Yohanɛɛsɩ 14​:​1-31

  • Yesu, nʋmɔʋ ŋgʋ ki-ɖeke kɩ-yɔɔ ɛyʋ tɩŋɩɣna nɛ ɛñɔtɩnɩ Caa yɔ (1-14)

    • ‘Mɛkɛnɩ nʋmɔʋ, toovenim, nɛ wezuu’ (6)

  • Yesu yɔɔdaa se pakaɣ-wɛ tiyinuu fezuu kiɖeɖeu (15-31)

    • “Caa kɩlɩ-m” (28)

14  “Mɩ-laŋa ɩtaawɛɛkɩ. Ɩwɛɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ; ɩwɛɛnɩ tisuu ɖɔɖɔ mɔ-yɔɔ.  Ðɩjaɣyɛ* sakɩyɛ wɛ man-Caa ɖɩɣa taa. Pɩtaakɛ mbʋ yɔ maaheyi-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mowoki se mɔñɔɔzɩ-mɩ ɖɩjaɣyɛ.  Pɩtasɩ lɛ, ye mowoba nɛ mɔñɔɔzɩ-mɩ ɖɩjaɣyɛ yɔ, mantasɩɣ kɔm nɛ mankaɣ-mɩ mʋʋ ɖenɖe mɛwɛɛ yɔ, se pɩsa nɛ ɖenɖe mɛwɛɛ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ ɩwɛɛ peeɖe.  Nɛ ɖenɖe mowoki yɔ, ɩsɩm peeɖe nʋmɔʋ.”  Tomaa heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ɖɩɩsɩŋ ɖenɖe ŋwoki yɔ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ nʋmɔʋ?”  Yesu heyi-i se: “Mɛkɛnɩ nʋmɔʋ nɛ toovenim nɛ wezuu. Nɔɔyʋ ɛɛkɔŋ Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.  Ye ɩɩsɩmɩ-m yɔ, ɩɩsɩm ɖɔɖɔ man-Caa; kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩsɩmɩ-ɩ nɛ ɩna-ɩ.”  Filiipu heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ŋwɩlɩ-ɖʋ Caa kɔyɔ pɩɖɔ-ɖʋ.”  Yesu heyi-i se: “Filiipu, ma nɛ mɩ ɖɩwɛʋ yɔ pɩlakɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ, nɛ ŋtɩpɩzɩ ŋsɩmɩ-m? Weyi ɛna-m yɔ, ɛna ɖɔɖɔ Caa. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋtɔŋ se: ‘Wɩlɩ-ɖʋ Caa’? 10  Ŋŋtisiɣ se ma nɛ Caa ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yaa we? Tɔm ndʋ meheyiɣ-mɩ yɔ, tɩɩlɩɣnɩ ma-maɣmaɣ mɔn-cɔlɔ, ɛlɛ Caa weyi ma nɛ ɩ ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, ɛnʋ lakɩnɩ ɛ-tʋma. 11  Itisi mɔn-tɔm yɔɔ se, ma nɛ Caa ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ; ye iitisiɣ yɔ, tʋma maɣmaɣ yɔɔ lɛ, itisi. 12  Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-mɩ se, weyi ɛwɛnɩ tisuu mɔ-yɔɔ yɔ, ɛkaɣ labʋ ɖɔɖɔ tʋma wena malakɩ yɔ; nɛ ɛkaɣ labʋ tʋma wena akɩlɩ-yɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mowoki Caa cɔlɔ. 13  Pɩtasɩ lɛ, mbʋ payɩ ɩpɔzʋʋ ma-hɩɖɛ taa yɔ, mankaɣ-pʋ labʋ, se pɩsa nɛ pasa Caa pɩtɩŋnɩ Pɩyalʋ yɔɔ. 14  Ye ɩpɔzɩ nabʋyʋ ma-hɩɖɛ taa yɔ, mankaɣ-pʋ labʋ. 15  “Ye ɩsɔɔlɩ-m yɔ, ɩkaɣ ɖɔm man-paɣtʋ yɔɔ. 16  Nɛ mankaɣ pɔzʋʋ Caa nɛ ɛkaɣ-mɩ haʋ sɩnɩyʋ* lɛlʋ se ɛwɛɛ mɩ-cɔlɔ tam, 17  toovenim fezuu, ŋgʋ ɛjaɖɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɖɩmʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ ɛɛnaɣ-kʋ nɛ ɖɩɩsɩŋ-kʋ. Mɩ lɛ ɩsɩm-kʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩwɛ mɩ-cɔlɔ nɛ kɩwɛ mɩ-taa. 18  Maakaɣ-mɩ yebu mi-ɖeke.* Mɔnkɔŋ mɩ-cɔlɔ. 19  Pɩkazɩ pazɩ ɛjaɖɛ ɛɛkaɣ-m tasʋʋ naʋ, ɛlɛ mɩ lɛ ɩkaɣ-m naʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛwɛ wezuu nɛ ɩkaɣ wɛʋ wezuu. 20  Puwiye lɛ, ɩkaɣ tɩlʋʋ se ma nɛ man-Caa ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ, nɛ ma nɛ mɩ ɖɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ. 21  Weyi ɛmʋʋ man-paɣtʋ nɛ ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ lɛ weyi ɛsɔɔlɩ-m yɔ. Nɛ weyi ɛsɔɔlɩ-m yɔ, man-Caa kaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ, nɛ mankaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ nɛ mawɩlɩ-ɩ man-tɩ kaɣlaa.” 22  Yudaasɩ (pɩtɩkɛ Isɩkarɩyɔɔtɩ) pɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋɖʋ se ɖa ŋwɩlɩɣ ña-tɩ kaɣlaa nɛ pɩtɩkɛ ɛjaɖɛ?” 23  Yesu cosi-i nɛ ɛtɔ se: “Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ-m yɔ, ɛkaɣ ɖɔm mɔn-tɔm yɔɔ, nɛ man-Caa kaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ, nɛ ɖɩkaɣ kɔm ɛ-cɔlɔ nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩwɛɛ. 24  Weyi ɛtɩsɔɔlɩ-m yɔ ɛɛɖɔŋ mɔn-tɔm yɔɔ. Tɔm ndʋ ɩnɩɣ yɔ, tɩtɩlɩɩnɩ mɔn-cɔlɔ, ɛlɛ tɩlɩnɩ Caa weyi etiyi-m yɔ ɛ-cɔlɔ. 25  “Meheyi-mɩ tɔm ndʋ alɩwaatʋ ndʋ mɛnkpɛndɩ mɛwɛ mɩ-cɔlɔ yɔ. 26  Ɛlɛ sɩnɩyʋ, fezuu kiɖeɖeu, ŋgʋ Caa kaɣ tiyinuu ma-hɩɖɛ taa yɔ, ŋgʋ kaɣnɩ-mɩ wɩlʋʋ pɩtɩŋa nɛ kɩtɔzɩ-mɩ tɔm ndʋ payɩ maaheyi-mɩ yɔ. 27  Meyekini-mɩ laŋhɛzɩyɛ; mahaɣ-mɩ ma-laŋhɛzɩyɛ. Mantɩha-mɩ ɖɩ ɛzɩ ɛjaɖɛ haʋ-ɖɩ yɔ. Mɩ-laŋa ɩtaawɛɛkɩ nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ ɖɔɖɔ. 28  Ɩnɩwa meheyi-mɩ se: ‘Mɛnɖɛɣ nɛ manpɩsɩ mɔnkɔɔ mɩ-cɔlɔ.’ Ye ɩɩsɔɔlɩ-m yɔ, mɩ-taa kaalabɩ leleŋ se mowoki Caa cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Caa kɩlɩ-m. 29  Pʋyɔɔ lɛ, lɛɛlɛɛyɔ meheyi-mɩ pʋcɔ nɛ pɩla, se pɩsa nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩlakɩ yɔ, itisi. 30  Maatasɩɣ-mɩ yɔɔdɩnʋʋ nɛ pɩɖɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ ɖiɣni kɔm, nɛ ɛfɛyɩnɩ ɖoŋ mɔ-yɔɔ. 31  Ɛlɛ pɩsa nɛ ɛjaɖɛ tɩlɩ se mɔnsɔɔlɩ Caa lɛ, malakɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi Caa ɖʋ-m paɣtʋ se mala yɔ. Ɩkʋyɩ cɩnɛ nɛ ɖɩɖɛɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Ðɩzʋyɛ.”
Yaa “laŋɩyɛ hɛzɩyʋ.”
Yaa “ɛzɩ solisi yɔ.”