Yohanɛɛsɩ 19​:​1-42

  • Polu Yesu agbazɛɛ nɛ pohoŋi-i (1-7)

  • Pilaatɩ ɖaɣnɩɣ Yesu tɔm pɔzʋʋ (8-16a)

  • Pakam Yesu sizika yɔɔ Goligota (16b-24)

  • Yesu labɩ ɖʋtʋ se pɩsɩnɩ e-ɖoo (25-27)

  • Yesu sɩm (28-37)

  • Yesu pimtu (38-42)

19  Nɛ Pilaatɩ yele nɛ polu Yesu agbazɛɛ.  Nɛ sɔɔjanaa lʋʋ sɔɔ awiya hulaɣ nɛ papam-kɛ ɛ-ñʋʋ taa nɛ posuu-i toko kɩɖaɣlʋʋ kɩsɛɛmʋʋ yuulee,  nɛ pɛwɛɛ pɔñɔtʋʋnɩ-ɩ nɛ pɔtɔŋ se: “Ðɩsɛ-ŋ,* Yuuda mba Wiyaʋ!” Pɛwɛɛ ɖɔɖɔ nɛ pɛcɛkɩ-ɩ kadanzɩ.  Pilaatɩ tasɩ lɩʋ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩna! Malɩnɩ-ɩ mɩ-cɔlɔ se ɩtɩlɩ se mantɩna kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ ɛ-yɔɔ.”  Nɛ Yesu lɩɩ, ɛpam sɔɔ awiya hulaɣ nɛ esuu toko kɩɖaɣlʋʋ kɩsɛɛmʋʋ yuulee. Nɛ Pilaatɩ heyi-wɛ se: “Ɩna! Abalʋ ɛnʋ yɔ!”  Ɛlɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ templo yɔɔ ɖaŋɩyaa pana-ɩ lɛ, pama kubusi nɛ pɔtɔŋ se: “Kamɩ-ɩ sizika yɔɔ! Kamɩ-ɩ sizika yɔɔ!” Pilaatɩ heyi-wɛ se: “Mɩ-maɣmaɣ ɩkpaɣ-ɩ nɛ ɩkamɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩna kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ ɛ-yɔɔ.”  Yuuda mba cosi-i se: “Ðɩwɛnɩ paɣtʋ natʋyʋ, nɛ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ pɩwɛɛ se ɛsɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛya ɛ-tɩ se Ɛsɔ pɩyalʋ.”  Pilaatɩ nɩ tɔm ndʋ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ yɔ lɛ, sɔɔndʋ tɛzɩ-ɩ kpaʋ,  nɛ ɛtasɩ sʋʋ ɖɩɣa taa nɛ ɛpɔzɩ Yesu se: “Le ŋlɩnaa?” Ɛlɛ Yesu ticosi-i natʋyʋ. 10  Nɛ Pilaatɩ pɔzɩ-ɩ se: “Ŋkiziɣ se ŋŋyɔɔdʋʋnɩ-m? Ŋŋsɩŋ se mɛwɛnɩ ɖoŋ se meyebi-ŋ nɛ mɛwɛɛnɩ ɖoŋ se mankamɩ-ŋ?” 11  Yesu cosi-i se: “Ye pataaha-ŋ ɖoŋ nɛ ɛsɔdaa kɔyɔ, ŋtaawɛɛnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ mɔ-yɔɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ɛyʋ weyi ɛɖʋzɩ-m ñe-nesi tɛɛ yɔ, ɛ-kɩwɛɛkɩm paɣlaa nɛ pɩkɩlɩ.” 12  Mbʋ yebina nɛ Pilaatɩ wɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ kpem se ehiɣ nʋmɔʋ nakʋyʋ nɛ eyebi-i, ɛlɛ Yuuda mba wɛɛ nɛ pamakɩ kubusi nɛ pɔtɔŋ se: “Ye ŋyebi abalʋ ɛnɛ yɔ, ŋtɩkɛ Sezaarɩ taabalʋ. Weyi ɛyaɣ ɛ-tɩ se wiyaʋ yɔ, ɛkaɖɩɣnɩ Sezaarɩ.” 13  Pilaatɩ nɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛlɩnɩ Yesu, nɛ ɛcaɣ tɔm hʋʋ kpelaɣ taa, lone nɖɩ payaɣ se Pɛɛ Ðɩbɔyɛ yɔ ɖɩ-taa, ɛlɛ Ebree taa lɛ payaɣ-ɖɩ se Gabataa. 14  Nɛ pɩɩkɛ Paska Ñɔɔzʋʋ evemiye; pɩɩkɛ ñɩɣyʋʋ loɖo ñɩŋgʋ* yɔɔ mbʋ yɔ. Nɛ eheyi Yuuda mba se: “Ɩna! Mi-wiyaʋ yɔ!” 15  Ɛlɛ pama kubusi se: “Kʋsɩ-ɩ! Kʋsɩ-ɩ! Kamɩ-ɩ sizika yɔɔ!” Pilaatɩ pɔzɩ-wɛ se: “Manka mi-wiyaʋ yaa we?” Cɔjɔnaa ñʋndɩnaa cosi se: “Ðɩfɛyɩnɩ wiyaʋ nɔɔyʋ nɛ pɩtasɩnɩ Sezaarɩ.” 16  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛɖʋzɩ-ɩ pe-nesi tɛɛ se pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ. Nɛ pakpaɣ Yesu nɛ pɛɖɛna. 17  Ɛ-maɣmaɣ ɛhɔɔlɩ nazɩm sizika* lɛ, ɛɖɛɛ nɛ ewolo lone nɖɩ payaɣ se Ñʋmbɔɔyaɣ Lone yɔ ɖɩ-taa, nɛ Ebree taa lɛ payaɣ-ɖɩ se Goligota. 18  Pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ peeɖe; pakam ɖɔɖɔ abalaa naalɛ Yesu cɔlɔ, nɛ ɛwɛɛ pɛ-hɛkʋ taa. 19  Pilaatɩ ma ɖɔɖɔ tɔm natʋyʋ nɛ ɛka nazɩm sizika* yɔɔ. Tɔm ndʋ yɔ: “Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ, Yuuda mba Wiyaʋ.” 20  Yuuda mba sakɩyɛ kalɩ tɔm ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lone nɖɩ ɖɩ-taa paakam Yesu sizika yɔɔ yɔ, ɖɩɩñɔtɩnɩ tɛtʋ, nɛ paama tɔm ndʋ Ebree, Laatɛɛ, nɛ Grɛɛkɩ kʋnʋmɩŋ taa. 21  Ɛlɛ, Yuuda mba tɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa heyi Pilaatɩ se: “Taama se: ‘Yuuda mba Wiyaʋ,’ ɛlɛ ma se ɛyɔɔdaa se: ‘Mɛnkɛ Yuuda mba Wiyaʋ.’” 22  Pilaatɩ cosi se: “Tɔm ndʋ mamawa yɔ, ndʋ mamawa.” 23  Nɛ sɔɔjanaa kam Yesu sizika yɔɔ lɛ, pakpaɣ e-tokonaa kɩtɩnaa nɛ patayɩ-wɛ hɔɔlɩŋ naanza, paa sɔɔja weyi lɛ ɛkpaɣ hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ, nɛ pakpaɣ ɖɔɖɔ pɩ-tɛɛ toko. Ɛlɛ pataañɛyɩ pɩ-tɛɛ toko, palʋ-kʋ kʋlʋʋ kpaɣnɩ hayo nɛ pitii pɩ-tɛɛ. 24  Pʋyɔɔ peheyi ɖama se: “Ðɩtaacɩyɩ-kʋ, ɛlɛ iyele nɛ ɖɩlɔ kɩ-yɔɔ piye nɛ ɖɩna se a-ñɩŋgʋ kɩkaɣ kɛʋ.” Pɩlaba mbʋ se mayaɣ taa tɔm tʋnɛ tɩla: “Patayɩ ɖama mon-tokonaa, nɛ pɔlɔ piye mon-tokonaa yɔɔ.” Nɛ toovenim taa lɛ, sɔɔjanaa labɩ mbʋ. 25  Ɛlɛ Yesu ɖoo nɛ ɛlɛ neu, nɛ Kloopaasɩ halʋ Maarɩɩ nɛ Maarɩɩ Magdalaa tʋ, paasɩŋ Yesu nazɩm sizika* cɔlɔ. 26  Nɛ Yesu na e-ɖoo nɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ weyi ɛkɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ pasɩŋ pɩ-cɔlɔ lɛ, eheyi e-ɖoo se: “Halʋ, na! Ña-pɩyalʋ yɔ!” 27  Pʋwayɩ lɛ, eheyi tɔmkpɛlɩkɩyʋ se: “Na! Ño-ɖoo yɔ!” Nɛ kpaɣnɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyʋ ɛnʋ ɛkpaɣ-ɩ nɛ ewoni ɛ-ɖɩɣa taa. 28  Pʋwayɩ, Yesu nawa se kpaɣnɩ mbʋ lɛ, pɩtɩŋa payɩ pɩlaba, se pɩsa nɛ mayaɣ taa tɔm la lɛ, ɛtɔ se: “Lɔkɔtʋ ɖɛ-m.” 29  Pɛʋ nakʋyʋ kaawɛ peeɖe, kɩ-taa nɛ ñɩmɩŋ vɛɛ. Nɛ pakpaɣ kʋca ŋgʋ peli ñɩmɩŋ vɛɛ taa yɔ, nɛ patʋʋ izɔɔpʋ* ɖaʋ yɔɔ nɛ pakpazɩ-kʋ ɛ-nɔɔ yɔɔ. 30  Yesu ɖɩŋ ñɩmɩŋ vɛɛ lɛ, ɛtɔ se: “Pɩtɩŋa pɩlaba!” nɛ ɛsɔ ɛ-ñʋʋ, nɛ etisi fezuu. 31  Pɩɩkɛ Sabaatɩ Ñɔɔzʋʋ kɩyakʋ, nɛ pataañɩnɩɣ se tomnasɩ ɩwɛɛ nazɩm sizikasɩ yɔɔ Sabaatɩ wiye (mbʋ pʋyɔɔ yɔ Sabaatɩ kɩyakʋ ŋgʋ, kɩɩkɛ sɔsɔʋ), pʋyɔɔ Yuuda mba pɔzɩ Pilaatɩ se ɛha-wɛ nʋmɔʋ nɛ pɛpɛlɩ pa-nɩŋgbanzɩ nɛ petisi po-tomnasɩ. 32  Peeɖe sɔɔjanaa kɔma nɛ pɛpɛlɩ abalaa naalɛ mba pakam sizikasɩ yɔɔ Yesu cɔlɔ yɔ pa-nɩŋgbanzɩ. 33  Ɛlɛ patalɩ Yesu cɔlɔ lɛ, pana se ɛtɛm sɩbʋ, pʋyɔɔ patɩpɛlɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ. 34  Paa mbʋ yɔ, sɔɔjanaa taa kʋɖʋm kpaɣ kɩgbɛzɛŋ nɛ ɛsɔ ɛ-hʋyʋʋ tɛɛ, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ calɩm nɛ lɩm palɩɩ. 35  Nɛ weyi ɛna mbʋ pɩlaba yɔ, ɛlɩzɩ aseɣɖe, nɛ ɛ-aseɣɖe tɔm kɛ toovenim, nɛ ɛsɩm mbʋ se tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ tɩkɛ toovenim, se pɩsa nɛ mɩ ɖɔɖɔ itisi. 36  Toovenim taa lɛ, pɩlabɩ mbʋ se mayaɣ taa tɔm ɛla: “Paakaɣ ɛ-mɔɔyɛ naɖɩyɛ pɛlʋʋ.” 37  Pɩtasɩ lɛ mayaɣ lɛɛka yɔɔdʋʋ se: “Pakaɣ cɔnʋʋ weyi pɔsɔbɩ-ɩ kɩgbɛzɛŋ yɔ.” 38  Nɛ pʋwayɩ lɛ, Yosɛɛfʋ Ariimatee tʋ, weyi ɛɛkɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ mɛsaɣ tɛɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ eseɣaɣ sɔɔndʋ Yuuda mba yɔ, ɛpɔzɩ Pilaatɩ se ɛna se ɛpɩzɩɣ nɛ etisi Yesu tomnaɣ yaa we; nɛ Pilaatɩ ha-ɩ nʋmɔʋ. Peeɖe ɛkɔma nɛ etisi Yesu tomnaɣ. 39  Niikoodɛm, abalʋ weyi ɛɛkɔm ɛ-cɔlɔ ɖoo naayɛ taa yɔ, ɛlɛ ɖɔɖɔ kɔɔ, ɛkpɛndɩnɩ miiri nɛ alowɛɛsɩ, pesidi-wɛ, nɛ po-yuŋ talɩ kilonaa 30 mbʋ yɔ. 40  Nɛ pakpaɣ Yesu tomnaɣ nɛ pɔhɔkɩ-kɛ pɩsaŋ hɔɔlasɩ taa nɛ sɔzɩŋ kɔyɛ ɛzɩ Yuuda mba pimtu sɔnzɩ pɔzʋʋ yɔ. 41  Nɛ kaɖaɣ nakɛyɛ kaawɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pakamɩ-ɩ yɔ, nɛ pɩlaʋ* kɩfalʋʋ nakʋyʋ kaawɛ kaɖaɣ ŋga ka-taa, ŋgʋ kɩ-taa petipimti nɔɔyʋ wiɖiyi yɔ. 42  Pɩɩkɛ kɩyakʋ ŋgʋ Yuuda mba ñɔɔzʋʋ Sabaatɩ yɔ, nɛ pɩlaʋ kaawɛ pɩ-cɔlɔ, pʋyɔɔ pahɩzɩ Yesu tomnaɣ kɩ-taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Ðɩsamɩ-ŋ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ taa ñɩɣtʋ 12 yɔɔ mbʋ yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”