Yohanɛɛsɩ 2​:​1-25

  • Nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ Kana; lɩm mbʋ pɩpɩsɩ vɛɛ yɔ (1-12)

  • Yesu pɩsɩ templo kele kele (13-22)

  • Yesu sɩm mbʋ pɩwɛ ɛyʋ taa yɔ (23-25)

2  Nɛ kɩyakʋ tozo ñɩŋgʋ wiye, palakaɣ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ natʋyʋ Kana, Galilee egeetiye taa, nɛ Yesu ɖoo kaawɛ peeɖe.  Paaya ɖɔɖɔ Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa.  Vɛɛ caɣaɣ tɛm lɛ, Yesu ɖoo heyi-i se: “Pɛfɛyɩnɩ vɛɛ.”  Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Halʋ ña, ma nɛ ŋ ɖa-ñɩndʋ ndʋ pɩ-taa?* Ma-ñɩɣyʋʋ tɩtalɩta.”  E-ɖoo heyi mba paɖʋʋ lɩm yɔ se: “Ɩla ndʋ payɩ eheyiɣ-mɩ yɔ.”  Paasɩ pɛɛ ŋgbaŋ loɖo peeɖe ɛzɩ Yuuda mba tɛ cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ, nɛ paa ŋgbɔʋ ŋgʋ lɛ, kɩtɔkɩ lɩm peeɣsi* naalɛ yaa naadozo.  Yesu heyi-wɛ se: “Ilu lɩm nɛ pisu ŋgbaŋ.” Nɛ polu lɩm nɛ pisu ɩ-taa yaɣ yaɣ.  Nɛ eheyi-wɛ se: “Lɛɛlɛɛyɔ, icozi pazɩ nɛ iwoni kazandʋ yɔɔ cɔnɩyʋ.” Nɛ pocozi nɛ powona.  Kazandʋ yɔɔ cɔnɩyʋ ɖɩŋ lɩm mbʋ pɩpɩsɩ vɛɛ yɔ, ɛlɛ ɛtɩtɩlɩ ɖenɖe pɩlɩnaa yɔ, (ŋgʋ lɩmɖʋyaa mba pocozi lɩm yɔ, paba ñaatɩlaa); peeɖe ɛya walʋ 10  nɛ eheyi-i se: “Paa anɩ, ɛlɩɣnɩ vɛɛ kɩbaŋʋ kajalaɣ ɖeɖe, nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa ñɔʋ nɛ pʋkʋ-wɛ lɛ, palɩzɩ vɛɛ ŋgʋ kɩfɛyɩ ɖeu nɛ pɩtalɩ kajalaɣ ñɩŋgʋ yɔ. Ña lɛ, ŋsɩ vɛɛ kɩbaŋʋ pɩkɔɔ pɩtalɩnɩ lɛɛlɛɛyɔ.” 11  Yesu labɩ lakasɩ nzɩ Kana, Galilee egeetiye taa, nɛ pɩɩkɛ ɛ-kajalaɣ maamaaci lakasɩ, nɛ ɛlɩzɩ ɛ-samtʋ nɛ ɛwɩlɩ, nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tisi ɛ-yɔɔ. 12  Pʋwayɩ lɛ, ɛ nɛ e-ɖoo nɛ e-newaa nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa petii Kapɛrɩnawum, ɛlɛ patɩcaɣ peeɖe kɩyakɩŋ sakɩyɛ. 13  Nɛ Yuuda mba tɛ Paska kaañɔtaa, nɛ Yesu kpa Yeruzalɛm. 14  Ɛmaɣnɩ templo taa ɛyaa mba pɛpɛdɩɣ naŋ nɛ heŋ nɛ ahoo yɔ, nɛ liidiye yɔkɩyaa pe-kpelisi yɔɔ. 15  Nɛ ɛkpaɣ nimiye nɛ ɛlʋʋ ɛgbazɩyɛ lɛ, ɛɖɔɔnɩ mba payɩ paawɛnɩ heŋ nɛ naŋ yɔ templo taa, nɛ ɛmɩzɩ liidiye lɛɣzɩyaa liidiye pɔɔyɩsɩ tataa nɛ etuzi pa-taabɩlɩnaa nɛ ɛpɛɖɩ. 16  Nɛ eheyi mba pɛpɛdɩɣ ahoo yɔ se: “Ɩlɩzɩ wondu tʋnɛ cɩnɛ! Iyele pɩsʋʋ man-Caa ɖɩɣa tadɩyɛ ɖɩɣa!”* 17  Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɔzɩ se pamawa se: “Kpekpeka ŋga mɛwɛnɩ ña-ɖɩɣa yɔɔ yɔ, kakaɣ-m ñaɣʋ.” 18  Pʋyɔɔ Yuuda mba pɔzɩ-ɩ se: “Yʋsaɣ ŋga ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋwɩlɩ-ɖʋ se ŋwɛnɩ waɖɛ se ŋla pɩtɩŋa mbʋ yɔ?” 19  Yesu cosi-wɛ se: “Ɩyɔkɩ templo kʋnɛ, nɛ mankaɣ kpaɣʋ kɩyakɩŋ naadozo nɛ mankʋsɩnɩ-kʋ.” 20  Ðɩnɛ ɛlɛ Yuuda mba pɔzɩ-ɩ se: “Pakpaɣ pɩnzɩ 46 nɛ pamanɩ templo kʋnɛ, nɛ ñakpakɩɣ kɩyakɩŋ naadozo se ŋkʋsɩnɩ-kʋ?” 21  Ɛlɛ ɛyɔɔdaɣ e-tomnaɣ tɛ templo tɔm na. 22  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ efemni sɩɖaa taa yɔ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɔzaa se ɛtɩɩyɔɔdʋʋ-tʋ, nɛ petisi masɩ nɛ tɔm ndʋ Yesu kaayɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ. 23  Ɛlɛ ɛɛwɛ Yeruzalɛm Paska kazandʋ taa nɛ ɛyaa sakɩyɛ na yʋsasɩ nzɩ ɛlakaɣ yɔ lɛ, pɛwɛɛnɩ tisuu ɛ-hɩɖɛ yɔɔ. 24  Ɛlɛ Yesu taataɣ-wɛ liu siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛsɩm pa-tɩŋa 25  nɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtaacɛyɩ se nɔɔyʋ ɛlɩzɩ-ɩ aseɣɖe ɛyʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɩm mbʋ pɩwɛ ɛyʋ taa yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩkɛ tɔm ndʋ Ebree mba yɔɔdʋʋ se pawɩlɩ se paatisiɣ nɔɔyʋ lɩmaɣza yɔɔ yɔ. Ye pɔtɔm se “halʋ ña” yɔ, pɩtɩwɩlɩ se paañaŋ halʋ ɛnʋ.
Pʋtɔma yɔ pɩɩkɛ bat ŋgʋ kɩmaɣnɩ litrinaa 22 yɔ.
Yaa “man-Caa ɖɩɣa kɩyakʋ.”