Yohanɛɛsɩ 11​:​1-57

  • Lazaarɩ sɩm (1-16)

  • Yesu hɛzɩɣ Maarta nɛ Maarɩɩ pa-laŋa (17-37)

  • Yesu feziɣ Lazaarɩ (38-44)

  • Palabɩ nɔɔ se pakʋ Yesu (45-57)

11  Nɛ pɩwɩɣaɣ abalʋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Lazaarɩ; ɛɛwɛ Betaanii, tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩ-taa Maarɩɩ nɛ ɛ-kɔɔ Maarta paawɛɛ yɔ.  Maarɩɩ ɛnʋ ɛɛpɩyɩnɩ Kɩbaɣlʋ yɔɔ sɔzɩŋ num nɛ ɛkpaɣ ɛ-ñɔsɩ nɛ ɛhɩzɩnɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ yɔɔ; e-neu Lazaarɩ pɩwɩɣaɣ.  Pʋyɔɔ Lazaarɩ kɔɔnaa tiyaa nɛ peheyi Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, na, pɩwɩɣ weyi ŋsɔɔlɩ-ɩ yɔ.”  Ɛlɛ Yesu nɩ mbʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Kʋdɔŋ kʋnɛ pɩtɩkɛ sɩm yem kɩtɛŋna, ɛlɛ kiyeki se pasa Ɛsɔ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ pasa Ɛsɔ Pɩyalʋ.”  Yesu kaasɔɔlɩ Maarta nɛ e-neu halɩñɩnʋ nɛ Lazaarɩ.  Ɛlɛ ɛnɩwa se pɩwɩɣ Lazaarɩ lɛ, ɛtasɩ caɣʋ ɖenɖe ɛɛwɛɛ yɔ kɩyakɩŋ naalɛ.  Nɛ pʋwayɩ lɛ, eheyi tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ðɩpɩsɩ Yuudee egeetiye taa.”  Tɔmkpɛlɩkɩyaa heyi-i se: “Raabi, pitileɖi yɔ Yuudee mba ñɩnaɣ se paɖabɩ-ŋ pɛɛ, nɛ ŋɖaɣnɩɣ peeɖe wobu na?”  Yesu cosi se: “Ñɩɣtʋ 12 wɛnɩ wɩsɩ taa, yaa we? Ye nɔɔyʋ ɛɖɔŋ wɩsɩ taa yɔ, nabʋyʋ eetuuluu-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnaɣ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-ñalɩmɩyɛ. 10  Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛɖɔŋ ɖoo taa yɔ, pituuluu-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñalɩmɩyɛ fɛyɩ ɛ-taa.” 11  Ɛtɛm tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ lɛ, ɛsɔzɩ se: “Ða-taabalʋ Lazaarɩ ɖowa, ɛlɛ mowoki peeɖe se menfezi-i.” 12  Ðɩnɛ ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye eɖiɣni ɖou yɔ, ɛ-yɔɔ kaɣ cɛbʋ.” 13  Ɛ-sɩm tɔm Yesu yɔɔdaɣ. Ɛlɛ paba ñamaɣzaɣ se ɛyɔɔdaɣ ɖom maɣmaɣ tɔm na. 14  Ðɩnɛ ɛlɛ Yesu heyi-wɛ kpayɩ se: “Lazaarɩ sɩba, 15  nɛ man-taa lakɩ leleŋ mɩ-yɔɔ se mantaawɛɛ peeɖe, se pɩsa nɛ itisi. Ɛlɛ ɖiwolo ɛ-cɔlɔ.” 16  Nɛ Tomaa, weyi payaɣaɣ-ɩ se Ðom yɔ, eheyi tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa se: “Ða ɖɔɖɔ ɖiwolo, se pɩsa nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩsɩ.” 17  Yesu talaa lɛ, ɛna se Lazaarɩ tɛm labʋ kɩyakɩŋ naanza pɩlaʋ* taa. 18  Nɛ Betaanii kaañɔtɩnɩ Yeruzalɛm ɛzɩ kilomɛtanaa naadozo mbʋ yɔ.* 19  Nɛ Yuuda mba sakɩyɛ kaakɔm Maarta nɛ Maarɩɩ pɔ-cɔlɔ se pɛhɛzɩ pa-laŋa pe-neu sɩm yɔɔ. 20  Maarta nɩwa se Yesu ɖiɣni kɔm lɛ, ɛlɩɩ se ɛkatɩ-ɩ; ɛlɛ Maarɩɩ ñacaɣ ɖɩɣa. 21  Ðɩnɛ ɛlɛ Maarta heyi Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, ye ŋŋwɛ cɩnɛ yɔ, me-neu taasɩ. 22  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ ɖɔɖɔ lɛ, manawa se mbʋ payɩ ŋpɔzʋʋ Ɛsɔ yɔ, ɛkaɣ-ŋ pʋ haʋ.” 23  Yesu heyi-i se: “Ñe-neu kaɣ fem.” 24  Maarta heyi-i se: “Manawa se ɛkaɣ fem sɩɖaa femtu alɩwaatʋ taa, kɛdɛzaɣ kɩyakʋ wiye.” 25  Yesu heyi-i se: “Mɛkɛnɩ femtu nɛ wezuu. Weyi ɛwɛɣnɩ tisuu mɔ-yɔɔ yɔ, paa ɛsɩba yɔ, ɛɖaɣnɩɣ wɛʋ wezuu; 26  nɛ weyi ɛwɛ wezuu nɛ ɛwɛɛnɩ tisuu mɔ-yɔɔ yɔ, ɛɛkaɣ sɩbʋ kaaʋ. Ŋtisiɣ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ?” 27  Ecosi-i se: “Ɛɛɛ, Kɩbaɣlʋ, mentisaa se ñɛkɛnɩ Krɩstʋ, Ɛsɔ Pɩyalʋ weyi pɩwɛɛ se ɛkɔɔ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.” 28  Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, ewolo ɛyaa e-neu Maarɩɩ, nɛ eheyi-i pa-taa pe-ɖeke se: “Wɩlɩyʋ wɛ cɩnɛ, nɛ ɛwɛɛ ɛyaɣ-ŋ.” 29  Maarɩɩ nɩ mbʋ lɛ, ɛkʋyɩ lɛɛ lɛɛ nɛ ewolo Yesu cɔlɔ. 30  Yesu taatɩɩsʋtɩ tɛtʋ taa, ɛlɛ ɛɛkpɛndɩ ɛwɛ ɖenɖe Maarta kaakatɩ-ɩ yɔ. 31  Yuuda ñɩma mba pa nɛ Maarɩɩ paawɛ ɖɩɣa nɛ pɛhɛzɩɣ ɛ-laŋɩyɛ yɔ, panawa se ɛkʋyɩ lɛɛ lɛɛ nɛ ɛlɩɩ lɛ, patɩŋ ɛ-wayɩ, pamaɣzaɣ se ɛwɛɛ nɛ ewoki pɩlaʋ* yɔɔ se ewii peeɖe. 32  Maarɩɩ talɩ ɖenɖe Yesu kaawɛɛ yɔ nɛ ɛna-ɩ lɛ, ɛtɔlɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ eheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ŋŋwɛ cɩnɛ yɔ, me-neu taasɩ.” 33  Yesu na-ɩ eɖiɣni wiu nɛ Yuuda ñɩma mba pa nɛ ɩ paakɔma yɔ paba ɖɔɖɔ peɖiɣni wiu lɛ, emuzi ɛ-taa kiŋ* nɛ ɛ-laŋɩyɛ wɛɛkɩ. 34  Ɛpɔzɩ se: “Le ɩhɩzɩ-ɩ?” Pocosi-i se: “Kɩbaɣlʋ, kɔɔ nɛ ŋna.” 35  Yesu tisi ɛsɩtɛɣlɩm. 36  Peeɖe Yuuda mba paɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɩna ɛzɩma ɛɛsɔɔlɩ-ɩ siŋŋ yɔ!” 37  Ɛlɛ pa-taa nabɛyɛ tɔŋ se: “Abalʋ ɛnɛ ekuli yʋlʋm ɛsa, ɛtaapɩzɩɣ se eyele nɛ ɛnɛ ɛtaasɩ yaa we?” 38  Nɛ Yesu tasɩ muzuu ɛ-taa kiŋ lɛ, ɛkɔɔ pɩlaʋ* yɔɔ. Toovenim taa lɛ, pɩɩkɛ ɛwaɣ pɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ posuli kaaʋ nakʋyʋ yɔ. 39  Yesu yɔɔdɩ se: “Ikuli kaaʋ.” Sɩɖʋ kɔɔ Maarta yɔɔdɩ se: “Kɩbaɣlʋ, pɩtalʋʋnɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɛlɩɣ sɔŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩlabɩ kɩyakɩŋ naanza yɔ.” 40  Yesu heyi-i se: “Mantaaheyi-ŋ se ye ŋtisiɣ yɔ, ŋkaɣ naʋ Ɛsɔ ɖoŋ sɔsɔŋ na?” 41  Peeɖe pokuli kaaʋ. Nɛ Yesu kpazɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛsɔdaa nɛ ɛtɔ se: “Caa, mɛnsɛɣ-ŋ se ŋwelisini-m. 42  Toovenim taa lɛ, manawa se paa ɛzɩmtaa lɛ ŋwelisiɣni-m; ɛlɛ samaɣ ŋga kasɩŋ cɩnɛ kpɛɛɛ yɔ, kɔ-yɔɔ mɔyɔɔdʋʋ se pɩsa nɛ ketisi se ñetiyini-m.” 43  Ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛma kubuka ɖoŋ nɛ ɛtɔ se: “Lazaarɩ, lɩɩ awayɩ!” 44  Ɛyʋ weyi ɛɛsɩba yɔ ɛlɩɩ, pɔhɔkɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ e-nesi pɩsaʋ hɔɔlasɩ, nɛ pɔhɔkɩ ɛ-ɛsɩndaa pɩsaʋ nakʋyʋ. Yesu heyi-wɛ se: “Ɩhɛɖɩ-ɩ nɛ iyebi-i nɛ ɛɖɛɛ.” 45  Piyeba nɛ Yuuda ñɩma mba pɔkɔm Maarɩɩ cɔlɔ nɛ pana mbʋ Yesu laba yɔ, pa-taa sakɩyɛ wɛɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ, 46  ɛlɛ pa-taa nabɛyɛ ñowolo Farɩsɩ mba cɔlɔ nɛ peheyi-wɛ mbʋ Yesu laba yɔ. 47  Nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ Farɩsɩ mba pekpeɣli Sahedrɛɛ taa mba nɛ pɔtɔ se: “Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ abalʋ ɛnʋ ɛlakɩ maamaaci lakasɩ* sakɩyɛ. 48  Ye ɖiyebi-i nɛ ɛwɛɛ pɩ-yɔɔ mbʋ yɔ, pa-tɩŋa pakaɣ wɛnʋʋ tisuu ɛ-yɔɔ, nɛ Roma mba kaɣ kɔm nɛ pamʋ ɖo-lone* nɛ ɖɛ-ɛjaɖɛ.” 49  Ɛlɛ pa-taa kʋɖʋm, Kayifu weyi ɛɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ pɩnaɣ ŋga yɔ, eheyi-wɛ se: “Ɩɩsɩŋ nabʋyʋ paa ññɩɩ, 50  nɛ ɩtɩna se mɩ pɩwazɩɣ se ɛyʋ kʋɖʋm ɛsɩ samaɣ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ se paɖɩzɩ ɖɛ-ɛjaɖɛ kpeekpe.” 51  Pɩtɩkɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-cɔlɔ tɔm ndʋ tɩlɩnaa, ɛlɛ ɛzɩma ɛɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ pɩnaɣ ŋga yɔ, mbʋ yebina nɛ ɛyɔɔdɩ natʋ tɔm se pɩwɛɛ se Yesu ɛsɩ ɛ-ɛjaɖɛ yɔɔ, 52  nɛ pɩtɩkɛ ɛ-ɛjaɖɛ yɔɔ ɖeke, ɛlɛ se ekpeɣli Ɛsɔ piya nzɩ sɩɩmɩzaa yɔ nɛ sɩkpɛndɩ kʋɖʋm. 53  Pʋyɔɔ kpaɣnɩ kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, pala nɔɔ se pakʋʋ-ɩ. 54  Pʋyɔɔ Yesu taatasɩɣ ɖɔm Yuuda mba hɛkʋ taa kaɣlaa, ɛlɛ ɛkʋyɩ peeɖe nɛ ewolo egeetiye nɖɩ ɖɩñɔtɩnɩ kañɩmbusuu yɔ ɖɩ-taa, tɛtʋ ndʋ payaɣ se Efrayim yɔ tɩ-taa, nɛ ɛcaɣ peeɖe ɛ nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa. 55  Yuuda mba tɛ Paska kaañɔtaa, nɛ ɛyaa sakɩyɛ mba palɩnɩ kɔfɩnaa taa yɔ, pakpa Yeruzalɛm se pala cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ sɔnzɩ pʋcɔ nɛ Paska talɩ. 56  Paawɛɛ nɛ pañɩnɩɣ Yesu, nɛ pasɩŋ templo taa lɛ, pɛwɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ ɖama se: “Suwe ɩmaɣzɩɣ? Ɛɛkaɣ kɔm kazandʋ taa yaa we?” 57  Ɛlɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ Farɩsɩ mba paaɖʋ paɣtʋ se ye nɔɔyʋ ɛsɩm ɖenɖe Yesu wɛɛ yɔ, pɩwɛɛ se eheyi nɛ papɩzɩ nɛ pakpa-ɩ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “ɛzɩ miiliwaa 2 mbʋ yɔ.” Piye piye, “ɛzɩ staadɩnaa 15 mbʋ yɔ.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Piye piye, “emuzi fezuu taa.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Piye piye, “ɛlakɩ yʋsasɩ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se templo.