Tʋma Labʋ 5​:​1-42

  • Anaanɩyaasɩ nɛ Safiira (1-11)

  • Apostoloowaa lakɩ maamaaci lakasɩ sakɩyɛ (12-16)

  • Paɖʋ-wɛ salaka ɛlɛ palɩzɩ-wɛ (17-21a)

  • Patasɩ-wɛ wonuu Sahedrɛɛ ɛsɩndaa (21b-32)

    • ‘Ɛsɔ pɩwɛɛ se ɖɩña, pɩtɩkɛ ɛyaa’ (29)

  • Gamaalɩyɛɛlɩ lɔŋ tasʋʋ (33-40)

  • Tɔm susuu kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa (41, 42)

5  Ɛlɛ, payaɣaɣ abalʋ nɔɔyʋ se Anaanɩyaasɩ, ɛ nɛ ɛ-halʋ Safiira pɛpɛdɩ pɛ-tɛtʋ natʋyʋ.  Ɛlɛ ɛkɔyɩ liidiye yɔɔ mɛsaɣ tɛɛ, nɛ ɛ-halʋ ɖɔɖɔ na pɩ-yɔɔ, nɛ ewoni hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩkazaa yɔ nɛ ɛsɩɩ apostoloowaa nɩŋgbanzɩ tɛɛ.  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ-ɩ se: “Anaanɩyaasɩ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ Sataŋ yele nɛ ŋma ña-laŋɩyɛ taa nɛ ŋcɛtɩ fezuu kiɖeɖeu nɛ ŋkɔyɩ tɛtʋ liidiye yɔɔ mɛsaɣ tɛɛ?  Pʋcɔ nɛ ŋpɛdɩ-tʋ lɛ, tɩtaakɛ ña-pʋyʋ yaa we? Nɛ ŋtɛm-tʋ pɛdʋʋ yɔ, ŋtaawɛɛnɩ ɖoŋ liidiye yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ ŋmaɣzɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ña-laŋɩyɛ taa? Pɩtɩkɛ ɛyaa ŋcɛtaa, ɛlɛ Ɛsɔ.”  Anaanɩyaasɩ nɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛtɔlɩ nɛ ɛsɩ. Nɛ sɔɔndʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ kpa mba payɩ paanɩ tɔm ndʋ yɔ.  Ðɩnɛ ɛlɛ evebiya kʋyɩ, pɔhɔkɩ-ɩ pɩsaŋ taa, nɛ palɩnɩ-ɩ nɛ pepimi-i.  Pɩlabɩ ɛzɩ ñɩɣtʋ naadozo mbʋ yɔ pʋwayɩ lɛ, ɛ-halʋ kɔɔ, ɛtɩtɩlɩ mbʋ pɩɩlaba yɔ.  Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ-ɩ se: “Heyi-m nɛ manɩɩ, tɛtʋ ndʋ mɩ-naalɛ ɩpɛdaa yɔ ti-liidiye tɩŋa yɔ?” Halʋ cosi se: “Ɛɛɛ, nɖɩ lɛ.”  Nɛ Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Ɛbɛ yɔɔ mɩ-naalɛ ɩnɩnɩ ɖama se ɩtakɩ Yehowa* fezuu? Na! Mba pepim ña-walʋ yɔ pɛwɛ nɔnɔɔ taa, nɛ pakaɣ-ŋ kpaɣʋ nɛ palɩna.” 10  Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛtɔlɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ ɛsɩ. Evebiya sʋwa lɛ, pana-ɩ ɛsɩba nɛ palɩnɩ-ɩ nɛ pepimi-i ɛ-walʋ cɔlɔ. 11  Nɛ sɔɔndʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ kpa ɛgbɛyɛ tɩŋa nɛ mba payɩ panɩ tɔm ndʋ yɔ. 12  Pɩtasɩ lɛ, apostoloowaa kaawɛɛ nɛ palakɩ maamaaci lakasɩ* nɛ piti lakasɩ sakɩyɛ ɛyaa hɛkʋ taa; nɛ pa-tɩŋa pekpeɣliɣ Salomɔɔ Laŋaɣ tɛɛ. 13  Toovenim taa lɛ, lalaa taawɛɛnɩ abalɩtʋ se pɛkpɛndɩ pɔ-yɔɔ; ɛlɛ ɛyaa saŋaɣ-wɛ siŋŋ. 14  Pɩtasɩ lɛ, mba petisaɣ Kɩbaɣlʋ yɔɔ yɔ pɛwɛɛ pɔsɔzʋʋ pɔ-yɔɔ, abalaa nɛ halaa sakɩyɛ. 15  Halɩ palɩɣaɣnɩ mba pɩwɩɣ-wɛ yɔ habɛɛ sɔsɔna yɔɔ nɛ pahɩzɩɣ-wɛ taya cikpena nɛ ñalɩŋ yɔɔ, se pɩsa nɛ Pɩyɛɛrɩ kaaɖɛɣ lɛ, cɛɛkɛ ɛ-kɩlɛmʋʋ tii pa-taa nabɛyɛ yɔɔ. 16  Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa samasɩ lɩɣaɣnɩ tɛtʋ ndʋ tɩɩcɔ Yeruzalɛm nɛ tɩta yɔ tɩ-taa nɛ sɩkɔŋ, sɩkɔŋaɣnɩ kʋdɔndɩnaa nɛ mba payɩ azuluma feziŋ cɛyaɣ-wɛ yɔ, nɛ pa-tɩŋa pɔ-yɔɔ cɛkɩ. 17  Ɛlɛ cɔjɔ sɔsɔ nɛ mba payɩ paawɛ ɛ-cɔlɔ nɛ pɛwɛɛ Saduki mba kɩjaʋ yɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ pakʋyɩ, pa-taa nɛ sʋsɩ siŋŋ. 18  Nɛ pakpa apostoloowaa nɛ paɖʋ-wɛ tɛtʋ taa salaka taa. 19  Ɛlɛ ɖoo taa lɛ, Yehowa* tiyiyu tʋlɩ salaka nɔnɔsɩ, nɛ ɛlɩzɩ-wɛ, nɛ eheyi-wɛ se: 20  “Iwolo nɛ ɩsɩŋ templo taa, nɛ ɩwɛɛ iheyiɣ ɛyaa wezuu kʋnɛ kɩ-tɔm kpeekpe.” 21  Panɩ-tʋ lɛ, pasʋʋ templo taa tanaŋ tɛɛ cu nɛ papaɣzɩ tɔm wɩlʋʋ. Nɛ cɔjɔ sɔsɔ nɛ mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ, patalaa lɛ, pekpeɣli Sahedrɛɛ taa mba nɛ Izrayɛɛlɩ piya taa ɛzʋtʋyaa ɛgbɛyɛ tɩŋa, nɛ petiyi se powolo salaka taa nɛ pɔkɔnɩ apostoloowaa pɛ-ɛsɩndaa. 22  Ɛlɛ sɔɔjanaa talɩ peeɖe lɛ, patɩna-wɛ salaka taa. Peeɖe papɩsaa nɛ pɛkɛdɩ mbʋ panawa yɔ, 23  nɛ pɔtɔ se: “Ðɩna pakaɖɩ salaka nɔnɔsɩ camɩyɛ, nɛ ɖaŋɩyaa sɩŋ nɔnɔsɩ taa, ɛlɛ ɖɩtʋlaa lɛ, ɖɩtɩna nɔɔyʋ kɩ-taa.” 24  Nɛ templo yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa panɩ tɔm ndʋ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ nɛ pamaɣzɩɣ mbʋ pɩkaɣ lɩʋ pɩ-taa yɔ pɩ-yɔɔ. 25  Ɛlɛ nɔɔyʋ kɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩna! Ɛyaa mba ɩɖʋ salaka taa yɔ pɛwɛ templo taa, pasɩŋ peeɖe nɛ pawɩlɩɣ samaɣ tɔm.” 26  Ðɩnɛ ɛlɛ templo yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛ-sɔɔjanaa powolo nɛ pɔkɔnɩ-wɛ, ɛlɛ patɩwɩlɩ-wɛ ñaŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ se pɩtaala nɛ samaɣ ɖabɩ-wɛ pɛɛ. 27  Peeɖe pɔkɔnɩ-wɛ nɛ pasɩnzɩ-wɛ Sahedrɛɛ ɛsɩndaa. Nɛ cɔjɔ sɔsɔ pɔzɩ-wɛ tɔm 28  nɛ ɛtɔ se: “Ðɩɩɖʋ-mɩ paɣtʋ se iyele tɔm wɩlʋʋ abalʋ ɛnʋ ɛ-hɩɖɛ taa, ɛlɛ ɩna, iyeba nɛ mɩ-wɩlɩtʋ suni Yeruzalɛm ɖo, nɛ ɩtɛm mɩ-taa se ɩkɔŋnɩ abalʋ ɛnʋ ɛ-calɩm ɖɔ-yɔɔ.” 29  Pɩyɛɛrɩ nɛ apostoloowaa lalaa pocosi se: “Ɛsɔ pɩwɛɛ se ɖɩña ɛzɩ ɖa-ñʋʋdʋ yɔ, pɩtɩkɛ ɛyaa. 30  Ðɔ-cɔzɔnaa tɛ Ɛsɔ fezi Yesu weyi ɩkʋ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ isusi-i sizika* yɔɔ yɔ. 31  Ɛsɔ kpazɩ-ɩ ɛzɩ Ðiyiyu Sɔsɔ nɛ Ñʋʋ Yaɖʋ yɔ nɛ ɛsɩɩ-ɩ e-nesi kɩbanzɩ yɔɔ, se Izrayɛɛlɩ ekpiɖi nɛ pekpeɣ-kʋ kɩ-kɩwɛɛkɩm. 32  Nɛ ɖɩkɛ tɔm ndʋ tɩ-aseɣɖe tɩnaa, nɛ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ Ɛsɔ ha mba pañaŋɩ-ɩ ɛzɩ ñʋʋdʋ yɔ, kɩlɩzɩ ɖɔɖɔ aseɣɖe.” 33  Panɩ-tʋ lɛ, pɩwɩzɩ-wɛ siŋŋ* nɛ pañɩnaɣ se pakʋ-wɛ. 34  Ɛlɛ Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ, weyi payaɣ se Gamaalɩyɛɛlɩ yɔ, ɛkʋyɩ ɛsɩŋ Sahedrɛɛ taa mba hɛkʋ taa; ɛɛkɛ Paɣtʋ wɩlɩyʋ weyi ɛyaa tɩŋa ñaŋaɣ yɔ, nɛ ɛpɔzɩ se palɩzɩ abalaa mba awayɩ alɩwaatʋ pazɩ. 35  Ðɩnɛ ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Izrayɛɛlɩ ɛyaa mɩ, ɩkpa mɩ-tɩ nɛ mbʋ ɩcaɣ labʋ abalaa panɛ yɔ. 36  Pʋcɔ nɛ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩtalɩ lɛ, Teedaasɩ kʋyaa, ɛtɔŋaɣ se ɛkɛ ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ, nɛ ɛyaa ɛzɩ 400 mbʋ yɔ sʋʋ ɛ-ɛgbɛyɛ taa. Ɛlɛ pakʋ-ɩ, nɛ mba payɩ patɩŋaɣ ɛ-wayɩ yɔ pamɩzɩ ɖama nɛ pɩkɔɔ pɩsɛyɩ yem. 37  Ɛ-wayɩ lɛ, Galilee tʋ Yudaasɩ kʋyɩ kɩyakɩŋ weyi ɩ-taa pamaɣaɣ hɩla yɔ, nɛ ɛhɔ ɛyaa nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ. Abalʋ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛsɩ, nɛ mba payɩ patɩŋaɣ ɛ-wayɩ yɔ pamɩzɩ ɖama. 38  Pʋyɔɔ lɛ, tɔm tʋnɛ tɩ-taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se ɩtaaɖʋ mɩ-nɔɔ abalaa panɛ pɔ-tɔm taa, ɛlɛ iyebi-wɛ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye tamaɣ kanɛ yaa tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩlɩnɩ ɛyaa cɔlɔ yɔ, ɖɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ; 39  ɛlɛ ye ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩwabɩ-wɛ. Halɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se ɩwɛɛ nɛ iyouni Ɛsɔ maɣmaɣ.” 40  Ðɩnɛ ɛlɛ pewelisi ɛ-lɔŋ tasʋʋ, nɛ payaa apostoloowaa, nɛ pamabɩ-wɛ, nɛ paɖʋ-wɛ paɣtʋ se pataatasɩ yɔɔdʋʋ Yesu hɩɖɛ taa, nɛ peyebi-wɛ nɛ pɛɖɛɛ. 41  Nɛ palɩɩ Sahedrɛɛ taa mba ɛsɩndaa, nɛ pɛmɛyɩɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakpaɣ-wɛ se pamʋnaa se paɖʋ-wɛ fɛyɛ Yesu hɩɖɛ yɔɔ. 42  Nɛ paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, powokaɣ pɩ-yɔɔ nɛ pawɩlɩɣ tɔm nɛ posusuu tɔm kɩbandʋ Krɩstʋ Yesu yɔɔ, templo taa nɛ kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “palakɩ yʋsasɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “tɩʋ.”
Yaa “pɩwasɩ po-hola taa yem.”