Yohanɛɛsɩ 17​:​1-26

  • Kɛdɛzaɣ adɩma wena Yesu laba ɛ nɛ ɛ-apostoloowaa yɔ (1-26)

    • Wezuu maatɛŋ kɛlɛ se pɛwɛɛ nɛ patɩlɩɣ Ɛsɔ (3)

    • Krɩstʋ mba tɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba (14-16)

    • “Ñɔ-tɔm kɛ toovenim” (17)

    • “Meyeba nɛ patɩlɩ ña-hɩɖɛ” (26)

17  Yesu yɔɔdɩ tɔm ndʋ, nɛ ɛkpazɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛsɔdaa lɛ, ɛtɔ se: “Caa, ñɩɣyʋʋ talaa. Sa ña-pɩyalʋ se pɩsa nɛ ña-pɩyalʋ samɩ-ŋ,  ɛzɩ ŋhaʋ-ɩ ɖoŋ tomnasɩ* tɩŋa yɔɔ yɔ, se pɩsa nɛ ɛha wezuu maatɛŋ mba payɩ ŋcɛlɩ-ɩ yɔ.  Wezuu maatɛŋ kɛlɛ se pɛwɛɛ nɛ patɩlɩɣ-ŋ,* ña Ɛsɔ toovenim tʋ kʋɖʋm koŋ, nɛ weyi ŋtiyi-i yɔ, Yesu Krɩstʋ.  Mansamɩ-ŋ tɛtʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛntɛm tʋmɩyɛ nɖɩ ŋɖʋ-m se mala yɔ.  Pʋyɔɔ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Caa, samɩ-m ñɔ-cɔlɔ nɛ samtʋ ndʋ maawɛnɩ ñɔ-cɔlɔ pʋcɔ nɛ ɛjaɖɛ wɛʋ yɔ.  “Malɩzɩ ña-hɩɖɛ nɛ mawɩlɩ ɛyaa mba ŋlɩzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ ŋcɛlɩ-m yɔ.* Ñaatɩnɩ-wɛ, nɛ ŋcɛlɩ-m wɛ, nɛ pɔɖɔm ñɔ-tɔm yɔɔ.*  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, patɩlaa se mbʋ payɩ ŋcɛlɩ-m yɔ, pɩlɩnɩ ñɔ-cɔlɔ;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛncɛlɩ-wɛ tɔm ndʋ ŋcɛlɩ-m yɔ, nɛ petisi tɩ-yɔɔ nɛ patɩlɩ toovenim taa se mɔnkɔm ɛzɩ ño-lone taa caɣyʋ yɔ, nɛ petisi se ñetiyini-m.  Mantɩmɩɣ pɔ-yɔɔ; maatɩmɩɣ ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ mantɩmɩɣ mba ŋcɛlɩ-m yɔ pɔ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛkɛ ña-pʋyʋ; 10  nɛ mbʋ payɩ mɛwɛna yɔ pɩkɛ ña-pʋyʋ, nɛ ña-pʋyʋ kɛ man-pʋyʋ, nɛ pasamɩ-m pɛ-hɛkʋ taa. 11  “Mantɩtasɩ wɛʋ ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ mba lɛ pɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ, nɛ mɔnkɔŋ ñɔ-cɔlɔ. Caa kiɖeɖeu, cɔnɩ pɔ-yɔɔ ña-hɩɖɛ maɣmaɣ yɔɔ, nɖɩ ŋcɛlɩ-m yɔ, se pɩsa nɛ pɛkpɛndɩ kʋɖʋm* ɛzɩ ɖɩkpɛndʋʋ kʋɖʋm* yɔ. 12  Maawɛ pɔ-cɔlɔ lɛ, mɔncɔŋnaɣ pɔ-yɔɔ ña-hɩɖɛ maɣmaɣ yɔɔ, nɖɩ ŋcɛlɩ-m yɔ; nɛ mankandɩyɩ pɔ-yɔɔ nɛ pa-taa nɔɔyʋ tile ye pɩtɩkɛ ɖɩzʋʋ pɩyalʋ ɖeke yɔ, se pɩsa nɛ mayaɣ taa tɔm la. 13  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ mɔnkɔŋ ñɔ-cɔlɔ, nɛ mɔyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ ɛjaɖɛ yɔɔ, se pɩsa nɛ man-taa leleŋ wɛɛ pilim pa-taa. 14  Mɛncɛlɩ-wɛ ñɔ-tɔm, ɛlɛ ɛjaɖɛ paɖɩ-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba, ɛzɩ ma ɖɔɖɔ mantɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ tʋ yɔ. 15  “Maapɔzʋʋ-ŋ se ŋkʋsɩ-wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ mɔnpɔzʋʋ-ŋ se kañatʋ tʋ yɔɔ lɛ, ŋcɔnɩ pɔ-yɔɔ. 16  Patɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba, ɛzɩ ma ɖɔɖɔ mantɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ tʋ yɔ. 17  Tɩŋnɩ toovenim yɔɔ nɛ ŋpɩsɩ-wɛ kele kele;* ñɔ-tɔm kɛ toovenim. 18  Ɛzɩ ŋtiyuu-m ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, ma ɖɔɖɔ mentiyi-wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ. 19  Mɔnɖɔkʋʋ men-kele kele wɛtʋ pɔ-yɔɔ, se pɩsa nɛ mba ɖɔɖɔ lɛ, pɩtɩŋnɩ toovenim yɔɔ nɛ papɩsɩ kele kele. 20  “Maatɩmɩɣ panɛ pe-ɖeke pɔ-yɔɔ na, ɛlɛ mantɩmɩɣ ɖɔɖɔ mba panɩɣ pɔ-tɔm nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu mɔ-yɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ, 21  se pɩsa nɛ pa-tɩŋa pɛkpɛndɩ kʋɖʋm ɛzɩ, Caa, ma nɛ ŋ ɖɩwɛʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ma nɛ wɛ ɖɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, se mba ɖɔɖɔ lɛ, ɖa nɛ wɛ ɖɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ, se pɩsa nɛ ɛjaɖɛ tisi se ŋtiyi-m. 22  Mɛncɛlɩ-wɛ samtʋ ndʋ ŋcɛlɩ-m yɔ, se pɩsa nɛ pɛkpɛndɩ kʋɖʋm ɛzɩ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩkpɛndʋʋ kʋɖʋm yɔ. 23  Ma nɛ wɛ ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ, nɛ ma nɛ ŋ ɖɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ, se pɩsa nɛ pɛwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ siŋŋ,* nɛ ɛjaɖɛ tɩlɩ se ŋtiyi-m nɛ ŋsɔɔlɩ-wɛ ɛzɩ ŋsɔɔlʋʋ-m ɖɔɖɔ yɔ. 24  Caa, mɔnsɔɔlaa se mba ŋcɛlɩ-m yɔ pɛwɛɛ mɔn-cɔlɔ ɖenɖe mɛwɛɛ yɔ, se pɩsa nɛ pana man-samtʋ ndʋ ŋha-m yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋsɔɔlɩ-m pʋcɔ nɛ pasɩɣ ɛjaɖɛ tigiɖe. 25  Caa siɣsiɣ tʋ, toovenim taa lɛ ɛjaɖɛ tɩsɩmɩ-ŋ, ɛlɛ ma lɛ mansɩmɩ-ŋ, nɛ panɛ pasɩm mbʋ se ŋtiyi-m. 26  Meyeba nɛ patɩlɩ ña-hɩɖɛ nɛ mankaɣ yebu nɛ patɩlɩ-ɖɩ, se pɩsa nɛ sɔɔlɩm mbʋ ŋsɔɔlɩnɩ-m yɔ, pɩwɛɛ pa-taa nɛ ma nɛ wɛ ɖɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛyaa.”
Yaa “pɛwɛɛ kpɛlɩkʋʋ yɔɔ nɛ patɩlɩɣ-ŋ.”
Yaa “Meyeba nɛ ɛyaa mba ŋlɩzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ ŋcɛlɩ-m yɔ, patɩlɩ ña-hɩɖɛ.”
Yaa “nɛ pañam ñɔ-tɔm.”
Yaa “nɛ pɛwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.”
Yaa “ɛzɩ ɖɩwɛʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.”
Yaa “nɛ ŋlɩzɩ-wɛ nɛ hɔɔlʋʋ.”
Yaa “nɛ pɛtɛzɩ wɛʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.”