Tʋma Labʋ 24​:​1-27

  • Pakʋyɩ Pɔɔlɩ yɔɔ (1-9)

  • Pɔɔlɩ lʋkɩ ɛ-tɩ yɔɔ Felikisi ɛsɩndaa (10-21)

  • Peyebi Pɔɔlɩ tɔm hʋʋ pɩnzɩ naalɛ (22-27)

24  Kɩyakɩŋ kagbanzɩ wayɩ lɛ, cɔjɔ sɔsɔ Anaanɩyaasɩ tii Sezaaree ɛ nɛ ɛzʋtʋyaa nabɛyɛ nɛ samaɣ taa tɔm yɔɔdɩyʋ* nɔɔyʋ weyi payaɣ se Tɛrtuluusi yɔ, nɛ pɔyɔɔdɩ komina ñʋʋdʋ ɛsɩndaa tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pakʋyɩ Pɔɔlɩ yɔɔ yɔ.  Paya Tɛrtuluusi lɛ, ɛpaɣzɩ Pɔɔlɩ yɔɔ kʋyʋʋ nɛ ɛtɔŋ se: “Ðɩnaɣ se ñɔ-yɔɔ yɔɔ ɖɩwɛ laŋhɛzɩyɛ sɔsɔɖɛ taa, nɛ ɛzɩma ŋlakɩ ɖʋtʋ camɩyɛ yɔ, piyeba nɛ lɛɣzɩtʋ kɔŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa,  paa ɛzɩmtaa nɛ lona tɩŋa taa ɖɔɖɔ lɛ, ɖɩnaɣ mbʋ, nɛ ɖɩsɛɣ-ŋ pɩ-yɔɔ siŋŋ, Ɛyʋ Sɔsɔ Felikisi.  Ɛlɛ pɩsa nɛ mantaalesi-ŋ alɩwaatʋ nɛ pɩkɩlɩ lɛ, mentendi-ŋ se ŋwelisini-ɖʋ pazɩ ña-camɩyɛ lakasɩ yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se abalʋ ɛnɛ ɛwɛ ɛzɩ kɩsɩkʋ yɔ,* eseɣtiɣ ñam ñam lakasɩ Yuuda mba tɩŋa hɛkʋ taa tɛtʋ kpeekpe yɔɔ, nɛ ɛkɛ Nazarɛɛtɩ mba kɩjaʋ yɔɔ ɛgbɛyɛ nɔɔ ɖɛyʋ nɔɔyʋ.  Ɛñɩnaɣ ɖɔɖɔ se episi templo, pʋyɔɔ ɖɩkpa-ɩ.  *⁠——  Ña-maɣmaɣ ŋpɔzʋʋ-ɩ tɔm lɛ, ŋkaɣ tɩlʋʋ tɔm ndʋ ti-kpeekpe tɩ-yɔɔ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩkʋyʋʋ ɛ-yɔɔ yɔ.”  Ðɩnɛ ɛlɛ Yuuda mba ɖɔɖɔ tɩnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pakʋyɩ Pɔɔlɩ yɔɔ, nɛ pañɩkɩɣ niye se tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim. 10  Komina ñʋʋdʋ labɩ Pɔɔlɩ nesi se ɛyɔɔdɩ lɛ, ɛlɛ cosi se: “Mansɩm camɩyɛ se ŋkɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɔm hʋyʋʋ pɩnzɩ sakɩyɛ, pʋyɔɔ lɛ man-taa wɛ leleŋ se ñɛ-ɛsɩndaa malʋkɩ man-tɩ yɔɔ. 11  Nɛ ña-maɣmaɣ ŋpɩzɩɣ ŋñɩnɩ nɛ ŋna se pɩtɩcɛzɩ kɩyakɩŋ 12 yɔ mankpaʋ Yeruzalɛm se mɛnsɛɛ Ɛsɔ yɔ; 12  nɛ patɩna ma nɛ nɔɔyʋ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩhɔŋ tɔm templo taa, yaa menseɣtiɣ samaɣ sinaagɔɔgɩwaa taa yaa tɛtʋ kpeekpe taa se kekpeɣli. 13  Paapɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pawɩlɩ-ŋ mbʋ pɩ-yɔɔ pakʋyʋʋ mɔ-yɔɔ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. 14  Ɛlɛ mentisiɣ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ ñɛ-ɛsɩndaa, se nʋmɔʋ ŋgʋ payaɣ-kʋ se kɩjaʋ yɔɔ ɛgbɛyɛ yɔ, kɩ-yɔɔ mantɩŋɩɣna nɛ mɛncɛlɩɣ sɛtʋ kele kele ñɩndʋ mɔn-cɔzɔnaa tɛ Ɛsɔ, nɛ mentisiɣ tɔm ndʋ payɩ pama Paɣtʋ taa nɛ Nayaa takayɩsɩ taa yɔ tɩ-yɔɔ. 15  Nɛ mɛwɛnɩ lidaʋ kʋnɛ Ɛsɔ yɔɔ, lidaʋ ŋgʋ ɛyaa panɛ ɖɔɖɔ paɖaŋaa yɔ, se pakaɣ fezuu ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nɛ mba pɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ. 16  Pʋyɔɔ mañakɩ pana paa ɛzɩmtaa se mɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kele kele ñɩnɖɛ* Ɛsɔ nɛ ɛyaa pɛ-ɛsɩndaa. 17  Nɛ pɩnzɩ sakɩyɛ wayɩ lɛ, mɔnkɔɔ se mala mɛ-ɛjaɖɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ nɛ malaa kɩlaŋ. 18  Maawɛɛ nɛ malakɩ mbʋ lɛ, pana-m malabɩ cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ sɔnzɩ templo taa, ɛlɛ ɛyaa samaɣ nakɛyɛ taawɛɛ peeɖe nɛ kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ taawɛɛ. Ɛlɛ Yuuda mba nabɛyɛ kaawɛ peeɖe, palɩnɩ Aazii egeetiye taa, 19  mba pɩɩwɛɛ se pɛwɛɛ ñɛ-ɛsɩndaa nɛ pakʋyɩ mɔ-yɔɔ ye toovenim taa pɛwɛnɩ-m nɛ natʋyʋ yɔ. 20  Yaa ɛyaa mba pɛwɛ cɩnɛ yɔ, pa-maɣmaɣ pɔyɔɔdɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ pana alɩwaatʋ ndʋ maasɩŋ Sahedrɛɛ ɛsɩndaa yɔ, 21  pɩkɩlaa yɔ tɔm kʋɖʋmtʋ tʋnɛ, ndʋ mamabɩ kubuka nɛ mɔyɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ maasɩŋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ se: ‘Sɩɖaa femtu yɔɔ pɛwɛɛ nɛ pahʋʋnɩ-m tɔm sɔnɔ mɩ-ɛsɩndaa!’” 22  Ɛlɛ Felikisi kaasɩm Nʋmɔʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ toovenim tɔm camɩyɛ, pʋyɔɔ ɛɖaɣnɩ-wɛ kɩyakʋ ɖʋʋ nɛ ɛtɔ se: “Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ Lisiyaasɩ tiki lɛ, mankaɣ mɩ-tɔm ndʋ ti-ɖeɖe cɔnʋʋ.” 23  Nɛ eheyi sɔɔjanaa taa sɔsɔ se ɛɖaŋ Pɔɔlɩ yɔɔ, ɛlɛ ɛha-ɩ waɖɛ nɛ ɛwɛɛ ɛ-tɩ yɔɔ pazɩ, nɛ ɛha ɛ-ɛyaa nʋmɔʋ nɛ pɔcɔnɩ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeɖe. 24  Kɩyakɩŋ nɩɩyɩ wayɩ lɛ, Felikisi nɛ ɛ-halʋ Druusiili, weyi ɛkɛ Yuuda tʋ yɔ, pɔkɔɔ nɛ etiyi nɛ payaa Pɔɔlɩ nɛ ewelisini-i nɛ ɛlɛ yɔɔdɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ tisuu tɔm. 25  Ɛlɛ Pɔɔlɩ wɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ tɩ ɖɔkʋʋ nɛ tɔm hʋʋ mbʋ pɩkaɣ kɔm yɔ pɩ-tɔm lɛ, sɔɔndʋ kpa Felikisi nɛ ɛtɔ se: “Lɛɛlɛɛyɔ lɛ wolo, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ mehikiɣ waɖɛ naɖɩyɛ yɔ, mentiyiɣ nɛ paɖaɣnɩ-ŋ yaʋ.” 26  Ɛlɛ ɛtaɣaɣ liu ɖɔɖɔ se Pɔɔlɩ kaɣ-ɩ haʋ liidiye. Pʋyɔɔ lɛ, etiyaɣ nɛ payaɣ-ɩ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛ nɛ ɩ palakɩ faawɩyɛ. 27  Ɛlɛ pɩnzɩ naalɛ ɖɛwa lɛ, Pɔɔrɩsiyuusi Fɛsɩtuusi lɛɣzɩ Felikisi lone taa; nɛ ɛzɩma Felikisi kaasɔɔlaa se ehiɣ kʋjɔʋ Yuuda mba cɔlɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, eyele Pɔɔlɩ salaka taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ lɔyaa.”
Yaa “ɛkɛ weyi ɛhɔyʋʋ ñaɖʋʋ yɔ.” Piye piye, “ɛkɛ kʋdɔŋ sɔsɔʋ.”
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Yaa “ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ yɔ.”