Tʋma Labʋ 26​:​1-32

  • Pɔɔlɩ lʋkɩ ɛ-tɩ yɔɔ Agriipa ɛsɩndaa (1-11)

  • Pɔɔlɩ kɛdɩɣ ɛzɩma ɛpɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyʋ yɔ (12-23)

  • Tɔm ndʋ Fɛsɩtuusi nɛ Agriipa pɔyɔɔdaa yɔ (24-32)

26  Agriipa heyi Pɔɔlɩ se: “Paha-ŋ nʋmɔʋ se ŋyɔɔdɩ nɛ ŋlʋ ña-tɩ yɔɔ.” Nɛ Pɔɔlɩ kpazɩ e-nesi nɛ ɛpaɣzɩ lʋbʋ ɛ-tɩ yɔɔ nɛ ɛtɔŋ se:  “Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ payɩ Yuuda mba kʋyʋʋ mɔ-yɔɔ yɔ, Wiyaʋ Agriipa, man-taa wɛ leleŋ se ñɛ-ɛsɩndaa pɩwɛɛ se malʋ man-tɩ yɔɔ kɩyakʋ kʋnɛ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ŋsɩm Yuuda mba sɔnzɩ tɩŋa nɛ nɔɔhɔnɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ camɩyɛ. Pʋyɔɔ lɛ, mentendi-ŋ se ŋɖʋ suuɖu nɛ ŋwelisini-m.  “Toovenim taa lɛ, ɛzɩma mancaɣ wezuu mɛ-ɛyaa samaɣ* taa nɛ Yeruzalɛm pɩkpaɣʋnɩ me-evebitu taa yɔ, Yuuda mba tɩŋa  mba paasɩmɩ-m kiɖe tɛɛ yɔ, pasɩm-tʋ camɩyɛ, ndʋ lɛ se maakɛ Farɩsɩ mba kɩjaʋ yɔɔ ɛgbɛyɛ taa tʋ, kɩjaʋ yɔɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kɩlɩ kaɖɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ; ye pɔsɔɔlaa yɔ, papɩzɩɣ nɛ palɩzɩ aseɣɖe pɩ-yɔɔ.  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, lidaʋ ŋgʋ mɛwɛnɩ lidaʋ tɔm ndʋ Ɛsɔ kaaheyi ɖɔ-cɔzɔnaa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, kɩ-yɔɔ mansɩŋ tɔm ɖɩhʋyɛ;  lidaʋ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ ɖe-cejewe 12 ɖaŋaa se ana ɛzɩma tɩkaɣ labʋ yɔ, pʋyɔɔ awɛɛ nɛ alakɩ-ɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee siŋŋ ɖoo nɛ wɩsɩ. Hayɩ Wiyaʋ, lidaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Yuuda mba kʋyɩ mɔ-yɔɔ.  “Ɛbɛ yɔɔ ɩmaɣzɩɣ se ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ etisi se Ɛsɔ feziɣ sɩɖaa?  Ma lɛ, mamaɣzaɣ kpem se pɩwɛɛ se mantɩŋnɩ nʋmɔŋ tɩŋa yɔɔ nɛ mankaɖɩnɩ Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ hɩɖɛ. 10  Mbʋ ɖeyi ɖeyi malabɩ Yeruzalɛm, nɛ manɖʋ ɛyaa kiɖeɖema sakɩyɛ salakanaa taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa kaaha-m ɖoŋ; nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩɩwɛɛ se pakʋ-wɛ yɔ, mentisaa se palabɩ-wɛ mbʋ. 11  Mɔhɔŋaɣ pa-nɩŋgbaaŋ ɖoŋ ɖoŋ sinaagɔɔgɩwaa tɩŋa taa, se pɩsa nɛ mañɩɣ pɔ-yɔɔ nɛ pekizi pe-tisuu; nɛ ɛzɩma man-taa wɩɣaɣnɩ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, pʋyɔɔ lɛ manazɩ-wɛ nɛ halɩ mantalɩ tɛtʋ lɛɛtʋ taa. 12  “Malakaɣ mbʋ lɛ, cɔjɔnaa ñʋndɩnaa ha-m ɖoŋ nɛ paɖʋ-m tʋmɩyɛ nɛ mankʋyɩ mowoki Damaasɩ, 13  nɛ mana habɩyɛ yɔɔ wɩsɩ siɣu alɩwaatʋ taa, hayɩ Wiyaʋ, ñalɩmɩyɛ naɖɩyɛ nɖɩ ɖi-ɖoŋ kɩlɩ wɩsɩ ñalɩmɩyɛ yɔ, ɖɩlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɖɩñɩlɩsɩ ma nɛ mba ɖɩɖɔŋaɣ nʋmɔʋ yɔ ɖɔ-cɔlɔ kpɛɛɛ. 14  Nɛ ɖa-tɩŋa ɖɩtɔlɩ tataa lɛ, manɩɩ nɔɔ nakɛyɛ kɔyɔɔdʋʋnɩ-m Ebree kʋnʋŋ taa se: ‘Sɔɔlɩ, Sɔɔlɩ, ɛbɛ yɔɔ ŋwɛɛ nɛ ŋnazɩɣ-m? Ye ŋwɛɛ nɛ ŋyakɩ nɩŋgbaŋaɣ mbʋ pɩwɛ cʋlʋ cʋlʋ* yɔ, pɩkɔŋnɩ-ŋ kaɖɛ.’ 15  Ɛlɛ mɔnpɔzɩ se: ‘Ña yɔ anɩ, Kɩbaɣlʋ?’ Nɛ Kɩbaɣlʋ yɔɔdɩ se: ‘Ma yɔ Yesu, weyi ŋwɛɛ nɛ ŋnazɩɣ yɔ. 16  Ɛlɛ kʋyɩ nɛ ŋsɩŋ ña-nɩŋgbanzɩ yɔɔ. Pʋnɛ pʋyɔɔ malɩ ñɔ-yɔɔ, se malɩzɩ-ŋ nɛ ŋkɛ mbʋ ŋnawa nɛ mbʋ mankaɣ-ŋ wɩlʋʋ mɔ-yɔɔ yɔ, pɩ-lɩmɖʋyʋ nɛ pɩ-tɛ aseɣɖe tʋ. 17  Nɛ mankaɣ-ŋ holuu samaɣ kanɛ nɛ ajɛɛ nesi tɛɛ, wena a-taa mentiyiɣ-ŋ 18  se ŋkuli pɛ-ɛsa, nɛ ŋlɩzɩ-wɛ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ nɛ powolo ñalɩmɩyɛ taa, nɛ ŋlɩzɩ-wɛ Sataŋ ɖoŋ tɛɛ nɛ papɩsɩnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, se pɩsa nɛ pekpeɣu-wɛ pa-kɩwɛɛkɩm nɛ pehiɣ ñɩm ɛyaa mba petisi mɔ-yɔɔ nɛ papɩsɩ kiɖeɖema yɔ pɛ-hɛkʋ taa.’ 19  “Pʋyɔɔ lɛ, Wiyaʋ Agriipa, mentikizi ñam ɛsɔdaa natʋ ndʋ, 20  ɛlɛ kajalaɣ lɛ, mowoni tɔm kɩbandʋ mba paawɛ Damaasɩ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ mba pɛwɛ Yeruzalɛm yɔ nɛ Yuudee egeetiye kpeekpe taa nɛ ajɛɛ taa ɖɔɖɔ, se pɩwɛɛ se pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ papɩsɩnɩ Ɛsɔ yɔɔ nɛ pala tʋma wena awɩlɩɣ se pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ. 21  Pʋyɔɔ Yuuda mba kpa-m templo taa nɛ pañɩnɩɣ se pakʋ-m. 22  Ɛlɛ, mehiɣ sɩnʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, pʋyɔɔ mowobi pɩ-yɔɔ nɛ malɩzɩɣ ɛyaa cikpema nɛ sɔsaa aseɣɖe nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ kʋnɛ, nɛ maayɔɔdʋʋ natʋyʋ nɛ pɩtasɩnɩ ndʋ Nayaa nɛ Moyizi paayɔɔdaa se tɩkaɣ labʋ yɔ— 23  se pɩwɛɛ se Krɩstʋ ɛtɔɔ kʋñɔŋ nɛ ɛzɩma ɛkɛ kajalaɣ tʋ weyi pefeziɣ-i nɛ sɩɖaa taa yɔ, ɛkaɣ susuu ñalɩmɩyɛ samaɣ kanɛ nɛ ajɛɛ.” 24  Nɛ Pɔɔlɩ kaawɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ mbʋ se ɛlʋ ɛ-tɩ yɔɔ lɛ, Fɛsɩtuusi yɔɔdɩ ɖoŋ se: “Pɔɔlɩ, ŋwɛɛ nɛ ŋsʋʋ kpaaŋ! Tɩlɩtʋ sɔsɔtʋ sʋzʋʋ-ŋ kpaaŋ!” 25  Ɛlɛ Pɔɔlɩ yɔɔdɩ se: “Ðajaa Fɛsɩtuusi, maasʋʋ kpaaŋ, ɛlɛ toovenim tɔm mɛwɛɛ nɛ mɔyɔɔdʋʋ nɛ ma-maɣzɩm wɛ ɖeyi ɖeyi. 26  Toovenim taa lɛ, wiyaʋ weyi menɖiɣni-i yɔɔdɩnʋʋ faaa yɔ, ɛsɩm tɔm ndʋ camɩyɛ; mentisaa nɛ mɛntɛ man-taa se tɔm ndʋ, tɩ-taa natʋyʋ fɛyɩ se ɛɛsɩŋ-tʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩ-taa natʋyʋ tɩla mɛsaɣ tɛɛ. 27  Wiyaʋ Agriipa, ŋtisiɣ Nayaa yɔɔ? Manawa se ŋtisiɣ.” 28  Ɛlɛ Agriipa heyi Pɔɔlɩ se: “Pɩkazɩ pazɩ, ŋyekaɣ se manpɩsɩ Krɩstʋ tʋ.” 29  Peeɖe Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Mantɩmɩɣnɩ Ɛsɔ se paa pɩkazɩ pazɩ yaa alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ, pɩtaasɩɩnɩ ñe-ɖeke ɛlɛ ña nɛ mba payɩ pewelisiɣni-m sɔnɔ yɔ, ɩpɩsɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ ma yɔ, ɛlɛ ɩtaawɛɛ salaka kpasɩ sɩnɛ sɩ-taa.” 30  Ðɩnɛ ɛlɛ wiyaʋ kʋyɩ, nɛ komina ñʋʋdʋ nɛ Bereniisi nɛ mba paacaɣ pɔ-cɔlɔ yɔ, pakʋyɩ ɖɔɖɔ. 31  Ɛlɛ pɛɖɛɣaɣ lɛ, papaɣzɩ ɖama yɔɔdɩnʋʋ nɛ pɔtɔŋ se: “Abalʋ ɛnɛ, ɛtɩla nabʋyʋ nɛ pɩpɔzɩ se ɛsɩ yaa paɖʋ-ɩ salaka kpasɩ.” 32  Nɛ Agriipa heyi Fɛsɩtuusi se: “Ye abalʋ ɛnɛ ɛtaapɔzɩ se Sezaarɩ ɛɖaɣnɩ ɛ-tɔm hʋʋ yɔ, papɩzaɣ se peyebi-i.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “wezuu mɛ-ɛjaɖɛ.”
Yaa “ɖaʋ ŋgʋ kɩ-nɔɔ taa nɛ ñɩɣyʋʋ cʋlʋ cʋlʋ ñɩŋgʋ yɔ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.