Yohanɛɛsɩ 3​:​1-36

  • Yesu nɛ Niikoodɛm (1-21)

    • Ðaɣnʋʋ lʋlʋʋ (3-8)

    • Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ (16)

  • Kɛdɛzaɣ aseɣɖe nɖɩ Yohanɛɛsɩ lɩzɩ Yesu yɔɔ yɔ (22-30)

  • Weyi ɛlɩnɩ hayo kiŋ yɔ (31-36)

3  Abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ Farɩsɩ mba taa nɛ payaɣ-ɩ se Niikoodɛm, ɛɛkɛ Yuuda mba ñʋʋdʋ nɔɔyʋ.  Abalʋ ɛnʋ ewolo Yesu cɔlɔ ɖoo taa nɛ eheyi-i se: “Raabi, ɖɩnawa se ŋlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ ŋkɔɔ ɛzɩ wɩlɩyʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye Ɛsɔ ɛfɛyɩ nɔɔyʋ cɔlɔ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla yʋsasɩ nzɩ ŋlakɩ yɔ.”  Yesu cosi-i nɛ ɛtɔ se: “Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-ŋ se ye patɩɖaɣnɩ nɔɔyʋ lʋlʋʋ yɔ,* ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛna Ɛsɔ Kewiyaɣ.”  Niikoodɛm pɔzɩ-ɩ se: “Ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ palʋlɩ ɛyʋ ye ɛkpadɩyaa yɔ? Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖaɣnɩ sʋʋ e-ɖoo lotu taa nɛ palʋlɩ-ɩ yaa we?”  Yesu cosi-i se: “Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-ŋ se, ye patɩlʋlɩ nɔɔyʋ lɩm taa nɛ fezuu taa yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.  Mbʋ tomnaɣ lʋlɩ-pʋ yɔ pɩkɛ tomnaɣ, nɛ mbʋ fezuu lʋlɩ-pʋ yɔ pɩkɛ fezuu.  Pɩtaaɖɩɣzɩ-ŋ se meheyi-ŋ se: Pɩwɛɛ se paɖaɣnɩ-mɩ lʋlʋʋ.  Helim makɩ ɖenɖe pɩsɔɔlaa yɔ, nɛ ŋnɩɣ pɩ-taŋ, ɛlɛ ŋŋsɩŋ ɖenɖe pɩlɩnaa nɛ ɖenɖe piɖiɣni wobu yɔ. Mbʋ pɩwɛ weyi fezuu lʋlɩ-ɩ yɔ ɛ-hɔɔlʋʋ taa.”  Niikoodɛm pɔzɩ-ɩ se: “Ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ?” 10  Yesu cosi-i se: “Ŋkɛ wɩlɩyʋ Izrayɛɛlɩ taa nɛ ŋŋsɩŋ tɔm tʋnɛ? 11  Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-ŋ se, tɔm ndʋ ɖɩsɩma yɔ, ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ; nɛ mbʋ ɖɩnawa yɔ pɩ-tɛ aseɣɖe ɖɩlɩzɩɣ, ɛlɛ ɩɩmʋʋ aseɣɖe tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ. 12  Ye meheyi-mɩ tɛtʋ yɔɔ tɔm nɛ halɩ nɛ sɔnɔ iitisiɣ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma ɩkaɣ tisuu ye meheyi-mɩ ɛsɔdaa tɔm yɔ? 13  Pɩtasɩ lɛ, nɔɔyʋ tɩkpa ɛsɔdaa ɛlɛ weyi ɛlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ etii yɔ e-ɖeke, ɛyʋ Pɩyalʋ. 14  Nɛ ɛzɩ Moyizi kaakpazʋʋ ɖʋm kañɩmbusuu taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se pakpazɩ ɛyʋ Pɩyalʋ, 15  se pɩsa nɛ weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ yɔ ɛpɩzɩ nɛ ehiɣ wezuu maatɛŋ. 16  “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ, se pɩsa nɛ weyi ɛwɛɣnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ, pataaɖɩzɩ-ɩ ɛlɛ ehiɣ wezuu maatɛŋ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ titiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛjaɖɛ yɔɔ se ɛhʋʋnɩ ɛjaɖɛ tɔm, ɛlɛ se pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ lɛ, ɛjaɖɛ hiɣ ñʋʋ yabʋ. 18  Weyi ɛwɛɣnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ paahʋʋnɩ-ɩ tɔm. Weyi ɛɛwɛɣnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ, pɛtɛmɩ-ɩ tɔm hʋnʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛfɛyɩnɩ tisuu Ɛsɔ Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ hɩɖɛ yɔɔ. 19  Nɛ pʋnɛ pɩ-yɔɔ pakaɣ ɛyaa tɔm hʋnʋʋ: Ñalɩmɩyɛ kɔm ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ ɛyaa sɔɔlɩ cɩkpɛndʋʋ nɛ pɩkɩlɩ ñalɩmɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tʋma kaakɛ kɩdɛkɛda. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ labʋ malɩnɩ-ɩ yɔ, ɛpaɖɩɣ ñalɩmɩyɛ nɛ ɛɛkɔŋ ñalɩmɩyɛ taa, se pɩtaakɛdɩ nɛ pikuli ɛ-tʋma yɔɔ. 21  Ɛlɛ weyi ɛlakɩ mbʋ pɩkɛ toovenim yɔ, ɛkɔŋ ñalɩmɩyɛ taa, se pɩsa nɛ pana se ɛ-tʋma labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm.” 22  Pʋwayɩ lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa powolo Yuudee kɔfɩnaa taa, nɛ ɛ nɛ wɛ pacaɣ peeɖe alɩwaatʋ natʋyʋ nɛ ɛmɩyɩsɩɣ ɛyaa lɩm. 23  Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ ɖɔɖɔ ñaawɛɛ nɛ ɛmɩyɩsɩɣ ɛyaa lɩm Enɔɔnɩ taa, Salim cɔlɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɩm kaaɖɔ peeɖe, nɛ ɛyaa wɛɛ nɛ pɔkɔŋ nɛ ɛmɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm; 24  alɩwaatʋ ndʋ lɛ, pataatɩɩɖʋtɩ Yohanɛɛsɩ salaka taa. 25  Nɛ nɔɔhɔnɖɛ naɖɩyɛ kɔɔ Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ Yuuda tʋ nɔɔyʋ pɛ-hɛkʋ taa cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ yɔɔ. 26  Ðɩnɛ ɛlɛ powolo Yohanɛɛsɩ cɔlɔ nɛ peheyi-i se: “Raabi, abalʋ weyi ña nɛ ɩ ɩɩwɛ Yɔɔrdaŋ wayɩ, weyi ɛ-yɔɔ ŋlɩzɩ aseɣɖe yɔ, na, ɛwɛɛ nɛ ɛmɩyɩsɩɣ ɛyaa lɩm, nɛ ɛyaa tɩŋa wɛɛ nɛ powoki ɛ-cɔlɔ.” 27  Yohanɛɛsɩ heyi-wɛ se: “Ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ paa pʋyʋ kʋɖʋm ye patɩha-ɩ pʋ nɛ ɛsɔdaa kɔyɔ. 28  Mɩ-maɣmaɣ ɩkɛ-m aseɣɖe tɩnaa se mɔyɔɔdaa se: ‘Mantɩkɛ Krɩstʋ, ɛlɛ petiyi-m se mɛnɖɛɛ-ɩ nɔɔ.’ 29  Weyi ɛtɩnɩ asɛyʋ yɔ, ɛnʋ lɛ asɛyʋ walʋ. Ɛlɛ asɛyʋ walʋ taabalʋ sɩŋɩɣ nɛ ɛnɩɩ asɛyʋ walʋ nɔɔ lɛ, ɛ-taa lakɩ leleŋ siŋŋ se ɛnɩ ɛ-nɔɔ. Pʋyɔɔ man-taa leleŋ wɛ pilim. 30  Pɩwɛɛ se ɛnʋ lɛ, ɛwɛɛ huuu yɔɔ; ɛlɛ ma lɛ, pɩwɛɛ se mɛwɛɛ tibu yɔɔ.” 31  Weyi ɛlɩnɩ hayo kiŋ nɛ ɛkɔɔ yɔ, ɛwɛ ɛyaa tɩŋa ñʋʋ yɔɔ. Weyi ɛlɩnɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛkɛ tɛtʋ yɔɔ tʋ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Weyi ɛlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɛkɔɔ yɔ, ɛwɛ ɛyaa tɩŋa ñʋʋ yɔɔ. 32  Ɛlɩzɩɣ aseɣɖe mbʋ ɛnawa nɛ ndʋ ɛnɩwa yɔ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ nɔɔyʋ eetisiɣ ɛ-aseɣɖe tɔm yɔɔ. 33  Weyi etisi ɛ-aseɣɖe tɔm yɔɔ yɔ, ɛñɩɣ tɩ-yɔɔ ɛ-mayaɣ* se Ɛsɔ kɛ toovenim tʋ. 34  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi Ɛsɔ tiyaa yɔ, Ɛsɔ tɔm ɛyɔɔdʋʋ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɛɛmaɣzɩɣ e-fezuu pʋcɔ nɛ ɛhaɣ-kʋ. 35  Caa sɔɔlɩ Pɩyalʋ nɛ ɛɖʋzɩ pɩtɩŋa payɩ e-nesi tɛɛ. 36  Weyi ɛwɛɣnɩ tisuu Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, ɛwɛnɩ wezuu maatɛŋ; weyi ɛɛñaŋ Pɩyalʋ yɔ, ɛɛkaɣ hiɣu wezuu, ɛlɛ Ɛsɔ pana wɛɣ ɛ-yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ye patɩlʋlɩ nɔɔyʋ nɛ ɛsɔdaa kiŋ yɔ.”
Yaa “ɛñɩɣ tɩ-yɔɔ niye.”