Tʋma Labʋ 6​:​1-15

  • Palɩzɩ abalaa lʋbɛ se paɖʋ lɩm (1-7)

  • Pakʋyɩ Etiyɛɛnɩ yɔɔ se ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ wondu kiɖeɖetu yɔɔ (8-15)

6  Nɛ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa, alɩwaatʋ ndʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa kaawɛɛ nɛ pohukuu yɔ, Yuuda ñɩma mba pɔyɔɔdaɣ Grɛɛkɩ yɔ, papaɣzɩ miduu pɔ-mɔɔŋ tɛɛ nɛ Yuuda ñɩma mba pɔyɔɔdaɣ Ebree yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataakeŋni pe-lelaa paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ kɩ-tɔɔnaɣ tayʋʋ ɖeɖe.  Ðɩnɛ ɛlɛ Hiu nɛ Naalɛ yaa tɔmkpɛlɩkɩyaa samaɣ nɛ pekpeɣli-kɛ nɛ pɔtɔ se: “Pɩtɩmʋna* se ɖiyele Ɛsɔ tɔm nɛ ɖɩtayɩ tɔɔnaɣ taabɩlɩnaa yɔɔ.  Ye mbʋ koobiya, ɩlɩzɩ mɩ-hɛkʋ taa abalaa lʋbɛ mba papɩzɩɣ nɛ pataa-wɛ liu yɔ,* mba fezuu nɛ lɔŋsɩnɖɛ posu pa-taa ɖo yɔ, se pɩsa nɛ ɖɩɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ kɩcɛyɩyɛ nɖɩ;  ɛlɛ ɖa lɛ, ɖɛ-ɛsɩyɛ kaɣ sɛnʋʋ adɩma nɛ Ɛsɔ tɔm wɩlʋʋ.”  Tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa yɔ, tɩkɛdɩnɩ ɛyaa samaɣ tɩŋa, nɛ palɩzɩ Etiyɛɛnɩ, abalʋ weyi tisuu nɛ fezuu kiɖeɖeu posu ɛ-taa ɖo yɔ, nɛ Filiipu, Prokɔɔrɩ, Nikaanɔɔrɩ, Tiimɔɔnɩ, Parmenaasɩ nɛ Niikolaa Antɩyɔɔsɩ tʋ weyi ɛpɩsɩ Yuuda tʋ nɛ ɛlakɩ pɔ-sɔnzɩ yɔ.  Pɔkɔnɩ-wɛ apostoloowaa cɔlɔ, nɛ paba tɛm tɩmʋʋ lɛ, patɩnɩ pe-nesi pɔ-yɔɔ.  Piyeba nɛ Ɛsɔ tɔm wɛɛ nɛ tɩyɛlɩɣ, nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛɛ nɛ pohukuu siŋŋ Yeruzalɛm; nɛ cɔjɔnaa sakɩyɛ paɣzɩ wɛnʋʋ tisuu.  Nɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ nɛ e-ɖoŋ posu Etiyɛɛnɩ taa ɖo, nɛ ɛwɛɛ ɛlakɩ piti lakasɩ sɔsɔsɩ nɛ maamaaci lakasɩ* ɛyaa samaɣ taa.  Ɛlɛ mba payaɣaɣ se Piholimwaa tɛ Sinaagɔɔgɩ taa ñɩma yɔ, pa-taa abalaa nabɛyɛ kɔɔ, pa nɛ Siirɛɛnɩ nɛ Alɛkɩsandrii ñɩma nabɛyɛ, nɛ Siliisii nɛ Aazii ñɩma nabɛyɛ se pakaɖɩnɩ Etiyɛɛnɩ. 10  Ɛlɛ pataapɩzɩɣ se pakaɖɩnɩ lɔŋsɩnɖɛ nɛ fezuu ŋgʋ ɛyɔɔdaɣna yɔ. 11  Ðɩnɛ ɛlɛ peseɣti ɛyaa mɛsaɣ tɛɛ se pɔyɔɔdɩ se: “Ðɩnɩ ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Moyizi nɛ Ɛsɔ pɔ-yɔɔ.” 12  Nɛ pasazɩ ɛyaa samaɣ, ɛzʋtʋyaa, nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa, nɛ pɔkɔɔ ɛ-yɔɔ tuda, nɛ pakpa-ɩ nɛ ɖoŋ nɛ powoni-i Sahedrɛɛ taa. 13  Nɛ pɔkɔnɩ cɛtɩm aseɣɖe tɩnaa, nɛ paba tɔ se: “Abalʋ ɛnɛ, eeyeki tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdʋʋ lone kiɖeɖee ɖɩnɛ nɛ Paɣtʋ pɔ-yɔɔ. 14  Ðɩnɩ ɛyɔɔdaa se Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ ɛnʋ, ɛkaɣ yɔkʋʋ lone ɖɩnɛ nɛ ɛlɛɣzɩ sɔnzɩ nzɩ Moyizi yebini-ɖʋ yɔ.” 15  Nɛ mba pa-tɩŋa pacaɣ Sahedrɛɛ taa yɔ, pɔcɔnɩ-ɩ pɩŋŋ lɛ, pana se ɛ-ɛsɩndaa wɛ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ ɛsɩndaa yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “Pɩɩkɛdɩɣnɩ-ɖʋ.”
Yaa “mba pɔ-yɔɔ palɩzɩɣ aseɣɖe kɩbanɖɛ yɔ.”
Piye piye, “nɛ yʋsasɩ.”