Tʋma Labʋ 4​:​1-37

  • Pakpa Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ (1-4)

    • Lɛɛlɛɛyɔ abalaa mba papɩsɩ tɔm mʋyaa yɔ patalɩ 5 000 (4)

  • Pahʋnɩ-wɛ tɔm Sahedrɛɛ ɛsɩndaa (5-22)

    • ‘Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖiyele yɔɔdʋʋ’ (20)

  • Patɩmaa se pehiɣ abalɩtʋ (23-31)

  • Tɔmkpɛlɩkɩyaa tayɩɣ mbʋ pɛwɛna yɔ (32-37)

4  Pa-naalɛ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ samaɣ lɛ, cɔjɔnaa, templo yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ Saduki mba palɩɩ pɔ-yɔɔ.  Pɩɩwɩzɩ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ apostoloowaa wɛɛ nɛ pawɩlɩɣ samaɣ tɔm nɛ posusuu kaɣlaa se Yesu femni sɩɖaa taa.  Nɛ pakpa-wɛ nɛ paɖʋ-wɛ salaka nɛ tɛʋ kɔɔ kife, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖanaɣ kaatɛm ɖanʋʋ.  Paa mbʋ yɔ, mba paawelisi pɔ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔ, pa-taa sakɩyɛ tisi, nɛ abalaa mba papɩsɩ tɔm mʋyaa yɔ patalɩ ɛzɩ 5 000 mbʋ yɔ.  Tɛʋ fema lɛ, pa-ñʋndɩnaa, ɛzʋtʋyaa, nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa pekpeɣli Yeruzalɛm,  pa nɛ Ana weyi ɛkɛ cɔjɔnaa ñʋʋdʋ yɔ, nɛ Kayifu, Yohanɛɛsɩ, Alɛkɩsandrɩ, nɛ mba payɩ paakɛ cɔjɔnaa ñʋʋdʋ hɔʋ taa ñɩma yɔ.  Pasɩnzɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pɛ-hɛkʋ taa nɛ papaɣzɩ-wɛ tɔm pɔzʋʋ se: “Ðoŋ weyi ɩlabɩnɩ mbʋ yaa a-hɩɖɛ taa ɩlabɩ mbʋ?”  Ðɩnɛ ɛlɛ fezuu kiɖeɖeu su Pɩyɛɛrɩ taa ɖo, nɛ eheyi-wɛ se: “Samaɣ ñʋndɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa,  ye pɔpɔzʋʋ-ɖʋ tɔm sɔnɔ lakasɩ kɩbanzɩ nzɩ ɖɩlabɩ kaakalaɣ kanɛ yɔ sɩ-yɔɔ, nɛ ɩñɩnɩɣ se ɩtɩlɩ weyi eyeba nɛ abalʋ ɛnɛ ɛ-yɔɔ cɛ yɔ, 10  pɩwɛɛ se mɩ-tɩŋa payɩ nɛ Izrayɛɛlɩ samaɣ kpeekpe ɩtɩlɩ se Yesu Krɩstʋ Nazarɛɛtɩ tʋ, weyi ɩkamɩ-ɩ sizika yɔɔ ɛlɛ Ɛsɔ fezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ ɛ-hɩɖɛ taa, nɛ ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ abalʋ ɛnɛ ɛsɩŋ mɩ-ɛsɩndaa cɩnɛ ɛ nɛ ɛ-alaafɩya. 11  Yesu ɛnʋ ɛkɛnɩ ‘pɩyɛ nɖɩ mɩ kuduyuu mayaa inima yɔ, nɖɩ pɩsɩnɩ kɔna taa pɩyɛ sɔsɔɖɛ.’ 12  Pɩtasɩ lɛ, ñʋʋ yaɖʋ nɔɔyʋ fɛyɩ nɛ pɩtasɩnɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ hɩɖɛ naɖɩyɛ tɩtasɩ wɛʋ tataa cɩnɛ, nɖɩ paha ɛyaa, nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋna nɛ ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ.” 13  Nɛ pana ɛzɩma Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pɔyɔɔdaɣ tɔm kaalɛyɩtʋ, nɛ peɖiɣzina se patɩla sukuli nɛ pɩɖɔɔ* nɛ pɛkɛ ɛyaa yemwaa lɛ, pɩlabɩ-wɛ piti. Nɛ papaɣzɩ ɖiɣzinuu se pa nɛ Yesu paawɛna. 14  Pɛwɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ abalʋ weyi ɛ-yɔɔ cɛba yɔ ɛsɩŋ pɔ-cɔlɔ lɛ, paanaɣ se pɔyɔɔdɩ suwe. 15  Peeɖe peheyi-wɛ se palɩɩ Sahedrɛɛ kuduyuu tɛɛ, nɛ papaɣzɩ ɖama yɔɔdɩnʋʋ, 16  nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛbɛ ɖɩkaɣ labʋ ɛyaa panɛ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, palabɩ maamaaci lakasɩ sɔsɔsɩ,* nzɩ Yeruzalɛm mba tɩŋa nawa yɔ, nɛ ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛzɩ. 17  Pɩsa nɛ tɔm ndʋ tɩtaatasɩ yɛlʋʋ samaɣ hɛkʋ taa lɛ, iyele nɛ ɖɩñazɩ-wɛ nɛ ɖiheyi-wɛ se pataatasɩ yɔɔdɩnʋʋ nɔɔyʋ abalʋ ɛnʋ ɛ-hɩɖɛ taa.” 18  Ðɩnɛ ɛlɛ payaa-wɛ nɛ paɖʋ-wɛ paɣtʋ se pataatasɩ natʋyʋ yɔɔdʋʋ yaa wɩlʋʋ Yesu hɩɖɛ taa. 19  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pocosi-wɛ se: “Ye pɩwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa se ɖiwelisini-mɩ nɛ ɖiyele Ɛsɔ yɔ, mɩ-maɣmaɣ ɩhʋʋ-tʋ nɛ ɩna. 20  Ɛlɛ ɖa lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖiyele mbʋ ɖɩnawa nɛ ɖɩnɩɩ yɔ pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ.” 21  Pʋyɔɔ, patasɩ-wɛ ñazʋʋ nɛ pɩtɛ lɛ, peyebi-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ petihiɣ natʋyʋ se tɩ-yɔɔ lɛ pɔhɔ pa-nɩŋgbaŋʋʋ, nɛ pɩtasɩ lɛ, sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ nɛ samaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ka-tɩŋa kɛwɛɛ nɛ kasaŋ Ɛsɔ mbʋ pɩlaba yɔ pɩ-yɔɔ. 22  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ abalʋ weyi palabɩ maamaaci lakasɩ* nzɩ nɛ ɛ-yɔɔ cɛ yɔ, ɛcɛzɩ pɩnzɩ 40. 23  Peyebi-wɛ lɛ, powolo tɔm mʋyaa lalaa cɔlɔ nɛ pɛkɛdɩ-wɛ tɔm ndʋ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa peheyi-wɛ yɔ. 24  Panɩ-tʋ lɛ, pɛkpɛndɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ patɩmnɩ Ɛsɔ nɛ pɔtɔ se: “Kɩbaɣlʋ Sɔsɔ, ñɛkɛnɩ Weyi ɛlabɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ nɛ teŋgu nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ pa-taa yɔ, 25  nɛ weyi ɛtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ ɖɔ-cɔzɔ, ña-lɩmɖʋyʋ Daviid nɔɔ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ajɛɛ peendiɣ nɛ samasɩ maɣzɩɣ mbʋ pɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ pɩ-yɔɔ? 26  Tɛtʋ yɔɔ awiya kʋyaa nɛ asɩŋ nɛ ñʋndɩnaa kpeɣli ɛzɩ ɛyʋ kʋɖʋm yɔ se pakaɖɩnɩ Yehowa* nɛ ɛ-tɛ patam num.’* 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, Eroodi nɛ Pɔɔnsɩ Pilaatɩ nɛ ajɛɛ taa ɛyaa nɛ Izrayɛɛlɩ samaɣ pekpeɣli tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa nɛ pakaɖɩnɩ ña-lɩmɖʋyʋ kiɖeɖeu Yesu, weyi ŋta-ɩ num yɔ, 28  se pala mbʋ ñe-nesi nɛ ñɔ-lɔŋ tasʋʋ pɛlɛyɩ ɖʋʋ se pɩkaɣ labʋ yɔ. 29  Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yehowa,* cɔna nɛ ŋna pañazʋʋ-ɖʋ yɔ, nɛ ŋyele nɛ ño-yomaa wolo ñɔ-tɔm susuu yɔɔ nɛ abalɩtʋ, 30  alɩwaatʋ ndʋ ŋseziɣ ñe-nesi nɛ ŋwaɣ kʋdɔndɩnaa nɛ ŋlakɩ yʋsasɩ nɛ piti lakasɩ ña-lɩmɖʋyʋ kiɖeɖeu Yesu hɩɖɛ taa yɔ.” 31  Nɛ petendi Ɛsɔ* mbʋ lɛ, lone nɖɩ ɖɩ-taa paakpeɣlaa yɔ ɖɩñamsɩ, nɛ fezuu kiɖeɖeu su pe-kpeekpe pa-taa ɖo nɛ posusuu Ɛsɔ tɔm kaalɛyɩtʋ. 32  Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ mba petisaa yɔ, pɛkpɛndɩ laŋɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ nɛ kalɩzaɣ* kʋɖʋmaɣ, nɛ halɩ pa-taa nɔɔyʋ taayɔɔdʋʋ se mbʋ ɛwɛna yɔ pɩ-taa nabʋyʋ kɛ ɛ-pʋyʋ, ɛlɛ pɛkpɛndaɣ pɩtɩŋa. 33  Nɛ apostoloowaa wɛɛ nɛ palɩzɩɣ aseɣɖe Kɩbaɣlʋ Yesu femtu yɔɔ nɛ ɖoŋ sɔsɔŋ, nɛ Ɛsɔ lootiye kaawɛ pa-tɩŋa pɔ-yɔɔ siŋŋ. 34  Toovenim taa lɛ, pa-taa nɔɔyʋ taawɛɛ kɩcɛyɩm taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba payɩ paawɛnɩ hayɩm yaa ɖɩsɩ yɔ pɛpɛdaɣ-sɩ nɛ pɔkɔŋnɩ liidiye, 35  nɛ pasɩɣ-ɖɩ apostoloowaa nɩŋgbanzɩ tɛɛ. Nɛ patayɩɣ-ɖɩ paa weyi ɛzɩ ɛ-kɩcɛyɩm pɔzʋʋ yɔ. 36  Nɛ Yosɛɛfʋ, weyi apostoloowaa yaɣaɣ ɖɔɖɔ se Barnaabaasɩ (pʋ-tɔbʋʋ se “Laŋɩyɛ Hɛzʋʋ Pɩyalʋ”), nɛ ɛkɛ Leevi tʋ nɛ ɛlɩnɩ Siiprɩ yɔ, 37  ɛɛwɛnɩ tɛtʋ hɔɔlaɣ nakɛyɛ, nɛ ɛpɛdɩ-kɛ nɛ ɛkɔnɩ liidiye nɛ ɛsɩɩ-ɖɩ apostoloowaa nɩŋgbanzɩ tɛɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “se paasɩŋ takayaɣ,” pʋ-tɔbʋʋ se patɩla raabiwaa yaa Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa sukuli; pɩtɩwɩlɩ se patiwolo sukuli.
Piye piye, “palabɩ yʋsaɣ sɔsɔɔ.”
Yaa “palabɩ yʋsaɣ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛ-tɛ Krɩstʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Nɛ patɩmnɩ Ɛsɔ siŋŋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.