Yohanɛɛsɩ 21​:​1-25

  • Yesu wɩlɩ ɛ-tɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa (1-14)

  • Pɩyɛɛrɩ ñɩɣ niye sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛnɩ Yesu yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ (15-19)

    • “Calɩ me-heŋ cikpeŋ” (17)

  • Mbʋ pɩkaɣ tɛmnʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyʋ weyi Yesu kɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ (20-23)

  • Tɔm ñʋʋ kɔʋ (24, 25)

21  Pʋwayɩ lɛ, Yesu tasɩ ɛ-tɩ lɩzʋʋ nɛ ɛwɩlɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa Tiberiyaadɩ teŋgu cɔlɔ. Ɛzʋnɔ ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ.  Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ, Tomaa (weyi payaɣ-ɩ se Ðom yɔ), Nataanayɛɛlɩ weyi ɛlɩnɩ Kana, Galilee egeetiye taa yɔ, Zebedee pɩyalaa, nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa naalɛ paakpɛndaa nɛ pɛwɛɛ.  Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ heyi-wɛ se: “Mɛnɖɛɣ kpakpasɩ kpaʋ.” Peheyi-i se: “Ðɩtɩŋɩɣ-ŋ.” Powolo pakpa kpɩyʋʋ taa, ɛlɛ patɩkpa nabʋyʋ ɖoo ana.  Ɛlɛ pɩkɔm se pɩñandɩɣ lɛ, Yesu sɩŋ kidiiliŋ yɔɔ, ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩtɩlɩ se Yesu pɩɩkɛnaa.  Nɛ Yesu pɔzɩ-wɛ se: “Men-piya, nabʋyʋ* wɛɛ se papɩzɩɣ nɛ pɔtɔɔ yaa we?” Pocosi-i se: “Aayɩ!”  Eheyi-wɛ se: “Ɩlɔ piyuu kpɩyʋʋ nɩwaŋ yɔɔ, nɛ ɩkaɣ nabʋyʋ hiɣu.” Peeɖe pɔlɔ-kʋ, ɛlɛ pataapɩzɩɣ-kʋ hɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakpa kpakpasɩ sakɩyɛ.  Ðɩnɛ ɛlɛ, tɔmkpɛlɩkɩyʋ weyi Yesu kɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ, eheyi Pɩyɛɛrɩ se: “Kɩbaɣlʋ na!” Nɛ Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ nɩwa se Kɩbaɣlʋ pɩɩkɛnaa lɛ, esuu* e-toko kɩtɩnʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ ndaakpeɖe,* nɛ ɛmaa teŋgu taa.  Ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa wɛɛ kpɩyʋʋ cikpeluu taa nɛ pɔkɔɔ, pɛwɛɛ nɛ pɔhɔŋ piyuu, kɩ-taa nɛ kpakpasɩ ɖo, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataaposini kidiiliŋ, paaposini kidiiliŋ nɛ mɛtanaa 90 ɖeke mbʋ yɔ.*  Petibi kidiiliŋ yɔɔ lɛ, pana peeɖe aka miŋ nɩɩyɩ, ɩ-yɔɔ nɛ kpakpasɩ, nɛ kpɔnʋ. 10  Yesu heyi-wɛ se: “Ɩkɔnɩ kpakpasɩ nzɩ ɩkpa lɛɛlɛɛyɔ yɔ, sɩ-taa nasɩyɩ.” 11  Ðɩnɛ ɛlɛ Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ kpa kpɩyʋʋ taa nɛ ɛhɔ piyuu nɛ etisi kidiiliŋ yɔɔ, kɩ-taa nɛ kpakpasɩ sɔsɔsɩ ɖo, sɩɩkpɛndɩ 153. Ɛlɛ paa kpakpasɩ ɩɩɖɔ sakɩyɛ mbʋ yɔ, piyuu tɩcɩyɩ. 12  Yesu heyi-wɛ se: “Ɩkɔɔ nɛ ɩlɩzɩ sɔntɔ.” Tɔmkpɛlɩkɩyaa taa nɔɔyʋ taawɛɛnɩ abalɩtʋ se ɛpɔzɩ-ɩ se: “Anɩ ŋkɛnaa?” mbʋ pʋyɔɔ yɔ paanawa se Kɩbaɣlʋ pɩɩkɛnaa. 13  Yesu kɔɔ nɛ ɛkpaɣ kpɔnʋ nɛ ɛcɛlɩ-wɛ, nɛ ɛkpaɣ kpakpasɩ nɛ ɛla mbʋ ɖɔɖɔ. 14  Tam nabudozo ɖeɖe lɛ Yesu wɩlʋʋ ɛ-tɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa, pefezuu-i nɛ sɩɖaa taa yɔ. 15  Pɛtɛm sɔntɔ lɩzʋʋ lɛ, Yesu pɔzɩ Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ se: “Siimɔɔ, Yohanɛɛsɩ pɩyalʋ, ŋsɔɔlɩ-m nɛ pɩkɩlɩ panɛ?” Ecosi-i se: “Ɛɛɛ, Kɩbaɣlʋ, ŋsɩm mbʋ se mɔnsɔɔlɩ-ŋ.” Ekitini-i se: “Calɩ me-heɣsi.” 16  Nɛ ɛtasɩ-ɩ pɔzʋʋ nabʋlɛ ɖeɖe se: “Siimɔɔ, Yohanɛɛsɩ pɩyalʋ, ŋsɔɔlɩ-m?” Ecosi-i se: “Ɛɛɛ, Kɩbaɣlʋ, ŋsɩm mbʋ se mɔnsɔɔlɩ-ŋ.” Ekitini-i se: “Ðiyi me-heŋ cikpeŋ.” 17  Ɛpɔzɩ-ɩ tozo ɖeɖe se: “Siimɔɔ, Yohanɛɛsɩ pɩyalʋ, ŋsɔɔlɩ-m?” Pɩyɛɛrɩ laŋɩyɛ wɛɛkɩ se Yesu pɔzɩ-ɩ tozo ɖeɖe se: “Ŋsɔɔlɩ-m?” Pʋyɔɔ eheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ŋsɩm pɩtɩŋa; ŋsɩm mbʋ se mɔnsɔɔlɩ-ŋ.” Yesu kitini-i se: “Calɩ me-heŋ cikpeŋ.” 18  Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-ŋ se: “Ŋŋkɛ evebu lɛ, ña-maɣmaɣ ŋsuwaɣ ño-wondu nɛ ŋɖɔŋ nɛ ŋwoki ɖenɖe ŋsɔɔlaa yɔ. Ɛlɛ ŋkpadɩyɩɣ lɛ, ŋkpazɩɣ ña-haŋ nɛ ɛyʋ lɛlʋ su-ŋ wondu nɛ ewoni-ŋ ɖenɖe ŋtɩsɔɔlɩ yɔ.” 19  Ɛyɔɔdɩ mbʋ se ɛwɩlɩ sɩm mbʋ ɛkaɣ sɩbʋ se pɩɖʋ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ. Ɛtɛm-tʋ yɔɔdʋʋ lɛ, eheyi-i se: “Wɛɛ nɛ ŋtɩŋɩɣ ma-wayɩ.” 20  Pɩyɛɛrɩ kisaa lɛ, ɛna tɔmkpɛlɩkɩyʋ weyi Yesu kɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ, eɖiɣni-wɛ tɩŋʋʋ; tɔmkpɛlɩkɩyʋ ɛnʋ ɖɔɖɔ kaapɩsɩnɩnɩ ɛ-wayɩ nɛ ekpilini Yesu laŋɩyɛ yɔɔ kiŋ ɖanaɣ tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, alɩɣ ña-wayɩ?” 21  Pʋyɔɔ Pɩyɛɛrɩ na-ɩ lɛ, ɛpɔzɩ Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, abalʋ ɛnɛ yɔ, ɛbɛ pɩkaɣ-ɩ tɛmnʋʋ?” 22  Yesu heyi-i se: “Ye mɔnsɔɔlaa se ɛcaɣ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ mɔnkɔŋ yɔ, pɩna-ŋ nɛ we? Ña lɛ, wɛɛ nɛ ŋtɩŋɩɣ ma-wayɩ.” 23  Pʋyɔɔ tɔm yɛlɩ koobiya hɛkʋ taa se tɔmkpɛlɩkɩyʋ ɛnʋ ɛɛkaɣ sɩbʋ. Ŋgʋ Yesu ñetiheyi-i se ɛɛkaɣ sɩbʋ, ɛlɛ ɛyɔɔdɩ yem se: “Ye mɔnsɔɔlaa se ɛcaɣ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ mɔnkɔŋ yɔ, pɩna-ŋ nɛ we?” 24  Tɔmkpɛlɩkɩyʋ ɛnʋ ɛlɩzɩnɩ aseɣɖe tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ nɛ ɛnʋ manɩ-tʋ, nɛ ɖɩnawa se ɛ-aseɣɖe tɔm kɛ toovenim. 25  Toovenim taa lɛ, wondu lɛɛtʋ sakɩyɛ wɛɛ ɖɔɖɔ, ndʋ Yesu laba yɔ, nɛ ye paama tɩ-tɔm piye piye yɔ, mamaɣzɩɣ se tɩ-takayɩsɩ kikpiyisi taapɩzɩɣ se sɩmaɣ ɛjaɖɛ maɣmaɣ yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “kpakpayaɣ nakɛyɛ.”
Yaa “ɛta ɛ-tɩnaɣ taa.”
Yaa “eesu pɩ-tɛɛ wondu ɖeke.”
Piye piye, “nuŋgolonzi 200 mbʋ yɔ.”