Tʋma Labʋ 2​:​1-47

  • Fezuu kiɖeɖeu tibi Pantekooti wiye (1-13)

  • Pɩyɛɛrɩ tɔm yɔɔdʋʋ (14-36)

  • Pɩyɛɛrɩ tɔm yɔɔdʋʋ tukuni ɛyaa samaɣ (37-41)

    • Pamɩyɩsɩ ɛyaa 3 000 lɩm (41)

  • Krɩstʋ mba taabalɩyɛ ɖʋʋ (42-47)

2  Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye pɔtɔkaɣ Pantekooti Kazandʋ yɔ, pa-tɩŋa paakpeɣli ɖoli kʋɖʋm.  Nɛ tuda lɛ, kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ lɩɩnɩ ɛsɔdaa kiŋ, ɛzɩ helim sɔsɔm nabʋyʋ makʋʋ yɔ, nɛ pisu ɖɩɣa ŋga ka-taa paacaɣaa yɔ ka-tɩŋa ka-taa.  Nɛ pana nabʋyʋ ɛzɩ miŋ nzʋlʋma yɔ, nɛ pɩtayɩ nɛ pɩcaɣ pa-taa paa weyi lɛ ɛ-ñʋʋ taa,  nɛ fezuu kiɖeɖeu su pa-tɩŋa pa-taa nɛ papaɣzɩ kʋnʋmɩŋ* ndɩ ndɩ yɔɔdʋʋ, ɛzɩ fezuu haʋ-wɛ waɖɛ se pɔyɔɔdɩ yɔ.  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yuuda ñɩma mba pañaŋ Ɛsɔ nɛ palɩnɩ ajɛɛ kpeekpe taa yɔ paawɛ Yeruzalɛm.  Nɛ kɔkɔɖɛ nɖɩ ɖɩlaba lɛ, ɛyaa samaɣ nakɛyɛ kpeɣli nɛ pɩɖɩɣzɩ-kɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa anɩ ɛnɩɣaɣ pɔyɔɔdʋʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kʋnʋŋ taa.  Toovenim taa lɛ, pɩɩɖɩɣzɩ-wɛ kpem nɛ pɔtɔ se: “Ɩcɔna, ɛyaa mba payɩ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩ pɩtɩkɛ Galilee mba pɛkɛnaa yaa we?  Ye mbʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɖa-taa paa weyi lɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛnɩɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kʋnʋŋ?  Ða Parɩtɩ mba, Mɛɛdɩ mba nɛ Elam mba, Mezoopotamii, Yuudee nɛ Kapaadoosi, Pɔntɩ nɛ Aazii egeetiye taa mba, 10  Frijii, Pamfiilii nɛ Ejipiti mba, nɛ Liibii ageeta wena añɔtɩnɩ Siirɛɛnɩ yɔ a-taa mba, Yuuda mba nɛ mba papɩsɩ Yuuda mba nɛ palakɩ pɔ-sɔnzɩ nɛ palɩɩnɩ Room nɛ pɔkɔɔ Yeruzalɛm yɔ, 11  Krɛɛtɩ mba, nɛ Arabii mba—ɖɩnɩɣ pɔyɔɔdʋʋ Ɛsɔ tʋma sɔsɔna tɔm ɖa-kʋnʋmɩŋ taa.” 12  Nɛ pɩɖɩɣzɩ pa-tɩŋa nɛ pɩcɔɔ pa-ñʋʋ taa kiii, nɛ pɔpɔzʋʋ ɖama se: “Pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?” 13  Ɛlɛ lalaa ñowoŋaɣ-wɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Sʋlʋm kʋʋnɩ-wɛ.” 14  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ kʋyɩ nɛ ɛsɩŋ ɛ nɛ Hiu nɛ Kʋɖʋm nɛ eheyi-wɛ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Yuudee ɛyaa nɛ Yeruzalɛm mba kpeekpe mɩ, ɩtɩlɩ tɔm tʋnɛ nɛ iwelisini-m camɩyɛ. 15  Toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ sʋlʋm kʋʋnɩ ɛyaa panɛ ɛzɩ ɩmaɣzʋʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛ evemiye ñɩɣyʋʋ naadozo ñɩŋgʋ.* 16  Ɛlɛ tɔm ndʋ nayʋ Yowɛɛlɩ kaayɔɔdaa yɔ, ndʋ wɛna nɛ tɩlakɩ: 17  ‘“Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa lɛ,” Ɛsɔ yɔɔdʋʋna, “Mankaɣ pɩyʋʋ men-fezuu tomnasɩ ndɩ ndɩ yɔɔ, nɛ mɩ-pɩyalaa nɛ mɩ-pɛlaa pakaɣ yɔɔdʋʋ natʋ tɔm nɛ mi-evebiya kaɣ naʋ natʋ nɛ mɩ-akpadɩyaa kaɣ ɖozuu ɖoza, 18  nɛ halɩ mo-yomaa abalɩñɩma nɛ mo-yomaa halɩñɩma yɔɔ, mankaɣ pɩyʋʋ men-fezuu kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa, nɛ pakaɣ yɔɔdʋʋ natʋ tɔm. 19  Nɛ mankaɣ labʋ piti lakasɩ ɛsɔdaa nɛ yʋsasɩ tɛtʋ yɔɔ—calɩm nɛ miŋ nɛ ñɔsɩ hulumiye. 20  Wɩsɩ kaɣ pɩsʋʋ cɩkpɛndʋʋ nɛ fenaɣ ñapɩsɩ calɩm pʋcɔ nɛ Yehowa* kɩyakʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ŋgee yɔ kɩtalɩ. 21  Nɛ weyi ɛyaɣ Yehowa* hɩɖɛ yɔ, pakaɣ ɛ-ñʋʋ yabʋ.”’ 22  “Izrayɛɛlɩ ɛyaa mɩ, iwelisi tɔm tʋnɛ: Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ kɛnɩ ɛyʋ weyi Ɛsɔ lɩzɩ-ɩ nɛ ɛwɩlɩ-mɩ kaɣlaa yɔ. Ɛsɔ tɩŋnɩ maamaaci lakasɩ nɛ piti lakasɩ nɛ yʋsasɩ nzɩ ɛtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛla mɩ-hɛkʋ taa yɔ sɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-mɩ ɩ, ɛzɩ mɩ-maɣmaɣ ɩsɩm yɔ. 23  Ɛyʋ ɛnʋ, weyi pakpa-ɩ nɛ pɛcɛlɩ ɛzɩ Ɛsɔ kaaɖʋʋ nɛ ɛtɛ tɩlʋʋ yɔ, ɩtɩŋnɩ ɛyaa mba paañaŋ paɣtʋ yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ɩkamɩ-ɩ sizika yɔɔ nɛ ɩkʋ-ɩ. 24  Ɛlɛ Ɛsɔ lɩzɩ-ɩ sɩm wɩzasɩ* taa nɛ efezi-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩm taapɩzɩɣ se pɩɖɔkɩ-ɩ. 25  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Daviid yɔɔdɩ ɛ-yɔɔ se: ‘Mansɩɣ Yehowa* mɛ-ɛsɩndaa tam, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛ ma-nɩwaŋ yɔɔ se pɩtaañamsɩ-m wiɖiyi kpa. 26  Pʋyɔɔ lɛ, ma-laŋɩyɛ nɩ leleŋ nɛ man-nzʋlʋmɩyɛ wɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ taa. Nɛ mankaɣ* wɛʋ lidaʋ taa; 27  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋkaɣ-m* yebu Pɩlaʋ* taa, nɛ ŋŋkaɣ haʋ nʋmɔʋ ɖɔɖɔ se ñe-siɣsiɣ tʋ ɛɖazɩ. 28  Ŋwɩlɩ-m wezuu nʋmɔŋ; ŋkaɣ yebu nɛ taa leleŋ sɔsɔŋ su man-taa ñɛ-ɛsɩndaa.’ 29  “Mon-koobiya, iyele nɛ meheyi-mɩ hɔʋ ñʋʋdʋ Daviid tɔm kpayɩ, ɛsɩba nɛ pepimi-i, nɛ ɛ-pɩlaʋ wɛ ɖɛ-hɛkʋ taa halɩ nɛ sɔnɔ. 30  Ɛzɩma ɛɛkɛ nayʋ nɛ ɛtɩlɩ se Ɛsɔ kaaɖuuni-i se ɛkaɣ caɣzʋʋ e-liɖe taa tʋ nɔɔyʋ e-kewiyaɣ kpelaɣ taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, 31  ɛɛlɛyɩ naʋ nɛ ɛyɔɔdɩ Krɩstʋ femtu tɔm, se patiyebi-i Pɩlaʋ* taa nɛ e-tomnaɣ tɩɖazɩ. 32  Ɛsɔ fezi Yesu ɛnʋ, nɛ ɖa-tɩŋa ɖɩkɛ e-femtu aseɣɖe tɩnaa. 33  Ye mbʋ, ɛzɩma pakpazɩ-ɩ nɛ ɛwɛɛ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ, nɛ ɛmʋ Caa cɔlɔ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ pɩɩwɛɛ se ɛmʋʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛpɩyɩ mbʋ ɩnaɣ nɛ ɩnɩɣ yɔ. 34  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Daviid tɩkpa ɛsɔdaa, ɛlɛ ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdaa se: ‘Yehowa* heyi man-Kɩbaɣlʋ se: “Caɣ me-nesi kɩbanzɩ yɔɔ 35  nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ manpɩsɩɣ ño-koyindinaa ña-nɩŋgbanzɩ ɖɩzɩyɛ yɔ.”’ 36  Pʋyɔɔ lɛ, Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa tɩŋa ɛtɩlɩ toovenim taa se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ, Yesu weyi ɩkam sizika yɔɔ yɔ.” 37  Nɛ panɩ tɔm ndʋ lɛ, pitukuni pa-laŋa siŋŋ nɛ pɔpɔzɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ apostoloowaa lalaa se: “Koobiya, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?” 38  Pɩyɛɛrɩ heyi-wɛ se: “Ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, nɛ mɩ-taa paa weyi eyele nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa se pɩsa nɛ pekpeɣ-mɩ mɩ-kɩwɛɛkɩm, nɛ ɩkaɣ mʋʋ fezuu kiɖeɖeu kʋjɔʋ falaa. 39  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɩ nɛ mi-piya, nɛ mba payɩ pɛwɛ poliŋ taa yɔ, mba payɩ Yehowa* ɖɛ-Ɛsɔ yaɣ ɛ-cɔlɔ yɔ, mɩtɩnɩ lidaʋ tɔm ndʋ.” 40  Nɛ ɛtɩŋnɩ tɔm lɛɛtʋ sakɩyɛ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ aseɣɖe kpayɩ kpayɩ nɛ eseɣtiɣ-wɛ nɛ ɛtɔŋ se: “Iyele nɛ paya mɩ-ñʋʋ kpaɖʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ kʋnɛ ki-nesi tɛɛ.” 41  Nɛ mba petisi ɛ-tɔm yɔɔ nɛ taa leleŋ yɔ, pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm; nɛ kɩyakʋ ŋgʋ, ɛyaa* ɛzɩ 3 000 mbʋ yɔ sɔzɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ. 42  Nɛ pɛ-ɛsa sɛɛnɩ apostoloowaa wɩlɩtʋ, nɛ paɖʋʋ taabalɩyɛ,* nɛ pɛkpɛndɩɣ pɔtɔkɩ tɔɔnasɩ, nɛ patɩmɩɣ. 43  Toovenim taa lɛ, sɔɔndʋ kaapaɣzɩ kpaʋ paa weyi,* nɛ apostoloowaa lakaɣ piti lakasɩ nɛ yʋsasɩ sakɩyɛ. 44  Mba payɩ paapɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, paawɛ ɖoli kʋɖʋm nɛ pɛkpɛndɩ pɩtɩŋa, 45  nɛ pɛpɛdaɣ pa-ñɩm nɛ mbʋ pɛwɛna yɔ nɛ patayɩɣ ɛyaa tɩŋa pi-liidiye, ɛzɩ pɩpɔzʋʋ paa weyi yɔ. 46  Nɛ paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, paawɛ templo taa nɛ tamaɣ kʋɖʋmaɣ, nɛ pɔtɔkɩ pɔ-tɔɔnasɩ ɖɩsɩ ndɩ ndɩ taa nɛ patayɩɣ pɔ-tɔɔnasɩ nɛ taa leleŋ sɔsɔŋ nɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ, 47  nɛ pasaŋ Ɛsɔ nɛ pehikiɣ kʋjɔʋ ɛyaa tɩŋa cɔlɔ. Alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yehowa* wɛɛ nɛ ɛsɔzʋʋ pɔ-yɔɔ mba payabɩ pa-ñʋʋ yɔ paa kɩyakʋ ŋgʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nzʋlʋma.”
Pʋ-tɔbʋʋ se tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 9 yɔɔ mbʋ yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “nimasɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “mon-tomnaɣ kaɣ.”
Yaa “ŋŋkaɣ man-kalɩzaɣ.”
Yaa “Hadɛɛsɩ,” pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Hadɛɛsɩ,” pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kalɩzasɩ.”
Yaa “nɛ patayɩɣ ɖama mbʋ pɛwɛna yɔ.”
Yaa “paa kalɩzaɣ ŋga.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.