Tʋma Labʋ 27​:​1-44

  • Pɔɔlɩ sʋ mɛlɛ se ewolo Room (1-12)

  • Helim sɔsɔm nɛ tɛʋ pañamsɩɣ mɛlɛ (13-38)

  • Mɛlɛ yɔkaa (39-44)

27  Nɛ pakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩsʋʋ mɛlɛ nɛ ɖiwolo Itaalii lɛ, paɖʋzɩ Pɔɔlɩ nɛ salaka tɩnaa lalaa nabɛyɛ sɔɔjanaa taa sɔsɔ weyi payaɣ se Yuliyuusi yɔ e-nesi tɛɛ, ɛkɛ Ogusti sɔɔjanaa tikaɣ taa tʋ.  Ðɩsʋʋ mɛlɛ ŋgʋ kɩlɩnɩ Adramitiyɔɔm yɔ nɛ ɖɩɖɛɛ; kɩcaɣaɣ kʋyʋʋ se kiwolo mɛlɛnaa ɖɩzɩŋɩyɛ ndɩ ndɩ taa Aazii egeetiye teŋgu kidiiliŋ yɔɔ; Aristaarkɩ weyi ɛkɛ Masedonii tʋ nɛ ɛlɩɩnɩ Tesalooniiki yɔ, ɛɛwɛ ɖɔ-cɔlɔ.  Tɛʋ fema lɛ ɖɩtalɩ Siidɔɔ, nɛ Yuliyuusi la Pɔɔlɩ camɩyɛ lakasɩ nɛ ɛha-ɩ nʋmɔʋ se ewolo ɛ-taabalaa cɔlɔ nɛ pɔcɔnɩ ɛ-yɔɔ.  Ðɩkʋyɩ peeɖe lɛ, ɖɩsʋʋ mɛlɛ nɛ ɖɩtɩŋ Siiprɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kiyeki se pikendi ɖɔ-yɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ helim makaɣ tuluŋa.  Nɛ ɖɩtɩŋnɩ Siliisii nɛ Pamfiilii teŋgu yɔɔ nɛ ɖɩtalɩ Miiri mɛlɛnaa ɖɩzɩŋɩyɛ, Liisii taa.  Sɔɔjanaa taa sɔsɔ na mɛlɛ nakʋyʋ peeɖe, kɩlɩnɩ Alɛkɩsandrii nɛ kiwoki Itaalii, nɛ ɛsʋzɩ-ɖʋ kɩ-taa.  Nɛ ɖɩɖɔm hɛɛɛ kɩyakɩŋ sakɩyɛ lɛ, pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ pʋcɔ nɛ ɖɩtalɩ Kiniidi. Ɛzɩma helim taaha-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩtɩŋ Krɛɛtɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kiyeki se pikendi ɖɔ-yɔɔ yɔ Salɩmonee cɔlɔ.  Nɛ pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ pʋcɔ nɛ ɖɩcɔlɩ kidiiliŋ, nɛ ɖɩkɔɔ ɖɩtalɩ lone nɖɩ payaɣ se Mɛlɛnaa Ðɩzɩŋɩyɛ Kɩbanɖɛ yɔ ɖɩ-taa, ɖɩñɔtɩnɩ Laasee tɛtʋ.  Alɩwaatʋ sakɩyɛ kaaɖɛwa nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mɛlɛ saʋ wɛ kaɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ halɩ Kɩwɛɛkɩm Hɩzʋʋ Kɩyakʋ nɔsɩ hɔkʋtʋ* kaatɛm ɖɛʋ, pʋyɔɔ Pɔɔlɩ tasɩ-wɛ lɔŋ 10  nɛ ɛtɔ se: “Taabalaa, manaɣ se nʋmɔʋ ɖɔm pʋnɛ, pɩkaɣ kɔnʋʋ kaɖɛ nɛ ɖɩkaɣ lesuu wondu siŋŋ, pɩtɩkɛ mɛlɛ taa wondu nɛ mɛlɛ pe-ɖeke pakaɣnɩ lebu ɛlɛ ɖe-weziŋ* ɖɔɖɔ.” 11  Ɛlɛ sɔɔjanaa taa sɔsɔ welisini mɛlɛ sayʋ nɛ mɛlɛ tʋ nɛ etiwelisi tɔm ndʋ Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ yɔ. 12  Ɛzɩma mɛlɛnaa ɖɩzɩŋɩyɛ taawɛɛ ɖeu se pacaɣ peeɖe niŋkaɣ alɩwaatʋ taa yɔ, pʋyɔɔ lɛ pa-taa sakɩyɛ tasɩ lɔŋ se pakʋyɩ peeɖe nɛ pɛɖɛɛ nɛ pana se papɩzɩɣ nɛ patalɩ Fenikɩsɩ, mɛlɛnaa ɖɩzɩŋɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Krɛɛtɩ yɔ nɛ pacaɣ niŋkaɣ alɩwaatʋ taa; mɛlɛnaa ɖɩzɩŋɩyɛ nɖɩ, ɖɩpam ɛsa nɛ hayo kiŋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ hadɛ kiŋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa. 13  Hadɛ kiŋ helim paɣzɩ mabʋ hɛɛɛ lɛ, pamaɣzɩ se papɩzɩɣ nɛ pala mbʋ paɖʋwa yɔ, nɛ pɛkpɛzɩ mɛlɛ kolaɣ nɛ papaɣzɩ cɔlʋʋ Krɛɛtɩ, nɛ paañɔtɩnɩ kidiiliŋ. 14  Ɛlɛ pɩlabɩ alɩwaatʋ pazɩ pʋwayɩ lɛ, helim sɔsɔm mbʋ payaɣ se Eraakilɔɔ* yɔ, pɩpaɣzɩ mabʋ. 15  Ɛzɩma pɩñamsaɣ mɛlɛ siŋŋ nɛ kɩtaapɩzɩɣ se kɩkaɖɩnɩ helim yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖiyele ɖa-tɩ nɛ pɩɖɛnɩ-ɖʋ. 16  Ðɩnɛ ɛlɛ ɖɩtɩŋnɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Koodaa yɔ tɩ-cɔlɔ se pikendi ɖɔ-yɔɔ, paa mbʋ yɔ pɩɩlabɩ kaɖɛ pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩya kpɩyʋʋ cikpeluu* ŋgʋ kɩwɛ mɛlɛ wayɩ yɔ kɩ-ñʋʋ. 17  Ɛlɛ pakpazɩ-kʋ mɛlɛ taa lɛ, pakpaɣ nimasɩ nɛ pɔhɔkɩ mɛlɛ se kitaaciɣdi, nɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ se pɩtaala nɛ powolo poyooni Siirɩtɩ,* pʋyɔɔ lɛ petisi wondu ndʋ tiyeki nɛ mɛlɛ ɖɔŋ yɔ nɛ helim ɖɛnɩ-wɛ. 18  Helim sɔsɔm nɛ tɛʋ paawɛɛ nɛ pɛkpɛŋɛsɩɣ-ɖʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, tɛʋ fema lɛ papaɣzɩ wondu lɩzʋʋ mɛlɛ taa se ki-yuŋ ɛpasɩ. 19  Nɛ kɩyakʋ tozo ñɩŋgʋ wiye lɛ, pa-maɣmaɣ palɩzɩ wondu ndʋ palakɩnɩ tʋmɩyɛ mɛlɛ taa yɔ nɛ pɔlɔ. 20  Pɩɩlabɩ kɩyakɩŋ sakɩyɛ ɖɩtɩna wɩsɩ yaa tɩɩnzɩ nɛ helim sɔsɔm nɛ tɛʋ pɛwɛɛ nɛ pañamsɩɣ-ɖʋ, pʋyɔɔ lɛ ɖɩpaɣzɩ lesuu ñʋʋ yabɩtʋ lidaʋ ŋgʋ ɖɩɩwɛna yɔ kɩ-tɩŋa. 21  Alɩwaatʋ sakɩyɛ kaaɖɛwa nɛ patɩtɔɔ tɔɔnaɣ lɛ, Pɔɔlɩ kʋyɩ nɛ ɛsɩŋ pɛ-hɛkʋ taa nɛ ɛtɔ se: “Taabalaa, toovenim taa lɛ, ye ɩɩɖɔm mɔ-lɔŋ tasʋʋ yɔɔ nɛ ɩtɩkʋyɩ Krɛɛtɩ yɔ, pɩtaakɔnɩ-mɩ kaɖɛ ɖɩnɛ nɛ itaalesi wondu sakɩyɛ ɛzʋnɔ. 22  Paa mbʋ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ menseɣtiɣ-mɩ se ɩwɛɛ abalɩtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-taa nɔɔyʋ* ɛɛkaɣ lebu, mɛlɛ ɖeke kaɣnɩ lebu. 23  Ðoo anɛ, Ɛsɔ weyi ɛtɩnɩ-m nɛ malakɩ-ɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee yɔ, e-tiyiyu nɔɔyʋ sɩŋ mɔn-cɔlɔ 24  nɛ eheyi-m se: ‘Taase sɔɔndʋ, Pɔɔlɩ. Pɩwɛɛ se ŋsɩŋ Sezaarɩ ɛsɩndaa, nɛ na! Ɛsɔ ɖʋzɩ mba payɩ ña nɛ wɛ ɩwɛ mɛlɛ taa yɔ ñe-nesi tɛɛ.’ 25  Pʋyɔɔ lɛ, taabalaa, ɩwɛɛ abalɩtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mentisiɣ Ɛsɔ yɔɔ se pɩkaɣ labʋ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ eheyuu-m yɔ. 26  Ɛlɛ pɩwɛɛ se pɩlɩzɩ-ɖʋ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ natʋyʋ taa.” 27  Nɛ ɖoo 14 ñɩna yuwa nɛ pɩwɛɛ nɛ pɩñamsɩɣ-ɖʋ Adriyaa teŋgu yɔɔ lɛ, pɩpaɣzɩ labʋ mɛlɛ taa tʋmlaɖaa ɖoo hɛkʋ taa ɛzɩ pɛwɛɛ nɛ pɔñɔtʋʋnɩ tɛtʋ natʋyʋ yɔ. 28  Pamaɣzɩ lɩm cukaŋ nɛ pana mɛtanaa 36,* nɛ patasɩ ɖɔm pazɩ nɛ paɖaɣnɩ maɣzʋʋ nɛ pana mɛtanaa 27.* 29  Nɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ se ɖitaawolo nɛ ɖiyooni kaaŋ lɛ, petisi mɛlɛ kolasɩ naanza mɛlɛ wayɩ nɛ paɖaŋ se tɛʋ efe. 30  Ɛlɛ mɛlɛ taa tʋmlaɖaa ñɩnaɣ se pese nɛ palɩɩ mɛlɛ taa; nɛ pɛwɛɛ petisiɣ kpɩyʋʋ cikpeluu teŋgu taa nɛ pɛcɛtɩɣ se pañɩnɩɣ se petisi mɛlɛ kolasɩ mɛlɛ nɔɔ yɔɔ lɛ, 31  Pɔɔlɩ heyi sɔɔjanaa taa sɔsɔ nɛ sɔɔjanaa se: “Ye abalaa panɛ patɩcaɣ mɛlɛ taa yɔ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ihiɣ ñʋʋ yabʋ.” 32  Ðɩnɛ ɛlɛ sɔɔjanaa sɛtɩ kpɩyʋʋ cikpeluu nimasɩ nɛ peyele-kʋ nɛ kɩtɔlɩ. 33  Nɛ tɛʋ caɣaɣ fem lɛ, Pɔɔlɩ seɣti pa-tɩŋa se pɔtɔɔ tɔɔnaɣ, nɛ ɛtɔ se: “Sɔnɔ labɩ kɩyakɩŋ 14 yɔ ɩwɛʋ nɛ ɩɖaŋɩɣ nɛ ɩnɩɣzɩɣ yɔ, nɛ ɩtɩtɔɔ tɔɔnaɣ nakɛyɛ paa ññɩɩ. 34  Pʋyɔɔ menseɣtiɣ-mɩ se ɩtɔɔ tɔɔnaɣ; piyeki nɛ ɩwɛɛ alaafɩya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-taa nɔɔyʋ ñʋʋ taa ñɔyaɣ nakɛyɛ ɛɛkaɣ lebu.” 35  Ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛkpaɣ kpɔnʋ, ɛsɛɛ Ɛsɔ pa-tɩŋa pɛ-ɛsɩndaa, ɛpɛlɩ-kʋ, nɛ ɛpaɣzɩ tɔɔʋ. 36  Peeɖe pɩkpazɩ pa-tɩŋa ɖoŋ nɛ pa-maɣmaɣ papaɣzɩ tɔɔnaɣ tɔɔʋ. 37  Ða-tɩŋa ɖɩɩkpɛndɩ ɛyaa* 276 mɛlɛ taa. 38  Pɔtɔɔ tɔɔnaɣ nɛ pahaɣ lɛ, palɩzɩ blee nɛ pɔlɔ teŋgu taa se mɛlɛ yuŋ ɛpasɩ. 39  Pɩñandaa lɛ, pataapɩzɩɣ se patɩlɩ tɛtʋ, ɛlɛ pana kidiiliŋ kotaaa ñɩŋgʋ nakʋyʋ nɛ kañɩŋa nɛ paɖʋ pa-taa se ye papɩzɩɣ yɔ pasɩnzɩɣ mɛlɛ peeɖe. 40  Nɛ pɛsɛtɩ nimasɩ nzɩ pɔhɔkɩnɩ mɛlɛ kolasɩ yɔ nɛ peyebi-sɩ nɛ sɩtɔlɩ teŋgu taa, alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pɛhɛɖɩ nimasɩ nzɩ pɔhɔkɩnɩ ɖaŋ weyi pasaɣnɩ mɛlɛ yɔ; nɛ pakpazɩ kɛdɛɛka se helim ɛsʋʋ ka-taa lɛ, paha ɛsa nɛ kidiiliŋ. 41  Poyoni kañɩŋa huuye naɖɩyɛ, nɖɩ teŋgu lɩm makɩ ceemenje yɔ lɛ, pɩsɩnzɩ mɛlɛ nɛ pɩkpa kɩ-nɔɔ nɛ pɩɖɔkɩ kpam nɛ pɩɩsaŋ se kiciɣdi, ɛlɛ lɩm hola paɣzɩ-kʋ pɛlʋʋ nɛ kɩ-wayɩ hɔɔlasɩ hɔɔlasɩ. 42  Peeɖe sɔɔjanaa kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se pakʋʋ salaka tɩnaa nɛ pa-taa nɔɔyʋ ɛtaapɩzɩ ɛya lɩm nɛ ese. 43  Ɛlɛ sɔɔjanaa taa sɔsɔ kaatɛm ɛ-taa se ɛyakɩ Pɔɔlɩ ñʋʋ, pʋyɔɔ ɛɖaŋ-wɛ se pataala ndʋ paɖʋwa yɔ. Ɛha nɔɔ mba papɩzɩɣ lɩm yaʋ yɔ se pamaa teŋgu taa nɛ paya lɩm nɛ pacalɩ lɩʋ tataa, 44  nɛ mba pɩkazaa yɔ patɩŋ pa-wayɩ, nabɛyɛ kpoŋgbolonaa yɔɔ nɛ lalaa mɛlɛ hɔɔlasɩ yɔɔ. Piyeba nɛ pa-tɩŋa patalɩ tataa nɛ alaafɩya.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩɩkɛ Tishri fenaɣ taa, pɩtʋʋzɩnɩ septembre/octobre, alɩwaatʋ ndʋ tɛʋ paɣzɩɣ nɩʋ nɛ teŋgu lɩm hola falɩɣ siŋŋ yɔ.
Yaa “ɖa-kalɩzasɩ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se hayo kiŋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa helim nabʋyʋ.
Pɩkɛ kpɩyʋʋ cikpeluu ŋgʋ paɖʋʋ mɛlɛ taa se pɩpɩzɩ pɩsɩna nɛ paya ɛyaa ñʋʋ yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kalɩzaɣ nakɛyɛ.”
Yaa “fatomwaa 20.”
Yaa “fatomwaa 15.”
Yaa “kalɩzasɩ.”