Yohanɛɛsɩ 5​:​1-47

  • Ɛwa abalʋ kʋdɔndʋ nɔɔyʋ Bɛtɩzataa (1-18)

  • Yesu Caa ha-ɩ ɖoŋ (19-24)

  • Sɩɖaa kaɣ nɩʋ Yesu nɔɔ (25-30)

  • Yesu yɔɔ Aseɣɖe lɩzʋʋ (31-47)

5  Pʋwayɩ lɛ, Yuuda mba kazandʋ natʋyʋ talɩ, nɛ Yesu kpa Yeruzalɛm.  Nɛ lɩŋgamʋʋ nakʋyʋ kaawɛ Yeruzalɛm, Heŋ Nɔnɔɔ cɔlɔ nɛ payaɣ-kʋ Ebree taa se Bɛtɩzataa, nɛ laŋasɩ kagbanzɩ kaacɔ-kʋ nɛ sɩta.  Kʋdɔndɩnaa sakɩyɛ, yʋlʋmaa, taɖɩyɛ tɩnaa, nɛ mba pɩcam pe-nesi yaa pa-nɩŋgbanzɩ yɔ, pahɩnɩ sɩ-tɛɛ.  *⁠——  Ɛlɛ abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ peeɖe, ɛhɩnʋʋ kʋdɔŋ yɔ pɩlakɩ pɩnzɩ 38.  Yesu na abalʋ ɛnʋ ɛhɩnɩ peeɖe nɛ eɖiɣzina se ɛhɩnʋʋ kʋdɔŋ yɔ pɩlakɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ lɛ, ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ŋsɔɔlaa se ñɔ-yɔɔ ɛcɛ na?”  Kʋdɔndʋ ɛnʋ ecosi-i se: “Ðajaa, mɛnfɛyɩnɩ nɔɔyʋ se etisi-m lɩŋgamʋʋ taa alɩwaatʋ ndʋ lɩm ciɣdiɣ yɔ, ɛlɛ mankʋyʋʋ se mentiki lɛ, lɛlʋ ɖɛɣ mɔ-nɔɔ nɛ etii.”  Yesu heyi-i se: “Kʋyɩ! Kpaɣ ña-ñalʋʋ nɛ ŋɖɔ.”  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, abalʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ cɛ, nɛ ɛkpaɣ ɛ-ñalʋʋ nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm. Kɩyakʋ ŋgʋ, kɩɩkɛ Sabaatɩ. 10  Peeɖe Yuuda mba paɣzɩ abalʋ weyi ɛ-yɔɔ cɛba yɔ heyuu se: “Pɩkɛ Sabaatɩ, nɛ paɣtʋ ɛɛhaɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋɖɔkɩ ña-ñalʋʋ.” 11  Ɛlɛ ecosi-wɛ se: “Weyi ɛlaba nɛ mɔ-yɔɔ cɛ yɔ, ɛ-maɣmaɣ eheyini-m se: ‘Kpaɣ ña-ñalʋʋ nɛ ŋɖɔ.’” 12  Pɔpɔzɩ-ɩ se: “Abalʋ weyi heyi-ŋ se: ‘Kpaɣ-kʋ nɛ ŋɖɔ’?” 13  Ɛlɛ abalʋ weyi ɛ-yɔɔ cɛba yɔ, ɛtɩtɩlɩ weyi ɛɛwa ɛ-kʋdɔŋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu kaasʋ ɛyaa samaɣ ŋga kaawɛ peeɖe yɔ kɛ-hɛkʋ taa nɛ ɛɖɛɛ. 14  Pʋwayɩ lɛ, Yesu na-ɩ templo taa nɛ eheyi-i se: “Na, ñɔ-yɔɔ cɛba. Taatasɩ kɩwɛɛkɩm labʋ, se pɩsa nɛ kaɖɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ ɖɩnɛ yɔ, ɖɩtaatalɩ-ŋ.” 15  Abalʋ ɛnʋ ewolo nɛ eheyi Yuuda mba se Yesu kaalabɩna nɛ ɛ-yɔɔ cɛ. 16  Pʋyɔɔ Yuuda mba wɛɛ nɛ panazɩɣ Yesu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ mbʋ Sabaatɩ wiye. 17  Ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Man-Caa wɛɛ nɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ halɩ nɛ sɔnɔ, nɛ ma ɖɔɖɔ mɛwɛɛ nɛ malakɩ tʋmɩyɛ.” 18  Pʋyɔɔ Yuuda mba paɣzɩ ñɩnʋʋ kpem se pakʋ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ Sabaatɩ ɖeke ɛwɛɛ nɛ ɛwɛɛkɩɣ, ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ɛyaɣ Ɛsɔ se ɛ-maɣmaɣ ɛ-Caa, nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-tɩ se ɛ nɛ Ɛsɔ pɛwɛ kɩmaŋ. 19  Mbʋ yebina nɛ Yesu cosi-wɛ se: “Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-mɩ se, Pɩyalʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla pʋyʋ kʋɖʋm maɣmaɣ ɛ-tɩ yɔɔ, ɛlɛ mbʋ ɛnaɣ Caa lakɩ yɔ pi-ɖeke ɛlakɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ payɩ Caa lakɩ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Pɩyalʋ lakɩ. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Caa sɔɔlɩ Pɩyalʋ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɩ mbʋ payɩ ɛ-maɣmaɣ ɛlakɩ yɔ, nɛ ɛkaɣ-ɩ wɩlʋʋ tʋma sɔsɔna nɛ pɩkɩlɩ anɛ yɔ, se pɩsa nɛ pɩlabɩ-mɩ piti. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ Caa fezuu sɩɖaa nɛ ɛhaɣ-wɛ wezuu yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Pɩyalʋ haɣ wezuu weyi ɛsɔɔlaa yɔ. 22  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Caa ɛɛhʋʋnɩ nɔɔyʋ tɔm, ɛlɛ eyebini Pɩyalʋ tɔm hʋʋ tɩŋa, 23  se pɩsa nɛ ɛyaa tɩŋa ɖʋ Pɩyalʋ hɩɖɛ ɛzɩ paɖʋʋ Caa hɩɖɛ yɔ. Weyi ɛɛɖʋʋ Pɩyalʋ hɩɖɛ yɔ, ɛɛɖʋʋ Caa weyi etiyi-i yɔ hɩɖɛ. 24  Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-mɩ se weyi ewelisiɣ mɔn-tɔm nɛ etisiɣ Weyi etiyi-m yɔ ɛ-yɔɔ yɔ, ɛwɛnɩ wezuu maatɛŋ, nɛ paahʋʋnɩ-ɩ tɔm, ɛlɛ ɛlɩnɩ sɩm taa nɛ ewolo wezuu taa. 25  “Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-mɩ se ñɩɣyʋʋ kaɣ kɔm, nɛ ŋgʋ talɩnɩ lɛɛlɛɛyɔ, alɩwaatʋ ndʋ sɩɖaa kaɣ nɩʋ Ɛsɔ Pɩyalʋ nɔɔ yɔ, nɛ mba pewelisaa nɛ paña yɔ, pakaɣ wɛʋ wezuu. 26  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ Caa wɛɣnʋʋ wezuu ɛ-maɣmaɣ ɛ-taa* yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛha Pɩyalʋ waɖɛ se ɛwɛɛnɩ wezuu ɛ-maɣmaɣ ɛ-taa. 27  Nɛ ɛha-ɩ ɖoŋ se ɛhʋʋ tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ ɛyʋ Pɩyalʋ. 28  Pɩtaaɖɩɣzɩ-mɩ nɛ pʋnɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñɩɣyʋʋ kɔŋ, nɛ kɩ-yɔɔ lɛ, mba payɩ pɛwɛ pɩlaŋ* taa yɔ, pakaɣ nɩʋ ɛ-nɔɔ 29  nɛ palɩɩ, mba palabɩ lakasɩ kɩbanzɩ yɔ, pefeŋ se pehiɣ wezuu; nɛ mba palabɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔ,* pefeŋ se pahʋʋnɩ-wɛ tɔm. 30  Maapɩzɩɣ nɛ mala pʋyʋ kʋɖʋm maɣmaɣ man-tɩ yɔɔ. Ɛzɩ manɩɣʋ Caa cɔlɔ yɔ, mbʋ mahʋʋ, nɛ mɔn-tɔm hʋʋ wɛ siɣsiɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ maalakɩ ma-maɣmaɣ mɔn-sɔɔlɩm, ɛlɛ weyi etiyi-m yɔ, ɛ-sɔɔlɩm. 31  “Ye men-ɖeke malɩzɩɣnɩ aseɣɖe ma-maɣmaɣ man-tɩ yɔɔ kɔyɔ, ma-aseɣɖe tɩkɛ toovenim. 32  Nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛnʋ lɩzɩɣnɩ aseɣɖe mɔ-yɔɔ, nɛ manawa se aseɣɖe nɖɩ ɛlɩzɩɣ mɔ-yɔɔ yɔ ɖɩkɛ toovenim. 33  Itiyi ɛyaa Yohanɛɛsɩ cɔlɔ, nɛ ɛlɩzɩ aseɣɖe toovenim yɔɔ. 34  Paa mbʋ yɔ, maatisiɣ aseɣɖe nɖɩ ɖɩlɩɣnɩ ɛyʋ cɔlɔ yɔ ɖɩ-yɔɔ, ɛlɛ mɔyɔɔdʋʋ tɔm tʋnɛ se pɩsa nɛ ihiɣ ñʋʋ yabʋ. 35  Abalʋ ɛnʋ ɛɛkɛ kanɖʋ ŋgʋ kɩmʋwaɣ nɛ kɩñandɩɣ yɔ, nɛ ɩɩsɔɔlaa se ɩmɛyɩ amɛya siŋŋ ɛ-ñalɩmɩyɛ taa alɩwaatʋ pazɩ. 36  Ɛlɛ mɛwɛnɩ aseɣɖe nɖɩ ɖɩkɩlɩ Yohanɛɛsɩ ñɩnɖɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tʋma wena ɖeyi ɖeyi man-Caa ɖʋ-m se mala yɔ, wena mɛwɛɛ nɛ malakɩ yɔ, alɩzɩɣ aseɣɖe se Caa tiyini-m. 37  Nɛ Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛlɩzɩ aseɣɖe mɔ-yɔɔ. Ɩtɩnɩɩ ɛ-nɔɔ wiɖiyi kaaʋ nɛ ɩtɩna ɖɔɖɔ ɛ-ɛsɩndaa, 38  nɛ ɛ-tɔm fɛyɩ mɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ iitisiɣ weyi etiyaa yɔ ɛ-yɔɔ. 39  “Ɩwɛɛ nɛ ɩtazɩɣ Masɩ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩmaɣzɩɣ se pɩtɩŋnɩ sɩ-yɔɔ lɛ, ɩkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ; nɛ sɩ-maɣmaɣ sɩlɩzɩɣnɩ aseɣɖe mɔ-yɔɔ. 40  Ɛlɛ ɩtɩsɔɔlɩ se ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ nɛ ihiɣ wezuu. 41  Maañɩnɩɣ samtʋ ndʋ tɩlɩɣnɩ ɛyaa cɔlɔ yɔ, 42  ɛlɛ mansɩm camɩyɛ se ɩfɛyɩnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm mɩ-taa. 43  Mɔnkɔm man-Caa hɩɖɛ taa, ɛlɛ ɩtɩmʋ-m. Ye nɔɔyʋ kaakɔm ɛ-maɣmaɣ ɛ-hɩɖɛ taa yɔ, ɩɩmʋ-ɩ. 44  Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ nɛ itisi ye ɩñɩnɩɣ ɖama samtʋ nɛ ɩɩñɩnɩɣ samtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ kʋɖʋm koŋ cɔlɔ yɔ? 45  Ɩtaamaɣzɩ se mankaɣ mɩ-tɔm kʋʋ Caa cɔlɔ; nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛnʋ kʋʋnɩ mɩ-tɔm, ɛnʋ lɛ Moyizi, weyi ɩtaɣ-ɩ liu yɔ. 46  Toovenim taa lɛ, ye iitisi Moyizi yɔɔ yɔ, iitisi mɔ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛma mɔ-yɔɔ tɔm. 47  Ɛlɛ ye iitisiɣ tɔm ndʋ ɛmawa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma ɩkaɣ tisuu tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ?”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Yaa “wɛɣnʋʋ wezuu haɖɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-taa.”
Yaa “pɩlaŋ weyi ɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “mba lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ labʋ malɩnɩ-wɛ yɔ.”