Tʋma Labʋ 9​:​1-43

  • Sɔɔlɩ ɖiɣni wobu Damaasɩ (1-9)

  • Petiyi Anaanɩyaasɩ se ewolo nɛ ɛsɩnɩ Sɔɔlɩ (10-19a)

  • Sɔɔlɩ susi Yesu yɔɔ tɔm Damaasɩ (19b-25)

  • Sɔɔlɩ wobi Yeruzalɛm (26-31)

  • Pɩyɛɛrɩ laba nɛ Enee yɔɔ cɛ (32-35)

  • Pefezi kʋjɔʋ laɖʋ Dɔɔrkaasɩ (36-43)

9  Ɛlɛ Sɔɔlɩ kaawɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ Kɩbaɣlʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa ñaŋ mbʋ, nɛ ɛñɩnaɣ kpem se ɛkʋ-wɛ; nɛ ewolo cɔjɔ sɔsɔ cɔlɔ  nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se ɛha-ɩ takayɩsɩ nɛ ewolo Damaasɩ sinaagɔɔgɩwaa taa, se pɩsa nɛ ɛtɩɩna weyi se ɛwɛ Kɩbaɣlʋ Nʋmɔʋ taa lɛ, ɛhɔkɩ-ɩ nɛ ewoni Yeruzalɛm, abalaa nɛ halaa.  Nɛ ɛɛwɛ nʋmɔʋ taa nɛ ɛñɔtʋʋnɩ Damaasɩ lɛ, ñalɩmɩyɛ naɖɩyɛ lɩɩnɩ ɛsɔdaa tuda nɛ ɖɩñɩlɩsɩ ɛ-cɔlɔ kpɛɛɛ,  nɛ ɛtɔlɩ tataa nɛ ɛnɩɩ nɔɔ nakɛyɛ heyiɣ-i se: “Sɔɔlɩ, Sɔɔlɩ, ɛbɛ yɔɔ ŋwɛɛ nɛ ŋnazɩɣ-m?”  Ɛpɔzɩ se: “Ña yɔ anɩ, Kɩbaɣlʋ?” Ecosi se: “Ma yɔ Yesu, weyi ŋwɛɛ nɛ ŋnazɩɣ yɔ.  Ɛlɛ kʋyɩ nɛ ŋwolo tɛtʋ taa, nɛ pakaɣ-ŋ heyuu mbʋ pɩwɛɛ se ŋla yɔ.”  Nɛ ɛyaa mba ɛ nɛ wɛ paawɛɛ nɛ pɔɖɔŋ nʋmɔʋ yɔ, pasɩŋ nɛ paanaɣ se pɔyɔɔdɩ suwe, toovenim taa lɛ, panɩɣaɣ nɔɔ nakɛyɛ taŋ, ɛlɛ paanaɣ nɔɔyʋ.  Ðɩnɛ ɛlɛ Sɔɔlɩ kʋyɩ tataa, nɛ paa eekuli ɛ-ɛsa yɔ, ɛtaapɩzɩɣ se ɛna nabʋyʋ. Pʋyɔɔ pɔɖɔkɩ e-nesi taa nɛ pɔhɔmɩ-ɩ nɛ powoni-i Damaasɩ.  Nɛ pɩla kɩyakɩŋ naadozo ɛtɩna nabʋyʋ, nɛ ɛtɩtɔɔ nɛ ɛtɩñɔɔ ɖɔɖɔ. 10  Tɔmkpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ kaawɛ Damaasɩ, payaɣ-ɩ se Anaanɩyaasɩ, nɛ Kɩbaɣlʋ yaa-ɩ natʋ natʋyʋ taa se: “Anaanɩyaasɩ!” Ecosi se: “Ma yɔ, Kɩbaɣlʋ.” 11  Kɩbaɣlʋ heyi-i se: “Kʋyɩ nɛ ŋwolo habɩyɛ nɖɩ payaɣ se Kʋtʋʋzɩyɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ, nɛ ŋñɩnɩ abalʋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Sɔɔlɩ, ɛkɛ Taarɩsɩ tʋ, nɛ ɛwɛ Yudaasɩ ɖɩɣa taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ na, eɖiɣni tɩmʋʋ, 12  nɛ ɛna abalʋ weyi payaɣ se Anaanɩyaasɩ yɔ natʋ natʋyʋ taa, ɛkɔm nɛ ɛtɩnɩ e-nesi ɛ-yɔɔ se pɩsa nɛ ɛpaɣzɩ naʋ.” 13  Ɛlɛ Anaanɩyaasɩ cosi se: “Kɩbaɣlʋ, manɩ ɛyaa sakɩyɛ cɔlɔ abalʋ ɛnʋ ɛ-tɔm, manɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ ɛlabɩ ñɛ-ɛyaa kiɖeɖema Yeruzalɛm taa yɔ pɩ-tɔm. 14  Nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa ha-ɩ ɖoŋ se ɛkɔɔ cɩnɛ nɛ ɛkpa* mba payaɣ ña-hɩɖɛ yɔ pa-tɩŋa.” 15  Ɛlɛ Kɩbaɣlʋ heyi-i se: “Wolo, mbʋ pʋyɔɔ yɔ abalʋ ɛnʋ ɛkɛ ñanaɣ ŋga malɩzaa yɔ, se ɛtanɩ ma-hɩɖɛ ajɛɛ nɛ awiya nɛ Izrayɛɛlɩ piya. 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mankaɣ-ɩ wɩlʋʋ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ weyi pɩwɛɛ se ɛtɔɔ ma-hɩɖɛ yɔɔ yɔ kpayɩ kpayɩ.” 17  Peeɖe Anaanɩyaasɩ woba nɛ ɛsʋʋ ɖɩɣa taa, nɛ ɛtɩnɩ e-nesi ɛ-yɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Sɔɔlɩ, koobu, Kɩbaɣlʋ Yesu weyi ɛlɩ ñɔ-yɔɔ habɩyɛ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋkɔŋaɣ cɩnɛ yɔ, etiyi-m se pɩsa nɛ ŋɖaɣnɩ paɣzʋʋ naʋ nɛ fezuu kiɖeɖeu su ña-taa.” 18  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, nabʋyʋ lɩɩnɩ ɛ-ɛsa yɔɔ nɛ pɩtɔlɩ, pɩwɛ ɛzɩ pɔɔyɛɛ yɔ, nɛ ɛɖaɣnɩ paɣzʋʋ naʋ. Ðɩnɛ ɛlɛ ɛkʋyɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm, 19  nɛ ɛtɔɔ tɔɔnaɣ nɛ ehiɣ ɖoŋ. Ɛcaɣ kɩyakɩŋ nɩɩyɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔlɔ Damaasɩ, 20  nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛpaɣzɩ susuu Yesu yɔɔ tɔm sinaagɔɔgɩwaa taa, se ɛnʋ kɛnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ. 21  Ɛlɛ mba payɩ pewelisaɣni-i yɔ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ nɛ pɔtɔŋ se: “Pɩtɩkɛ abalʋ ɛnɛ ɛnazɩnɩ mba paawɛ Yeruzalɛm nɛ payaɣ hɩɖɛ nɖɩ yɔ? Ɛtɩkɔɔ cɩnɛ nɛ kaɖʋwa se ɛkpa-wɛ nɛ ewoni-wɛ* cɔjɔnaa ñʋndɩnaa cɔlɔ yaa we?” 22  Ɛlɛ Sɔɔlɩ wɛɛ nɛ ehikiɣ ɖoŋ siŋŋ nɛ ɛwɩlɩɣ Yuuda ñɩma mba paawɛ Damaasɩ yɔ kpayɩ kpayɩ se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ, nɛ pɩɖɩɣzɩɣ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ. 23  Nɛ pɩlabɩ kɩyakɩŋ sakɩyɛ pʋwayɩ lɛ, Yuuda mba la nɔɔ se pakʋ-ɩ. 24  Ɛlɛ Sɔɔlɩ nɩɩ nɔɔ ŋga palabɩ ɛ-yɔɔ yɔ. Paɖaŋaɣ nɔnɔsɩ yɔɔ ɖɔɖɔ kpam wɩsɩ nɛ ɖoo se pɩsa nɛ pakʋ-ɩ. 25  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kpaɣ-ɩ ɖoo taa nɛ paɖʋ-ɩ ɖɔkʋ nakʋyʋ taa nɛ patɩŋnɩ koloŋa pɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ petisi-i tataa. 26  Ɛtalɩ Yeruzalɛm lɛ, ɛñaɣ pana se ɛsɔzɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ, ɛlɛ pa-tɩŋa peseɣaɣ-ɩ sɔɔndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataatisi se ɛkɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ. 27  Nɛ Barnaabaasɩ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛkpaɣ-ɩ nɛ ewoni apostoloowaa cɔlɔ, nɛ ɛkɛdɩ-wɛ piye piye ɛzɩma Sɔɔlɩ na Kɩbaɣlʋ habɩyɛ yɔɔ nɛ ɛlɛ yɔɔdɩnɩ-ɩ yɔ, nɛ ɛzɩma ɛyɔɔdɩnɩ abalɩtʋ Yesu hɩɖɛ taa Damaasɩ yɔ. 28  Nɛ ɛcaɣ pɔ-cɔlɔ, nɛ ɛyɛlɩɣ kaalɛyɩtʋ* Yeruzalɛm taa, nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ abalɩtʋ Kɩbaɣlʋ hɩɖɛ taa. 29  Ɛyɔɔdaɣnɩ Yuuda ñɩma mba pɔyɔɔdʋʋ Grɛɛkɩ yɔ nɛ ɛ nɛ wɛ pɔhɔŋnɩ ɖama tɔm, ɛlɛ paba ñɩnaɣ se pakʋ-ɩ. 30  Koobiya na mbʋ lɛ, powoni-i Sezaaree nɛ petiyini-i Taarɩsɩ. 31  Nɛ ɛgbɛyɛ sʋʋ laŋhɛzɩyɛ alɩwaatʋ taa Yuudee nɛ Galilee nɛ Samaarii tɩŋa taa, nɛ ɖɩkpaɣ ɖoŋ; nɛ ɛzɩma ɖɩñaŋaɣ Yehowa* nɛ fezuu kiɖeɖeu haɣ-ɖɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩtɛzɩɣ huuu. 32  Nɛ Pɩyɛɛrɩ kaawɛɛ nɛ ɛcɔʋ egeetiye kpeekpe taa lɛ, etii ɖɔɖɔ ɛyaa kiɖeɖema mba paawɛ Liidaa yɔ pɔ-cɔlɔ. 33  Ɛna abalʋ nɔɔyʋ peeɖe, payaɣ-ɩ se Enee, ɛhɩnɩ ɛ-ñalʋʋ yɔɔ pɩlakɩ pɩnzɩ lutozo, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ kaakalaɣ. 34  Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Enee, Yesu Krɩstʋ waɣ ña-kʋdɔŋ. Kʋyɩ nɛ ŋkpiyi ña-ñalʋʋ.” Nɛ ɛcaŋ ɛkʋyɩ. 35  Mba payɩ paawɛ Liidaa nɛ Sarɔɔnɩ Kɛdɛɛŋa taa yɔ, pana-ɩ lɛ, papɩsɩnɩ Kɩbaɣlʋ yɔɔ. 36  Nɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ halɩñɩnʋ nɔɔyʋ kaawɛ Yopee, payaɣ-ɩ se Tabiita, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “Dɔɔrkaasɩ.”* Ɛlakaɣ camɩyɛ lakasɩ nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ sakɩyɛ. 37  Ɛlɛ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa lɛ, ɛtɔlɩ kʋdɔŋ nɛ ɛsɩ. Nɛ pɔsɔ-ɩ lɩm nɛ pahɩzɩ-ɩ ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ tɛɛ. 38  Liidaa kaañɔtɩnɩ Yopee, pʋyɔɔ lɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩwa se Pɩyɛɛrɩ kaawɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, petiyi abalaa naalɛ ɛ-cɔlɔ se pokuu-i tɛtʋ nɛ pɔtɔ se: “Ðitendi-ŋ, kɔɔ ɖɔ-cɔlɔ lɛɛ lɛɛ.” 39  Peeɖe Pɩyɛɛrɩ kʋyaa nɛ ɛ nɛ wɛ powolo. Nɛ ɛtalaa lɛ, pakpanɩ-ɩ ɛsɔdaa kuduyuu tɛɛ; nɛ lelaa tɩŋa lɩzɩ pa-tɩ nɛ pawɩlɩ-ɩ, pewiɣ nɛ pawɩlɩɣ-ɩ tokonaa nɛ tokonaa kɩɖaɣlaa* sakɩyɛ mba Dɔɔrkaasɩ kaalaba alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ pɔ-cɔlɔ yɔ. 40  Ðɩnɛ ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ lɩzɩ ɛyaa tɩŋa awayɩ, nɛ eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ nɛ ɛtɩmɩ. Nɛ ɛkɛzɩ ɛ-tɩ nɛ sɩɖʋ tomnaɣ yɔɔ kiŋ nɛ ɛtɔ se: “Tabiita, kʋyɩ!” Ɛlɛ kuli ɛ-ɛsa, nɛ ɛna Pɩyɛɛrɩ lɛ, ɛkʋyɩ ɛcaɣ. 41  Pɩyɛɛrɩ ɖɔkɩ e-nesi taa lɛ, ɛkʋsɩ-ɩ; nɛ ɛyaa ɛyaa kiɖeɖema nɛ lelaa nɛ ɛwɩlɩ-wɛ Tabiita, ɛ nɛ ɛ-ɛsa. 42  Nɛ panɩɩ tɔm ndʋ Yopee kpeekpe taa, nɛ ɛyaa sakɩyɛ tisi Kɩbaɣlʋ yɔɔ. 43  Ɛcaɣ kɩyakɩŋ sakɩyɛ Yopee, tɔna laɖʋ nɔɔyʋ, weyi payaɣ se Siimɔɔ yɔ ɛ-tɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “ɛhɔkɩ, ɛɖʋ kpasɩ.”
Piye piye, “se ɛhɔkɩ-wɛ nɛ ewoni-wɛ.”
Piye piye, “nɛ ɛsʋʋ nɛ ɛlɩɣ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ hɩɖɛ Dɔɔrkaasɩ nɛ Arameya hɩɖɛ Tabiita, a-naalɛ a-tɔbʋʋ lɛ se “Nɛnzɛm.”
Yaa “tokonaa kɩtɩnaa.”