Yohanɛɛsɩ 10​:​1-42

 • Ninɖiɣyu nɛ heŋ kalakʋ (1-21)

  • Yesu kɛnɩ ninɖiɣyu kɩbanʋ (11-15)

  • “Mɛwɛnɩ heŋ lɛɛŋ” (16)

 • Yuuda mba katɩ Yesu Nɔnɔsɩ Tʋlʋʋ Kazandʋ taa (22-39)

  • Yuuda mba sakɩyɛ kizaa se paatisiɣ (24-26)

  • “Me-heŋ welisiɣ mɔ-nɔɔ” (27)

  • Pɩyalʋ nɛ Caa pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ (30, 38)

 • Yɔɔrdaŋ wayɩ mba sakɩyɛ wɛnɩ tisuu (40-42)

10  “Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se weyi ɛɛtɩŋɩɣnɩ nɔnɔɔ se ɛsʋʋ heŋ kalakʋ taa, ɛlɛ ɛmaɣnɩ koloŋa yɔ, ɛkɛ mɩlʋ nɛ lazɩyʋ.  Ɛlɛ weyi ɛtɩŋɩɣnɩ nɔnɔɔ nɛ ɛsʋʋ yɔ, ɛkɛ heŋ ninɖiɣyu.  Nɔnɔɔ yɔɔ cɔnɩyʋ tʋlʋʋ-ɩ, nɛ heŋ welisiɣ ɛ-nɔɔ. Ɛyaɣ ɛ-maɣmaɣ e-heŋ nɛ ɩ-hɩla nɛ ɛlɩzɩɣ-ɩ awayɩ.  Ɛlɩɣnɩ ɩ-tɩŋa awayɩ lɛ, ɛɖɛɛ ɩ-nɔɔ, nɛ heŋ tɩŋɩɣ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩm ɛ-nɔɔ.  Ɩɩkaɣ tɩŋʋʋ ɛgɔm nɔɔyʋ wayɩ kpa, ɛlɛ ɩkaɣ-ɩ seu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩsɩŋ agɔma nɔsɩ.”  Yesu tuu-wɛ eduuye nɖɩ, ɛlɛ patɩnɩɩ tɔm ndʋ ɛɛwɛɛ nɛ eheyiɣ-wɛ yɔ tɩ-tɔbʋʋ.  Pʋyɔɔ Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: “Toovenim taa, toovenim taa meheyiɣ-mɩ se, mɛkɛnɩ nɔnɔɔ ŋga ka-taa heŋ tɩŋɩɣna yɔ.  Mba payɩ pɔkɔm mo-lone taa yɔ, pɛkɛ mɩlaa nɛ lazɩyaa; ɛlɛ heŋ tiwelisini-wɛ.  Mɛkɛnɩ nɔnɔɔ; weyi ɛtɩŋɩɣnɩ mɔ-yɔɔ nɛ ɛsʋʋ yɔ, ɛkaɣ ɛ-ñʋʋ yabʋ, nɛ pʋdʋ ɛnʋ ɛkaɣ sʋʋ nɛ ɛlɩɩ nɛ ehiɣ ñɩtʋ ɖɩdɔɔyɛ. 10  Mɩlʋ ɛɛkɔŋ yem, ɛlɛ ɛkɔŋ se ɛmɩlɩ nɛ ɛkʋ nɛ ɛɖɩzɩ. Mɔnkɔm se heŋ ihiɣ wezuu nɛ ɩwɛɛnɩ-kʋ sakɩyɛ. 11  Mɛkɛnɩ ninɖiɣyu kɩbanʋ; ninɖiɣyu kɩbanʋ cɛlɩɣ e-wezuu* heŋ yɔɔ. 12  Tʋmlaɖʋ weyi ɛcɔŋnɩ heŋ yɔɔ se pɛhɛyɩ-ɩ, nɛ ɛtɩkɛ ninɖiɣyu, nɛ pɩtɩkɛ ɛnʋ tɩnɩ heŋ yɔ, ɛnaɣ ñɩtʋ taa haɣ* kɔŋ nɛ eyele heŋ nɛ ese—nɛ ñɩtʋ taa haɣ kpa heŋ nɛ kamɩzɩ-ɩ— 13  mbʋ pʋyɔɔ yɔ tʋmlaɖʋ ɛnʋ, ɛlakɩ tʋmɩyɛ se pɛhɛyɩ-ɩ na, nɛ ɛ-paa fɛyɩnɩ heŋ. 14  Mɛkɛnɩ ninɖiɣyu kɩbanʋ. Mansɩm me-heŋ nɛ me-heŋ sɩmɩ-m, 15  ɖɔɖɔ ɛzɩ Caa sɩmʋʋ-m nɛ mansɩ Caa yɔ; nɛ mɛncɛlɩɣ me-wezuu* heŋ yɔɔ. 16  “Nɛ mɛwɛnɩ heŋ lɛɛŋ, weyi ɩfɛyɩ kalakʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ; ɛnɩ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se mɔnkɔnɩ-ɩ kɩ-taa, nɛ ɩkaɣ welisuu mɔ-nɔɔ, nɛ ɩkaɣ pɩsʋʋ ewiɖe kʋɖʋmɖɩyɛ, nɛ ɩwɛɛnɩ ninɖiɣyu kʋɖʋm. 17  Pʋyɔɔ Caa sɔɔlɩ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛncɛlɩ me-wezuu,* se pɩsa nɛ manɖaɣnɩ-kʋ mʋʋ. 18  Nɔɔyʋ tɩmʋ-kʋ mɔn-cɔlɔ, ɛlɛ ma-maɣmaɣ mɛncɛlɩnɩ-kʋ. Mɛwɛnɩ ɖoŋ se mɛncɛlɩ-kʋ, nɛ mɛwɛnɩ ɖoŋ se mantasɩ-kʋ mʋʋ. Paɣtʋ tʋnɛ mamʋ man-Caa cɔlɔ.” 19  Nɛ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, Yuuda mba hɛkʋ taa ɖaɣnɩ tayʋʋ. 20  Pa-taa sakɩyɛ wɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛwɛnɩ eleeu, nɛ ɛ-ñʋʋ taa cɔwa. Ɛbɛ yɔɔ iwelisiɣni-i?” 21  Lalaa ñɔyɔɔdʋʋ se: “Pɩtɩkɛ ɛyʋ weyi ekem eleeu yɔ, ɛ-yɔɔdaɣ yɔ. Eleeu nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ekuli yʋlʋm ɛsa yaa we?” 22  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pɔtɔkaɣ Nɔnɔsɩ Tʋlʋʋ Kazandʋ* Yeruzalɛm. Pɩɩkɛ niŋkaɣ alɩwaatʋ, 23  nɛ Yesu kaawɛɛ nɛ ɛɖɔŋ templo taa, Salomɔɔ laŋaɣ tɛɛ. 24  Nɛ Yuuda mba cɔɔ-ɩ nɛ pata nɛ papaɣzɩ-ɩ heyuu se: “Ŋyeki se ɖɩwɛɛ* ɖaŋʋʋ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ ɛzɩmtaa? Ye ŋkɛ Krɩstʋ yɔ, heyi-ɖʋ kpayɩ.” 25  Yesu cosi-wɛ se: “Meheyi-mɩ, ɛlɛ iitisiɣ. Tʋma wena mɛwɛɛ nɛ malakɩ man-Caa hɩɖɛ taa yɔ, ana lɩzɩɣnɩ aseɣɖe mɔ-yɔɔ. 26  Ɛlɛ iitisiɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩtɩkɛ me-heŋ. 27  Me-heŋ welisiɣ mɔ-nɔɔ, nɛ mansɩmɩ-ɩ, nɛ ɩtɩŋɩɣ-m. 28  Mahaɣ-ɩ wezuu maatɛŋ, nɛ paakaɣ-ɩ ɖɩzʋʋ wiɖiyi kpa, nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-ɩ lɛɣʋ me-nesi tɛɛ. 29  Mbʋ man-Caa cɛlɩ-m yɔ, pɩwɛ ñɩm nɛ pɩkɩlɩ wondu lɛɛtʋ tɩŋa, nɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɛɣ-pʋ Caa nesi tɛɛ. 30  Ma nɛ Caa ɖɩkɛ kʋɖʋm.”* 31  Nɛ Yuuda mba tasɩ kpaɣʋ pɛɛ se paɖakɩ-ɩ. 32  Yesu kitini-wɛ se: “Mawɩlɩ-mɩ tʋma kɩbana sakɩyɛ wena alɩnɩ Caa cɔlɔ yɔ. Tʋma ana, a-taa nɖɩ yɔɔ ɩɖakɩ-m pɛɛ?” 33  Yuuda mba cosi-i se: “Pɩtɩkɛ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ yɔɔ ɖɩɖakɩ-ŋ pɛɛ, ɛlɛ ɖɩɖakɩ-ŋ pɛɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋkɛ ɛyʋ, ɛlɛ ŋtɔŋ se ŋkɛ ɛsɔ.” 34  Yesu kitini-wɛ se: “Patɩma mɩ-Paɣtʋ taa se: ‘Mɔntɔm se: “Ɩkɛ ɛsɔnaa”’* yaa we? 35  Ye Ɛsɔ ɛya ɛyaa mba ɛ-tɔm kʋ pɔ-tɔm yɔ se ‘ɛsɔnaa’ yɔ,—ŋgʋ paapɩzɩɣ nɛ pahɩzɩ mayaɣ nakɛyɛ— 36  iheyiɣ ma weyi Caa pɩsɩ kiɖeɖeu nɛ etiyi ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ se: ‘Ŋyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ,’ mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɔntɔm se: ‘Mɛnkɛ Ɛsɔ pɩyalʋ’? 37  Ye maalakɩ man-Caa tʋma yɔ, itaatisi mɔ-yɔɔ. 38  Ɛlɛ ye mɛwɛɛ nɛ malakɩ-yɛ yɔ, paa iitisiɣ mɔ-yɔɔ yɔ, itisi tʋma yɔɔ, se pɩsa nɛ ɩtɩlɩ nɛ ɩwɛɛ tɩlʋʋ yɔɔ se ma nɛ Caa ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.” 39  Peeɖe paɖaɣnɩ ñɩnʋʋ se pakpa-ɩ, ɛlɛ ɛlɩɩ nɛ ewolo ɖenɖe paapɩzɩɣ nɛ pehiɣ-i yɔ. 40  Nɛ ɛtasɩ ɖɛʋ nɛ ewolo Yɔɔrdaŋ wayɩ, ɖenɖe Yohanɛɛsɩ kaapaɣzɩ ɛyaa lɩm mɩyɩsʋʋ kiɖe tɛɛ yɔ, nɛ ɛcaɣ peeɖe. 41  Nɛ ɛyaa sakɩyɛ kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Yohanɛɛsɩ tɩla maamaaci lakasɩ nasɩyɩ,* ɛlɛ tɔm ndʋ payɩ Yohanɛɛsɩ yɔɔdɩ abalʋ ɛnɛ ɛ-yɔɔ yɔ, tɩɩkɛ toovenim.” 42  Nɛ ɛyaa sakɩyɛ wɛɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ peeɖe.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Ñɩtʋ taa haɣ kɛ kpɩnɛ nɖɩ ɖɩwɛ patʋ siŋŋ nɛ ɖɩtɔkɩ kpɩna lɛɛna yɔ.
Yaa “man-kalɩzaɣ.”
Yaa “man-kalɩzaɣ.”
Ebree taa lɛ chanukkah. Pɔtɔkaɣ kazandʋ ndʋ se pɔtɔzɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yuuda mba lɩ Siirii nɛ Grɛɛsɩ po-ɖoŋ tɛɛ nɛ patʋlɩ Yehowa tɛ templo ŋgʋ kɩwɛ Yeruzalɛm yɔ kɩ-nɔnɔsɩ yɔ.
Yaa “ɖa-kalɩzasɩ ɩwɛɛ.”
Yaa “ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.”
Yaa “Ɩwɛ ɛzɩ ɛsɔnaa yɔ.”
Piye piye, “tɩla yʋsaɣ nakɛyɛ.”