Yohanɛɛsɩ 16​:​1-33

  • Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa pɩzɩɣ nɛ pakatɩ sɩm (1-4a)

  • Fezuu kiɖeɖeu tʋmɩyɛ (4b-16)

  • Tɔmkpɛlɩkɩyaa laŋwɛɛkɩyɛ kaɣ pɩsʋʋ taa leleŋ (17-24)

  • Yesu wabɩ ɛjaɖɛ (25-33)

16  “Meheyi-mɩ tɔm ndʋ se pɩsa nɛ pitaatuuli-mɩ.  Ɛyaa kaɣ-mɩ ɖɔɔnʋʋ Sinaagɔɔgɩ taa. Toovenim taa lɛ, ñɩɣyʋʋ kɔŋ nɛ nɔɔyʋ kʋʋ-mɩ lɛ, ɛkaɣ maɣzʋʋ se tʋmɩyɛ kiɖeɖee naɖɩyɛ ɛlabɩ Ɛsɔ.  Ɛlɛ pakaɣ labʋ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩpɩzɩ nɛ patɩlɩ Caa nɛ patɩtɩlɩ-m ɖɔɖɔ.  Paa mbʋ yɔ, meheyi-mɩ tɔm tʋnɛ se pɩsa nɛ ñɩɣyʋʋ talɩɣ se tɩla lɛ, ɩtɔzɩ se maaheyi-mɩ tʋ. “Mantaaheyi-mɩ tʋ kajalaɣ ɖeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ maawɛ mɩ-cɔlɔ.  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mowoki Weyi etiyi-m yɔ ɛ-cɔlɔ; ɛlɛ mɩ-taa nɔɔyʋ ɛɛpɔzʋʋ-m se: ‘Le ŋwoki?’  Ɛlɛ ɛzɩma meheyi-mɩ tɔm ndʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, laŋwɛɛkɩyɛ su mɩ-laŋa taa.  Paa mbʋ yɔ meheyiɣ-mɩ toovenim, mɛnɖɛʋ yɔ, mɩ pɩwazɩɣ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye mantɩɖɛɛ yɔ, sɩnɩyʋ ɛɛkaɣ kɔm mɩ-cɔlɔ; ɛlɛ ye mɛnɖɛwa yɔ, mankaɣ-ɩ mɩ tiyinuu.  Nɛ ɛlɛ kɔŋ lɛ, ɛkaɣ wɩlʋʋ ɛjaɖɛ kpayɩ kpayɩ mbʋ kɩwɛɛkɩm, siɣsiɣ wɛtʋ nɛ tɔm hʋʋ pɛkɛnaa yɔ:  kajalaɣ lɛ, ɛkaɣ wɩlʋʋ mbʋ kɩwɛɛkɩm kɛnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛfɛyɩnɩ tisuu mɔ-yɔɔ; 10  pʋwayɩ lɛ, ɛkaɣ wɩlʋʋ mbʋ siɣsiɣ wɛtʋ kɛnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mowoki Caa cɔlɔ nɛ ɩɩkaɣ-m tasʋʋ naʋ; 11  kɛdɛzaɣ lɛ, ɛkaɣ wɩlʋʋ mbʋ tɔm hʋʋ kɛnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pahʋnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-ñʋʋdʋ tɔm. 12  “Mantasɩ wɛnʋʋ tɔm sakɩyɛ se meheyiɣ-mɩ, ɛlɛ ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩɖɔkɩ-tʋ lɛɛlɛɛyɔ. 13  Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ* kɔŋ yɔ, toovenim fezuu, ɛkaɣ-mɩ ɖiyuu toovenim tɩŋa taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɔm ɛkaɣ yɔɔdʋʋ, ɛlɛ tɔm ndʋ ɛnɩɣ yɔ ndʋ ɛkaɣ yɔɔdʋʋ, nɛ ɛkaɣ-mɩ heyuu mbʋ pɩkaɣ labʋ yɔ. 14  Ɛkaɣ-m sam, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ ɛkaɣ mʋʋ mɔn-cɔlɔ yɔ, ndʋ ɛkaɣ-mɩ heyuu. 15  Mbʋ payɩ Caa wɛna yɔ, matɩnɩ-pʋ. Pʋyɔɔ mɔyɔɔdaa se tɔm ndʋ ɛmʋʋ mɔn-cɔlɔ yɔ, ndʋ eheyiɣ-mɩ. 16  Pɩkazɩ pazɩ ɩɩkaɣ-m tasʋʋ naʋ, nɛ ɖɔɖɔ lɛ, pɩkazɩ pazɩ ɩkaɣ-m naʋ.” 17  Peeɖe ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa nabɛyɛ pɔzɩ ɖama se: “Ɛyɔɔdʋʋ se: ‘Pɩkazɩ pazɩ ɩɩkaɣ-m naʋ, nɛ ɖɔɖɔ lɛ, pɩkazɩ pazɩ ɩkaɣ-m naʋ,’ nɛ ɛyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se: ‘mbʋ pʋyɔɔ yɔ mowoki Caa cɔlɔ’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?” 18  Nɛ pɛwɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛyɔɔdʋʋ se: ‘Pɩkazɩ pazɩ’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ðɩɩsɩŋ mbʋ pɩ-tɔm ɛyɔɔdʋʋ yɔ.” 19  Yesu kaanawa se pañɩnaɣ se pɔpɔzɩ-ɩ tɔm, peeɖe eheyi-wɛ se: “Ɩwɛɛ nɛ ɩpɔzʋʋ ɖama tɔm mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɔyɔɔdaa se: ‘Pɩkazɩ pazɩ ɩɩkaɣ-m naʋ, nɛ ɖɔɖɔ lɛ, pɩkazɩ pazɩ ɩkaɣ-m naʋ’ yaa we? 20  Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se, ɩkaɣ wiu nɛ ipeendiɣ, ɛlɛ ɛjaɖɛ kaɣ wɛʋ laŋhʋlʋmɩyɛ taa; ɩkaɣ wɛʋ laŋwɛɛkɩyɛ taa, ɛlɛ mɩ-laŋwɛɛkɩyɛ kaɣ pɩsʋʋ taa leleŋ. 21  Halʋ kaalʋlʋʋ lɛ, ɛwɛɣ siziŋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-ñɩɣyʋʋ talaa, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛlʋlʋʋ pɩɣa yɔ, ɛɛtasɩɣ tɔzʋʋ kʋñɔŋ ŋgʋ ɛlaba yɔ kɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-taa lakɩ leleŋ se ɛlʋlɩ ɛyʋ ɛjaɖɛ yɔɔ. 22  Pʋyɔɔ lɛ mɩ ɖɔɖɔ, lɛɛlɛɛyɔ ɩwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa; ɛlɛ mankaɣ-mɩ tasʋʋ naʋ, nɛ ɩkaɣ wɛʋ laŋhʋlʋmɩyɛ taa, nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ mʋʋ mɩ-taa leleŋ. 23  Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye lɛ, ɩɩkaɣ-m pɔzʋʋ tɔm natʋyʋ. Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se, ye ɩpɔzɩ nabʋyʋ Caa yɔ, ɛkaɣ-mɩ pʋ cɛlʋʋ ma-hɩɖɛ taa. 24  Halɩ nɛ sɔnɔ ɩtɩpɔzɩ paa pʋyʋ kʋɖʋm ma-hɩɖɛ taa. Ɩpɔzɩ nɛ ɩkaɣ mʋʋ, se pɩsa nɛ mɩ-taa leleŋ wɛɛ pilim. 25  “Meheyi-mɩ tɔm tʋnɛ aduwa taa. Ñɩɣyʋʋ kɔŋ nɛ maakaɣ-mɩ tasʋʋ yɔɔdɩnʋʋ aduwa taa, ɛlɛ mankaɣ-mɩ heyuu Caa yɔɔ tɔm kpayɩ kpayɩ. 26  Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye lɛ, ɩkaɣ pɔzʋʋ Caa ma-hɩɖɛ taa; mɔyɔɔdʋʋ tɔm tʋnɛ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se mankaɣ pɔzʋʋ mi-lone taa. 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Caa maɣmaɣ sɔɔlɩ-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɔɔlɩ-m nɛ itisi se mɔnkɔm ɛzɩ Ɛsɔ lone taa caɣyʋ yɔ. 28  Mɔnkɔm ɛjaɖɛ yɔɔ ɛzɩ Caa lone taa caɣyʋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mankʋyʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ mowoki Caa cɔlɔ.” 29  Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa heyi-i se: “Na! Lɛɛlɛɛyɔ lɛ ŋyɔɔdʋʋ kpayɩ kpayɩ nɛ ŋŋyɔɔdʋʋ aduwa taa. 30  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɖɩnawa se ŋsɩm pɩtɩŋa payɩ nɛ pɩtɩcɛyɩ se nɔɔyʋ ɛpɔzɩ-ŋ natʋyʋ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖitisiɣ se ŋlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ.” 31  Yesu kitini-wɛ se: “Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, itisiɣ? 32  Ɩna! Ñɩɣyʋʋ kɔŋ, toovenim taa kɩtalaa, ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɩmɩzɩɣ ɖama nɛ mɩ-taa paa weyi pɩsɩ ɛ-tɛ nɛ iyele men-ɖeke yɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ men-ɖeke mɛwɛna, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Caa wɛ mɔn-cɔlɔ. 33  Meheyi-mɩ tɔm tʋnɛ se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ lɛ, ɩwɛɛnɩ laŋhɛzɩyɛ. Ɩkaɣ tɔɔʋ kʋñɔmɩŋ ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ ɩɖɔkɩ kpam! Mawabɩ ɛjaɖɛ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Sɩnɩyʋ weyi ɛ-tɔm pɔyɔɔdɩ kalɩtʋ 7 taa yɔ, ɛ-tɔm ɖɔɖɔ pɔyɔɔdɩ kalɩtʋ 13 nɛ 14 taa. Yesu yɔɔdʋʋ se “sɩnɩyʋ” yɔ, fezuu kiɖeɖeu tɔm ɛyɔɔdaɣ. Nɛ fezuu kiɖeɖeu kɛ ɖoŋ weyi paanaɣ-ɩ yɔ. Yesu yɔɔdɩ kɩ-tɔm ɛzɩ ɛyʋ yɔ.