Tʋma Labʋ 8​:​1-40

  • Sɔɔlɩ, ɛyaa nazɩyʋ (1-3)

  • Filiipu tɔm susuu tʋmɩyɛ lʋlɩ pee Samaarii (4-13)

  • Petiyi Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ Samaarii (14-17)

  • Siimɔɔ ñɩnɩɣ se ɛya fezuu kiɖeɖeu (18-25)

  • Etiyoopii eliŋgiye (26-40)

8  Sɔɔlɩ ɛlɛ yɔ, pɩɩkɛdɩnɩ-ɩ se pakʋ Etiyɛɛnɩ. Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye, nazɩm sɔsɔm nabʋyʋ lɩɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Yeruzalɛm yɔ ɖɩ-yɔɔ; pa-tɩŋa pamɩzɩ ɖama Yuudee nɛ Samaarii ageeta kpeekpe taa nɛ pɩkazɩ apostoloowaa ɖeke.  Ɛlɛ ɛyaa mba pañaŋaɣ Ɛsɔ yɔ, pakpaɣ Etiyɛɛnɩ nɛ powoni-i nɛ pepi, nɛ pewii-i pɩŋŋ.  Ɛlɛ Sɔɔlɩ paɣzɩ ɛgbɛyɛ wɩlʋʋ ñaŋ. Ewokaɣ kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa, nɛ ɛhɔŋ abalaa nɛ halaa nɛ ɛlɩɣna nɛ ɛɖʋʋ-wɛ salaka.  Ɛlɛ mba paamɩzɩ ɖama yɔ, pɔcɔʋ ɛjaɖɛ taa nɛ posusuu Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ.  Nɛ Filiipu tii Samaarii tɛtʋ* taa nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ susuu Krɩstʋ yɔɔ tɔm.  Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa samasɩ welisaɣni Filiipu nɛ sɩcɔŋnɩ maamaaci lakasɩ* nzɩ ɛlakaɣ yɔ lɛ, sɩ-tɩŋa sikeŋni tɔm ndʋ ɛyɔɔdaɣ yɔ camɩyɛ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa sakɩyɛ kaawɛnɩ azuluma feziŋ, nɛ ɛlɛ makaɣ kubusi ɖoŋ nɛ ɩlɩɣ. Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ mba paakɛ kaakalasɩ nɛ taɖɩyɛ tɩnaa yɔ, pɔ-yɔɔ cɛkaɣ.  Piyeba nɛ taa leleŋ sɔsɔŋ wɛɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa.  Nɛ abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ tɛtʋ taa, payaɣ-ɩ se Siimɔɔ, ɖooo lɛ ɛlakaɣ maajiki lakasɩ nɛ pɩɖɩɣzɩɣ Samaarii mba, nɛ ɛtɔŋ se ɛkɛ sɔsɔ nɔɔyʋ. 10  Pa-tɩŋa payɩ, kpaɣnɩ cikpema nɛ piwolo sɔsaa, pekeŋaɣni-i camɩyɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Abalʋ ɛnɛ, ɛkɛ Ɛsɔ Ðoŋ, weyi payaɣ se Sɔsɔŋ yɔ.” 11  Nɛ pekeŋaɣni-i camɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛtɩŋnɩ ɛ-maajiki lakasɩ yɔɔ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ eyele nɛ pɩɖɩɣzɩɣ-wɛ. 12  Ɛlɛ Filiipu susi tɔm kɩbandʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ nɛ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ yɔɔ lɛ, abalaa nɛ halaa tisi, nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm. 13  Siimɔɔ maɣmaɣ ɖɔɖɔ tisi, nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, ɛñɔɔnɩ Filiipu; nɛ ɛnaɣaɣ yʋsasɩ nɛ maamaaci lakasɩ sɔsɔsɩ nzɩ Filiipu lakaɣ yɔ lɛ, pɩɖɩɣzɩɣ-ɩ siŋŋ. 14  Apostoloowaa kaawɛ Yeruzalɛm, nɛ panɩwa se Samaarii mba mʋ Ɛsɔ tɔm lɛ, petiyi Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pɔ-cɔlɔ; 15  nɛ paba tii nɛ patɩmɩ pɔ-yɔɔ se pamʋ fezuu kiɖeɖeu. 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kitaatibiti pa-taa nɔɔyʋ yɔɔ, ɛlɛ paamɩyɩsɩ-wɛ lɩm Kɩbaɣlʋ Yesu hɩɖɛ taa ɖeke na. 17  Ðɩnɛ ɛlɛ patɩnɩ pe-nesi pɔ-yɔɔ, nɛ papaɣzɩ mʋʋ fezuu kiɖeɖeu. 18  Nɛ Siimɔɔ nawa se apostoloowaa tɩnɩɣ pe-nesi ɛyaa yɔɔ nɛ paba mʋʋ fezuu kiɖeɖeu lɛ, ɛlɩzɩ liidiye se ɛhaɣ-wɛ, 19  nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɩha-m ɖoŋ ɛnɩ ɖɔɖɔ, nɛ pɩsa nɛ weyi ɛ-yɔɔ mantɩnɩɣ me-nesi yɔ, ɛpɩzɩ nɛ ɛmʋ fezuu kiɖeɖeu.” 20  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Ña nɛ ñe-liidiye ile, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋmaɣzɩɣ se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋya kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ lakɩ falaa yɔ nɛ liidiye. 21  Ŋfɛyɩnɩ waɖɛ naɖɩyɛ tɔm tʋnɛ tɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ña-laŋɩyɛ tɩtʋʋzɩ Ɛsɔ ɛsɩndaa. 22  Pʋyɔɔ lɛ, kpiɖi ña-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩ-yɔɔ, nɛ ŋtendi Yehowa* se, ye pɩsaŋ yɔ, ekpeɣ-ŋ ña-laŋɩyɛ taa maɣzɩm kɩdɛkɛdɩm mbʋ; 23  mbʋ pʋyɔɔ yɔ manaɣ se ŋkɛ ñaŋ sɔtʋ* nɛ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pi-yom.” 24  Siimɔɔ cosi nɛ eheyi-wɛ se: “Itendi Yehowa* mɔ-yɔɔ nɛ tɔm ndʋ ɩyɔɔdaa yɔ, tɩ-taa natʋyʋ ɛtaatalɩ-m.” 25  Mbʋ yebina nɛ pɛtɛm aseɣɖe lɩzʋʋ kpayɩ kpayɩ nɛ pɔyɔɔdɩ Yehowa* tɔm lɛ, papaɣzɩ pɩsʋʋ nɛ Yeruzalɛm kiŋ, nɛ posusuu tɔm kɩbandʋ Samaarii mba tɛtʋ cikpetu sakɩyɛ taa. 26  Ɛlɛ Yehowa* tiyiyu yɔɔdɩnɩ Filiipu nɛ ɛtɔ se: “Kʋyɩ nɛ ŋwolo habɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Yeruzalɛm nɛ ɖitiki Gaazaa yɔ ɖɩ-hadɛ kiŋ.” (Pɩkɛ kañɩmbusuu taa habɩyɛ.) 27  Peeɖe ɛkʋyaa nɛ ewolo, nɛ na, Etiyoopii abalʋ nɔɔyʋ, ɛɛkɛ eliŋgiye* nɛ ɛɛwɛnɩ ɖoŋ sɔsɔŋ, ɛɛwɛ Etiyoopii abiɖe Kandaasɩ tɛɛ, nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-ñɩm kpeekpe yɔɔ. Eewobi Yeruzalɛm se eluŋ Ɛsɔ tɛɛ, 28  nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛpɩsɩɣ, nɛ ɛɛcaɣ ɛ-kɛɛkɛɛ taa nɛ ɛkalɩɣ nayʋ Izaayii takayaɣ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ. 29  Ðɩnɛ ɛlɛ fezuu heyi Filiipu se: “Wolo nɛ ŋñɔtɩnɩ kɛɛkɛɛ ŋgʋ.” 30  Filiipu se nɛ ewolo kɩ-cɔlɔ nɛ ɛnɩɩ ɛwɛɛ nɛ ɛkalɩɣ nayʋ Izaayii takayaɣ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ, nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Toovenim taa lɛ, ŋnɩɣ tɔm ndʋ ŋwɛɛ nɛ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-tɔbʋʋ na?” 31  Ecosi-i se: “Toovenim taa lɛ, ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ manɩɩ tɩ-tɔbʋʋ ye nɔɔyʋ ɛtɩwɩlɩ-m?” Peeɖe etendi Filiipu se ɛkpa nɛ ɛcaɣ ɛ-cɔlɔ. 32  Nɛ Masɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ɛwɛɛ nɛ ɛkalɩɣ yɔ, ŋgʋ yɔ: “Powoni-i ɖɩgʋyɛ ɛzɩ heu yɔ, nɛ ɛzɩ heɣa ŋga kosum ɖiɣ ɖiɣ kɛ-kpɛm kɔyʋ ɛsɩndaa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ eekuluu ɛ-nɔɔ. 33  Paɖʋwaɣ-ɩ fɛyɛ lɛ, patɩhʋʋ ɛ-tɔm siɣsiɣ. Akaɣ ɛ-kpaɖʋʋ tɔm kɛdʋʋ piye piye? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ palɩzɩ e-wezuu tɛtʋ yɔɔ.” 34  Nɛ eliŋgiye pɔzɩ Filiipu se: “Mentendi-ŋ, a-tɔm nayʋ yɔɔdʋʋ? Ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɔm yaa ɛyʋ nɔɔyʋ tɔm?” 35  Filiipu paɣzɩ yɔɔdʋʋ, nɛ ɛpaɣzɩnɩ mayaɣ ŋga lɛ, esusi-i Yesu yɔɔ tɔm kɩbandʋ. 36  Nɛ paawɛɛ nɛ pɔɖɔŋ habɩyɛ yɔɔ lɛ, patalɩ lɩm nabʋyʋ cɔlɔ, nɛ eliŋgiye yɔɔdɩ se: “Na! Lɩm yɔ cɩnɛ; ɛbɛ ɖaŋɩɣ-m se pataamɩyɩsɩ-m lɩm?” 37  *⁠—— 38  Peeɖe ɛha nɔɔ se kɛɛkɛɛ ɛsɩŋ, nɛ Filiipu nɛ eliŋgiye pa-naalɛ petii lɩm taa, nɛ Filiipu mɩyɩsɩ-ɩ lɩm. 39  Palɩnɩ lɩm taa lɛ, Yehowa* fezuu kpaɣ Filiipu lɛɛ lɛɛ nɛ kɩɖɛna, nɛ eliŋgiye tɩtasɩ-ɩ naʋ, ɛlɛ ewolo ɛ-nʋmɔʋ yɔɔ nɛ taa leleŋ. 40  Ɛlɛ Filiipu na ɛ-tɩ Asɩdoodi, nɛ ɛcɔʋ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa nɛ ɛwɛɛ esusuu tɔm kɩbandʋ tɛtʋ tɩŋa taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛtalɩ Sezaaree yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “tɛtʋ natʋyʋ.”
Piye piye, “sɩcɔŋnɩ yʋsasɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “ŋwɛ ñaŋ ɛzɩ hosaɣ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kaɖɩka.”
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.