Tʋma Labʋ 21​:​1-40

  • Pakpaɣ Yeruzalɛm nʋmɔʋ (1-14)

  • Patalɩ Yeruzalɛm (15-19)

  • Pɔɔlɩ ɖɔm ɛzʋtʋyaa lɔŋ tasʋʋ yɔɔ (20-26)

  • Ñaɖʋʋ sɔsɔʋ hɔyɩ templo taa; pakpa Pɔɔlɩ (27-36)

  • Paha Pɔɔlɩ nʋmɔʋ se ɛyɔɔdɩnɩ samaɣ (37-40)

21  Ðɩcɛbɩ-wɛ nɛ pɩtɛ nɛ ɖɩsʋʋ mɛlɛ lɛ, ɖɩkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɖɩkɔɔ Koos nɛ ɖɩtɩsɩŋ ɖoli; tɛʋ fema lɛ, ɖiwolo Roodɩ; nɛ ɖɩkʋyɩnɩ peeɖe lɛ, ɖiwolo Pataraa.  Ðɩna mɛlɛ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩtɛzaɣ se kiwolo Fenisii yɔ lɛ, ɖɩsʋʋ-kʋ nɛ ɖɩɖɛɛ.  Ðɩtalɩ ɖenɖe ɖilosuu lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Siiprɩ yɔ lɛ, ɖiyebi-tʋ nɩmɩyɛ yɔɔ nɛ ɖɩɖɛɛ ɖiwolo Siirii nɛ ɖɩtalɩ ɖɩsɩŋ Tiirɩ, ɖenɖe pɩɩwɛɛ se palɩzɩ mɛlɛ taa wondu yɔ.  Ðɩñɩnɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɖɩna-wɛ nɛ ɖɩcaɣ peeɖe kɩyakɩŋ lʋbɛ. Ɛlɛ pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ lɛ, paba heyi Pɔɔlɩ tam sakɩyɛ se ɛtaafɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ Yeruzalɛm.  Nɛ kɩyakɩŋ weyi pɩɩwɛɛ se ɖɩcaɣ peeɖe yɔ ɩtɛma lɛ, ɖɩkʋyɩ nɛ ɖɩɖaɣnɩ paɣzʋʋ ɖa-nʋmɔʋ, ɛlɛ pa-tɩŋa, pɩkpɛndɩnɩ halaa nɛ piya pasɩɩ-ɖʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩ tɛtʋ taa yɔ. Nɛ ɖiluŋ kidiiliŋ yɔɔ lɛ, ɖɩtɩmɩ  nɛ pʋwayɩ lɛ, ɖɩsɛɛ ɖama. Nɛ ɖiwolo ɖɩsʋʋ mɛlɛ taa, nɛ paba ñapɩsɩ pa-ɖɩsɩ taa.  Ðɩkʋyɩ Tiirɩ lɛ, ɖɩtɛzɩ ɖa-nʋmɔʋ ɖɔm nɛ ɖɩtalɩ Pɩtolemayiisi, nɛ ɖɩsɛɛ koobiya nɛ ɖɩcaɣ pɔ-cɔlɔ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ.  Tɛʋ fema lɛ, ɖɩkʋyɩ nɛ ɖɩkɔɔ Sezaaree nɛ ɖɩsʋʋ tɔm kɩbandʋ susuyu Filiipu ɖɩɣa taa, ɛɛkɛ abalaa lʋbɛ mba pa-taa kʋɖʋm,* nɛ ɖɩcaɣ ɛ-cɔlɔ.  Abalʋ ɛnʋ, ɛɛwɛnɩ pɛlaa naanza mba patɩwalɩta* yɔ, nɛ pɔyɔɔdaɣ natʋ tɔm. 10  Ɛlɛ ɖɩcaɣ peeɖe kɩyakɩŋ sakɩyɛ lɛ, nayʋ nɔɔyʋ lɩɩnɩ Yuudee nɛ ɛkɔɔ, payaɣ-ɩ se Agaabusi. 11  Nɛ ɛkɔɔ ɖɔ-cɔlɔ nɛ ɛkpaɣ Pɔɔlɩ tambaɖɛ nɛ ɛhɔkɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ e-nesi nɛ ɛtɔ se: “Tɔm tʋnɛ fezuu kiɖeɖeu yɔɔdʋʋ: ‘Abalʋ weyi ɛtɩnɩ tambaɖɛ ɖɩnɛ yɔ, ɛzʋnɔ Yuuda mba kaɣ-ɩ hɔkʋʋ Yeruzalɛm, nɛ pakaɣ-ɩ ɖʋzʋʋ ajɛɛ taa mba nesi tɛɛ.’” 12  Nɛ ɖɩnɩ tɔm ndʋ lɛ, ɖa nɛ mba pɛwɛ peeɖe yɔ ɖɩpaɣzɩ-ɩ tenduu se ɛtaakpa Yeruzalɛm. 13  Ðɩnɛ ɛlɛ Pɔɔlɩ cosi se: “Ɛbɛ yɔɔ iwiɣ nɛ ɩñɩnɩɣ se ɩcamɩ mbʋ manɖʋ man-taa se malakɩ yɔ?* Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ, mɔñɔɔzɩ man-tɩ se pɔhɔkɩ-m nɛ mɔñɔɔzɩ man-tɩ ɖɔɖɔ se mansɩ Yeruzalɛm Kɩbaɣlʋ Yesu hɩɖɛ yɔɔ.” 14  Pɩtaacɔʋ se ɖɩlɛɣzɩ ɛ-lɩmaɣza lɛ, ɖiyebi-i kaɖɩnʋʋ* nɛ ɖɩtɔ se: “Yehowa* sɔɔlɩm ɛla.” 15  Nɛ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-wayɩ lɛ, ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩkpaɣ Yeruzalɛm nʋmɔʋ. 16  Sezaaree tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ ɖɔɖɔ tɩŋ-ɖʋ, nɛ powoni-ɖʋ Siiprɩ tʋ Mɩnaasɔɔnɩ weyi ɛ-tɛ pɩɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ yɔ ɛ-tɛ, ɛɛkɛ kajalaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa taa nɔɔyʋ. 17  Ðɩtalɩ Yeruzalɛm lɛ, koobiya mʋ-ɖʋ nɛ taa leleŋ. 18  Ɛlɛ tɛʋ fema lɛ, ɖa nɛ Pɔɔlɩ ɖɩsʋʋ Yakubu tɛ, nɛ ɛzʋtʋyaa tɩŋa kaawɛ peeɖe. 19  Nɛ ɛsɛɛ-wɛ nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ kɛdʋʋ piye piye mbʋ Ɛsɔ tɩŋnɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ nɛ ɛla ajɛɛ taa yɔ. 20  Panɩ tɔm ndʋ nɛ pɩtɛ lɛ, papaɣzɩ Ɛsɔ sam, ɛlɛ peheyi-i se: “Koobu, ŋnaɣ se ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ wɛnɩ tisuu Yuuda mba hɛkʋ taa, nɛ pa-tɩŋa pɛwɛ kpekpeka Paɣtʋ yɔɔ. 21  Ɛlɛ panɩ tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ñɔ-yɔɔ se ŋwɛɛ nɛ ŋwɩlɩɣ Yuuda ñɩma mba pɛwɛ ajɛɛ taa yɔ pa-tɩŋa se peyele Moyizi Paɣtʋ, nɛ ŋheyiɣ-wɛ se pataapɛlɩ pe-piya yaa pataala sɔnzɩ nzɩ ɖɩtɩɩlakɩ yɔ. 22  Ye mbʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla yɔ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se pakaɣ nɩʋ se ŋtalaa. 23  Pʋyɔɔ lɛ, la ndʋ ɖiheyiɣ-ŋ yɔ: Ðɩwɛnɩ abalaa naanza mba palabɩ ɖuutu natʋyʋ yɔ. 24  Kpaɣ ɛyaa mba nɛ ña nɛ wɛ ɩla cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ sɔnzɩ nɛ ŋhɛyɩ liidiye pɔ-yɔɔ, nɛ pɩsa nɛ papɩzɩ pahʋ pa-ñʋŋ koloŋgolo. Ðɩnɛ ɛlɛ paa weyi ɛkaɣ tɩlʋʋ se tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ ñɔ-yɔɔ yɔ tɩtɩkɛ toovenim, ɛlɛ ŋwɛɛ nɛ ŋɖɔŋ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩtʋʋzaa yɔ, nɛ ŋɖɔŋ ɖɔɖɔ Paɣtʋ yɔɔ. 25  Piyele nɛ ajɛɛ taa ñɩma mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ, ɖɩma lɩmaɣza wena ɖɩkpaɣaa yɔ nɛ ɖitiyini-wɛ se pɩwɛɛ se poposi pa-tɩ nɛ mbʋ pala sɩɩnaa yɔɔ yɔ, nɛ calɩm, nɛ kpɩna wena patam a-liŋ tɛɛ yɔ,* nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ.”* 26  Tɛʋ fema lɛ, Pɔɔlɩ kpaɣ abalaa mba nɛ ɛ nɛ wɛ pala cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ sɔnzɩ, nɛ ewolo ɛsʋʋ templo taa se eheyi kɩyakʋ ŋgʋ ɛtɛzɩɣ cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ sɔnzɩ labʋ nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩwɛɛ se palaa kɩlaʋ pa-taa paa weyi lɛ ɛ-yɔɔ yɔ. 27  Nɛ kɩyakɩŋ lʋbɛ ɛnɩ, ɩcaɣaɣ tɛm lɛ, Yuuda ñɩma mba palɩnɩ Aazii yɔ, pana-ɩ templo taa lɛ, peseɣti ɛyaa samaɣ tɩŋa, nɛ pakpa-ɩ, 28  nɛ pamakɩ kubusi nɛ pɔtɔŋ se: “Izrayɛɛlɩ mba, ɩsɩnɩ-ɖʋ! Abalʋ ɛnɛ ɛwɩlɩɣnɩ ɛyaa kpeekpe paa le se pakʋyɩ ɖa-samaɣ, ɖa-Paɣtʋ nɛ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ. Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛkpaɣ Grɛɛkɩ mba maɣmaɣ nɛ ɛsʋnɩ templo taa nɛ episi lone kiɖeɖee ɖɩnɛ.” 29  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paatɛm naʋ ɛ nɛ Efɛɛzɩ tʋ Trofim tɛtʋ taa, nɛ pamaɣzɩ se Pɔɔlɩ kpaɣ-ɩ nɛ ɛsʋnɩ templo taa. 30  Pisidi tɛtʋ tɩŋa taa, nɛ ɛyaa se nɛ pɔkɔɔ nɛ pakpa Pɔɔlɩ, potuu-i nɛ palɩzɩ-ɩ templo taa, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ paɖɩɣ nɔnɔsɩ. 31  Pañɩnaɣ se pakʋ-ɩ lɛ, tɔm talɩ sɔɔjanaa tikaɣ ñʋʋdʋ se pisidi Yeruzalɛm tɩŋa taa; 32  nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛkpaɣ sɔɔjanaa nɛ sɔɔjanaa taa sɔsaa nɛ ese etii pɔ-cɔlɔ. Polosi sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɛ sɔɔjanaa lɛ, peyele Pɔɔlɩ mabʋ. 33  Nɛ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ñɔtɩnɩ-wɛ nɛ ɛkpa-ɩ nɛ ɛɖʋ paɣtʋ se pɔhɔkɩ-ɩ nɛ kpasɩ naalɛ; pʋwayɩ lɛ ɛpɔzɩ se ɛna weyi ɛkɛnaa nɛ mbʋ ɛlaba yɔ. 34  Ɛlɛ ɛyaa samaɣ taa nabɛyɛ paɣzɩ kubusi mabʋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ lɛɛtʋ nɛ lalaa ñɔyɔɔdʋʋ lɛɛtʋ. Ɛ-maɣmaɣ ɛtaapɩzɩɣ se ɛtɩlɩ mbʋ pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ ɖeyi ɖeyi yɔ kɔkɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, pʋyɔɔ ɛɖʋ paɣtʋ se powoni-i sɔɔjanaa pɩlʋʋ taa. 35  Ɛlɛ ɛtalɩ tendemee yɔɔ lɛ, pɩpɔzɩ se sɔɔjanaa ɩkpaɣ-ɩ kɩkpaɣʋ, ɛzɩma ɛyaa samaɣ lakaɣ puuyaɣ lakasɩ yɔ pʋyɔɔ, 36  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa samaɣ nakɛyɛ kaawɛɛ nɛ katɩŋɩɣ-wɛ, nɛ kamakɩ kubusi se: “Ɩkʋ-ɩ!” 37  Pacaɣaɣ Pɔɔlɩ sʋnʋʋ sɔɔjanaa pɩlʋʋ taa lɛ, ɛpɔzɩ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ se: “Pɩha-m nʋmɔʋ se meheyi-ŋ natʋyʋ?” Ɛlɛ kitini-i se: “Ŋyɔɔdʋʋ Grɛɛkɩ kɛ? 38  Ye mbʋ, pɩtɩkɛ ña lɛ Ejipiti tʋ weyi pɩlakɩ alɩwaatʋ natʋyʋ yɔ, eseɣti ɛyaa nɛ pala ñam ñam lakasɩ nɛ ɛkpaɣ ɛyaa kʋyaa* 4 000 nɛ ewoni kañɩmbusuu taa yɔ?” 39  Ðɩnɛ ɛlɛ Pɔɔlɩ cosi-i se: “Toovenim taa lɛ, mɛnkɛ Yuuda tʋ nɛ malɩnɩ Taarɩsɩ, Siliisii taa, tɛtʋ ndʋ pasɩm-tʋ camɩyɛ yɔ tɩ-taa pɩɣa. Pʋyɔɔ lɛ, mentendi-ŋ, ha-m nʋmɔʋ nɛ mɔyɔɔdɩnɩ samaɣ.” 40  Ɛha Pɔɔlɩ nʋmɔʋ lɛ, ɛlɛ sɩŋ tendemee yɔɔ, ɛla samaɣ nesi se kosu. Pisum ɖiɣ ɖiɣ lɛ, ɛyɔɔdɩnɩ-kɛ Ebree kʋnʋŋ taa, nɛ ɛtɔ se:

Pɩ-tɛɛ tɔm

Filiipu kaawɛ abalaa lʋbɛ mba apostoloowaa kaalɩzɩ Yeruzalɛm yɔ pa-taa. Cɔnɩ Tʋma Labʋ 6:3.
Piye piye, “patɩsɩmtɩ abalaa.”
Yaa “ɩñɩnɩɣ se ɩwɛɛkɩ ma-laŋɩyɛ?”
Piye piye, “ɖisu ɖiɣ ɖiɣ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kpɩna wena pakʋwa nɛ a-calɩm tikpe yɔ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛkpaɣ sɩsɩ ɖɔkɩyaa.”