Yohanɛɛsɩ 18​:​1-40

  • Yudaasɩ lɩ Yesu wayɩ (1-9)

  • Pɩyɛɛrɩ labɩnɩ laɣɖɛ tʋmɩyɛ (10, 11)

  • Powoni Yesu Ana cɔlɔ (12-14)

  • Pɩyɛɛrɩ kizi Yesu kajalaɣ ɖeɖe (15-18)

  • Yesu wɛ Ana ɛsɩndaa (19-24)

  • Pɩyɛɛrɩ kizi Yesu nabʋlɛ nɛ nabudozo ɖeɖe (25-27)

  • Yesu wɛ Pilaatɩ ɛsɩndaa (28-40)

    • “Men-Kewiyaɣ tɩlɩɩnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ” (36)

18  Yesu tɛm tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ lɛ, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa palɩɩ nɛ powolo Kidrɔɔnɩ Fɛɛʋ* wayɩ, ɖenɖe kaɖaɣ nakɛyɛ kaawɛɛ yɔ, nɛ ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pasʋʋ ka-taa.  Nɛ Yudaasɩ, ɛ-wayɩ lɩyʋ, kaasɩm ɖɔɖɔ lone nɖɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pekpeɣlaɣ peeɖe ɖoŋ ɖoŋ.  Pʋyɔɔ Yudaasɩ kɔnɩ sɔɔjanaa nɛ ɛyaa mba cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ Farɩsɩ mba petiyaa yɔ, pɔɖɔkɩ miŋ koolonzi nɛ kanɖʋnaa nɛ you wondu nɛ pɔkɔɔ peeɖe.  Nɛ Yesu na mbʋ payɩ pɩkaɣ-ɩ talʋʋ yɔ lɛ, ɛñɔtɩnɩ-wɛ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Anɩ ɩñɩnɩɣ?”  Pocosi-i se: “Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ.” Eheyi-wɛ se: “Ma yɔ.” Nɛ Yudaasɩ, ɛ-wayɩ lɩyʋ, kaasɩŋ ɖɔɖɔ pɔ-cɔlɔ.  Ɛlɛ, Yesu heyi-wɛ se: “Ma yɔ” lɛ, papɩsɩ kiŋgiɖe nɛ pɔtɔlɩ tataa.  Pʋyɔɔ ɛtasɩ-wɛ pɔzʋʋ se: “Anɩ ɩñɩnɩɣ?” Pocosi se: “Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ.”  Yesu cosi se: “Meheyi-mɩ se ma yɔ. Ye mbʋ, ye ma ɩñɩnɩɣ yɔ, iyele ɛyaa panɛ nɛ pɛɖɛɛ.”  Pɩlabɩ mbʋ se tɔm ndʋ ɛɛyɔɔdaa yɔ tɩla, ndʋ yɔ: “Mba ŋcɛlɩ-m yɔ, mentilesi pa-taa nɔɔyʋ.” 10  Nɛ Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ, weyi ɛɛwɛnɩ laɣɖɛ* yɔ, ɛkpɛɛ-ɖɩ nɛ elo cɔjɔ sɔsɔ yom, nɛ ɛsɛtɩ e-nesi kɩbanzɩ nɩŋgbaŋʋʋ. Yom ɛnʋ, payaɣ-ɩ se Malɩkuusi. 11  Ɛlɛ Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ se: “Pɩsɩnɩ laɣɖɛ ɖi-huyuu taa. Pɩfɛyɩ se mɔñɔɔ kɔpʋ ŋgʋ Caa cɛlɩ-m yɔ?” 12  Peeɖe sɔɔjanaa nɛ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɛ ɛyaa mba Yuuda mba kaatiyaa yɔ, pakpa Yesu nɛ pɔhɔkɩ-ɩ. 13  Pacalɩ-ɩ wonuu Ana cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ana kaakɛ Kayifu yɩtɩ, nɛ Kayifu kaakɛ cɔjɔ sɔsɔ pɩnaɣ ŋga. 14  Toovenim taa lɛ, Kayifu ɛnʋ ɛɛtasɩnɩ Yuuda mba lɔŋ se ye ɛyʋ kʋɖʋm ɛsɩbɩ samaɣ yɔɔ yɔ, mba pɩwazɩɣ. 15  Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ nɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ lɛlʋ paawɛɛ nɛ patɩŋɩɣ Yesu wayɩ. Tɔmkpɛlɩkɩyʋ ɛnʋ, cɔjɔ sɔsɔ kaasɩmɩ-ɩ, nɛ ɛtɩŋ Yesu nɛ ɛsʋʋ cɔjɔ sɔsɔ kadaɣ taa, 16  ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ ñaasɩŋ nɔnɔɔ taa awayɩ. Pʋyɔɔ tɔmkpɛlɩkɩyʋ lɛlʋ, weyi cɔjɔ sɔsɔ kaasɩmɩ-ɩ yɔ, ɛlɩɩ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ nɔnɔɔ yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛsʋnɩ Pɩyɛɛrɩ pɩ-taa. 17  Pɛlɛ lɩmɖʋyʋ weyi ɛɛkɛ nɔnɔɔ yɔɔ cɔnɩyʋ yɔ, eheyi Pɩyɛɛrɩ se: “Ña ɖɔɖɔ pɩtɩkɛ abalʋ ɛnɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa lɛlʋ ŋkɛwa?” Ecosi se: “Aayɩ.” 18  Yomaa nɛ ɖaŋɩyaa, paasɩŋ aka miŋ weyi paapuzaa yɔ ɩ-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ niŋkaɣ kaawɛɛ nɛ pɛwɛɛ pohoyuu miŋ. Pɩyɛɛrɩ ɖɔɖɔ kaasɩŋ pɔ-cɔlɔ peeɖe nɛ ehoyuu miŋ. 19  Nɛ cɔjɔnaa ñʋʋdʋ pɔzɩ Yesu tɔm ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛ-tɔm wɩlʋʋ pɔ-yɔɔ. 20  Yesu cosi-i se: “Mɔyɔɔdɩnɩ ɛjaɖɛ kaɣlaa. Mawɩlɩ tɔm paa ɛzɩmtaa sinaagɔɔgɩ nɛ templo pa-taa, ɖenɖe Yuuda mba kpeekpe kɔŋ nɛ pekpeɣliɣ yɔ, nɛ mantɩyɔɔdɩ natʋyʋ mɛsaɣ tɛɛ. 21  Ɛbɛ yɔɔ ŋpɔzʋʋ-m tɔm? Pɔzɩ mba panɩ ndʋ mawɩlɩ-wɛ yɔ. Na! Pasɩm tɔm ndʋ mɔyɔɔdaa yɔ.” 22  Ɛtɛm tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ lɛ, templo yɔɔ ɖaŋɩyaa taa lɛlʋ, weyi ɛɛsɩŋ peeɖe yɔ, ɛcɛ Yesu kadaŋa nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Mbʋ ŋcosuu cɔjɔnaa ñʋʋdʋ na?” 23  Yesu cosi-i se: “Ye tɔm ndʋ mɔyɔɔdaa yɔ, tɩfɛyɩ ɖeu yɔ, yɔɔdɩ ndʋ tɩkɛ kɩdɛkɛdɩtʋ pɩ-taa yɔ; ɛlɛ ye ndʋ mɔyɔɔdaa yɔ, tɩkɛ toovenim, ɛbɛ yɔɔ ŋmakɩ-m?” 24  Ðɩnɛ ɛlɛ, Ana tiyini-i cɔjɔ sɔsɔ Kayifu, paahɔkɩ-ɩ mbʋ. 25  Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ kaasɩŋ peeɖe nɛ ehoyuu miŋ. Nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ña ɖɔɖɔ pɩtɩkɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa nɔɔyʋ ŋkɛwa?” Ɛkpɛzɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Aayɩ.” 26  Cɔjɔ sɔsɔ yomaa taa kʋɖʋm, weyi ɛɛkɛ abalʋ weyi Pɩyɛɛrɩ kaasɛtɩ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ yɔ, ɛ-hɔʋ taa tʋ yɔ, ɛyɔɔdɩ se: “Pɩtɩkɛ ña nɛ ɩ maana kaɖaɣ taa yaa we?” 27  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ tasɩ kpɛzʋʋ, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, kalɩmaʋ koo. 28  Nɛ pakpaɣ Yesu Kayifu tɛ nɛ powoni-i wiyaʋ Pilaatɩ ɖɩɣa taa. Pɩɩkɛ tanaŋ tɛɛ cu. Ɛlɛ pa-maɣmaɣ patɩsʋʋ wiyaʋ Pilaatɩ ɖɩɣa taa, se pɩsa nɛ pataapisi pa-tɩ, nɛ papɩzɩ pɔtɔɔ Paska. 29  Pʋyɔɔ Pilaatɩ lɩ pɔ-cɔlɔ awayɩ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ ɩtɔŋ se abalʋ ɛnɛ ɛwɛɛkaa?” 30  Pocosi-i se: “Ye abalʋ ɛnɛ ɛtaakɛ kɩdɛkɛdɩm laɖʋ yɔ, ɖɩtaakɔnɩ-ɩ nɛ ɖɩɖʋzɩ ñe-nesi tɛɛ.” 31  Ðɩnɛ ɛlɛ, Pilaatɩ heyi-wɛ se: “Mɩ-maɣmaɣ ɩkpaɣ-ɩ nɛ ɩhʋʋnɩ-ɩ tɔm ɛzɩ mɩ-paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ.” Yuuda mba cosi-i se: “Paɣtʋ tɩha-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩkʋ ɛyʋ.” 32  Pɩlabɩ mbʋ se tɔm ndʋ Yesu kaayɔɔdaa se ɛwɩlɩ sɩm mbʋ ɛkaɣ sɩbʋ yɔ, tɩla. 33  Pʋyɔɔ Pilaatɩ pɩsaa nɛ ɛsʋʋ ɖɩɣa, nɛ ɛyaa Yesu nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ñɛkɛnɩ Yuuda mba Wiyaʋ yaa we?” 34  Yesu kitini-i se: “Ña-maɣmaɣ ñɔpɔzʋʋnɩ tɔm ndʋ, yaa lalaa heyini-ŋ tʋ mɔ-yɔɔ?” 35  Pilaatɩ pɔzɩ-ɩ se: “Mɛnkɛ Yuuda tʋ kɛ? Ña-maɣmaɣ ñɛ-ɛjaɖɛ nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa paɖʋzɩnɩ-ŋ me-nesi tɛɛ. Ɛbɛ ŋlaba?” 36  Yesu cosi-i se: “Men-Kewiyaɣ tɩlɩɩnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ. Ye men-Kewiyaɣ kaalɩnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, ma-lɩmɖʋyaa kaalʋba se pataakpa-m nɛ paɖʋzɩ Yuuda mba nesi tɛɛ. Ɛlɛ, men-Kewiyaɣ tɩlɩɩnɩ cɩnɛ.” 37  Peeɖe Pilaatɩ pɔzɩ-ɩ se: “Ye mbʋ, ŋkɛ wiyaʋ?” Yesu cosi-i se: “Ña-maɣmaɣ ñɔtɔŋna se mɛnkɛ wiyaʋ. Pʋnɛ pɩ-yɔɔ palʋlɩ-m, nɛ pʋnɛ pɩ-yɔɔ mɔnkɔm ɛjaɖɛ yɔɔ, se malɩzɩ aseɣɖe toovenim yɔɔ. Weyi ɛwɛ toovenim hɔɔlʋʋ taa yɔ, ewelisiɣ mɔ-nɔɔ.” 38  Pilaatɩ pɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ payaɣ toovenim?” Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛɖaɣnɩ lɩʋ awayɩ Yuuda mba cɔlɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Mantɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ ɛ-yɔɔ. 39  Pɩtasɩ lɛ, pɩkɛnɩ-mɩ sɔnzɩ se meyebi-mɩ ɛyʋ nɔɔyʋ Paska wiye. Ye mbʋ, ɩsɔɔlaa se meyebi-mɩ Yuuda mba Wiyaʋ na?” 40  Patasɩ kubusi mabʋ se: “Taayele abalʋ ɛnɛ, ɛlɛ yele Baraabaasɩ na!” Ŋgʋ Baraabaasɩ ñaakɛ mɩlʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Kidrɔɔnɩ lɔmʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɩm kpeŋ niŋkaɣ alɩwaatʋ taa yɔ.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”