Tʋma Labʋ 23​:​1-35

  • Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ Sahedrɛɛ ɛsɩndaa (1-10)

  • Kɩbaɣlʋ kpazɩ Pɔɔlɩ ɖoŋ (11)

  • Palabɩ nɔɔ se pakʋ Pɔɔlɩ (12-22)

  • Powoni Pɔɔlɩ Sezaaree (23-35)

23  Pɔɔlɩ cɔnɩ Sahedrɛɛ cuɖuɖu lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Koobiya, mɔnɖɔm Ɛsɔ ɛsɩndaa nɛ ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩwɛ kele kele siŋŋ yɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ kʋnɛ.”  Peeɖe cɔjɔ sɔsɔ Anaanɩyaasɩ heyi mba paasɩŋ ɛ-cɔlɔ yɔ se pama ɛ-nɔɔ yɔɔ.  Ðɩnɛ ɛlɛ Pɔɔlɩ heyi-i se: “Ɛsɔ kaɣ-ŋ mabʋ, ña koloŋa ŋga pahʋlʋnzɩ-kɛ yɔ. Ŋcaɣaa se ŋhʋʋnɩ-m tɔm ɛzɩ Paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ, nɛ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ŋmaɣnɩ Paɣtʋ yɔɔ nɛ ŋtɔŋ se pamabɩ-m?”  Mba pasɩŋ peeɖe yɔ, pɔtɔ se: “Ŋwɛɛ nɛ ŋtʋʋ Ɛsɔ tɛ cɔjɔ sɔsɔ na?”  Nɛ Pɔɔlɩ yɔɔdɩ se: “Koobiya, mantaatɩlɩ se ɛnʋ kɛnɩ cɔjɔ sɔsɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: ‘Pɩtɩpɔzɩ se ŋyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ña-samaɣ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ yɔɔ.’”  Nɛ Pɔɔlɩ ɖiɣzinaa se pa-taa hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ kaakɛ Saduki mba, ɛlɛ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ ñɛkɛ Farɩsɩ mba lɛ, ɛma kubuka Sahedrɛɛ taa nɛ ɛtɔ se: “Koobiya, mɛnkɛ Farɩsɩ tʋ, Farɩsɩ mba pɩyalʋ. Sɩɖaa femtu lidaʋ yɔɔ pɛwɛɛ nɛ pahʋʋnɩ-m tɔm.”  Ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ lɛ, ɖama kɩɩnɩnʋʋ nabʋyʋ kɔɔ Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba pɛ-hɛkʋ taa, nɛ mba paakpeɣlaa yɔ pa-taa tayɩ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Saduki mba tɔŋ se sɩɖaa femtu fɛyɩ, Ɛsɔ tiyiyaa fɛyɩ nɛ feziŋ fɛyɩ ɖɔɖɔ, ɛlɛ Farɩsɩ mba ñetisiɣ* pɩtɩŋa pɩ-yɔɔ.  Nɛ kɔkɔɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ lɩɩ, nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa mba pɛwɛ Farɩsɩ mba ɛgbɛyɛ taa yɔ, pa-taa nabɛyɛ kʋyɩ nɛ papaɣzɩ tɔm hɔm nɛ pana, nɛ pɔtɔŋ se: “Ðɩtɩna abalʋ ɛnɛ ɛ-yɔɔ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ, ɛlɛ ye fezuu nakʋyʋ yaa Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ—.” 10  Nɛ ɖama kɩɩnɩnʋʋ mbʋ pɩwɛɛ nɛ pɩtɛzɩɣ kpaʋ ɖoŋ lɛ, sɔɔndʋ kpa sɔɔjanaa ñʋʋdʋ se pɩtaala nɛ pacɩyɩ Pɔɔlɩ nanʋʋ nanʋʋ, nɛ ɛɖʋ sɔɔjanaa paɣtʋ se petii nɛ palɩzɩ Pɔɔlɩ pɛ-hɛkʋ taa nɛ pasʋnɩ-ɩ sɔɔjanaa pɩlʋʋ taa. 11  Ɛlɛ ɖoo yuwa lɛ, Kɩbaɣlʋ sɩŋ ɛ-cɔlɔ nɛ eheyi-i se: “Wɛɛ abalɩtʋ! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩma ŋwɛɛ nɛ ŋlɩzɩɣ mɔ-yɔɔ aseɣɖe tete Yeruzalɛm taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ŋlɩzɩ aseɣɖe Room.” 12  Tɛʋ fema lɛ, Yuuda mba kpɛyɩ nɛ poɖuu se puyoo mba ye pɔtɔwaa nɛ pɔñɔɔ pʋcɔ nɛ pakʋ Pɔɔlɩ yɔ. 13  Ɛyaa mba paakpɛyaa nɛ pala ɖuutu ndʋ yɔ, pɛcɛzɩ ɛyaa 40. 14  Ɛyaa mba, powolo cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa cɔlɔ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Ðiɖuwaa se puyoo-ɖʋ ye ɖɩtɔɔ nabʋyʋ pʋcɔ nɛ ɖɩkʋ Pɔɔlɩ yɔ. 15  Pʋyɔɔ lɛ lɛɛlɛɛyɔ, mɩ nɛ Sahedrɛɛ iheyi sɔɔjanaa ñʋʋdʋ se pɩwɛɛ se etini-i mɩ-cɔlɔ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɩcaɣ se ɩtazɩ ɛ-tɔm taa tete nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɛtalɩ lɛ, ɖɩkaɣ ɖa-tɩ ñɔɔzʋʋ nɛ ɖɩkʋ-ɩ.” 16  Ɛlɛ Pɔɔlɩ koou* nɩɩ kpaca ŋgʋ paɖʋwa se pañɩkɩ yɔ kɩ-tɔm, nɛ ɛsʋʋ sɔɔjanaa pɩlʋʋ taa nɛ ɛkɛdɩ-tʋ Pɔɔlɩ. 17  Nɛ Pɔɔlɩ yaa sɔɔjanaa taa sɔsɔ nɔɔyʋ nɛ eheyi-i se: “Kpaɣ evebu ɛnɛ nɛ ŋwoni-i sɔɔjanaa ñʋʋdʋ cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛnɩ tɔm natʋyʋ se eheyiɣ-i.” 18  Nɛ ɛkpaɣ-ɩ nɛ ewoni sɔɔjanaa ñʋʋdʋ cɔlɔ nɛ ɛtɔ se: “Salaka tʋ Pɔɔlɩ ya-m nɛ eheyi-m se mɔnkɔnɩ-ŋ evebu ɛnɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛnɩ tɔm natʋyʋ se eheyiɣ-ŋ.” 19  Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɖɔkɩ e-nesi tɛɛ nɛ ɛkɛzɩ-ɩ hɔɔlʋʋ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Tɔm ndʋ ŋwɛnɩ se ŋheyiɣ-m?” 20  Ɛlɛ yɔɔdɩ se: “Yuuda mba nɩnɩ ɖama se pɔpɔzʋʋ-ŋ se ŋtini Pɔɔlɩ Sahedrɛɛ taa cee, nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ pacaɣ se patɩlɩ ɛ-yɔɔ tɔm camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. 21  Ɛlɛ taayele nɛ pepeɣzi-ŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛ-ɛyaa mba pɛcɛzɩ 40 yɔ paɖaŋaa se pañɩbɩ-ɩ kpaca, nɛ poɖuwaa se puyoo mba ye pɔtɔwaa nɛ pɔñɔɔ pʋcɔ nɛ pakʋ-ɩ yɔ; nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ paɖaŋ se ŋla mbʋ pɔpɔzʋʋ-ŋ yɔ.” 22  Nɛ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ yele evebu ɛnʋ nɛ ɛɖɛɛ, ɛlɛ ɛpaɣ-ɩ se: “Taaheyi nɔɔyʋ se ŋheyi-m tɔm ndʋ.” 23  Nɛ ɛyaa sɔɔjanaa taa sɔsaa naalɛ nɛ ɛtɔ se: “Ɩñɔɔzɩ sɔɔjanaa 200 nɛ kpaŋnaŋ yɔɔ caɣyaa 70 nɛ sɔɔjanaa mba poyouni kɩgbɛzɛmɩŋ yɔ 200, nɛ pɔɖɔ nɛ powolo Sezaaree ɖoo taa ñɩɣyʋʋ naadozo ñɩŋgʋ* yɔɔ. 24  Pɩtasɩ lɛ, ɩñɩnɩ Pɔɔlɩ kpaŋnaŋ se pɩsa nɛ ɛɖɔ nʋmɔʋ nɛ ɛtalɩ komina ñʋʋdʋ Felikisi cɔlɔ nɛ alaafɩya.” 25  Nɛ ɛma takayaɣ nakɛyɛ, ka-taa tɔm yɔ: 26  “Kloodi Lisiyaasɩ maɣnɩ takayaɣ kanɛ Ɛyʋ Sɔsɔ, Komina Ñʋʋdʋ Felikisi: Mɛnsɛ-ŋ! 27  Yuuda mba kpa abalʋ ɛnɛ nɛ pacaɣaɣ se pakʋ-ɩ, ɛlɛ ma nɛ mɔn-sɔɔjanaa ɖɩkɔɔ lɛɛ lɛɛ nɛ ɖɩya ɛ-ñʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ manɩwa se ɛkɛ Roma tʋ. 28  Nɛ maasɔɔlaa se mantɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ pakʋyʋʋ ɛ-yɔɔ yɔ, pʋyɔɔ mentini-i pɛ-tɛ Sahedrɛɛ taa. 29  Menɖiɣzinaa se pa-Paɣtʋ yɔɔ pakʋyaɣ ɛ-yɔɔ, ɛlɛ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pakʋyɩ ɛ-yɔɔ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ tɩmʋna se pakʋ-ɩ yaa paɖʋ-ɩ salaka kpasɩ. 30  Ɛlɛ peheyi-m se palabɩ nɔɔ abalʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ, pʋyɔɔ mentiyiɣni-ŋ ɩ kpaagbaa nɛ meheyiɣ mba pakʋyʋʋ ɛ-yɔɔ yɔ se pɔyɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ pakʋyʋʋ ɛ-yɔɔ yɔ ñɛ-ɛsɩndaa.” 31  Nɛ sɔɔjanaa mba, pakpaɣ Pɔɔlɩ ɛzɩ paaɖʋʋ-wɛ paɣtʋ yɔ nɛ powoni-i nɛ ɖoo Antipatriisi. 32  Tɛʋ fema lɛ, peyele kpaŋnaŋ yɔɔ caɣyaa se pa nɛ ɩ pɛɖɛɛ, ɛlɛ paba ñapɩsɩ sɔɔjanaa pɩlʋʋ taa. 33  Kpaŋnaŋ yɔɔ caɣyaa sʋʋ Sezaaree taa nɛ pɛcɛlɩ komina ñʋʋdʋ takayaɣ nɛ paɖʋzɩ ɖɔɖɔ Pɔɔlɩ e-nesi tɛɛ. 34  Nɛ ɛkalɩ-kɛ nɛ ɛpɔzɩ Pɔɔlɩ se ɛna egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛlɩnaa yɔ, nɛ ɛnɩɩ se ɛlɩnɩ Siliisii. 35  Nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mankaɣ-ŋ welisinuu camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ mba pakʋyɩ ñɔ-yɔɔ yɔ, pɔkɔŋ yɔ.” Nɛ ɛɖʋ paɣtʋ se paɖaŋ ɛ-yɔɔ Eroodi ɖɩɣa taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ñɔyɔɔdʋʋ kaɣlaa.”
Pʋ-tɔbʋʋ se ɛ-kɔɔ yaa e-neu halɩñɩnʋ pɩyalʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se ɖoo taa ñɩɣtʋ 9 yɔɔ mbʋ yɔ.