Tʋma Labʋ 22​:​1-30

  • Pɔɔlɩ lʋbɩ ɛ-tɩ yɔɔ samaɣ ɛsɩndaa (1-21)

  • Pɔɔlɩ labɩnɩ tʋmɩyɛ waɖɛ nɖɩ ɛwɛna se ɛkɛ Roma tʋ yɔ (22-29)

  • Sahedrɛɛ taa mba kpeɣlaa (30)

22  “Mon-koobiya nɛ man-caanaa, iwelisi tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ lɛɛlɛɛyɔ se malʋbɩnɩ man-tɩ yɔɔ mɩ-ɛsɩndaa yɔ.”  Patɩɩnɩ ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-wɛ Ebree kʋnʋŋ taa lɛ, pɛtɛzɩ sum ɖiɣ ɖiɣ, nɛ ɛyɔɔdɩ se:  “Mɛnkɛ Yuuda tʋ, nɛ palʋlɩ-m Taarɩsɩ, Siliisii taa; ɛlɛ malabɩ sukuli tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa Gamaalɩyɛɛlɩ cɔlɔ, pawɩlɩ-m se mɔnɖɔ ɖɔ-cɔzɔnaa Paɣtʋ yɔɔ ɖeyi ɖeyi, nɛ maawɛ kpekpeka Ɛsɔ yɔɔ ɛzɩ mɩ-tɩŋa ɩwɛʋ sɔnɔ yɔ.  Maanazɩ Kɩbaɣlʋ Nʋmɔʋ kʋnɛ halɩ pɩtalɩ sɩm taa, nɛ mɔhɔkʋʋ abalaa nɛ halaa nɛ manɖʋʋ-wɛ salaka,  nɛ cɔjɔ sɔsɔ nɛ ɛzʋtʋyaa ɛgbɛyɛ kpeekpe papɩzɩɣ nɛ palɩzɩ aseɣɖe pɩ-yɔɔ. Mamʋ ɖɔɖɔ takayɩsɩ pɔ-cɔlɔ se mowoni Damaasɩ koobiya, nɛ maawɛ nʋmɔʋ taa nɛ mowoki se mɔhɔkɩ mba pɛwɛ peeɖe yɔ nɛ mɔnkɔnɩ-wɛ Yeruzalɛm se pɔhɔ pa-nɩŋgbaaŋ.  “Ɛlɛ maawɛ nʋmɔʋ taa nɛ mɔñɔtʋʋnɩ Damaasɩ, wɩsɩ siɣu mbʋ yɔ lɛ, ñalɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ lɩɩnɩ ɛsɔdaa tuda nɛ ɖɩñɩlɩsɩ mɔn-cɔlɔ kpɛɛɛ,  nɛ mɔntɔlɩ tataa nɛ manɩɩ nɔɔ nakɛyɛ pɔzʋʋ-m se: ‘Sɔɔlɩ, Sɔɔlɩ, ɛbɛ yɔɔ ŋwɛɛ nɛ ŋnazɩɣ-m?’  Moncosi se: ‘Ña yɔ anɩ, Kɩbaɣlʋ?’ Nɛ eheyi-m se: ‘Ma yɔ Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ, weyi ŋwɛɛ nɛ ŋnazɩɣ yɔ.’  Nɛ ɛyaa mba paawɛ mɔn-cɔlɔ yɔ pana ñalɩmɩyɛ, ɛlɛ patɩnɩɩ weyi ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-m yɔ ɛ-nɔɔ. 10  Ðɩnɛ ɛlɛ mɔnpɔzɩ se: ‘Kɩbaɣlʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se mala?’ Kɩbaɣlʋ heyi-m se: ‘Kʋyɩ nɛ ŋsʋʋ Damaasɩ tɛtʋ taa, nɛ pakaɣ-ŋ heyuu peeɖe mbʋ payɩ paɖʋ-ŋ se ŋla yɔ.’ 11  Ɛlɛ mantaapɩzɩɣ se mana nabʋyʋ ñalɩmɩyɛ nɖɩ ɖi-ɖoŋ yɔɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛyaa mba paawɛ mɔn-cɔlɔ yɔ, pɔɖɔkɩ me-nesi tɛɛ nɛ pɔhɔmɩ-m nɛ mantalɩ Damaasɩ. 12  “Nɛ payaɣaɣ abalʋ nɔɔyʋ se Anaanɩyaasɩ, ɛɛñɔnɩ Ɛsɔ ɛzɩ Paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ, nɛ Yuuda ñɩma mba payɩ paawɛ peeɖe yɔ pɔyɔɔdaɣ ɛ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ, 13  abalʋ ɛnʋ ɛkɔɔ mɔn-cɔlɔ. Ɛsɩŋ mɔn-cɔlɔ nɛ eheyi-m se: ‘Sɔɔlɩ, mon-koobu, paɣzɩ naʋ!’ Nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖeyi ɖeyi lɛ, mankpazɩ ɛsa nɛ mana-ɩ. 14  Nɛ ɛtɔ se: ‘Ðɔ-cɔzɔnaa tɛ Ɛsɔ lɩzɩ-ŋ se ŋtɩlɩ ɛ-sɔɔlɩm nɛ ŋna ɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ ŋnɩɩ ɛ-nɔɔ, 15  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛɛ se ŋkɛ ɛ-aseɣɖe tʋ ɛyaa kpeekpe ɛsɩndaa nɛ ŋlɩzɩ aseɣɖe mbʋ ŋnawa nɛ ŋnɩɩ yɔ pɩ-yɔɔ. 16  Nɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɛbɛ ŋɖaŋaa? Kʋyɩ, yele nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm, nɛ ŋyaa ɛ-hɩɖɛ nɛ pañalɩ ña-kɩwɛɛkɩm.’ 17  “Ɛlɛ manpɩsɩ Yeruzalɛm nɛ mɛwɛɛ mantɩmɩɣ templo taa lɛ, mana natʋ natʋyʋ; 18  mana Kɩbaɣlʋ nɛ eheyiɣ-m se: ‘Kʋyɩ kpaka nɛ ŋlɩɩ Yeruzalɛm taa lɛɛ lɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paakaɣ tisuu aseɣɖe nɖɩ ŋlɩzɩɣ mɔ-yɔɔ yɔ.’ 19  Nɛ mɔntɔ se: ‘Kɩbaɣlʋ, pa-maɣmaɣ pasɩm camɩyɛ se mansʋwaɣ sinaagɔɔgɩwaa taa kʋɖʋm kʋɖʋm, nɛ manɖʋʋ salaka nɛ mamakɩ mba petisaɣ ñɔ-yɔɔ yɔ; 20  nɛ pɛkpɛdaɣ ña-aseɣɖe tʋ Etiyɛɛnɩ calɩm lɛ, maasɩŋ peeɖe nɛ pɩɩkɛdɩnɩ-m nɛ manɖaŋɩɣ mba pakʋwaɣ-ɩ yɔ po-tokonaa kɩtɩnaa yɔɔ.’ 21  Paa mbʋ yɔ eheyi-m se: ‘Wolo, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mankaɣ-ŋ tiyuu ɖooo poliŋ taa ajɛɛ taa.’” 22  Nɛ paawɛɛ pewelisiɣni-i nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ tɔm ndʋ. Ðɩnɛ ɛlɛ pama kubusi nɛ pɔtɔŋ se: “Ɩkʋsɩ abalʋ ɛnɛ tɛtʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɩmʋna se ɛcaɣ wezuu!” 23  Ɛzɩma paawɛɛ nɛ pamakɩ kubusi, pɔlɔʋ po-tokonaa kɩtɩnaa, nɛ pakʋsʋʋ mʋzʋʋ ɛsɔdaa yɔ pʋyɔɔ lɛ, 24  sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɖʋ paɣtʋ se powoni Pɔɔlɩ sɔɔjanaa pɩlʋʋ taa nɛ ɛtɔ se polu-i agbazɛɛ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ tɔm, nɛ ɛpɩzɩ ɛtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖeyi ɖeyi ɛyaa wɛɛ nɛ pamakɩ kubusi Pɔɔlɩ yɔɔ mbʋ yɔ. 25  Ɛlɛ pahɩzɩ Pɔɔlɩ se pamakɩ-ɩ lɛ, ɛpɔzɩ sɔɔjanaa taa sɔsɔ weyi ɛɛsɩŋ peeɖe yɔ se: “Paɣtʋ ha-mɩ nʋmɔʋ se ɩma Roma tʋ* weyi patɩhʋʋnɩ-ɩ nɛ pakʋ ɛ-tɔm yɔ?” 26  Sɔɔjanaa taa sɔsɔ nɩ tɔm ndʋ lɛ, ewolo sɔɔjanaa ñʋʋdʋ cɔlɔ nɛ ɛkɛdɩ-ɩ tʋ, nɛ ɛtɔ se: “Ɛbɛ ŋɖʋwa se ŋlakɩ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ abalʋ ɛnʋ ɛkɛ Roma tʋ.” 27  Pʋyɔɔ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ñɔtɩnɩ-ɩ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Heyi-m nɛ manɩɩ, ŋkɛ Roma tʋ yaa?” Ecosi se: “Ɛɛɛ.” 28  Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ kitina se: “Liidiye sɔsɔɖɛ mayabɩnɩ waɖɛ nɖɩ nɛ manpɩsɩ tɛtʋ taa pɩɣa.” Pɔɔlɩ tɔ se: “Ɛlɛ ma lɛ, palʋlɩ-m nɛ waɖɛ nɖɩ.” 29  Piyeba nɛ ɛyaa mba pacaɣaɣ-ɩ nazʋʋ se panɩɩ ɛ-nɔɔ taa tɔm yɔ, pɛɖɛɛ ɛ-yɔɔ kpaagbaa; nɛ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɖiɣzinaa se Pɔɔlɩ kɛ Roma tʋ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛhɔkɩ-ɩ kpasɩ. 30  Nɛ tɛʋ fema lɛ, ɛzɩma ɛñɩnaɣ se ɛtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖeyi ɖeyi Yuuda mba kaɖaɣnɩ Pɔɔlɩ yɔ pʋyɔɔ lɛ, eyebi-i nɛ ɛpɔzɩ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ Sahedrɛɛ tɩŋa se pekpeɣli. Nɛ ɛkɔnɩ Pɔɔlɩ nɛ ɛsɩnzɩ-ɩ pɛ-hɛkʋ taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Roma pɩɣa.”