Tʋma Labʋ 3​:​1-26

  • Pɩyɛɛrɩ laba nɛ sʋlʋmʋyʋ weyi ɛɛkɛ kaakalaɣ yɔ ɛ-yɔɔ cɛ (1-10)

  • Pɩyɛɛrɩ tɔm yɔɔdʋʋ Salomɔɔ Laŋaɣ tɛɛ (11-26)

    • “Wondu tɩŋa ñɔɔzʋʋ” (21)

    • Nayʋ nɔɔyʋ ɛzɩ Moyizi yɔ (22)

3  Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pakpaɣaɣ templo taa adɩma ñɩɣyʋʋ yɔɔ, ñɩɣyʋʋ nakʋ ñɩŋgʋ* yɔɔ,  nɛ ɛyaa sɩɣlɩ abalʋ nɔɔyʋ, paalʋlɩ-ɩ kaakalaɣ. Paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, pasɩɣaɣ-ɩ templo nɔnɔɔ ŋga payaɣ se Ðeu yɔ ka-taa, se pɩsa nɛ ɛsʋlʋmʋʋ pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ mba pasʋʋ templo taa yɔ pɔ-cɔlɔ.  Ɛna Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pacaɣaɣ sʋʋ templo taa lɛ, ɛpaɣzɩ sʋlʋmʋʋ pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ.  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pɔcɔnɩ-ɩ cuɖuɖu, nɛ peheyi-i se: “Cɔnɩ-ɖʋ.”  Nɛ ɛkpazɩ-wɛ nɛ ɛsa, ɛɛɖaŋaa se paha-ɩ nabʋyʋ.  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Mɛnfɛyɩnɩ liidiye nɛ sika, ɛlɛ mbʋ mɛwɛna yɔ, mbʋ mahaɣ-ŋ. Yesu Krɩstʋ Nazarɛɛtɩ tʋ hɩɖɛ taa lɛ, meheyiɣ-ŋ se, ɖɔ!”  Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛɖɔkɩ ɛ-nɩwaŋ nɛ ɛkʋsɩ-ɩ. Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛ-naataŋ nɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ ajɔɔ taa kpa ɖoŋ;  nɛ ɛkʋyɩ ɛmaa ɛ-naataŋ yɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm, nɛ ɛtɩŋ-wɛ nɛ ɛsʋʋ templo taa, ɛɖɔŋ nɛ ɛmaɣ nɛ ɛsaŋ Ɛsɔ.  Nɛ ɛyaa kpeekpe na-ɩ eɖiɣni ɖɔm nɛ ɛsaŋ Ɛsɔ. 10  Nɛ papaɣzɩ ɖiɣzinuu se ɛnʋ kaakɛnɩ abalʋ weyi ɛcakaɣ templo Nɔnɔɔ Ðeu ñɩŋga taa nɛ ɛsʋlʋmʋʋ pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ yɔ, nɛ pana mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ kpem. 11  Abalʋ ɛnʋ, ɛwɛɛ nɛ ɛñɔʋnɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ mbʋ lɛ, ɛyaa kpeekpe se nɛ powolo pɔ-cɔlɔ lone nɖɩ payaɣ se Salomɔɔ Laŋaɣ yɔ ɖɩ-taa, nɛ pɩɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ. 12  Nɛ Pɩyɛɛrɩ na mbʋ lɛ, ɛpɔzɩ ɛyaa se: “Izrayɛɛlɩ ɛyaa mɩ, ɛbɛ yɔɔ pʋnɛ pɩɖɩɣzɩ-mɩ kpem mbʋ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɩwɛɛ nɛ ɩcɔŋnɩ-ɖʋ ɛzɩ ɖa-maɣmaɣ ɖo-ɖoŋ taa yaa ɖɛ-Ɛsɔ ñɔnʋʋ yɔɔ ɖɩlaba nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm? 13  Abraham, nɛ Izaakɩ nɛ Yakɔɔb pɛ-Ɛsɔ, ɖɔ-cɔzɔnaa tɛ Ɛsɔ sam ɛ-Lɩmɖʋyʋ Yesu, weyi ɩkpa-ɩ nɛ ɩcɛlɩ nɛ ikizi-i Pilaatɩ ɛsɩndaa yɔ, ŋgʋ ɛlɛ kaaɖʋwa se eyeki-i. 14  Ɛɛɛ, ikizi ɛyʋ kiɖeɖeu nɛ siɣsiɣ tʋ ɛnʋ, nɛ ɩpɔzɩ se pɛcɛlɩ-mɩ ɛyaa kʋyʋ, 15  piyele nɛ ɩkʋ Ðiyiyu Sɔsɔ weyi palɩzaa se ɛha wezuu yɔ. Ɛlɛ Ɛsɔ fezi-i nɛ sɩɖaa taa, nɛ ɖɩkɛ pɩ-tɛ aseɣɖe tɩnaa. 16  Nɛ ɛ-hɩɖɛ taa, nɛ tisuu mbʋ ɖɩwɛnɩ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ yɔ, pʋyɔɔ abalʋ weyi ɩnaɣ nɛ ɩsɩmɩ-ɩ yɔ, ɛkpa ɖoŋ. Tisuu mbʋ ɖɩwɛnɩ ɛ-yɔɔ yɔ, mbʋ yebina nɛ abalʋ ɛnɛ ɛ-yɔɔ cɛ cɩɖɩ cɩɖɩ mɩ-tɩŋa mɩ-ɛsɩndaa. 17  Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, koobiya, manawa se kɩɩsɩŋɩyɩtʋ taa ɩlabɩ mbʋ, ɛzɩ mɩ-ñʋndɩnaa ɖɔɖɔ labʋ yɔ. 18  Ɛlɛ Ɛsɔ tɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ eyele nɛ tɔm ndʋ ɛɛtɩŋnɩ nayaa kpeekpe yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ ɖooo lɔŋ se pɩɩwɛɛ se ɛ-tɛ Krɩstʋ ɛtɔɔ kʋñɔŋ yɔ, tɩla. 19  “Pʋyɔɔ lɛ ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, nɛ ɩpɩsɩ nɛ pɩsa nɛ pahɩzɩ mɩ-kɩwɛɛkɩm, nɛ Yehowa* maɣmaɣ kɔnɩ-mɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ alɩwaatʋ* 20  nɛ etiyini-mɩ Krɩstʋ weyi ɛlɩzɩ-ɩ mɩ-yɔɔ yɔ, Yesu. 21  Pɩwɛɛ se ɛwɛɛ ɛsɔdaa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ wondu tɩŋa ñɔɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-tɔm Ɛsɔ tɩŋnɩ ɛ-nayaa kiɖeɖema yɔɔ caanaʋ taa nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ. 22  Toovenim taa lɛ, Moyizi kaayɔɔdaa se: ‘Yehowa* mɩ-Ɛsɔ kaɣ-mɩ kʋsʋʋ nayʋ nɔɔyʋ ɛzɩ ma yɔ mi-koobiya hɛkʋ taa. Pɩwɛɛ se iwelisi tɔm ndʋ payɩ eheyiɣ-mɩ yɔ. 23  Toovenim taa lɛ, weyi* eewelisiɣni Nayʋ ɛnʋ yɔ, pakaɣ-ɩ ɖɩzʋʋ caɣ caɣ samaɣ taa.’ 24  Nɛ nayaa kpeekpe, kpaɣnɩ Samɩyɛɛlɩ nɛ mba patɩŋ ɛ-wayɩ yɔ, mba payɩ pɔyɔɔdaa yɔ, posusi ɖɔɖɔ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-tɔm kpayɩ kpayɩ. 25  Mɩkɛnɩnɩ nayaa pɩyalaa nɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋnɩ mɩ-cɔzɔnaa yɔ ɖɩ-pɩyalaa; eeheyi Abraham se: ‘Pɩtɩŋnɩ ñe-liɖe yɔɔ lɛ, pakaɣ wazʋʋ tɛtʋ yɔɔ hɔŋ tɩŋa.’ 26  Ɛsɔ kʋsɩ ɛ-Lɩmɖʋyʋ lɛ, mɩ ɛcalɩ-ɩ tiyinuu se ɛwazɩ-mɩ nɛ ɛla nɛ mɩ-taa paa weyi lɛ, ɛha siɣye ɛ-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ wɛlʋʋ ñɩɣtʋ 3 yɔɔ mbʋ yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “laŋɩyɛ hɛzʋʋ wɛɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kalɩzaɣ ŋga.”