Yohanɛɛsɩ 12​:​1-50

  • Maarɩɩ pɩyɩ num Yesu nɩŋgbanzɩ yɔɔ (1-11)

  • Yesu sʋ Yeruzalɛm ɛzɩ wiyaʋ yɔ (12-19)

  • Yesu yɔɔdɩ ɛ-sɩm tɔm (20-37)

  • Ɛzɩma Yuuda mba fɛyɩnɩ tisuu yɔ, piyeba nɛ natʋ tɔm la (38-43)

  • Yesu kɔm se ɛya ɛjaɖɛ ñʋʋ (44-50)

12  Kɩyakɩŋ loɖo pʋcɔ nɛ pɔtɔɔ Paska lɛ, Yesu talɩ Betaanii ɖenɖe Lazaarɩ weyi eefezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ, ɛɛwɛɛ yɔ.  Nɛ palabɩ-ɩ ɖanaɣ tɔɔnaɣ nakɛyɛ peeɖe, nɛ Maarta wɛɛ nɛ ɛɖʋʋ-wɛ lɩm, ɛlɛ Lazaarɩ ñaawɛ mba pa nɛ Yesu pɔtɔkaɣ tɔɔnaɣ* yɔ pa-taa.  Nɛ Maarɩɩ kpaɣ sɔzɩŋ num nabʋyʋ ɛzɩ litri hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ, mbʋ palabɩnɩ naarɩ* ŋgʋ petisidi kɩ-taa nabʋyʋ, nɛ pɩwɛɛ liidiye siŋŋ yɔ, nɛ ɛpɩyɩ-pʋ Yesu nɩŋgbanzɩ yɔɔ nɛ ɛkpaɣ ɛ-ñɔsɩ nɛ ɛhɩzɩnɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ yɔɔ. Sɔzɩŋ num mbʋ pɩñɛyɩnɩ ɖɩɣa tɩŋa fɛmm.  Ɛlɛ Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa kʋɖʋm, weyi ɛkaɣ ɛ-wayɩ lɩʋ yɔ, ɛtɔ se:  “Ɛbɛ yɔɔ patɩpɛdɩ sɔzɩŋ num pʋnɛ dinaarɩwaa* 300 nɛ paha kʋñɔndɩnaa liidiye?”  Pɩtɩkɛ kʋñɔndɩnaa yɔɔ ɛmaɣzaɣ nɛ ɛyɔɔdɩ mbʋ, ɛlɛ ɛyɔɔdɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ mɩlʋ nɛ ɛnʋ ɖɔkaɣnɩ liidiye aɖakaɣ nɛ ɛmɩlɩɣ liidiye nɖɩ paɖʋʋ ka-taa yɔ.  Peeɖe Yesu tɔm se: “Yebi-i, nɛ ɛpɩzɩ ɛla mbʋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ɛñɔɔzɩnɩ men-pimtu kɩyakʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kʋñɔndɩnaa lɛ, pɛwɛ mɩ-cɔlɔ paa ɛzɩmtaa, ɛlɛ ma lɛ maakaɣ wɛʋ mɩ-cɔlɔ paa ɛzɩmtaa.”  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Yuuda mba samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ na se Yesu kaawɛ peeɖe, nɛ kɔkɔɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛ-ɖeke ɛ-yɔɔ kɔkɔma, ɛlɛ kɔkɔm ɖɔɖɔ se kana Lazaarɩ weyi eefezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ. 10  Nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa la nɔɔ se pakʋʋ Lazaarɩ ɖɔɖɔ, 11  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-yɔɔ Yuuda mba sakɩyɛ wɛɛ nɛ powoki peeɖe nɛ pɛwɛɣnɩ tisuu Yesu yɔɔ. 12  Tɛʋ fema lɛ, ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ ŋga kɔkɔm kazandʋ taa yɔ, kanɩɩ se Yesu wɛɛ nɛ ɛkɔŋ Yeruzalɛm. 13  Pʋyɔɔ kɛsɛtɩ paadɛtʋ nɛ kalɩɩ se kakatɩ-ɩ, nɛ kapaɣzɩ kubusi mabʋ se: “Ðitendi-ŋ, ya ɛ-ñʋʋ! Pawazɩ weyi ɛkɔŋ Yehowa* hɩɖɛ taa yɔ, Izrayɛɛlɩ Wiyaʋ!” 14  Yesu na kpaŋaɣ pɩɣa nakɛyɛ lɛ, ɛcaɣ kɔ-yɔɔ, ɛzɩ paamaʋ yɔ se: 15  “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, Siyɔŋ pɛlɛ. Na! Ñe-wiyaʋ ɖiɣni kɔm, ɛcaɣ kpaŋaɣ pɩɣa yɔɔ.” 16  Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taanɩɩ mbʋ palaba yɔ pʋ-tɔbʋʋ kajalaɣ ɖeɖe, ɛlɛ pɔkɔm nɛ pakpazɩ Yesu lone sɔsɔɖɛ taa lɛ, pɔtɔzɩ se paama tɔm ndʋ ɛ-yɔɔ nɛ pɔtɔzɩ ɖɔɖɔ se mbʋ palabɩ-ɩ. 17  Nɛ ɛyaa samaɣ ŋga kaawɛ ɛ-cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛya Lazaarɩ nɛ pɩlaʋ* taa nɛ efezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ, kɛwɛɛ nɛ kalɩzɩɣ aseɣɖe. 18  Pʋyɔɔ ɖɔɖɔ ɛyaa samaɣ woba se kakatɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kanɩwa se ɛlabɩ maamaaci lakasɩ nzɩ.* 19  Mbʋ yebina nɛ Farɩsɩ mba heyi ɖama se: “Ɩnaɣ? Ɩɩpɩzɩɣ se ɩla nabʋyʋ. Ɩna! Ɛjaɖɛ tɩŋa tɩŋ ɛ-wayɩ.” 20  Nɛ Grɛɛkɩ mba nabɛyɛ kaawɛ mba pɔkɔm se pɛsɛɛ Ɛsɔ kazandʋ taa yɔ pa-taa. 21  Nɛ pɔñɔtɩnɩ Filiipu, weyi ɛlɩnɩ Bɛtɩsayidaa, Galilee egeetiye taa yɔ, nɛ papaɣzɩ-ɩ heyuu se: “Ðajaa, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩna Yesu.” 22  Filiipu kɔɔ nɛ eheyi-tʋ Andree. Andree nɛ Filiipu pɔkɔɔ nɛ peheyi-tʋ Yesu. 23  Ɛlɛ Yesu cosi-wɛ se: “Ñɩɣyʋʋ talaa se pakpazɩ ɛyʋ Pɩyalʋ lone sɔsɔɖɛ taa. 24  Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se ye blee piye ɛtɩtɔlɩ tataa nɛ ɖɩɖazɩ yɔ, ɖɩwɛɣ ɖi-ɖeke; ɛlɛ ye ɖɩɖazaa yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩlʋlʋʋ pee sakɩyɛ. 25  Weyi ɛsɔɔlɩ e-wezuu* kɔyɔ, ɛɖɩzɩɣ-kʋ, ɛlɛ weyi ɛpaɖɩɣ e-wezuu* ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ, ɛkaɣ kɩ-yɔɔ kandɩyʋʋ se ehiɣ wezuu maatɛŋ. 26  Ye nɔɔyʋ ɛcaɣ se ɛɖʋ-m lɩm yɔ, ɛtɩŋ ma-wayɩ, nɛ ɖenɖe mɛwɛɛ yɔ, ma-lɩmɖʋyʋ ɖɔɖɔ kaɣ wɛʋ peeɖe. Ye nɔɔyʋ ɛcaɣ se ɛɖʋ-m lɩm yɔ, Caa kaɣ-ɩ hɩɖɛ ɖʋʋ. 27  Lɛɛlɛɛyɔ, mɛwɛ* laŋwɛɛkɩyɛ taa, nɛ suwe mɔyɔɔdʋʋ? Caa, lɩzɩ-m ñɩɣyʋʋ kʋnɛ kɩ-taa. Ɛlɛ pʋyɔɔ mɔnkɔm ñɩɣyʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ. 28  Caa, sa ña-hɩɖɛ.” Ðɩnɛ ɛlɛ nɔɔ nakɛyɛ lɩɩnɩ ɛsɔdaa kiŋ se: “Mansam-ɖɩ nɛ mankaɣ-ɖɩ tasʋʋ sam.” 29  Ɛyaa samaɣ ŋga kaasɩŋ peeɖe yɔ, kanɩɩ nɔɔ ŋga nɛ kapaɣzɩ yɔɔdʋʋ se tɛʋ nazaa. Lalaa tɔŋ se: “Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ yɔɔdɩnɩ-ɩ.” 30  Yesu cosi se: “Pɩtɩkɛ mɔ-yɔɔ nɔɔ kanɛ kɔyɔɔdaa, ɛlɛ mɩ-yɔɔ. 31  Lɛɛlɛɛyɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɔm hʋʋ talaa; lɛɛlɛɛyɔ pakaɣ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-ñʋʋdʋ lɔʋ awayɩ. 32  Ɛlɛ ye pakpazɩ-m nɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ,* mankaɣ hɔm ɛyaa ndɩ ndɩ nɛ mɔ-yɔɔ.” 33  Toovenim taa lɛ, ɛyɔɔdaɣ tɔm ndʋ se ɛwɩlɩ sɩm mbʋ ɛkaɣ sɩbʋ yɔ. 34  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛyaa samaɣ cosi-i se: “Ðɩnɩ Paɣtʋ taa se Krɩstʋ wɛɣ tamtam. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋtɔŋ se pɩwɛɛ se pakpazɩ ɛyʋ Pɩyalʋ?* Anɩ ɛyʋ Pɩyalʋ ɛnʋ ɛkɛnaa?” 35  Nɛ Yesu heyi-wɛ se: “Ñalɩmɩyɛ kaɣ wɛʋ mɩ-hɛkʋ taa alɩwaatʋ pazɩ. Ɩɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ɩwɛnɩ ñalɩmɩyɛ yɔ, se pɩsa nɛ cɩkpɛndʋʋ ɛtaawabɩ-mɩ; weyi ɛɖɔŋ cɩkpɛndʋʋ taa yɔ, ɛɛsɩŋ ɖenɖe eɖiɣni wobu yɔ. 36  Alɩwaatʋ ndʋ ɩwɛnɩ ñalɩmɩyɛ yɔ, ɩwɛɛnɩ tisuu ñalɩmɩyɛ yɔɔ, se pɩsa nɛ ɩpɩsɩ ñalɩmɩyɛ pɩyalaa.” Yesu yɔɔdɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛcaŋ ɛɖɛɛ nɛ ɛmɛlɩ se pataana-ɩ. 37  Paa ɛɛlabɩ maamaaci lakasɩ* sakɩyɛ pɛ-ɛsɩndaa yɔ, pataawɛɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ, 38  se pɩsa nɛ nayʋ Izaayii tɔm pɩzɩ nɛ tɩla, ɛɛtɔm se: “Yehowa,* awɛnɩ tisuu tɔm ndʋ ɛnɩ ɖɔ-cɔlɔ yɔ* tɩ-yɔɔ? Piyele nɛ Yehowa* nesi yɔ, anɩ ɛlɩzɩ-sɩ nɛ ɛwɩlɩ?” 39  Mbʋ piyeba nɛ pataapɩzɩ petisi yɔ, mbʋ lɛ se Izaayii tasɩ yɔɔdʋʋ se: 40  “Ɛyʋlʋsɩ pɛ-ɛsa nɛ ɛla nɛ pa-laŋa sʋʋ kpɩzɩŋ, se pɩsa nɛ pataananɩ pɛ-ɛsa nɛ pataanɩɩ pʋ-tɔbʋʋ nɛ pa-laŋa nɛ papɩsɩ nɛ mala nɛ pɔ-yɔɔ cɛ.” 41  Izaayii yɔɔdɩ tɔm ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛna ɛ-samtʋ nɛ ɛyɔɔdɩ ɛ-yɔɔ tɔm. 42  Paa mbʋ yɔ, ñʋndɩnaa taa sakɩyɛ maɣmaɣ kaawɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ toovenim taa, ɛlɛ Farɩsɩ mba yɔɔ lɛ, pataayɔɔdʋʋ kaɣlaa se petisiɣ ɛ-yɔɔ, se pɩtaala nɛ pɔɖɔɔnɩ-wɛ sinaagɔɔgɩ taa; 43  mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɔɔlɩ ɛyaa samtʋ nɛ pɩkɩlɩ Ɛsɔ samtʋ. 44  Ɛlɛ Yesu yɔɔdɩ ɖoŋ se: “Weyi ɛwɛnɩ tisuu mɔ-yɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ mɔ-yɔɔ ɖeke ɛwɛnɩ tisuu, ɛlɛ ɛwɛnɩ tisuu ɖɔɖɔ weyi etiyi-m yɔ ɛ-yɔɔ; 45  nɛ weyi ɛnaɣ-m yɔ, ɛnaɣ ɖɔɖɔ Weyi etiyi-m yɔ. 46  Mɔnkɔm ɛjaɖɛ yɔɔ ɛzɩ ñalɩmɩyɛ yɔ, se pɩsa nɛ weyi ɛwɛnɩ tisuu mɔ-yɔɔ yɔ, ɛtaawɛɛ cɩkpɛndʋʋ taa. 47  Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛnɩɣ tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ nɛ ɛɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ kɔyɔ, maahʋʋnɩ-ɩ tɔm; mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩkɔɔ se mahʋʋnɩ ɛjaɖɛ tɔm, ɛlɛ se maya ɛjaɖɛ ñʋʋ. 48  Weyi ekiziɣ-m nɛ ɛɛmʋʋ tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ, ɛwɛnɩ weyi ɛhʋʋnɩ-ɩ tɔm yɔ. Tɔm ndʋ mɔyɔɔdaa yɔ, ndʋ kaɣnɩ-ɩ tɔm hʋnʋʋ kɛdɛzaɣ kɩyakʋ wiye. 49  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ mɔyɔɔdaa yɔ, tɩtɩlɩɩnɩ ma-maɣmaɣ mɔn-cɔlɔ, ɛlɛ Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛɖʋ-m paɣtʋ tɔm ndʋ pɩwɛɛ se mɔyɔɔdɩ nɛ tɔm ndʋ pɩwɛɛ se mawɩlɩ yɔ tɩ-yɔɔ. 50  Nɛ mansɩm mbʋ se ɛ-paɣtʋ haɣ wezuu maatɛŋ. Pʋyɔɔ lɛ, tɔm ndʋ payɩ mɔyɔɔdʋʋ yɔ, mɔyɔɔdʋʋ-tʋ ɛzɩ Caa heyuu-m tʋ yɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “paacaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Naarɩ kɛ tɩʋ ŋgʋ kɩlɩɣ sɔzɩŋ camɩyɛ yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Piye piye, “ɛlabɩ yʋsaɣ ŋga.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Yaa “man-kalɩzaɣ wɛ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se ye pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ yɔ.
Pʋ-tɔbʋʋ se paka ɛyʋ Pɩyalʋ sizika yɔɔ.
Piye piye, “ɛɛlabɩ yʋsasɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ndʋ ɖɩkɛdaa yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.