Yohanɛɛsɩ 15​:​1-27

  • Viiñi toovenim ñɩŋgʋ yɔɔ eduuye (1-10)

  • Paɖʋ-wɛ paɣtʋ se pɛwɛɛnɩ sɔɔlɩm ɛzɩ Krɩstʋ yɔ (11-17)

    • ‘Sɔɔlɩm nabʋyʋ fɛyɩ nɛ pɩkɩlɩ pʋnɛ’ (13)

  • Ɛjaɖɛ paɖɩɣ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa (18-27)

15  “Mɛkɛnɩ viiñi toovenim ñɩŋgʋ, nɛ man-Caa kɛnɩ haɖʋ.  Piliŋa ŋga kɛwɛ mɔ-yɔɔ nɛ kaalʋlʋʋ pee yɔ, ɛsɛtɩɣ-kɛ; nɛ ŋga kalʋlʋʋ pee yɔ, ɛñɔɔzʋʋ-kɛ se pɩsa nɛ kalʋlɩ pee nɛ pɩkɩlɩ.  Tɔm ndʋ meheyi-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, ɩtɛm wɛʋ cɩɖɩ cɩɖɩ.  Iyele nɛ ma nɛ mɩ ɖɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam, nɛ mankaɣ yebu nɛ ma nɛ mɩ ɖɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam. Ye piliŋa ɛfɛyɩ viiñi yɔɔ yɔ, kaapɩzɩɣ nɛ kalʋlɩ pee ka-tɩ yɔɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ye ma nɛ mɩ ɖɩfɛyɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam kɔyɔ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩlʋlɩ pee.  Mɛkɛnɩ viiñi; mɩkɛnɩ pilinzi. Weyi ma nɛ ɩ ɖɩwɛɣ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam yɔ, ɛnʋ lʋlʋʋnɩ pee sakɩyɛ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye mɛnfɛyɩ yɔ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩla nabʋyʋ kpa.  Ye ma nɛ nɔɔyʋ ɖɩfɛyɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam yɔ, pɔlɔʋ-ɩ awayɩ ɛzɩ piliŋa yɔ nɛ ɛwɩlɩ. Nɛ ɛyaa kpeɣliɣ pilinzi nzɩ nɛ pɛpɛɖɩ-sɩ miŋ taa nɛ sɩñaɣ.  Ye ma nɛ mɩ ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam nɛ mɔn-tɔm wɛɛ mɩ-taa yɔ, ɩpɔzɩ mbʋ payɩ ɩsɔɔlaa yɔ nɛ pakaɣ-mɩ pʋ labʋ.  Mbʋ piyeki se pasa man-Caa yɔ, mbʋ yɔ se iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩlʋlʋʋ pee sakɩyɛ nɛ ɩwɩlɩ se ɩkɛ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa.  Ɛzɩ Caa sɔɔlʋʋ-m yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ mɔnsɔɔlɩ-mɩ; ɩwɛɛ mɔn-sɔɔlɩm taa tam. 10  Ye ɩɖɔŋ man-paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɩwɛɣ mɔn-sɔɔlɩm taa tam, ɛzɩ ma ɖɔɖɔ mɔnɖɔm Caa paɣtʋ yɔɔ nɛ mɛwɛɛ ɛ-sɔɔlɩm taa tam yɔ. 11  “Meheyi-mɩ tɔm tʋnɛ, se pɩsa nɛ man-taa leleŋ wɛɛ mɩ-taa nɛ mɩ-taa tɛzɩ labʋ leleŋ siŋŋ. 12  Man-paɣtʋ yɔ, se ɩsɔɔlɩ ɖama ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ-mɩ yɔ. 13  Nɔɔyʋ fɛyɩnɩ sɔɔlɩm nɛ pɩkɩlɩ pʋnɛ, se ɛyʋ ɛcɛlɩ e-wezuu* ɛ-taabalaa yɔɔ. 14  Ɩkɛ man-taabalaa ye ɩɖɔŋ paɣtʋ ndʋ manɖʋʋ-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ. 15  Maatasɩɣ-mɩ yaʋ se yomaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ yom ɛɛsɩŋ mbʋ ɛ-caa lakɩ yɔ. Ɛlɛ maya-mɩ se taabalaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mawɩlɩ-mɩ tɔm ndʋ payɩ manɩ man-Caa cɔlɔ yɔ. 16  Pɩtɩkɛ mɩlɩzɩnɩ-m, ɛlɛ malɩzɩnɩ-mɩ, nɛ manɖʋ-mɩ se iwolo nɛ ɩlʋlʋʋ pee nɛ mi-pee wɛɛ tam, se pɩsa nɛ mbʋ payɩ ɩpɔzʋʋ Caa ma-hɩɖɛ taa yɔ, ɛha-mɩ pʋ. 17  “Manɖʋʋ-mɩ paɣtʋ tʋnɛ, se ɩsɔɔlɩ ɖama. 18  Ye ɛjaɖɛ ɛpaɖɩɣ-mɩ yɔ, ɩtɩlaa se ɖɩɩpaɖɩ-m pʋcɔ nɛ ɖɩpaɖɩ-mɩ. 19  Ye ɩɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba yɔ, ɛjaɖɛ kaasɔɔlɩ ɖɩ-pʋyʋ. Nɛ ɛzɩma ɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba, ɛlɛ malɩzɩ-mɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, mbʋ yebina nɛ ɛjaɖɛ paɖɩɣ-mɩ. 20  Ɩtɔzɩ tɔm ndʋ meheyi-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ: Yom tɩkɩlɩ ɛ-caa. Ye panazɩ-m yɔ, pakaɣ-mɩ nazʋʋ ɖɔɖɔ; ye pɔɖɔm mɔn-tɔm yɔɔ yɔ, pakaɣ mɩ-ñɩndʋ yɔɔ ɖɔm ɖɔɖɔ. 21  Ɛlɛ pakaɣ-mɩ labʋ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ ma-hɩɖɛ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩtɩlɩ Weyi etiyi-m yɔ. 22  Ye mantaakɔɔ nɛ mɔyɔɔdɩnɩ-wɛ yɔ, pataawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɛfɛyɩnɩ kawanaɣ nakɛyɛ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. 23  Weyi ɛpaɖɩɣ-m yɔ, ɛpaɖɩɣ ɖɔɖɔ man-Caa. 24  Ye mantaala pɛ-hɛkʋ taa tʋma wena wiɖiyi nɔɔyʋ tɩlabɩta yɔ, pataawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ; ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ pana-m nɛ papaɖɩ-m, nɛ papaɖɩ ɖɔɖɔ man-Caa. 25  Ɛlɛ pɩlabɩ mbʋ se pɩsa nɛ tɔm ndʋ pama pa-Paɣtʋ taa yɔ, tɩla: ‘Papaɖɩ-m ɖulum yem.’ 26  Sɩnɩyʋ weyi mankaɣ-mɩ tiyinuu nɛ Caa cɔlɔ yɔ, toovenim fezuu, ŋgʋ kɩlɩɣnɩ Caa cɔlɔ yɔ, ɛkɔŋ lɛ ɛkaɣ lɩzʋʋ aseɣɖe mɔ-yɔɔ; 27  nɛ mɩ ɖɔɖɔ, pɩwɛɛ se ɩlɩzɩ aseɣɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩwɛ mɔn-cɔlɔ kpaɣnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”