Yohanɛɛsɩ 6​:​1-71

  • Yesu calɩ ɛyaa 5 000 (1-15)

  • Yesu ɖɔŋ lɩm yɔɔ (16-21)

  • Yesu, “wezuu kpɔnʋ” (22-59)

  • Yesu tɔm tuuli ɛyaa sakɩyɛ (60-71)

6  Pʋwayɩ lɛ, Yesu tɛzɩ Galilee yaa Tiberiyaadɩ teŋgu nɛ ewolo kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ.  Nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ wɛɛ nɛ katɩŋɩɣ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɛwɛɛ nɛ kanaɣ maamaaci lakasɩ nzɩ ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ nɛ ɛwaɣ kʋdɔndɩnaa yɔ.  Nɛ Yesu kpa pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛcaɣ peeɖe, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa.  Paska, Yuuda mba kazandʋ kaañɔtaa.  Yesu kpazɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛna se ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ wɛɛ nɛ kɔkɔŋnɩ ɛ-yɔɔ lɛ, ɛpɔzɩ Filiipu se: “Le ɖɩkaɣ yabʋ kpɔnʋnaa nɛ ɛyaa panɛ pɔtɔɔ?”  Ɛlɛ ɛyɔɔdaɣ-tʋ se ɛtakɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛtɛm sɩm mbʋ ɛkaɣ labʋ yɔ.  Filiipu cosi-i se: “Halɩ paa payabɩ kpɔnʋnaa dinaarɩwaa* nasɩlɛ yɔ, pɩɩtalɩɣ se pa-taa paa weyi lɛ ehiɣ pazɩ.”  Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa kʋɖʋm, Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ neu* Andree heyi-i se:  “Abalɩbɩɣa nakɛyɛ wɛ cɩnɛ nɛ kɛwɛnɩ orjɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ cikpesi naalɛ. Ɛlɛ pɩtalɩ we ɛyaa sakɩyɛ panɛ pɛ-ɛsɩndaa?” 10  Yesu tɔ se: “Iheyi ɛyaa se pacaɣ.” Ñɩtʋ kaawɛ peeɖe sakɩyɛ, pʋyɔɔ lɛ ɛyaa caɣ, abalaa kaakpɛndɩ ɛzɩ 5 000 mbʋ yɔ. 11  Yesu kpaɣ kpɔnʋnaa, nɛ ɛsɛ Ɛsɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtayɩ-wɛ mba pacaɣ peeɖe yɔ; ɛkpaɣ kpakpasɩ cikpesi nɛ ɛla mbʋ ɖɔɖɔ, nɛ pɔtɔɔ ɛzɩ pɔsɔɔlʋʋ yɔ. 12  Ɛlɛ pɔtɔwaa nɛ pahaɣ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ikpeɣli hɔɔlasɩ nzɩ sɩkazaa yɔ, nɛ nabʋyʋ etaale.” 13  Nɛ pekpeɣli orjɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ mba ɛyaa kaatɔwaa yɔ pɔ-hɔɔlasɩ nzɩ sɩkazaa yɔ nɛ pisu ɖɔkɩŋ 12. 14  Ɛyaa na maamaaci lakasɩ* nzɩ ɛlaba yɔ lɛ, papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Toovenim taa lɛ, ɛnɛ ɛkɛnɩ Nayʋ weyi pɩɩwɛɛ se ɛkɔɔ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.” 15  Yesu nawa se pacaɣ kɔm se pakpa-ɩ nɛ pasɩɩ-ɩ wiyaʋ lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ɛɖaɣnɩ ɖɛʋ pʋʋ taa e-ɖeke. 16  Ðanaɣ ɖanaa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tii teŋgu nɔɔ yɔɔ, 17  nɛ pakpa kpɩyʋʋ taa lɛ, pɛtɛzɩɣ teŋgu se powolo Kapɛrɩnawum. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɖoo yuwa, nɛ Yesu taatɩɩkɔmtɩ pɔ-cɔlɔ. 18  Pɩtasɩ lɛ, helim sɔsɔm nabʋyʋ makaɣ nɛ pɩkʋsʋʋ teŋgu lɩm hola. 19  Ɛlɛ pasa kpɩyʋʋ ɛzɩ kilomɛtanaa kagbanzɩ yaa loɖo mbʋ yɔ* lɛ, pana Yesu ɛwɛɛ nɛ ɛɖɔŋ teŋgu yɔɔ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ kpɩyʋʋ, nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ. 20  Ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Ma na; itaase sɔɔndʋ!” 21  Nɛ pañɩnaɣ se pakpaɣ-ɩ kpɩyʋʋ taa, nɛ pitileɖi lɛ kpɩyʋʋ talɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa powokaɣ yɔ. 22  Tɛʋ fema lɛ, ɛyaa samaɣ ŋga kaacaɣ teŋgu kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ yɔ, kaanawa se kpɩyʋʋ nakʋyʋ fɛyɩ peeɖe nɛ pɩtasɩnɩ cikpeluu nakʋyʋ, nɛ kaanawa ɖɔɖɔ se Yesu tɩkpaɣ kpɩyʋʋ ŋgʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kpaɣaa yɔ, ɛlɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖeke ɖɛna. 23  Ɛlɛ kpɩyɩŋ weyi ɩlɩnɩ Tiberiyaadɩ yɔ, ɩkɔɔ nɛ ɩñɔtɩnɩ ɖenɖe Kɩbaɣlʋ kaasɛ Ɛsɔ nɛ pɔtɔɔ kpɔnʋnaa yɔ. 24  Nɛ ɛyaa nawa se Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɛfɛyɩ peeɖe lɛ, pakpa pa-kpɩyɩŋ taa nɛ pɔkɔɔ Kapɛrɩnawum se pañɩnɩ Yesu. 25  Pana-ɩ teŋgu kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: “Raabi, ɛzɩmtaa ŋtalɩ cɩnɛ?” 26  Yesu cosi-wɛ se: “Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-mɩ se pɩtɩkɛ maamaaci lakasɩ* nzɩ ɩnawa yɔ sɩ-yɔɔ ɩñɩnɩɣ-m, ɛlɛ ɩñɩnɩɣ-m mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩtɔɔ kpɔnʋnaa nɛ ɩhaɣ. 27  Ɩtaala tʋmɩyɛ tɔɔnaɣ ŋga kɛwɛɛkɩɣ yɔ kɔ-yɔɔ, ɛlɛ ɩla tʋmɩyɛ tɔɔnaɣ ŋga kaawɛɛkɩɣ nɛ kahaɣ wezuu maatɛŋ yɔ kɔ-yɔɔ, ŋga ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ-mɩ haʋ yɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-yɔɔ Caa Ɛsɔ maɣmaɣ ñɩɣ mayaɣ ŋga kawɩlɩɣ se ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ.” 28  Peeɖe pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩla Ɛsɔ tʋma?” 29  Yesu cosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Ɛsɔ tʋma lɛ se, ɩwɛɛnɩ tisuu weyi etiyaa yɔ ɛ-yɔɔ.” 30  Ðɩnɛ ɛlɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Yʋsaɣ ŋga ŋlakɩ se pɩsa nɛ ɖɩna-kɛ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tisuu ñɔ-yɔɔ? Tʋmɩyɛ nɖɩ ŋɖiɣni labʋ? 31  Ðɔ-cɔzɔnaa tɔɔ maana kañɩmbusuu taa, ɛzɩ paamaʋ yɔ: ‘Ɛha-wɛ kpɔnʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ ɛsɔdaa yɔ se pɔtɔɔ.’” 32  Peeɖe Yesu cosi-wɛ se: “Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-mɩ se Moyizi tɩha-mɩ kpɔnʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ ɛsɔdaa yɔ, ɛlɛ man-Caa haɣnɩ-mɩ kpɔnʋ toovenim ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ ɛsɔdaa yɔ. 33  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kpɔnʋ kɛnɩ weyi ɛlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ etii nɛ ɛhaɣ ɛjaɖɛ wezuu yɔ.” 34  Nɛ peheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, haɣ-ɖʋ kpɔnʋ ŋgʋ paa ɛzɩmtaa.” 35  Yesu heyi-wɛ se: “Mɛkɛnɩ wezuu kpɔnʋ. Weyi ɛkɔŋ mɔn-cɔlɔ yɔ, ñɔɔsɩ ɛɛkaɣ-ɩ wɩʋ paa ññɩɩ, nɛ weyi ɛwɛɣnɩ tisuu mɔ-yɔɔ yɔ, lɔkɔtʋ ɛɛkaɣ-ɩ ɖɛʋ kpa. 36  Ɛlɛ ɛzɩ meheyuu-mɩ yɔ, ɩna-m, paa mbʋ yɔ iitisiɣ. 37  Ɛyaa mba payɩ Caa cɛlɩɣ-m yɔ, pakaɣ kɔm mɔn-cɔlɔ, nɛ maakaɣ ɖɔɔnʋʋ weyi ɛkɔŋ mɔn-cɔlɔ yɔ kpa; 38  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩlɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ mentii se mala ma-maɣmaɣ mɔn-sɔɔlɩm, ɛlɛ se mala weyi etiyi-m yɔ ɛ-sɔɔlɩm. 39  Weyi etiyi-m yɔ, ɛ-sɔɔlɩm kɛlɛ se mantaalesi mba payɩ ɛcɛlɩ-m yɔ pa-taa nɔɔyʋ, ɛlɛ se menfezi-wɛ kɛdɛzaɣ kɩyakʋ wiye. 40  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, man-Caa sɔɔlɩm kɛlɛ se weyi ɛtɩlɩɣ Pɩyalʋ nɛ ɛwɛɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ, ehiɣ wezuu maatɛŋ, nɛ mankaɣ-ɩ fezuu kɛdɛzaɣ kɩyakʋ wiye.” 41  Ðɩnɛ ɛlɛ Yuuda mba paɣzɩ miduu pɔ-mɔɔŋ tɛɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɔm se: “Mɛnkɛ kpɔnʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kitii yɔ.” 42  Nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Pɩtɩkɛ Yosɛɛfʋ pɩyalʋ Yesu weyi ɖɩsɩm ɛ-caa nɛ e-ɖoo yɔ lɛ? Ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɔ se: ‘Malɩnɩ ɛsɔdaa nɛ mentii’?” 43  Yesu cosi-wɛ se: “Iyele miduu mɩ-mɔɔŋ tɛɛ. 44  Ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɔɔ mɔn-cɔlɔ ye Caa weyi etiyi-m yɔ ɛtɩhɔmɩ-ɩ kɔyɔ, nɛ mankaɣ-ɩ fezuu kɛdɛzaɣ kɩyakʋ wiye. 45  Pama Nayaa takayɩsɩ taa se: ‘Yehowa* kaɣ pa-tɩŋa tɔm wɩlʋʋ.’ Weyi ewelisini Caa nɛ ɛmʋ ɛ-wɩlɩtʋ yɔ, ɛkɔŋ mɔn-cɔlɔ. 46  Pɩtɩkɛ se ɛyʋ nɔɔyʋ na Caa, ye pɩtɩkɛ weyi ɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ; ɛnʋ nanɩ Caa. 47  Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-mɩ se weyi etisiɣ yɔ, ɛwɛnɩ wezuu maatɛŋ. 48  “Mɛnkɛ wezuu kpɔnʋ. 49  Mɩ-cɔzɔnaa tɔɔ maana kañɩmbusuu taa, ɛlɛ pasɩba. 50  Kpɔnʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ ɛsɔdaa yɔ, ŋgʋ yɔ, se pɩsa nɛ paa weyi lɛ, ɛtɔɔ-kʋ nɛ ɛtaasɩ. 51  Mɛnkɛ kpɔnʋ ŋgʋ kɩwɛ wezuu nɛ kɩlɩɩnɩ ɛsɔdaa yɔ. Ye nɔɔyʋ ɛtɔɔ kpɔnʋ kʋnɛ yɔ, ɛkaɣ caɣʋ wezuu tam; nɛ toovenim taa lɛ, kpɔnʋ ŋgʋ mankaɣ haʋ yɔ, ŋgʋ lɛ mon-tomnaɣ ŋga mankaɣ cɛlʋʋ ɛjaɖɛ wezuu yɔɔ yɔ.” 52  Peeɖe Yuuda mba paɣzɩ ɖama tɔm hɔmnʋʋ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛzɩma abalʋ ɛnɛ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛha-ɖʋ e-tomnaɣ se ɖɩtɔɔ?” 53  Nɛ Yesu heyi-wɛ se: “Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-mɩ se, ye ɩtɩtɔɔ ɛyʋ Pɩyalʋ tomnaɣ nɛ ɩñɔɔ ɛ-calɩm yɔ, ɩfɛyɩnɩ wezuu mɩ-taa. 54  Weyi ɛtɔkɩ mon-tomnaɣ nɛ ɛñɔɔ man-calɩm yɔ, ɛwɛnɩ wezuu maatɛŋ, nɛ mankaɣ-ɩ fezuu kɛdɛzaɣ kɩyakʋ wiye; 55  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mon-tomnaɣ kɛ tɔɔnaɣ siŋŋ nɛ man-calɩm ñɛkɛ kʋñɔñɔm siŋŋ. 56  Weyi ɛtɔkɩ mon-tomnaɣ nɛ ɛñɔɔ man-calɩm yɔ, ma nɛ ɩ ɖɩwɛɣ nɔɔ kʋɖʋmaɣ. 57  Caa weyi ɛwɛ wezuu yɔ, ɛzɩ etiyuu-m nɛ mɛwɛɛ wezuu ɛ-yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ weyi ɛtɔkɩ mon-tomnaɣ yɔ, ɛkaɣ wɛʋ wezuu mɔ-yɔɔ. 58  Kpɔnʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kitii yɔ, ŋgʋ yɔ. Kɩfɛyɩ ɛzɩ kpɔnʋ ŋgʋ mɩ-cɔzɔnaa kaatɔwaa nɛ pʋwayɩ lɛ pasɩ yɔ. Weyi ɛtɔkɩ kpɔnʋ kʋnɛ yɔ, ɛkaɣ caɣʋ wezuu tam.” 59  Ɛyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm Kapɛrɩnawum sinaagɔɔgɩ* nakʋyʋ taa yɔ. 60  Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩ-tʋ lɛ, pa-taa sakɩyɛ tɔ se: “Tɔm tʋnɛ, tɩcaɣ kaɖɛ; apɩzɩɣ nɛ ewelisi-tʋ?” 61  Ɛlɛ Yesu nawa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛɛ nɛ pemidiɣ pɔ-mɔɔŋ tɛɛ lɛ, eheyi-wɛ se: “Tɔm tʋnɛ, tiyeki se pituuli-mɩ yaa we? 62  Ye mbʋ, ɛbɛ kaɣ labʋ ye pɩɩwɛɛ se ɩna ɛyʋ Pɩyalʋ eɖiɣni kpaʋ ɖenɖe ɛɛwɛɛ yɔ? 63  Fezuu haɣnɩ wezuu; tomnaɣ ɛɛwazɩɣ pʋyʋ. Tɔm ndʋ meheyi-mɩ yɔ, tɩkɛ fezuu nɛ wezuu. 64  Ɛlɛ mɩ-taa nabɛyɛ iitisiɣ.” Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu kaatɛm sɩm ɖooo kiɖe tɛɛ mba paatisiɣ nɛ weyi ɛkaɣ ɛ-wayɩ lɩʋ yɔ. 65  Ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Pʋyɔɔ meheyi-mɩ se nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɔɔ mɔn-cɔlɔ ye man-Caa ɛtɩha-ɩ nʋmɔʋ yɔ.” 66  Pʋyɔɔ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ pɩsɩ wondu ndʋ peyebini wayɩ yɔ tɩ-cɔlɔ nɛ peyele ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ. 67  Ðɩnɛ ɛlɛ Yesu pɔzɩ Hiu nɛ Naalɛ se: “Mɩ ɖɔɖɔ ɩsɔɔlɩ ɖɛʋ yaa we?” 68  Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ cosi-i se: “Kɩbaɣlʋ, a-cɔlɔ ɖiwoki? Ŋwɛnɩ tɔm ndʋ tɩhaɣ wezuu maatɛŋ yɔ. 69  Ðitisaa nɛ ɖɩtɩlɩ se ñɛkɛnɩ Ɛsɔ tɛ Kiɖeɖeu.” 70  Yesu heyi-wɛ se: “Malɩzɩnɩ-mɩ hiu nɛ naalɛ, yaa we? Ɛlɛ mɩ-taa kʋɖʋm kɛ kɔlɔmɔtʋ tʋ.”* 71  Toovenim taa lɛ, ɛwɛɛ ɛyɔɔdʋʋ Siimɔɔ Isɩkarɩyɔɔtɩ pɩyalʋ Yudaasɩ tɔm na, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlɛ kaɣnɩ ɛ-wayɩ lɩʋ, ŋgʋ ɛɛkɛ Hiu nɛ Naalɛ taa kʋɖʋm.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Siimɔɔ nɛ Andree pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Piye piye, “na yʋsaɣ.”
Yaa “ɛzɩ miiliwaa 3 yaa 4 mbʋ yɔ.” Piye piye, “ɛzɩ staadɩnaa 25 yaa 30 mbʋ yɔ.”
Piye piye, “pɩtɩkɛ yʋsasɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “samaɣ ɖigbeɣliye.”
Yaa “eleeu.”