Yohanɛɛsɩ 4​:​1-54

  • Yesu nɛ Samaarii halʋ (1-38)

    • Pɛsɛɛ Ɛsɔ “fezuu taa nɛ toovenim taa” (23, 24)

  • Samaarii mba sakɩyɛ tisiɣ Yesu yɔɔ (39-42)

  • Yesu laba nɛ kaɖɩka nakɛyɛ pɩyalʋ yɔɔ cɛ (43-54)

4  Kɩbaɣlʋ kɔm nɛ ɛna se Farɩsɩ mba nɩwa se ɛwɛɛ* nɛ ɛlakɩ kpɛlɩkɩyaa nɛ ɛmɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm nɛ pɩkɩlɩɣ Yohanɛɛsɩ lɛ,—  ŋgʋ pɩtɩkɛ Yesu maɣmaɣ mɩyɩsaɣnɩ-wɛ lɩm, ɛlɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa—  ɛkʋyɩ Yuudee nɛ ɛɖaɣnɩ wobu Galilee.  Ɛlɛ pɩɩcɛyaa se ɛtɩŋnɩ Samaarii.  Peeɖe ewobi Samaarii tɛtʋ natʋyʋ taa, payaɣ-tʋ se Siicaarɩ, nɛ tɩɩñɔtɩnɩ hayɩm mbʋ Yakɔɔb kaaha ɛ-pɩyalʋ Yosɛɛfʋ yɔ.  Yakɔɔb lɔkɔ ɖɔɖɔ kaawɛ peeɖe. Nɛ nʋmɔʋ ɖɔm kaanɩ Yesu, nɛ ɛcaɣ lɔkɔ nɔɔ. Pɩɩkɛ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ loɖo ñɩŋgʋ yɔɔ mbʋ yɔ.*  Samaarii halʋ nɔɔyʋ kɔɔ se elu lɩm. Nɛ Yesu heyi-i se: “Ha-m lɩm nɛ mɔñɔɔ.”  (Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaawobi tɛtʋ taa se paya tɔɔnaɣ.)  Peeɖe Samaarii halʋ pɔzɩ-ɩ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ña weyi ŋkɛ Yuuda tʋ yɔ, ŋpɔzʋʋ-m se maha-ŋ lɩm nɛ ŋñɔɔ, ŋgʋ mɛnkɛ Samaarii halʋ?” (Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yuuda mba nɛ Samaarii mba pataanaɣ ɖama nɛ ɛsɩyɛ.) 10  Yesu cosi-i se: “Ye ŋŋsɩm kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ lakɩ falaa nɛ weyi ɛpɔzʋʋ-ŋ se: ‘Ha-m lɩm nɛ mɔñɔɔ’ yɔ, ñaapɔzɩnɩ-ɩ lɩm, nɛ ɛɛha-ŋ wezuu lɩm.” 11  Halʋ cosi-i se: “Ðajaa, ŋfɛyɩnɩ tɔka maɣmaɣ se ŋluni lɩm, nɛ lɔkɔ limaa. Ye mbʋ, le ŋlɩɣ wezuu lɩm mbʋ pɩ-yɔɔ? 12  Ŋkɩlɩ ɖɔ-cɔzɔ Yakɔɔb weyi ɛha-ɖʋ lɔkɔ kʋnɛ, nɛ ɛ nɛ ɛ-pɩyalaa nɛ ɛ-kpɩna pɔñɔɔ kɩ-taa lɩm yɔ yaa we?” 13  Yesu cosi-i se: “Weyi ɛñɔʋ lɩm pʋnɛ yɔ, lɔkɔtʋ tasɩɣ-ɩ ɖɛʋ. 14  Weyi ɛñɔʋ lɩm mbʋ mankaɣ-ɩ haʋ yɔ, lɔkɔtʋ ɛɛtasɩɣ-ɩ ɖɛʋ kpa, ɛlɛ lɩm mbʋ mankaɣ-ɩ haʋ yɔ, pɩkaɣ pɩsʋʋ ɛ-taa lɩm hiɖe nɖɩ ɖikpeŋ nɛ ɖɩhaɣ wezuu maatɛŋ yɔ.” 15  Halʋ heyi-i se: “Ðajaa, ha-m lɩm mbʋ, nɛ lɔkɔtʋ ɛtaatasɩ-m ɖɛʋ nɛ mantaawɛɛ ɖɔɖɔ nɛ mɔnkɔŋ lone ɖɩnɛ ɖɩ-taa se molu lɩm.” 16  Eheyi halʋ se: “Wolo nɛ ŋyaa ña-walʋ, nɛ ña nɛ ɩ ɩkɔɔ lone ɖɩnɛ ɖɩ-taa.” 17  Halʋ kitini-i se: “Mɛnfɛyɩnɩ walʋ.” Yesu heyi-i se: “Ŋwɛnɩ toovenim se ŋyɔɔdɩ se: ‘Mɛnfɛyɩnɩ walʋ.’ 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋwɛnɩ walaa kagbanzɩ, nɛ abalʋ weyi ŋwɛ ɛ-cɔlɔ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɛtɩkɛ ña-walʋ. Pʋyɔɔ lɛ, ŋyɔɔdɩ toovenim.” 19  Halʋ heyi-i se: “Ðajaa, manaɣ se ŋkɛ nayʋ. 20  Ðɔ-cɔzɔnaa kaasɛ Ɛsɔ pʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ, ɛlɛ mɩ lɛ, ɩtɔŋ se Yeruzalɛm kɛnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa pɩwɛɛ se ɛyaa ɩsɛɛ Ɛsɔ yɔ.” 21  Yesu heyi-i se: “Halʋ ña, tisi mɔn-tɔm yɔɔ, ñɩɣyʋʋ kɔŋ nɛ pɩɩtasɩɣ kɛʋ pʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ yaa Yeruzalɛm ɩkaɣ sɛʋ Caa. 22  Ɩsɛɣ mbʋ ɩtɩtɩlɩ yɔ; ɖa lɛ, ɖɩsɛɣ mbʋ ɖɩtɩlaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñʋʋ yabɩtʋ paɣzɩɣnɩ Yuuda mba. 23  Ɛlɛ ñɩɣyʋʋ kɔŋ nɛ ŋgʋ talɩnɩ lɛɛlɛɛyɔ, alɩwaatʋ ndʋ toovenim Ɛsɔ sɛyaa kaɣ sɛʋ Caa fezuu taa nɛ toovenim taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, ɛyaa mba pɛwɛ ɛzɩ mba yɔ, mba Caa ñɩnɩɣ se pɛsɛɛ-ɩ. 24  Ɛsɔ kɛ Fezuu, nɛ mba pɛsɛɣ-ɩ yɔ, pɩwɛɛ se pɛsɛɛ-ɩ fezuu taa nɛ toovenim taa.” 25  Halʋ heyi-i se: “Manawa se Mesiya kɔŋ, weyi payaɣ se Krɩstʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔŋ yɔ, ɛkaɣ-ɖʋ heyuu pɩtɩŋa kpayɩ kpayɩ.” 26  Yesu heyi-i se: “Ɛnʋ lɛ ma weyi mɛwɛɛ nɛ mɔyɔɔdʋʋnɩ-ŋ yɔ.” 27  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa talɩ, nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ halʋ nɔɔyʋ. Ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ tɩpɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ ŋñɩnɩɣ?” yaa “Ɛbɛ yɔɔ ŋwɛɛ nɛ ŋyɔɔdʋʋnɩ-ɩ?” 28  Peeɖe halʋ yebi ɛ-lɩm peɣa nɛ ɛsʋʋ tɛtʋ taa nɛ eheyi ɛyaa se: 29  “Ɩkɔɔ nɛ ɩna abalʋ nɔɔyʋ weyi eheyi-m mbʋ payɩ maalaba yɔ. Ɛzʋnɔ pɩɩkɛɣnɩ Krɩstʋ lɛ mbʋ yɔ?” 30  Palɩɩ tɛtʋ taa nɛ papaɣzɩ kɔm ɛ-cɔlɔ. 31  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa kaawɛɛ nɛ pɛcɛyɩɣ-ɩ se: “Raabi, tɔɔ tɔɔnaɣ.” 32  Ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Mɛwɛnɩ tɔɔnaɣ nakɛyɛ se mɔntɔkɩ nɛ ɩɩsɩŋ-kɛ.” 33  Nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔzɩ ɖama se: “Ɛzɩ nɔɔyʋ kɔnɩ-ɩ tɔɔnaɣ se ɛtɔɔ?” 34  Yesu heyi-wɛ se: “Mɔn-tɔɔnaɣ kɛlɛ se mala weyi etiyi-m yɔ ɛ-sɔɔlɩm nɛ mɛntɛ ɛ-tʋmɩyɛ. 35  Ɩɩtɔŋ se pɩkazɩ fenasɩ naanza se kʋmtʋ ɛtalɩ? Ɩna! Meheyiɣ-mɩ se: Ɩkpazɩ mɩ-ɛsa nɛ ɩcɔna hayɩm, tɔɔnaɣ pɩwa* se pakʋm-kɛ. Lɛɛlɛɛyɔ, 36  kʋnɖʋ wɛɛ nɛ ɛmʋʋ kɩhɛyʋʋ nɛ ekpeɣliɣ pee wezuu maatɛŋ yɔɔ, se pɩsa nɛ weyi eɖuu nɛ weyi ɛkʋŋ yɔ pɛkpɛndɩ nɛ pɛmɛyɩ amɛya. 37  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim: Nɔɔyʋ kɛ ɖuyu nɛ lɛlʋ kɛ kʋnɖʋ. 38  Mentiyi-mɩ se ɩkʋ ɖenɖe ɩtɩla tʋmɩyɛ yɔ. Lalaa labɩ tʋmɩyɛ nɛ pa-tʋmɩyɛ wazɩ-mɩ.” 39  Samaarii mba sakɩyɛ mba palɩnɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ pɛwɛɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ halʋ ɛnʋ ɛɛlɩzɩ aseɣɖe nɛ ɛtɔ se: “Eheyi-m mbʋ payɩ maalaba yɔ.” 40  Pʋyɔɔ Samaarii mba kɔm ɛ-cɔlɔ lɛ, peheyi-i se ɛcaɣ pɔ-cɔlɔ, nɛ ɛcaɣ peeɖe kɩyakɩŋ naalɛ. 41  Piyeba nɛ ɛyaa sakɩyɛ tasɩ tisuu ɛ-yɔɔ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ, 42  nɛ peheyi halʋ se: “Pɩtɩtasɩ kɛʋ tɔm ndʋ ŋyɔɔdaa yɔ, ndʋ yebina nɛ ɖitisi; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa-maɣmaɣ ɖɩnɩwa nɛ ɖiɖiɣzina se toovenim taa lɛ, abalʋ ɛnɛ ɛkɛ ɛjaɖɛ ñʋʋ yaɖʋ.” 43  Kɩyakɩŋ naalɛ ɛnɩ ɩ-wayɩ lɛ, ɛkʋyɩ peeɖe se ewoki Galilee. 44  Ɛlɛ Yesu maɣmaɣ kaalɩzɩ aseɣɖe se paaɖʋʋ nayʋ hɩɖɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛ. 45  Nɛ ɛtalɩ Galilee lɛ, Galilee mba mʋ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paana mbʋ payɩ ɛlabɩ kazandʋ taa Yeruzalɛm yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba ɖɔɖɔ paawobi kazandʋ ndʋ tɩ-taa. 46  Nɛ ɛɖaɣnɩ kɔm Kana, Galilee egeetiye taa ɖenɖe ɛɛlaba nɛ lɩm pɩsɩ vɛɛ yɔ. Nɛ wiyaʋ kaɖɩka nakɛyɛ kaawɛ peeɖe, nɛ pɩwɩɣaɣ ɛ-pɩyalʋ Kapɛrɩnawum tɛtʋ taa. 47  Abalʋ ɛnʋ ɛnɩwa se Yesu lɩnɩ Yuudee nɛ ɛkɔɔ Galilee lɛ, ewolo ɛ-cɔlɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se etii Kapɛrɩnawum nɛ ɛwaa ɛ-pɩyalʋ kʋdɔŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlɛ caɣ sɩbʋ. 48  Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Mɩ lɛ, ye ɩtɩna yʋsasɩ nɛ piti lakasɩ yɔ, ɩɩkaɣ tisuu kpa.” 49  Wiyaʋ kaɖɩka heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, tii pʋcɔ nɛ man-pɩɣa sɩ.” 50  Yesu heyi-i se: “Wolo; ña-pɩyalʋ wɛ wezuu.” Abalʋ tisi tɔm ndʋ Yesu heyi-i yɔ tɩ-yɔɔ, nɛ ɛɖɛɛ. 51  Ɛlɛ ɛɛwɛ nʋmɔʋ taa nɛ etiki lɛ, e-yomaa katɩ-ɩ se peheyi-i se ɛ-pɩyalʋ wɛnɩ ɛ-ɛsa.* 52  Nɛ ɛpɔzɩ-wɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɩlabɩ-ɩ weewee yɔ. Nɛ pocosi-i se: “Ɛ-kɩnamɩyɛ cɛbɩ ɖeɖe ñɩɣyʋʋ lʋbɛ ñɩŋgʋ yɔɔ.”* 53  Ðɩnɛ ɛlɛ caja tɩlɩ se pɩɩkɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi Yesu heyi-i se: “Ña-pɩyalʋ wɛ wezuu” yɔ. Piyeba nɛ ɛ nɛ ɛ-ɖɩɣa taa mba kpeekpe pɛwɛɛnɩ tisuu. 54  Pɩkɛ maamaaci lakasɩ* naalɛ ñɩnzɩ nzɩ Yesu laba alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩnɩ Yuudee nɛ ewolo Galilee yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “Yesu wɛɛ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ taa ñɩɣtʋ 12 yɔɔ mbʋ yɔ.
Piye piye, “hayɩm hʋlʋmaa.”
Yaa “ɛ-pɩyalʋ yɔɔ cɛba.”
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ taa ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ.
Piye piye, “Pɩkɛ yʋsaɣ.”