Tʋma Labʋ 25​:​1-27

  • Pahʋnɩ Pɔɔlɩ tɔm Fɛsɩtuusi ɛsɩndaa (1-12)

    • “Mɔnpɔzʋʋ se Sezaarɩ ɛɖaɣnɩ mɔn-tɔm hʋʋ!” (11)

  • Fɛsɩtuusi pɔzɩ Wiyaʋ Agriipa lɔŋ tasʋʋ (13-22)

  • Pɔɔlɩ wɛ Agriipa ɛsɩndaa (23-27)

25  Nɛ Fɛsɩtuusi talɩ egeetiye taa nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-tʋmɩyɛ nɛ pɩla kɩyakɩŋ naadozo lɛ, ɛkʋyɩ Sezaaree nɛ ɛkpa Yeruzalɛm.  Nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ Yuuda mba tɛ sɔsaa peheyi-i tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pakʋyʋʋ Pɔɔlɩ yɔɔ yɔ. Nɛ papaɣzɩ tenduu Fɛsɩtuusi  se ɛlabɩ-wɛ lootiye nɛ etiyi nɛ payaa Pɔɔlɩ nɛ ɛkɔɔ Yeruzalɛm. Ɛlɛ paawɛɛ nɛ palakɩ ɖʋtʋ se pañɩ Pɔɔlɩ kpaca nɛ pakʋ-ɩ nʋmɔʋ taa na.  Ɛlɛ Fɛsɩtuusi cosi-wɛ se pɩwɛɛ se pasɩɩ Pɔɔlɩ Sezaaree, nɛ piileɖiɣ lɛ ɛ-maɣmaɣ ɛpɩsɩɣ peeɖe.  Ɛyɔɔdaa se: “Ye mbʋ, mba pɛkɛ sɔsaa mɩ-hɛkʋ taa yɔ, ma nɛ wɛ ɖitii nɛ pakʋyɩ ɛ-yɔɔ, ye ɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ toovenim taa yɔ.”  Nɛ ɛcaɣ pɛ-hɛkʋ taa ɛzɩ kɩyakɩŋ lutozo yaa hiu mbʋ yɔ lɛ, etii Sezaaree, nɛ tɛʋ fema lɛ ɛcaɣ tɔm ɖɩhʋyɛ nɛ ɛtɔ se pɔkɔnɩ Pɔɔlɩ.  Ɛsʋwa lɛ, Yuuda ñɩma mba palɩnɩ Yeruzalɛm nɛ pɔkɔɔ yɔ, pasɩŋ ɛ-cɔlɔ nɛ pɔcɔɔ-ɩ nɛ pata, nɛ pakʋyʋʋ ɛ-yɔɔ nɛ pɔyɔɔdʋʋ tɔm sɔsɔtʋ sakɩyɛ ndʋ pataapɩzɩɣ se pawɩlɩ se tɩkɛ toovenim yɔ.  Ɛlɛ Pɔɔlɩ lʋ ɛ-tɩ yɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Mantɩyʋsɩnɩ Yuuda mba Paɣtʋ yaa templo yaa Sezaarɩ.”  Fɛsɩtuusi caɣaɣ se ehiɣ kʋjɔʋ Yuuda mba cɔlɔ lɛ, ekitini Pɔɔlɩ se: “Ŋsɔɔlaa se ŋkpa Yeruzalɛm nɛ pahʋʋnɩ-ŋ tɔm mɛ-ɛsɩndaa tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ?” 10  Ɛlɛ Pɔɔlɩ tɔ se: “Mansɩŋ Sezaarɩ tɔm ɖɩhʋyɛ ɛsɩndaa, ɖenɖe pɩwɛɛ se pahʋʋnɩ-m tɔm yɔ. Mantɩla Yuuda mba kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ, ɛzɩ ña ɖɔɖɔ ŋɖiɣzinuu camɩyɛ yɔ. 11  Ye mɛnkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ toovenim taa nɛ mala nabʋyʋ nɛ pɩpɔzɩ se mansɩ yɔ, maakiziɣ sɩbʋ; ɛlɛ ye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɛyaa panɛ pakʋyʋʋ mɔ-yɔɔ yɔ tɩtɩkɛ toovenim yɔ, nɔɔyʋ fɛyɩnɩ waɖɛ se ɛkpaɣ-m nɛ ɛɖʋzɩ pe-nesi tɛɛ se ɛ-tɔm ɛkɛdɩnɩ-wɛ. Mɔnpɔzʋʋ se Sezaarɩ ɛɖaɣnɩ mɔn-tɔm hʋʋ!” 12  Nɛ Fɛsɩtuusi yɔɔdɩnɩ ɛ-lɔŋ tasɩyaa nɛ pɩtɛ lɛ, ekitina se: “Ŋpɔzaa se Sezaarɩ ɛɖaɣnɩ ñɔ-tɔm hʋʋ yɔ, ŋkaɣ wobu Sezaarɩ cɔlɔ.” 13  Kɩyakɩŋ nɩɩyɩ wayɩ lɛ, wiyaʋ Agriipa nɛ Bereniisi pɔkɔɔ Sezaaree se pɛsɛɛ Fɛsɩtuusi. 14  Ɛzɩma pacaɣ peeɖe kɩyakɩŋ sakɩyɛ yɔ, pʋyɔɔ lɛ Fɛsɩtuusi kɛdɩ Pɔɔlɩ tɔm wiyaʋ nɛ ɛtɔ se: “Felikɩsɩ yebi abalʋ nɔɔyʋ salaka taa, 15  nɛ maawɛ Yeruzalɛm lɛ, cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ Yuuda mba ɛzʋtʋyaa pakʋyɩ ɛ-yɔɔ nɛ pɔpɔzɩ-m se mahʋʋ ɛ-tɔm nɛ mankʋ-tʋ. 16  Ɛlɛ moncosi-wɛ se Roma mba paɣtʋ ɛɛhaɣ-wɛ nʋmɔʋ se pakpaɣ ɛyʋ nɔɔyʋ nɛ pɛcɛlɩ se pehiɣ kʋjɔʋ pʋcɔ nɛ ɛyʋ ɛnʋ ɛkatɩ mba pakʋyɩ ɛ-yɔɔ yɔ nɛ ehiɣ waɖɛ se ɛlʋ ɛ-tɩ yɔɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pakʋyʋʋ ɛ-yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ. 17  Mbʋ yebina nɛ patalɩ cɩnɛ lɛ, mentilesi alɩwaatʋ, ɛlɛ tɛʋ fema lɛ mancaɣ tɔm ɖɩhʋyɛ nɛ mɔnpɔzɩ se pɔkɔnɩ abalʋ ɛnʋ. 18  Mba pakʋyɩ ɛ-yɔɔ yɔ, pakʋyaa lɛ patɩkʋ ɛ-tɔm se ɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ mamaɣzaɣ se ɛlaba yɔ pɩ-taa nabʋyʋ. 19  Pa nɛ ɩ pɔhɔm tɔm yem pa-maɣmaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ nɛ abalʋ weyi payaɣ se Yesu yɔ ɛ-yɔɔ, abalʋ ɛnʋ ɛɛsɩba ɛlɛ Pɔɔlɩ ñɛwɛɛ nɛ ɛtɔŋ se ɛwɛ wezuu. 20  Mantaatɩlɩ ɛzɩma mɔncɔnɩ tɔm hɔm mbʋ pi-ɖeɖe yɔ, pʋyɔɔ mɔnpɔzɩ-ɩ se ɛsɔɔlaa se ewolo Yeruzalɛm nɛ pahʋʋnɩ-ɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ peeɖe na. 21  Ɛlɛ Pɔɔlɩ pɔzaa se pasɩɩ-ɩ salaka taa nɛ Ogusti* ɖaɣnɩ ɛ-tɔm hʋʋ lɛ, maha nɔɔ se pasɩɩ-ɩ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ mentiyiɣni-i Sezaarɩ yɔ.” 22  Peeɖe Agriipa heyi Fɛsɩtuusi se: “Ma-maɣmaɣ pɩkɛdɩɣnɩ-m se mewelisini abalʋ ɛnʋ.” Ɛlɛ kitini-i se: “Cee, ŋkaɣ-ɩ welisinuu.” 23  Tɛʋ fema lɛ, Agriipa nɛ Bereniisi pɔkɔmnɩ cajayɛ sɔsɔɖɛ nɛ pasʋʋ tɔm ɖɩhʋyɛ, pa nɛ sɔɔjanaa ñʋndɩnaa nɛ tɛtʋ taa sɔsaa; nɛ Fɛsɩtuusi ha nɔɔ lɛ, pɔkɔnɩ Pɔɔlɩ. 24  Nɛ Fɛsɩtuusi tɔ se: “Wiyaʋ Agriipa nɛ mɩ mba payɩ ɩwɛ ɖɔ-cɔlɔ cɩnɛ yɔ, ɩna abalʋ weyi Yuuda mba kpeekpe pɔzɩ-m nɛ kubusi Yeruzalɛm nɛ cɩnɛ se pɩtɩmʋna se ɛtasɩ caɣʋ wezuu yɔ. 25  Ɛlɛ ma lɛ, manawa se ɛtɩla nabʋyʋ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɛsɩ. Pʋyɔɔ alɩwaatʋ ndʋ abalʋ ɛnɛ ɛ-maɣmaɣ ɛpɔzaa se Ogusti* ɛɖaɣnɩ ɛ-tɔm hʋʋ yɔ, mankpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se mentiyiɣni-i. 26  Ɛlɛ mɛnfɛyɩnɩ tɔm natʋyʋ ɖeyi ɖeyi se mamaɣ ɛ-yɔɔ nɛ mentiyini man-Kɩbaɣlʋ. Pʋyɔɔ mɔnkɔnɩ-ɩ mɩ-tɩŋa mɩ-ɛsɩndaa, nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ña Wiyaʋ Agriipa ñɛ-ɛsɩndaa se pɩsa nɛ ɖɩpɔzʋʋ-ɩ tɔm nɛ pɩtɛ lɛ, manpɩzɩ nɛ mehiɣ natʋyʋ nɛ mama. 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛ ɛzɩ pɩɩkɛɣnɩ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ se mentiyini salaka tʋ nɛ mantɩwɩlɩ ɖɔɖɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pakʋyʋʋ ɛ-yɔɔ yɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Tɔm piye Ogusti kɛ Roma wiyaʋ sɔsɔ hɩɖɛ kɩsɛsɛyɛ.
Cɔnɩ kalɩtʋ 21 tɛ pɩ-tɛɛ tɔm.