Yohanɛɛsɩ 1​:​1-51

  • Tɔm pɩsɩ ɛyʋ (1-18)

  • Aseɣɖe nɖɩ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ lɩzaa yɔ (19-28)

  • Yesu, Ɛsɔ Heɣa (29-34)

  • Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kajalaɣ ñɩma (35-42)

  • Filiipu nɛ Nataanayɛɛlɩ (43-51)

1  Kiɖe tɛɛ lɛ Tɔm kaawɛɛ, nɛ Tɔm nɛ Ɛsɔ paawɛna, nɛ Tɔm kaakɛ ɛsɔ.*  Ɛ nɛ Ɛsɔ paawɛnɩ kiɖe tɛɛ.  Ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ pɩtɩŋa payɩ pɩwɛɛ, nɛ nabʋyʋ fɛyɩ se pɩtɩkɛ ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ pɩwɛɛ. Mbʋ pɩwɛɛ  pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ yɔ, pɩɩkɛ wezuu, nɛ wezuu kaakɛ ɛyaa ñalɩmɩyɛ.  Nɛ ñalɩmɩyɛ ɖiɣni ñandʋʋ cɩkpɛndʋʋ taa, ɛlɛ cɩkpɛndʋʋ tɩwabɩ-ɖɩ.  Nɛ abalʋ nɔɔyʋ kɔɔ, weyi petiyi-i se ɛkɛ Ɛsɔ lone taa caɣyʋ yɔ; ɛ-hɩɖɛ lɛ Yohanɛɛsɩ.  Abalʋ ɛnʋ ɛkɔm ɛzɩ aseɣɖe tʋ yɔ, se ɛlɩzɩ aseɣɖe ñalɩmɩyɛ yɔɔ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ lɛ, ɛyaa ndɩ ndɩ pɩzɩ nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu.  Ɛtaakɛ ñalɩmɩyɛ nɖɩ, ɛlɛ ɛkɔm se ɛlɩzɩ aseɣɖe ñalɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ.  Ñalɩmɩyɛ toovenim ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩhaɣ ñalɩmɩyɛ ɛyaa ndɩ ndɩ yɔ, ɖɩwɩzɩ kɔm ɛjaɖɛ yɔɔ. 10  Ɛɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ, nɛ ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɛjaɖɛ wɛɛ, ɛlɛ ɛjaɖɛ tɩtɩlɩ-ɩ. 11  Ɛkɔm ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛ, ɛlɛ ɛ-tɛ mba tɩmʋ-ɩ. 12  Ɛlɛ mba payɩ pamʋ-ɩ yɔ, ɛha-wɛ ɖoŋ se papɩsɩ Ɛsɔ piya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paawɛnɩ tisuu ɛ-hɩɖɛ yɔɔ. 13  Nɛ pɩtɩkɛ calɩm yaa tomnaɣ sɔɔlɩm taa yaa ɛyʋ sɔɔlɩm taa palʋlɩ-wɛ, ɛlɛ Ɛsɔ yɔɔ pɩtɩŋnaa. 14  Ye mbʋ, Tɔm pɩsɩ ɛyʋ* nɛ ɛwɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa, nɛ ɖɩna ɛ-samtʋ, samtʋ ndʋ tɩwɛ ɛzɩ pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ ñɩndʋ ndʋ tɩlɩnɩ caja nɔɔyʋ cɔlɔ yɔ; nɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ* nɛ toovenim kaasu ɛ-taa ɖo. 15  (Yohanɛɛsɩ lɩzɩ aseɣɖe ɛ-yɔɔ, ɛɛɛ, ɛmabɩ kubuka nɛ ɛtɔ se: “Ɛnɛ yɔ, ɛ-tɔm maayɔɔdaa se: ‘Weyi ɛkɔŋ ma-wayɩ yɔ, ɛɛɖɛ-m nɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛɛ pʋcɔ nɛ mɛwɛɣ.’”) 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩma kʋjɔʋ nɛ toovenim posu ɛ-taa ɖo yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩmʋ lootiye lootiye yɔɔ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩŋnɩ Moyizi yɔɔ nɛ Paɣtʋ wɛɛ, nɛ pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ lootiye nɛ toovenim pɛwɛɛ. 18  Nɔɔyʋ tɩna Ɛsɔ wiɖiyi nɛ ɛna; pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ weyi ɛwɛ ɛzɩ Ɛsɔ nɛ ɛwɛɛ Caa cɔlɔ* yɔ, ɛnʋ wɩlɩnɩ weyi ɛkɛnaa yɔ. 19  Aseɣɖe ɖɩnɛ Yohanɛɛsɩ lɩzaa alɩwaatʋ ndʋ Yuuda ñɩma kʋsɩ cɔjɔnaa nɛ Leevi mba nɛ Yeruzalɛm nɛ petiyi-wɛ se pɔpɔzɩ-ɩ se: “Anɩ ŋkɛnaa?” yɔ. 20  Nɛ ɛtɩmɛsɩ-wɛ, ɛlɛ ecosi kpayɩ nɛ ɛtɔ se: “Mantɩkɛ Krɩstʋ.” 21  Nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ye mbʋ, anɩ ŋkɛnaa yɔ? Ŋkɛ Eliya?” Ecosi se: “Mantɩkɛ-ɩ.” “Ŋkɛ Nayʋ na?” Nɛ ecosi se: “Aayɩ!” 22  Peeɖe pɔpɔzɩ-ɩ se: “Anɩ ŋkɛnaa? Heyi-ɖʋ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖicosi mba petiyi-ɖʋ yɔ. Suwe ŋmaɣzɩɣ ña-maɣmaɣ ñɔ-yɔɔ?” 23  Ɛtɔ se: “Mɛnkɛ ɛyʋ weyi eɖiɣni mabʋ kubusi kañɩmbusuu taa se: ‘Ɩla nɛ Yehowa* nʋmɔʋ tʋʋzɩ’ yɔ, ɛzɩ nayʋ Izaayii kaayɔɔdʋʋ yɔ.” 24  Mba paatiyaa yɔ, paakɛ Farɩsɩ mba taa nabɛyɛ. 25  Nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ye mbʋ, ye ŋtɩkɛ Krɩstʋ, yaa Eliya, yaa Nayʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ ŋmɩyɩsɩɣ ɛyaa lɩm?” 26  Yohanɛɛsɩ cosi-wɛ se: “Lɩm taa mamɩyɩsɩɣ ɛyaa. Nɔɔyʋ sɩŋ mɩ-hɛkʋ taa nɛ ɩtɩsɩmɩ-ɩ, 27  weyi ɛkɔŋ ma-wayɩ yɔ, nɛ mantɩmʋna se mɛhɛɖɩ ɛ-naataŋgbala tɔnzɩ.” 28  Tɔm tʋnɛ tɩlabɩ Betaanii, Yɔɔrdaŋ wayɩ, ɖenɖe Yohanɛɛsɩ kaawɛɛ nɛ ɛmɩyɩsɩɣ ɛyaa lɩm yɔ. 29  Tɛʋ fema lɛ, ɛna Yesu kɔŋaɣnɩ ɛ-yɔɔ kiŋ, nɛ ɛtɔ se: “Ɩna, Ɛsɔ Heɣa ŋga kahɩzɩɣ ɛjaɖɛ kɩwɛɛkɩm yɔ! 30  Ɛnʋ kɛnɩ weyi ɛ-tɔm maaheyi-mɩ yɔ se: ‘Nɔɔyʋ kɔŋ ma-wayɩ nɛ ɛɛɖɛ-m nɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛɛ pʋcɔ nɛ mɛwɛɣ.’ 31  Ma-maɣmaɣ mbʋ yɔ mantaatɩlɩ-ɩ, ɛlɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ mɔnkɔm nɛ mamɩyɩsɩɣ ɛyaa lɩm taa yɔ lɛ se pɩsa nɛ Izrayɛɛlɩ tɩlɩ weyi ɛkɛnaa yɔ.” 32  Yohanɛɛsɩ lɩzɩ ɖɔɖɔ aseɣɖe nɛ ɛtɔ se: “Mana fezuu tikaɣni ɛsɔdaa kiŋ ɛzɩ ehooye yɔ, nɛ kɩcaɣ ɛ-yɔɔ. 33  Ma-maɣmaɣ mbʋ yɔ mantaatɩlɩ-ɩ, ɛlɛ Weyi etiyi-m se mamɩyɩsɩ ɛyaa lɩm taa yɔ, eheyi-m se: ‘Weyi ɛ-yɔɔ ŋnaɣ fezuu tiki nɛ kɩcaɣ yɔ, ɛnʋ kɛnɩ weyi ɛmɩyɩsɩɣ fezuu kiɖeɖeu taa yɔ.’ 34  Nɛ mana-kʋ, nɛ malɩzɩ aseɣɖe se ɛnʋ kɛnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ.” 35  Yohanɛɛsɩ kaasɩŋ peeɖe ɖɔɖɔ tɛʋ kifemuu ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ, 36  nɛ ɛna Yesu ɖɔŋaɣ lɛ, ɛtɔ se: “Ɩna, Ɛsɔ Heɣa!” 37  Tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pa-naalɛ panɩ ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, patɩŋ Yesu wayɩ. 38  Nɛ Yesu kisi, nɛ ɛna-wɛ pɛwɛɛ nɛ patɩŋɩɣ ɛ-wayɩ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ ɩñɩnɩɣ?” Pekitini-i se: “Raabi (pʋ-tɔbʋʋ se “Wɩlɩyʋ”), le ŋcakɩ?” 39  Eheyi-wɛ se: “Ɩkɔɔ nɛ ɩna.” Peeɖe powoba nɛ pana ɖenɖe ɛcakɩ yɔ, nɛ pacaɣ ɛ-cɔlɔ kɩyakʋ ŋgʋ; pɩɩkɛ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ hiu ñɩŋgʋ* yɔɔ mbʋ yɔ. 40  Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ neu* Andree kaakɛ ɛyaa naalɛ mba panɩ tɔm ndʋ Yohanɛɛsɩ kaayɔɔdaa nɛ patɩŋ Yesu yɔ pa-taa kʋɖʋm. 41  Ɛcalɩ naʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɖalʋ Siimɔɔ, nɛ eheyi-i se: “Ðɩna Mesiya” (pʋ-tɔbʋʋ se “Krɩstʋ”), 42  nɛ ewoni-i Yesu cɔlɔ. Yesu cɔnɩ-ɩ lɛ, ɛtɔ se: “Ña yɔ Siimɔɔ, Yohanɛɛsɩ pɩyalʋ; pakaɣ-ŋ yaʋ se Sefaasɩ” (pʋ-tɔbʋʋ se “Pɩyɛɛrɩ”). 43  Tɛʋ fema lɛ, Yesu ñɩnaɣ se ewolo Galilee. Nɛ ɛna Filiipu lɛ, eheyi-i se: “Pɩsɩ ma-wayɩ tɩŋɩyʋ.” 44  Nɛ Filiipu kaakɛ Bɛtɩsayidaa tʋ, tɛtʋ ndʋ tɩ-taa Andree nɛ Pɩyɛɛrɩ palɩnaa. 45  Filiipu na Nataanayɛɛlɩ nɛ eheyi-i se: “Ðɩna weyi Moyizi yɔɔdɩ ɛ-tɔm Paɣtʋ taa, nɛ pama ɛ-yɔɔ tɔm Nayaa takayɩsɩ taa yɔ: Yesu, Yosɛɛfʋ pɩyalʋ, weyi ɛlɩnɩ Nazarɛɛtɩ yɔ.” 46  Ɛlɛ Nataanayɛɛlɩ pɔzɩ-ɩ se: “Pʋyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ pɩlɩɩnɩ Nazarɛɛtɩ?” Filiipu heyi-i se: “Kɔɔ nɛ ŋna.” 47  Yesu na Nataanayɛɛlɩ ɛwɛɛ nɛ ɛkɔŋnɩ ɛ-yɔɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ ɛ-tɔm se: “Ɩna, Izrayɛɛlɩ pɩɣa siŋŋ ŋga ka-taa cɛtɩm nabʋyʋ fɛyɩ yɔ.” 48  Nataanayɛɛlɩ pɔzɩ-ɩ se: “Ɛzɩma ŋlaba nɛ ŋsɩmɩ-m?” Yesu cosi-i se: “Pʋcɔ nɛ Filiipu yaɣ-ŋ, alɩwaatʋ ndʋ ŋŋwɛ fiigi tɩʋ tɛɛ yɔ lɛ, mana-ŋ.” 49  Nataanayɛɛlɩ heyi-i se: “Raabi, ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ, ŋkɛ Izrayɛɛlɩ Wiyaʋ.” 50  Yesu kitini-i se: “Ŋtisiɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyi-ŋ se mana-ŋ fiigi tɩʋ tɛɛ? Ŋkaɣ naʋ mbʋ pɩpaɣlaa nɛ pɩkɩlɩ pʋnɛ yɔ.” 51  Ðɩnɛ ɛlɛ eheyi-i se: “Toovenim taa, toovenim taa, meheyiɣ-mɩ se ɩkaɣ naʋ ɛsɔdaa tʋlaa nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kpaɣ nɛ petiki ɛyʋ Pɩyalʋ cɔlɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “kaawɛ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ.”
Piye piye, “tomnaɣ.”
Yaa “lootiye.”
Yaa “Caa nɔkɔyʋʋ taa.” Pɩkɛ lone nɖɩ ɖɩwɛ ŋgee yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se ɖanaɣ ñɩɣtʋ 4 yɔɔ mbʋ yɔ.
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Siimɔɔ nɛ Andree pɛ-hɛkʋ taa yɔ.