩ ɛñɩnɩɣ wobu Yuuda ñɩma mba pamɩzɩ Grɛɛkɩ mba hɛkʋ taa yɔ pɔ-cɔlɔ nɛ ɛwɩlɩ Grɛɛkɩ mba tɔm yaa we? 36  Ɛyɔɔdʋʋ se: ‘Ɩkaɣ-m ñɩnʋʋ, ɛlɛ ɩɩkaɣ-m naʋ, nɛ ɖenɖe mɛwɛɛ yɔ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɔɔ peeɖe’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?” 37  Kɛdɛzaɣ kɩyakʋ, ŋgʋ kɩkɛ kazandʋ kɩyakʋ sɔsɔʋ yɔ ki-wiye lɛ, Yesu kʋyɩ ɛsɩŋ nɛ ɛyɔɔdɩ ɖoŋ se: “Ye lɔkɔtʋ ɛɖɛ nɔɔyʋ yɔ, ɛkɔɔ mɔn-cɔlɔ nɛ ɛñɔɔ lɩm. 38  Weyi ɛwɛɣnɩ tisuu mɔ-yɔɔ yɔ, ɛzɩ mayaɣ yɔɔdʋʋ yɔ: ‘Lemisi nzɩ sɩ-taa wezuu lɩm wɛɛ yɔ, sɩkaɣ lɩnʋʋ ɖooo ɛ-taa nɛ sikpeŋ.’” 39  Ɛlɛ fezuu tɔm ɛyɔɔdaɣ, ŋgʋ pakaɣ haʋ mba pɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ; patɩmʋtɩ fezuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ tɩsamtɩ Yesu. 40  Mba panɩ tɔm ndʋ ɛyaa samaɣ taa yɔ, pa-taa nabɛyɛ paɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Toovenim taa lɛ, ɛnɛ ɛkɛ Nayʋ.” 41  Lalaa wɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Ɛnɛ ɛkɛ Krɩstʋ.” Ɛlɛ nabɛyɛ ñɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Krɩstʋ lɩɣnɩ Galilee yaa we? 42  Mayaɣ ɛɛyɔɔdʋʋ se Krɩstʋ kaɣ lɩnʋʋ Daviid liɖe taa, nɛ ɛkaɣ lɩnʋʋ Bɛtɩlɛhɛm, tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩ-taa Daviid kaawɛɛ yɔ yaa we?” 43  Pʋyɔɔ pɩkɔnɩ tayʋʋ ɛyaa samaɣ taa ɛ-yɔɔ. 44  Paa mbʋ yɔ, pa-taa nabɛyɛ kaasɔɔlaa se pakpa-ɩ, ɛlɛ nɔɔyʋ tɩkpazɩ nesi ɛ-yɔɔ. 45  Nɛ sɔɔjanaa pɩsɩ nɛ pɔkɔɔ layaa sɔsaa nɛ Farɩsɩ mba cɔlɔ, nɛ paba pɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩtɩkɔnɩ-ɩ?” 46  Sɔɔjanaa cosi se: “Wiɖiyi ɛyʋ nɔɔyʋ tɩyɔɔdɩ tɔm mbʋ.” 47  Nɛ Farɩsɩ mba kitina se: “Epeɣzi-mɩ ɖɔɖɔ yaa we? 48  Ɩnaɣ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ yaa Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ tisi ɛ-yɔɔ yaa we? 49  Ɛlɛ ɛyaa samaɣ kanɛ, ŋga katɩtɩlɩ Paɣtʋ yɔ, kɛkɛ samaɣ ŋga pɔlɔ kɔ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ yɔ.” 50  Niikoodɛm weyi ɛɛtɛm ɛ-cɔlɔ kɔm nɛ ɛkɛ Farɩsɩ mba taa nɔɔyʋ yɔ, eheyi-wɛ se: 51  “Ða-Paɣtʋ taa lɛ, paahʋʋnɩ ɛyʋ tɔm nɛ patɩcalɩnɩ-ɩ welisinuu nɛ patɩlɩ mbʋ ɛlakɩ yɔ, yaa pɩtɩkɛ mbʋ?” 52  Pocosi-i se: “Ña ɖɔɖɔ ŋlɩnɩ Galilee yaa we? Ñɩnɩ nɛ ŋna se nayʋ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ lɩnʋʋ Galilee.”*

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se raabiwaa yaa Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa sukuli.
Piye piye, “ɛkaɣ labʋ yʋsasɩ.”
Tɔm ndʋ tɩwɛ kpaɣnɩ kalɩtʋ 53 nɛ piwolo ñʋʋ 8 kalɩtʋ 11 taa yɔ, tɩfɛyɩ Bibl takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ pataɣ-sɩ liu yɔ sɩ-taa.