Tʋma Labʋ 7​:​1-60

  • Etiyɛɛnɩ tɔm yɔɔdʋʋ Sahedrɛɛ ɛsɩndaa (1-53)

    • Hɔŋ cajanaa alɩwaatʋ (2-16)

    • Moyizi ɖiyi samaɣ; Izrayɛɛlɩ sɩɩnaa latʋ (17-43)

    • Ɛsɔ ɛɛcakɩ templonaa mba pamanɩ nesi yɔ pa-taa (44-50)

  • Paɖabɩ Etiyɛɛnɩ pɛɛ (54-60)

7  Ɛlɛ cɔjɔ sɔsɔ pɔzɩ-ɩ se: “Mbʋ pɩlaba?”  Etiyɛɛnɩ cosi se: “Mon-koobiya nɛ man-caanaa, iwelisi. Samtʋ tɛ Ɛsɔ lɩ ɖɔ-cɔzɔ Abraham yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ Mezoopotamii yɔ, pʋcɔ nɛ ewolo ɛcaɣ Haraanɩ,  nɛ eheyi-i se: ‘Lɩɩ ñɛ-ɛjaɖɛ taa nɛ ña-ñɩma cɔlɔ nɛ ŋwolo ɛjaɖɛ nɖɩ mankaɣ-ŋ wɩlʋʋ yɔ ɖɩ-taa.’  Nɛ ɛlɩɩ Kalɩdee mba ɛjaɖɛ taa nɛ ewolo ɛcaɣ Haraanɩ. Nɛ ɛ-caa sɩm wayɩ lɛ, Ɛsɔ yele nɛ ɛkʋyɩnɩ peeɖe nɛ ɛkɔɔ ɛcaɣ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa, nɖɩ ɖɩ-taa ɩwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ.  Paa mbʋ yɔ, ɛtɩha-ɩ tɛtʋ natʋyʋ ɖɩ-taa, aayɩ, paa ññɩɩ maɣmaɣ se ɛfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ tɩ-taa; ɛlɛ eheyi-i lidaʋ tɔm se ɛcɛlɩɣ-ɩ tʋ nɛ tɩkɛ ɛ-ñɩm nɛ ɛ-wayɩ lɛ e-liɖe, paa ɛtaawɛnɩtɩ pɩɣa yɔ.  Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ heyi-i se e-liɖe taa mba kaɣ kɛʋ agɔma ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɖɩ ɖɩtɩkɛ pa-ñɩnɖɛ yɔ ɖɩ-taa, nɛ ɖɩ-taa mba kaɣ-wɛ pɩsʋʋ yomaa nɛ pawɩlɩ-wɛ kʋñɔŋ* pɩnzɩ 400.  Ɛsɔ yɔɔdaa se: ‘Nɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkaɣ-wɛ pɩsʋʋ yomaa yɔ, mankaɣ-ɖɩ tɔm hʋnʋʋ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, pakaɣ lɩʋ nɛ pakaɣ labʋ tʋmɩyɛ kiɖeɖee lone ɖɩnɛ ɖɩ-taa.’  “Ɛɖʋnɩ-ɩ ɖɔɖɔ pɛlɩtʋ ɛgbɛyɛ, nɛ ɛlʋlɩ Izaakɩ lɛ, ɛpɛlɩ-ɩ kɩyakʋ lutozo ñɩŋgʋ wiye, nɛ Izaakɩ lʋlɩ* Yakɔɔb nɛ Yakɔɔb lʋlɩ* hɔŋ 12 ñʋndɩnaa.*  Nɛ hɔŋ ñʋndɩnaa la sʋsɩ Yosɛɛfʋ nɛ pɛpɛdɩ-ɩ Ejipiti. Ɛlɛ Ɛsɔ kaawɛ ɛ-cɔlɔ, 10  nɛ eholi-i ɛ-kʋñɔmɩŋ kpeekpe taa nɛ ɛlabɩ-ɩ kʋjɔʋ nɛ ɛha-ɩ lɔŋsɩnɖɛ Ejipiti wiyaʋ Farawɔɔ ɛsɩndaa. Nɛ ɛlɩzɩ-ɩ se eɖiyi Ejipiti nɛ ɛ-ɖɩɣa kpeekpe. 11  Ɛlɛ ñɔɔsɩ nasɩyɩ lɩɩ Ejipiti nɛ Kanaŋ kpeekpe, ɛɛɛ, pɩɩkɛ kʋñɔŋ sɔsɔʋ, nɛ ɖɔ-cɔzɔnaa taapɩzɩɣ se pehiɣ nabʋyʋ nɛ pɔtɔɔ. 12  Ɛlɛ Yakɔɔb nɩɩ se tɔɔnaɣ wɛ Ejipiti, nɛ etiyi ɖɔ-cɔzɔnaa kajalaɣ ɖeɖe. 13  Papɩsɩ nabʋlɛ ɖeɖe lɛ, Yosɛɛfʋ yele nɛ e-koobiya tɩlɩ-ɩ, nɛ Farawɔɔ tɩlɩ Yosɛɛfʋ hɔʋ. 14  Nɛ Yosɛɛfʋ tiyi nɛ payaa ɛ-caa Yakɔɔb nɛ ɛ-ñɩma mba payɩ paawɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, pa-tɩŋa pɛkpɛndɩ ɛyaa* 75. 15  Ðɩnɛ ɛlɛ Yakɔɔb tii Ejipiti, nɛ ɛsɩ peeɖe, nɛ ɖɔ-cɔzɔnaa ɖɔɖɔ mbʋ. 16  Powoni-wɛ Sekɛɛm nɛ pahɩzɩ-wɛ pɩlaʋ ŋgʋ Abraham yabɩnɩ liidiye Aamɔɔrɩ pɩyalaa cɔlɔ Sekɛɛm yɔ kɩ-taa. 17  “Alɩwaatʋ ñɔtaɣ se lidaʋ tɔm ndʋ Ɛsɔ kaaheyi Abraham yɔ tɩla lɛ, samaɣ ɖɔɔ nɛ kohuu Ejipiti taa, 18  pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ wiyaʋ lɛlʋ kpa Ejipiti kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ, weyi ɛtaatɩlɩ Yosɛɛfʋ yɔ. 19  Ɛlɛ la tamaɣ kɩdɛkɛdaɣ ɖɛ-ɛyaa samaɣ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɖa-caanaa ñaŋ nɛ ɛñɩɣ pɔ-yɔɔ se pɔlɔ pe-piya ajamaa nɛ pataayele nɛ sɩwɛɛ wezuu. 20  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa palʋlɩ Moyizi, eeɖe pɩdɩɩfɛyɩ Ɛsɔ ɛsɩndaa. Nɛ pɔcɔnɩ ɛ-yɔɔ* fenasɩ naadozo ɛ-caa ɖɩɣa taa. 21  Ɛlɛ pɔlɔ-ɩ lɛ, Farawɔɔ pɛlɛ kpaɣ-ɩ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-yɔɔ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-pɩyalʋ yɔ. 22  Pʋyɔɔ pawɩlɩ Moyizi Ejipiti mba lɔŋsɩnɖɛ kpeekpe. Toovenim taa lɛ, ɛɛwɛ ɖoŋ ɛ-yɔɔdaɣ nɛ ɛ-lakasɩ taa. 23  “Nɛ ɛtalɩ pɩnzɩ 40 lɛ, pɩkpa ɛ-laŋɩyɛ taa* se ewolo nɛ ɛna* e-koobiya, Izrayɛɛlɩ piya. 24  Ɛna palakaɣ kañatʋ pa-taa kʋɖʋm lɛ, ɛlʋ weyi pomulaɣ yɔ ɛ-yɔɔ nɛ ɛkpa kɩmɩyɛ nɛ ɛkʋ Ejipiti tʋ. 25  Ɛmaɣzaɣ se e-koobiya nɩɣ pʋ-tɔbʋʋ se Ɛsɔ tɩŋaɣnɩ e-nesi yɔɔ se ɛya pa-ñʋʋ, ɛlɛ patɩnɩɩ pʋ-tɔbʋʋ mbʋ. 26  Tɛʋ fema lɛ, ɛlɩɩ pɔ-yɔɔ peɖiɣni you, nɛ ɛñaɣ pana se eloli-wɛ laŋhɛzɩyɛ taa, nɛ eheyi-wɛ se: ‘Abalaa mɩ, ɩkɛ koobiya. Ɛbɛ yɔɔ ɩlakɩ ɖama kañatʋ?’ 27  Ɛlɛ weyi ɛlakaɣ lɛlʋ kañatʋ yɔ etuzi-i, nɛ ɛtɔ se: ‘Alɩzɩ-ŋ se ŋkɛ ɖa-ñʋʋdʋ nɛ ɖɔ-tɔm hʋyʋ? 28  Ŋñɩnɩɣ se ŋkʋ-m ɛzɩ ŋkʋʋ Ejipiti tʋ ɖeɖe yɔ yaa we?’ 29  Moyizi nɩ tɔm ndʋ lɛ, ese nɛ ewolo ɛcaɣ ɛgɔndʋ Madiyaanɩ ɛjaɖɛ taa, nɛ ɛlʋlɩ abalɩbiya naalɛ peeɖe. 30  “Pɩlabɩ pɩnzɩ 40 pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ ɛ-yɔɔ Sinayii Pʋʋ kañɩmbusuu taa sɔɔ cɔkɔyɛ miŋ nzʋlʋma taa. 31  Moyizi na mbʋ lɛ, pɩlabɩ-ɩ piti. Ɛlɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛñɔtʋʋ ɛ-tɩ se ɛna mbʋ pɩkɛnaa yɔ lɛ, ɛnɩɩ Yehowa* nɔɔ se: 32  ‘Mɛnkɛ ñɔ-cɔzɔnaa tɛ Ɛsɔ, Abraham nɛ Izaakɩ nɛ Yakɔɔb pɛ-Ɛsɔ.’ Moyizi paɣzɩ seluu nɛ ɛtɩkatɩ se ɛtasɩ cɔnʋʋ. 33  Yehowa* heyi-i se: ‘Hɔzɩ naataŋgbala ña-naataŋ tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lone nɖɩ ɖɩ-taa ŋsɩŋaa yɔ, ɖɩkɛ tɛtʋ kiɖeɖetu. 34  Toovenim taa lɛ, mana man-samaɣ ŋga kɛwɛ Ejipiti yɔ ka-kʋñɔŋ, nɛ manɩɩ kɔ-mɔla, nɛ mentii se maya ka-ñʋʋ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, kɔɔ, mankaɣ-ŋ tiyuu Ejipiti.’ 35  Moyizi kʋɖʋm ɛnʋ, weyi paakizi-i nɛ pɔtɔŋ se: ‘Alɩzɩ-ŋ se ŋkɛ ñʋʋdʋ nɛ tɔm hʋyʋ?’ yɔ, ɛnʋ ɖeyi ɖeyi Ɛsɔ tiyaa se ɛkɛ ñʋʋdʋ nɛ ñʋʋ yaɖʋ pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛlɩ ɛ-yɔɔ sɔɔ cɔkɔyɛ taa yɔ ɛ-yɔɔ. 36  Abalʋ ɛnʋ ɛlɩzɩnɩ-wɛ, ɛla piti lakasɩ nɛ maamaaci lakasɩ* Ejipiti taa nɛ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ nɔɔ nɛ kañɩmbusuu taa pɩnzɩ 40. 37  “Moyizi ɛnʋ eeheyini Izrayɛɛlɩ piya se: ‘Ɛsɔ kaɣ-mɩ kʋsʋʋ nayʋ nɔɔyʋ ɛzɩ ma yɔ mi-koobiya hɛkʋ taa.’ 38  Ɛnʋ kɔmna nɛ ɛsɩŋ Izrayɛɛlɩ samaɣ hɛkʋ taa kañɩmbusuu taa ɛ nɛ Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ Sinayii Pʋʋ yɔɔ yɔ nɛ ɛ nɛ ɖɔ-cɔzɔnaa, nɛ ɛmʋ wezuu tɔm kiɖeɖetu nɛ ɛcɛlɩ-ɖʋ. 39  Ðɔ-cɔzɔnaa kizi se paañaŋɩ-ɩ, ɛlɛ potuzi-i nɛ pɛkɛzɩ hɔɔlʋʋ, nɛ pa-laŋa taa lɛ papɩsɩ Ejipiti, 40  peheyi Aarɔɔnɩ se: ‘Lubi-ɖʋ ɛsɔnaa nɛ pɛɖɛɛ-ɖʋ nɔɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɩsɩŋ mbʋ pɩtalɩ Moyizi ɛnʋ, weyi ɛlɩzɩ-ɖʋ Ejipiti ɛjaɖɛ taa yɔ.’ 41  Peeɖe polubi neɣye naɖɩyɛ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa, nɛ palaa kɩlaʋ sɩʋ kpeliɣa nɛ papaɣzɩ mɛyʋʋ amɛya pe-nesi tɛɛ tʋma yɔɔ. 42  Pʋyɔɔ Ɛsɔ ha-wɛ siɣye nɛ eyebi-wɛ se pɛsɛɛ ɛsɔdaa wondu, ɛzɩ pamaʋ Nayaa takayaɣ taa yɔ se: ‘Pɩtɩkɛ ma ɩlabɩ haɖɛ nɛ ɩlaa kɩlaŋ pɩnzɩ 40 kañɩmbusuu taa, yaa pɩtɩkɛ mbʋ, hayɩ Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa? 43  Ɛlɛ Molookɩ kizinziku nɛ ɛsɔ Refaanɩ tɩɩŋa ɩkpaɣaa, sɩʋ kpelisi nzɩ ɩlaba se iluŋ sɩ-tɛɛ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, mowokini-mɩ Babilɔɔnɩ nɛ kɩ-wayɩ.’ 44  “Ðɔ-cɔzɔnaa kaawɛnɩ aseɣɖe kizinziku kañɩmbusuu taa, ɛzɩ Ɛsɔ kaaɖʋʋ Moyizi paɣtʋ alɩwaatʋ ndʋ eheyi-i se ɛlabɩ-kʋ ɛzɩ ŋgʋ ɛnawa yɔ. 45  Nɛ paɖʋzɩ-kʋ ɖɔ-cɔzɔnaa nesi tɛɛ nɛ pa nɛ Yozuwee pasʋnɩ-kʋ tɛtʋ ndʋ ajɛɛ kaatɩnɩ-tʋ yɔ tɩ-taa, ajɛɛ wena Ɛsɔ kaaɖɔɔnɩ-yɛ ɖɔ-cɔzɔnaa ɛsɩndaa yɔ. Kɩwɛɛ peeɖe nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ Daviid kɩyakɩŋ taa. 46  Ehiɣ kʋjɔʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa nɛ ɛpɔzɩ se paha-ɩ waɖɛ nɛ ɛñɩnɩ ɖɩjaɣyɛ Yakɔɔb tɛ Ɛsɔ. 47  Ɛlɛ Salomɔɔ manɩ-ɩ ɖɩɣa. 48  Ɛlɛ, Ɛsɔ Kɩlɩm ɛɛcakɩ ɖɩsɩ nzɩ pamanɩ nesi yɔ sɩ-taa, ɛzɩ nayʋ yɔɔdʋʋ yɔ se: 49  ‘Ɛsɔdaa kɛnɩ men-kewiyaɣ kpelaɣ, nɛ tɛtʋ kɛ ma-nɩŋgbanzɩ ɖɩzɩyɛ. Ðɩɣa ŋga ɩkaɣ-m maʋ? Yehowa* tɔŋna. Yaa le lone nɖɩ ɖɩ-taa mɛhɛzɩɣ yɔ ɖɩwɛɛ? 50  Pɩtɩkɛ me-nesi labɩnɩ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ?’ 51  “Ñʋʋ taa ɖoŋ tɩnaa, mɩ mba mɩ-laŋa nɛ mɩ-nɩŋgbaaŋ wɛ ɖoŋ yɔ,* paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩwɛɛ nɛ ɩkaɖɩɣnɩ fezuu kiɖeɖeu; ɛzɩ mɩ-cɔzɔnaa kaalabʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɩlakɩ. 52  Nayʋ weyi mɩ-cɔzɔnaa tɩnazɩ? Ɛɛɛ, pakʋ mba paalɛyɩ susuu se siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ kaɣ kɔm yɔ, nɛ ɩpɩsɩ lɛɛlɛɛyɔ mba palɩ ɛ-wayɩ nɛ pakʋ-ɩ yɔ, 53  mɩ mba patɩŋnɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ nɛ pɛcɛlɩ-mɩ Paɣtʋ ɛlɛ ɩtɩɖɔ tɩ-yɔɔ yɔ.” 54  Nɛ panɩ tɔm ndʋ lɛ, pamʋ pana siŋŋ nɛ papaɣzɩ pe-kela salʋʋ ɛ-yɔɔ. 55  Ɛlɛ, fezuu kiɖeɖeu su ɛ-taa ɖo, nɛ ɛcɔnɩ ɛsɔdaa cuɖuɖu nɛ ɛna Ɛsɔ samtʋ nɛ Yesu, ɛsɩŋ Ɛsɔ nesi kɩbanzɩ yɔɔ, 56  nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɩna! Manaɣ ɛsɔdaa tʋlaa nɛ ɛyʋ Pɩyalʋ sɩŋ Ɛsɔ nesi kɩbanzɩ yɔɔ.” 57  Peeɖe pamabɩ kubusi nɛ po-ɖoŋ kpeekpe nɛ paɖɩɣ pa-nɩŋgbaaŋ nɛ pe-nesi nɛ pa-tɩŋa pakʋyɩ pohu ɛ-yɔɔ. 58  Palɩnɩ-ɩ tɛtʋ wayɩ lɛ, papaɣzɩ-ɩ pɛɛ ɖabʋ. Aseɣɖe tɩnaa sɩɩ po-tokonaa kɩtɩnaa evebu weyi payaɣ se Sɔɔlɩ yɔ, ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ. 59  Paawɛɛ nɛ paɖakɩ Etiyɛɛnɩ pɛɛ lɛ, etendi Yesu se: “Kɩbaɣlʋ Yesu, mʋ men-fezuu.” 60  Ðɩnɛ ɛlɛ, eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ nɛ ɛma kubuka ɖoŋ se: “Yehowa,* taasʋʋ-wɛ kɩwɛɛkɩm pʋnɛ.” Nɛ ɛtɛm tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ lɛ, eɖoo sɩm taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ panazɩ-wɛ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Izaakɩ la mbʋ ɖɔɖɔ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Yakɔɔb la mbʋ ɖɔɖɔ.”
Yaa “hɔŋ 12 cajanaa”
Yaa “kalɩzasɩ.”
Piye piye, “Nɛ ɛmʋzɩ.”
Yaa “ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ.”
Yaa “ekilimi.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “nɛ yʋsasɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “mɩ mba patɩpɛlɩ mɩ-laŋa nɛ mɩ-nɩŋgbaaŋ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.