Tʋma Labʋ 20​:​1-38

  • Pɔɔlɩ wɛ Masedonii nɛ Grɛɛsɩ (1-6)

  • Efezi Etiisi Trowaasɩ (7-12)

  • Pakʋyɩ Trowaasɩ nɛ powolo Miilɛɛ (13-16)

  • Pɔɔlɩ katɩ Efɛɛzɩ ɛzʋtʋyaa (17-38)

    • Tɔm wɩlʋʋ kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa (20)

    • ““Taa leleŋ wɛ haʋ taa nɛ pɩkɩlɩ” (35)

20  Ñam ñam lakasɩ nzɩ sɩhɛwa lɛ, Pɔɔlɩ tiyi nɛ payaa tɔmkpɛlɩkɩyaa, nɛ ɛkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ ɛsɛɛ-wɛ nɛ pɩ-tɛ lɛ, ɛkpaɣ Masedonii nʋmɔʋ.  Ɛtɩŋnɩ ageeta ana a-taa nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm sakɩyɛ nɛ ɛkpazɩ peeɖe mba ɖoŋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtalɩ Grɛɛsɩ.  Ɛcaɣ peeɖe fenasɩ naadozo, ɛlɛ Yuuda mba la nɔɔ se pakʋʋ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛñɩnaɣ sʋʋ mɛlɛ se ewolo Siirii yɔ, pʋyɔɔ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɛtɩŋɩɣnɩ Masedonii nɛ ɛpɩsɩ.  Mba pasɩ-ɩ yɔ, mba yɔ: Piruusi weyi ɛlɩnɩ Beeree yɔ ɛ-pɩyalʋ Sopatɛɛrɩ, Tesalooniiki mba Aristaarkɩ nɛ Sekunduusi, Dɛɛrɩbee tʋ Gayuusi, Timootee, nɛ Aazii egeetiye taa mba Tisiiki nɛ Trofim.  Ɛyaa mba, pɛɖɛɛ nɔɔ nɛ paɖaŋ-ɖʋ Trowaasɩ;  ɛlɛ kpɔnʋ ŋgʋ kɩ-taa patɩɖʋ lɔlɔm yɔ kɩ-kɩyakɩŋ wayɩ lɛ, ɖɩsʋʋ mɛlɛ Filiipi, nɛ kɩyakɩŋ kagbanzɩ taa lɛ, ɖɩtalɩ pɔ-cɔlɔ Trowaasɩ, nɛ ɖɩcaɣ peeɖe kɩyakɩŋ lʋbɛ.  Kpɩtaʋ kajalaɣ kɩyakʋ wiye, ɖikpeɣlaa se ɖɩtɔɔ tɔɔnaɣ lɛ, Pɔɔlɩ paɣzɩ-wɛ yɔɔdɩnʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩɩwɛɛ se ɛɖɛɛ tɛʋ kifemuu; nɛ ɛwɛɛ yɔɔdʋʋ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɖoo hɛkʋ.  Nɛ kanɖʋnaa sakɩyɛ kaawɛ ɛsɔdaa kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ ɖiikpeɣlaa yɔ.  Payaɣaɣ evebu nɔɔyʋ se Etiisi, ɛɛcaɣ mondoɖebɔʋ yɔɔ nɛ ɖom cukaŋ ñɩmbʋ nabʋyʋ kpaɣ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ kaawɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ yɔ; nɛ ɖom ɖɛnɩ-ɩ lɛ, ɛlɩɩnɩ ɛsɔdaa kuduyuu naadozo ñɩŋgʋ yɔɔ nɛ ɛtɔlɩ, pakʋsɩ-ɩ lɛ ɛsɩba. 10  Ɛlɛ Pɔɔlɩ tii, eluŋ ɛ-yɔɔ nɛ ekpibi-i, nɛ ɛtɔ se: “Iyele peenduu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛ wezuu.”* 11  Nɛ ɛkpa nɛ ɛkpaɣ tɔɔnaɣ* nɛ ɛpaɣzɩ tɔɔʋ. Ewolo ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔɔ nɛ tɛʋ kɔɔ kife, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛɖɛɛ. 12  Ðɩnɛ ɛlɛ pakpaɣ evebu ɛnʋ nɛ pɛɖɛna ɛ nɛ ɛ-ɛsa, nɛ pa-laŋɩyɛ hɛɛ pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ. 13  Nɛ ɖɩɖɛɛ nɔɔ nɛ ɖiwolo mɛlɛ cɔlɔ nɛ ɖɩsʋʋ-kʋ nɛ ɖiwolo Asoosi, ɖenɖe ɖɩɖʋwa se ɖɩkpakɩɣ Pɔɔlɩ ɛzɩ eeheyuu-ɖʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛɖʋwa se ɛɖɔŋ nɩŋgbanzɩ nɛ ewolo peeɖe. 14  Nɛ ɛkatɩ-ɖʋ Asoosi lɛ, ɖɩkpaɣ-ɩ mɛlɛ taa nɛ ɖiwolo Mitiilɛɛnɩ. 15  Nɛ tɛʋ fema lɛ, ɖɩkʋyɩ peeɖe nɛ ɖɩtalɩ Kiyɔɔsɩ cɔlɔ; ɛlɛ tɛʋ kifemuu lɛ, ɖɩtalɩ Samoosɩ; nɛ kɩtasɩ fem lɛ, ɖɩtalɩ Miilɛɛ. 16  Pɔɔlɩ kaakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɛtalɩɣ nɛ ɛɖɛɛ Efɛɛzɩ yɔɔ se pɩsa nɛ etaalesi alɩwaatʋ natʋyʋ Aazii egeetiye taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ekpedesaɣ se ye pɩsaŋ yɔ ɛtalɩ Yeruzalɛm Pantekooti Kazandʋ wiye. 17  Ɛlɛ ɛwɛ Miilɛɛ lɛ, etiyi Efɛɛzɩ taa se payaa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa. 18  Patalɩ ɛ-cɔlɔ lɛ, eheyi-wɛ se: “Ɩsɩm camɩyɛ ɖɔnɛ nɖɩ mɔnɖɔm mɩ-hɛkʋ taa pɩkpaɣʋnɩ kajalaɣ kɩyakʋ ŋgʋ mɛnfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ Aazii egeetiye taa yɔ; 19  ɛzɩma malabɩ Kɩbaɣlʋ tʋmɩyɛ nɛ tɩ luzuu kpeekpe ɛzɩ yom yɔ, nɛ ɛsɩtɛɣlɩm nɛ kʋñɔmɩŋ weyi Yuuda mba labɩ nɔɔ nɛ pɔkɔnɩ mɔ-yɔɔ yɔ, 20  ɩsɩm ɖɔɖɔ se mentikizi-mɩ heyuu tɔm ndʋ tɩwazɩɣ-mɩ yɔ ti-kpeekpe, nɛ mentikizi-mɩ tɔm wɩlʋʋ ɛyaa ɛsɩndaa kaɣlaa nɛ kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa. 21  Ɛlɛ malɩzɩ Yuuda mba nɛ Grɛɛkɩ mba aseɣɖe piye piye se pɩwɛɛ se pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ papɩsɩnɩ Ɛsɔ yɔɔ nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu yɔɔ. 22  Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩna, fezuu tuyuu-m* se mowolo Yeruzalɛm, ɛlɛ maasɩŋ mbʋ pɩkaɣ-m talʋʋ peeɖe yɔ, 23  ye pɩtɩkɛ se tɛtʋ ndɩ ndɩ taa, fezuu kiɖeɖeu lɩzɩɣ-m aseɣɖe ɖoŋ ɖoŋ nɛ kɩyɔɔdʋʋ se salaka nɛ kʋñɔmɩŋ paɖaŋnɩ-m yɔ. 24  Paa mbʋ, maakpakɩɣ ma-maɣmaɣ me-wezuu* nɛ mayaa pʋyʋ, mbʋ pɩ-tɔm cɛyaa yɔ lɛ se mɛntɛ men-seya nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ Kɩbaɣlʋ Yesu ɖʋ-m se malɩzɩ aseɣɖe piye piye Ɛsɔ lootiye tɔm kɩbandʋ yɔɔ yɔ. 25  “Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩna! Manawa se mɩ mba monsusi Kewiyaɣ tɔm mɩ-hɛkʋ taa yɔ, mɩ-taa nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ naʋ mɛ-ɛsɩndaa wiɖiyi. 26  Pʋyɔɔ mayaɣ-mɩ se ɩlɩzɩ aseɣɖe kɩyakʋ kʋnɛ kɩ-maɣmaɣ se mentipisi man-tɩ nɛ ɛyʋ nɔɔyʋ calɩm, 27  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mentikizi-mɩ heyuu Ɛsɔ lɔŋ tasʋʋ kpeekpe.* 28  Ɩcɔnɩ mɩ-maɣmaɣ mɩ-tɩ yɔɔ nɛ ewiɖe tɩŋa yɔɔ, nɖɩ ɖɩ-yɔɔ fezuu kiɖeɖeu lɩzɩ-mɩ se ɩkɛ cɔnɩyaa nɛ iɖiyi Ɛsɔ ɛgbɛyɛ, nɖɩ ɛyabɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-Pɩyalʋ calɩm yɔ. 29  Mansɩm mbʋ se mɛn-ɖɛʋ wayɩ lɛ, ñɩtʋ taa hasɩ nzɩ sɩwɛ ñaŋ yɔ, sɩkaɣ sʋʋ mɩ-hɛkʋ taa nɛ sɩɩkaɣ cɔnʋʋ ewiɖe yɔɔ nɛ sɔɔlɩm, 30  nɛ mɩ-maɣmaɣ mɩ-hɛkʋ taa lɛ, ɛyaa kaɣ kʋyʋʋ nɛ pɔyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩtɩtʋʋzɩ yɔ se pɔhɔ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ patɩŋ pa-wayɩ. 31  “Pʋyɔɔ lɛ, ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa nɛ ɩtɔzɩ se pɩnzɩ naadozo, ɖoo nɛ wɩsɩ lɛ, wiɖiyi mantiyele paɣʋ mɩ-taa paa weyi nɛ ɛsɩtɛɣlɩm. 32  Nɛ lɛɛlɛɛyɔ, manɖʋzʋʋ-mɩ Ɛsɔ nesi tɛɛ nɛ e-lootiye tɔm tɛɛ, tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ-mɩ ɖoŋ nɛ tɩha-mɩ ñɩm mba papɩsɩ kiɖeɖema yɔ, pa-tɩŋa pɛ-hɛkʋ taa yɔ. 33  Me-liu tɛɛ tɩkɔtɩnɩ nɔɔyʋ liidiye ñɩɣyʋʋ yaa sika yaa wondu kususutu. 34  Mɩ-maɣmaɣ ɩsɩm mbʋ se nesi sɩnɛ sɩcɔnɩnɩ ma-maɣmaɣ man-kɩcɛyɩm yɔɔ nɛ mba pɛwɛ mɔn-cɔlɔ yɔ pa-kɩcɛyɩm yɔɔ. 35  Mawɩlɩ-mɩ pɩtɩŋa pɩ-taa se pɩwɛɛ se ɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka mbʋ nɛ ɩsɩnɩ ajamaa, nɛ pɩwɛɛ se ɩtɔzʋʋ Kɩbaɣlʋ Yesu tɔm yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdaa se: ‘Taa leleŋ wɛ haʋ taa nɛ pɩkɩlɩ mʋʋ taa’ yɔ.” 36  Nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛ nɛ pa-tɩŋa poluŋ nɛ patɩmɩ. 37  Toovenim taa lɛ, pa-tɩŋa pewi siŋŋ, nɛ pekpiikini Pɔɔlɩ* nɛ pɛkpɛlɩ ɛ-yɔɔ nɛ sɔɔlɩm, 38  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩɩcɛyɩ-wɛ siŋŋ kɔzɩ kɔzɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa se paakaɣ tasʋʋ naʋ ɛ-ɛsɩndaa yɔ tɩ-yɔɔ. Nɛ pasɩɩ-ɩ nɛ patalɩ mɛlɛ cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-kalɩzaɣ wɛ ɛ-taa.”
Piye piye, “nɛ ɛpɛlɩ kpɔnʋ.”
Yaa “ñɩkɩɣ mɔ-yɔɔ.”
Yaa “man-kalɩzaɣ.”
Yaa “Ɛsɔ tamaɣ kpeekpe.”
Piye piye, “nɛ pɔtɔlɩ Pɔɔlɩ pondone yɔɔ.”