Yohanɛɛsɩ 13​:​1-38

  • Yesu kɔʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩŋgbanzɩ lɩm (1-20)

  • Yesu wɩlaa se Yudaasɩ kaɣnɩ ɛ-wayɩ lɩʋ (21-30)

  • Paɣtʋ kɩfatʋ (31-35)

    • “Ye sɔɔlɩm ɛwɛ mɩ-hɛkʋ taa yɔ” (35)

  • Yesu yɔɔdaa se Pɩyɛɛrɩ kaɣ-ɩ kizuu (36-38)

13  Pʋcɔ nɛ Paska kazandʋ talɩɣ lɛ, Yesu kaanawa se ɛ-ñɩɣyʋʋ talaa se ɛkʋyɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ nɛ ewolo Caa cɔlɔ, nɛ ɛzɩma Yesu kaasɔɔlɩ ɛ-ñɩma mba pɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛsɔɔlɩ-wɛ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ tɩnaɣ yɔɔ.  Paawɛɛ nɛ pɔtɔkɩ ɖanaɣ tɔɔnaɣ, nɛ Eleeu kaatɛm ɖʋʋ Siimɔɔ pɩyalʋ Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ laŋɩyɛ taa se ɛlɩɩ Yesu wayɩ.  Nɛ ɛzɩma Yesu kaatɩlaa se Caa ɖʋzɩ pɩtɩŋa payɩ e-nesi tɛɛ nɛ ɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ ɛwɛɛ ewoki Ɛsɔ cɔlɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ,  ɛkʋyɩ ɖanaɣ tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ nɛ ɛhɔzɩ e-tokonaa kɩtɩnaa nɛ ɛsɩɩ hɔɔlʋʋ. Nɛ ɛkpaɣ pɔbɔʋ lɛ, ɛta ɛ-tɩnaɣ taa.  Pʋwayɩ lɛ, ɛɖʋ lɩm ñanaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ taa nɛ ɛpaɣzɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩŋgbanzɩ kɔʋ nɛ ɛhɩzɩɣ sɩ-yɔɔ nɛ pɔbɔʋ ŋgʋ ɛɛtam ɛ-tɩ yɔ.  Nɛ ɛtalɩ Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ cɔlɔ. Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ŋkɔʋ ma-nɩŋgbanzɩ lɩm na?”  Yesu cosi-i se: “Mbʋ menɖiɣni labʋ yɔ, ŋŋnɩɣ pʋ-tɔbʋʋ lɛɛlɛɛyɔ, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ŋkaɣ nɩʋ pʋ-tɔbʋʋ.”  Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Pɩlɩ, ŋŋkaɣ kɔʋ ma-nɩŋgbanzɩ lɩm kpa.” Yesu kitini-i se: “Ye mantɩkɔ-ŋ lɩm yɔ, ma nɛ ŋ ɖɩɩkpɛndɩɣ pʋyʋ.”  Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, taakɔ ma-nɩŋgbanzɩ ɖeke, ɛlɛ kɔ ɖɔɖɔ me-nesi nɛ ma-ñʋʋ.” 10  Yesu kitini-i se: “Weyi ɛsɔ lɩm yɔ, ɛ-nɩŋgbanzɩ ɖeke pɩcɛyaa se pɔkɔ lɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-tɩŋa pilim ɛwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ. Nɛ mɩ lɛ, ɩwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ, ɛlɛ pɩtɩkɛ mɩ-tɩŋa.” 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛsɩm weyi ɛkaɣ ɛ-wayɩ lɩʋ yɔ. Pʋyɔɔ ɛtɔm se: “Pɩtɩkɛ mɩ-tɩŋa ɩwɛnɩ cɩɖɩ cɩɖɩ.” 12  Nɛ ɛkɔ pa-nɩŋgbanzɩ lɩm nɛ esuu e-tokonaa kɩtɩnaa lɛ, ɛɖaɣnɩ caɣʋ taabɩlɩ yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩnɩ mbʋ malabɩ-mɩ yɔ pʋ-tɔbʋʋ na? 13  Ɩyaɣ-m se ‘Wɩlɩyʋ’ nɛ ‘Kɩbaɣlʋ,’ nɛ ɩwɛnɩ toovenim, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ mɛnkɛwa. 14  Ye mbʋ, ye ma weyi mɛnkɛ Kɩbaɣlʋ nɛ Wɩlɩyʋ yɔ mɔnkɔ mɩ-nɩŋgbanzɩ lɩm yɔ, mɩ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ* se ɩkɔ ɖama nɩŋgbanzɩ lɩm. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, maha-mɩ kɩɖaʋ se ɛzɩ malabʋ-mɩ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɩla mbʋ. 16  Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se yom tɩkɩlɩ ɛ-caa, nɛ weyi petiyaa yɔ ɛtɩkɩlɩ weyi etiyi-i yɔ. 17  Ye ɩsɩm tɔm ndʋ yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa ye ɩlakɩ-tʋ yɔ. 18  Pɩtɩkɛ mɩ-tɩŋa mɩ-tɔm menɖiɣni yɔɔdʋʋ; mansɩm mba malɩzaa yɔ. Ɛlɛ pɩlabɩ mbʋ se mayaɣ taa tɔm ɛpɩzɩ nɛ tɩla: ‘Weyi ɛwɛɛ nɛ ɛtɔkɩ mɔn-kpɔnʋ yɔ, ɛkpazɩ ɛ-naatalʋʋ mɔ-yɔɔ.’* 19  Kpaɣnɩ alɩwaatʋ tʋnɛ lɛ, meheyiɣ-mɩ pʋcɔ nɛ pɩla, se pɩsa nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩlakɩ yɔ, itisi se mɛnkɛ ɛnʋ. 20  Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se, weyi ɛmʋʋ weyi mentiyiɣ-i yɔ, ɛmʋʋ-m ɖɔɖɔ; nɛ weyi ɛmʋʋ-m yɔ, ɛmʋʋ ɖɔɖɔ Weyi etiyi-m yɔ.” 21  Yesu yɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛ-laŋɩyɛ wɛɛkɩ siŋŋ, nɛ ɛlɩzɩ aseɣɖe se: “Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se, mɩ-taa kʋɖʋm kaɣ ma-wayɩ lɩʋ.” 22  Tɔmkpɛlɩkɩyaa paɣzɩ ɖama cɔnʋʋ, nɛ paanaɣ se a-tɔm ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ. 23  Tɔmkpɛlɩkɩyaa taa kʋɖʋm, weyi Yesu kɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ, ɛɛcaɣ Yesu cɔlɔ kpam* taabɩlɩ yɔɔ. 24  Pʋyɔɔ Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ wɩlɩ-ɩ nesi nɛ eheyi-i se: “Heyi-ɖʋ weyi ɛ-tɔm eɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ.” 25  Peeɖe ɛlɛ pɩsɩnɩ ɛ-wayɩ nɛ ekpilini Yesu laŋɩyɛ yɔɔ kiŋ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, a-tɔm ŋyɔɔdʋʋ?” 26  Yesu cosi se: “Ɛnʋ lɛ weyi mankaɣ cɛlʋʋ kpɔnʋ hɔɔlaɣ ŋga meliɣ ñanaɣ taa yɔ.” Nɛ eli kpɔnʋ ñanaɣ taa lɛ, ɛkpaɣ-kʋ nɛ ɛcɛlɩ Siimɔɔ Isɩkarɩyɔɔtɩ pɩyalʋ Yudaasɩ. 27  Yudaasɩ mʋ kpɔnʋ hɔɔlaɣ lɛ, Sataŋ sʋʋ ɛ-taa. Ðɩnɛ ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Mbʋ ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ yɔ, labɩ-pʋ lɛɛ lɛɛ nɛ pɩkɩlɩ.” 28  Ɛlɛ, mba paacaɣ taabɩlɩ yɔɔ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ tɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ eheyi-i tɔm ndʋ yɔ. 29  Toovenim taa lɛ, nabɛyɛ maɣzaɣ se ɛzɩma Yudaasɩ ɖɔkaɣnɩ liidiye aɖakaɣ yɔ pʋyɔɔ lɛ, Yesu kaawɛɛ nɛ eheyiɣ-i se: “Ya mbʋ pʋpɔzʋʋ se ɖɩtɔɔnɩ kazandʋ yɔ,” yaa se pɩwɛɛ se ɛha kʋñɔndɩnaa nabʋyʋ. 30  Pʋyɔɔ ɛmʋ kpɔnʋ hɔɔlaɣ lɛ, ɛcaŋ ɛlɩɩ. Nɛ ɖoo kaayuwa. 31  Ɛlɩwa lɛ, Yesu yɔɔdɩ se: “Lɛɛlɛɛyɔ pasam ɛyʋ Pɩyalʋ, nɛ pasa Ɛsɔ pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ. 32  Ɛsɔ maɣmaɣ kaɣ-ɩ sam, nɛ ɛkaɣ-ɩ sam kpaagbaa. 33  Piya cikpesi, mɛwɛ mɩ-cɔlɔ alɩwaatʋ pazɩ. Ɩkaɣ-m ñɩnʋʋ; nɛ ɛzɩ meheyuu Yuuda mba se: ‘Ðenɖe mowoki yɔ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɔɔ peeɖe’ yɔ, meheyiɣ-mɩ tʋ ɖɔɖɔ lɛɛlɛɛyɔ. 34  Manɖʋʋ-mɩ paɣtʋ kɩfatʋ, se ɩsɔɔlɩ ɖama; ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ-mɩ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ ɩsɔɔlɩ ɖama mbʋ. 35  Pʋnɛ piyekina se ɛyaa tɩŋa ɩtɩlɩ se ɩkɛ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa—ye sɔɔlɩm ɛwɛ mɩ-hɛkʋ taa yɔ.” 36  Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, le ŋwoki?” Yesu cosi-i se: “Ðenɖe mowoki yɔ, ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋɩ-m lɛɛlɛɛyɔ, ɛlɛ ŋkaɣ-m tɩŋʋʋ pʋwayɩ.” 37  Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ɛbɛ yɔɔ maapɩzɩɣ nɛ mantɩŋɩ-ŋ lɛɛlɛɛyɔ? Mankaɣ cɛlʋʋ me-wezuu* ñɔ-yɔɔ.” 38  Yesu cosi se: “Ŋkaɣ cɛlʋʋ ñe-wezuu* mɔ-yɔɔ? Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-ŋ se, kalɩmaʋ ɛɛkaɣ kou pʋcɔ nɛ ŋkizi-m tam nabudozo.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “mɩ ɖɔɖɔ pɩkɛnɩ-mɩ kɩjɛyʋʋ.”
Yaa “ɛkʋyɩ mɔ-yɔɔ.”
Piye piye, “Yesu nɔkɔyʋʋ taa.”
Yaa “man-kalɩzaɣ.”
Yaa “ña-kalɩzaɣ.”