Tʋma Labʋ 28​:​1-31

  • Palɩ kidiiliŋ yɔɔ Malɩtɩ (1-6)

  • Pɔɔlɩ wa Pubiliyuusi caa (7-10)

  • Pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ patalɩ Room (11-16)

  • Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋnɩ Yuuda mba Room (17-29)

  • Pɔɔlɩ susuu tɔm nɛ abalɩtʋ pɩnzɩ naalɛ (30, 31)

28  Ðɩlɩ kidiiliŋ yɔɔ nɛ alaafɩya nɛ pɩtɛ lɛ, ɖɩnɩɩ se payaɣ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ se Malɩtɩ.  Nɛ tɛtʋ taa ñɩma* labɩ-ɖʋ camɩyɛ lakasɩ nzɩ sɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ. Popuzi miŋ se ɖihoyi nɛ pamʋ ɖa-tɩŋa camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ kaawɛɛ nɛ kɩnɩɣ nɛ niŋkaɣ kaawɛɛ ɖɔɖɔ.  Ɛlɛ Pɔɔlɩ kpaɣ ɖasɩ ñʋʋ nakʋyʋ nɛ ɛɖʋ miŋ taa lɛ, cakpada nɔɔyʋ lɩɩnɩ kɩ-taa nɛ ɛmɩlɩtɩnɩ e-nesi mbʋ pʋyɔɔ yɔ miŋ hohou kpa-ɩ.  Tɛtʋ taa mba na kpɩnɛ sɔtʋ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖisusi Pɔɔlɩ nesi yɔɔ lɛ, papaɣzɩ ɖama yɔɔdɩnʋʋ nɛ pɔtɔŋ se: “Pɩtʋʋ fɛyɩ se abalʋ ɛnɛ ɛkɛ ɛyaa kʋyʋ, nɛ paa ɛlɩ teŋgu taa nɛ alaafɩya yɔ, Tɔm Hʋyʋ Siɣsiɣ Tʋ* tɩha-ɩ nʋmɔʋ se ɛtasɩ caɣʋ wezuu.”  Ɛlɛ ɛmɩsɩ cakpada ɛnʋ nɛ ɛtɔlɩ miŋ taa nɛ ɛnʋ lɛ, ɛtɩnɩɩ siziŋ nɩɩyɩ.  Ɛlɛ paaɖaŋaa se ehuu yaa ɛtɔlʋʋ tuda nɛ ɛsɩ. Paɖaŋ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pana se kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ tɩtalɩ-ɩ lɛ, pɛlɛɣzɩ pa-lɩmaɣza nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se ɛkɛ ɛsɔ nɔɔyʋ.  Nɛ tɛtʋ natʋyʋ kaawɛ lone nɖɩ ɖɩ-cɔlɔ, lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛyʋ sɔsɔ weyi payaɣ se Pubiliyuusi yɔ, ɛnʋ tɩnɩ-tʋ, nɛ ɛmʋ-ɖʋ nɛ ɖɩcaɣ ɛ-tɛ kɩyakɩŋ naadozo.  Nɛ pɩkɔɔ pɩla se kɩnamɩyɛ nɛ anɩza pakpa Pubiliyuusi caa nɛ ɛhɩnɩ kaɖʋ yɔɔ, nɛ Pɔɔlɩ sʋʋ ɛ-cɔlɔ nɛ ɛtɩmɩ, nɛ ɛtɩnɩ e-nesi ɛ-yɔɔ, nɛ ɛwaa ɛ-kʋdɔŋ.  Pɩlabɩ mbʋ lɛ, ɛyaa mba pɩkazɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa nɛ pɛkɛ kʋdɔndɩnaa yɔ, papaɣzɩ ɖɔɖɔ kɔm Pɔɔlɩ cɔlɔ nɛ ɛwaa pa-kʋdɔmɩŋ. 10  Paɖʋ-ɖʋ hɩɖɛ ɖɔɖɔ nɛ kʋjɔŋ sakɩyɛ, nɛ ɖɩkʋyaɣ lɛ, paha-ɖʋ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ. 11  Fenasɩ naadozo wayɩ lɛ, ɖɩsʋʋ mɛlɛ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩ-yɔɔ palɩzɩ “Zeesi Pɩyalaa” kɩlɛmɩŋ yɔ. Mɛlɛ ŋgʋ, kɩɩlɩnɩ Alɛkɩsandrii nɛ kɩsɩŋ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa niŋkaɣ alɩwaatʋ taa. 12  Ðɩtalɩ Siraakuusi mɛlɛnaa ɖɩzɩŋɩyɛ lɛ, ɖɩcaɣ peeɖe kɩyakɩŋ naadozo; 13  ɖɩkʋyɩnɩ peeɖe lɛ, ɖɩtalɩ Regiyɔm. Tɛʋ fema lɛ, hadɛ kiŋ helim paɣzɩ mabʋ nɛ ɖɩtalɩ Putewolii kɩyakʋ naalɛ ñɩŋgʋ wiye. 14  Ðɩmaɣnɩ koobiya peeɖe nɛ petendi-ɖʋ se ɖɩcaɣ pɔ-cɔlɔ kɩyakɩŋ lʋbɛ; nɛ pʋwayɩ lɛ ɖɩkpaɣ Room nʋmɔʋ. 15  Room koobiya nɩ ɖa-taŋ lɛ, palɩɩnɩ ɖooo Apiyuusi Kɩyakʋ taa* nɛ ɖenɖe payaɣ se Agɔma Ðɩsɩ Naadozo yɔ se pakatɩ-ɖʋ. Pɔɔlɩ losi-wɛ lɛ, ɛsɛɛ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ nɛ ɛkpa ɖoŋ. 16  Nɛ ɖɩtalɩ Room lɛ, paha Pɔɔlɩ nʋmɔʋ se ɛcaɣnɩ nɖeke ɛ nɛ sɔɔja weyi ɛɖaŋɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ. 17  Ɛlɛ kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ, ɛyaa Yuuda mba sɔsaa nɛ pekpeɣli. Pekpeɣlaa lɛ, eheyi-wɛ se: “Koobiya, paa mantɩla nabʋyʋ nɛ pɩkaɖɩnɩ ɛyaa samaɣ yaa ɖɔ-cɔzɔnaa sɔnzɩ yɔ, pakpa-m ɖooo Yeruzalɛm nɛ paɖʋzɩ-m Roma mba nesi tɛɛ ɛzɩ salaka tʋ yɔ. 18  Nɛ paba tazɩ tɔm taa lɛ, pɔsɔɔlɩ se peyebi-m mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩla nabʋyʋ mbʋ piyeki se pakʋ-m yɔ. 19  Ɛlɛ Yuuda mba kizaa lɛ, mɔnpɔzɩ se Sezaarɩ ɛɖaɣnɩ mɔn-tɔm hʋʋ, ɛlɛ pɩtɩkɛ se mɛwɛnɩ natʋyʋ se mankʋyɩnɩ mɛ-ɛjaɖɛ yɔɔ. 20  Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ mɔnpɔzaa se mana-mɩ nɛ mɔyɔɔdɩnɩ-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lidaʋ ŋgʋ Izrayɛɛlɩ wɛna yɔ, kɩ-yɔɔ paɖɩ-m kpasɩ sɩnɛ.” 21  Peheyi-i se: “Ðɩtɩmʋ ñɔ-yɔɔ takayɩsɩ nasɩyɩ nɛ Yuudee, nɛ pɩtasɩ lɛ, koobiya mba palɩnɩ peeɖe yɔ, pa-taa nɔɔyʋ tɩkɛdɩ-ɖʋ yaa tiheyi-ɖʋ ñɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ. 22  Ɛlɛ ɖɩmaɣzɩɣ se pɩmʋnaa se ɖiwelisini-ŋ nɛ ɖɩtɩlɩ ña-lɩmaɣza, mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, kɩjaʋ yɔɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ, ɖɩsɩm mbʋ se pɔyɔɔdʋʋ ɖɩ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ paa le.” 23  Ðɩnɛ ɛlɛ pa nɛ ɩ panɩɩnɩ ɖama nɛ paɖʋ kɩyakʋ se pakatɩ-ɩ, nɛ pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ sakɩyɛ ɖenɖe ɛsʋʋ yɔ. Nɛ kpaɣnɩ tanaŋ tɛɛ nɛ piwolo ɖanaɣ lɛ, ɛlɩzɩ-wɛ aseɣɖe Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ tete se pɩsa nɛ ɛlɩzɩ-wɛ tɔm tɔbʋʋ, nɛ ɛtɩŋnɩ Moyizi Paɣtʋ nɛ Nayaa yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ se petisi Yesu yɔɔ. 24  Nabɛyɛ paɣzɩ tisuu tɔm ndʋ ɛyɔɔdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ; lalaa ñetitisi. 25  Nɛ ɛzɩma patɩnɩɩnɩ ɖama yɔ pʋyɔɔ lɛ, papaɣzɩ ɖɛʋ, nɛ Pɔɔlɩ yɔɔdɩ tɔm kʋɖʋmtʋ tʋnɛ: “Fezuu kiɖeɖeu kaawɛnɩ toovenim se kɩtɩŋnɩ nayʋ Izaayii yɔɔ nɛ kiheyi mɩ-cɔzɔnaa tɔm tʋnɛ, 26  se: ‘Wolo ɛyaa samaɣ kanɛ kɔ-cɔlɔ nɛ ŋtɔ se: “Toovenim taa lɛ, ɩkaɣ welisuu, ɛlɛ ɩɩkaɣ pʋ-tɔbʋʋ nɩʋ kaaʋ; nɛ toovenim taa lɛ, ɩkaɣ cɔnʋʋ, ɛlɛ ɩɩkaɣ naʋ kaaʋ. 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, samaɣ kanɛ ka-laŋɩyɛ sʋ kpɩzɩŋ, nɛ kanɩnɩ ka-nɩŋgbaaŋ, ɛlɛ katiwelisi; kohuuzi kɛ-ɛsa se kataananɩ kɛ-ɛsa nɛ kataanɩɩnɩ ka-nɩŋgbaaŋ nɛ ka-laŋɩyɛ ɛtaanɩɩ tɔm tɔbʋʋ nɛ kapɩsɩ nɛ mawaa-kɛ.”’ 28  Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɩtɩlɩ se ñʋʋ yabɩtʋ tʋnɛ, ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, petiyini-tʋ ajɛɛ; pɩtʋʋ fɛyɩ se akaɣ-tʋ welisuu.” 29  *⁠—— 30  Nɛ ɛcaɣ peeɖe pɩnzɩ naalɛ pilim, ɖɩɣa ŋga ɛ-maɣmaɣ ɛlabɩ haya yɔ ka-taa, nɛ ɛmʋʋ mba payɩ pɔkɔŋaɣ ɛ-cɔlɔ yɔ camɩyɛ, 31  nɛ esusuu-wɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm nɛ ɛwɩlɩɣ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ tɔm kaalɛyɩtʋ* siŋŋ, nɛ nabʋyʋ tɩɖɩɣ-ɩ nʋmɔʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Nɛ mba pa-kʋnʋŋ wɛ ndɩ nɛ ɖa-ñɩŋgʋ yɔ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ Dike, pɩpɩzɩɣ pɩkɛ ɛsɔ halɩñɩnʋ weyi ɛkpaɣ kɩmɩyɛ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ yɔ, yaa lɩmaɣza wena ɛyaa wɛnɩ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ yɔ.
Yaa “Apiyuusi ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Yaa “nɛ abalɩtʋ.”