Tʋma Labʋ 19​:​1-41

  • Pɔɔlɩ wɛ Efɛɛzɩ; paɖaɣnɩ nabɛyɛ lɩm mɩyɩsʋʋ (1-7)

  • Pɔɔlɩ tɔm wɩlʋʋ tʋma (8-10)

  • Pehiɣ pee kɩbana paa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ kaatɔyaa yɔ (11-20)

  • Ñaɖʋʋ sɔsɔʋ hɔyɩ Efɛɛzɩ (21-41)

19  Pʋwayɩ Apoloosi kaawɛ Kɔrɛntɩ lɛ, Pɔɔlɩ tɩŋnɩ ageeta wena aposini teŋgu yɔ a-taa nɛ etii Efɛɛzɩ. Ɛna tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ peeɖe  nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɩmʋ fezuu kiɖeɖeu alɩwaatʋ ndʋ ɩpaɣzɩ wɛnʋʋ tisuu yɔ?” Pocosi-i se: “Wiɖiyi ɖɩtɩtɩɩnɩʋ se fezuu kiɖeɖeu nakʋyʋ wɛɛ.”  Peeɖe ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ye mbʋ, lɩm mɩyɩsʋʋ mbʋ palabɩ-mɩ?” Pocosi se: “Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsʋʋ.”  Pɔɔlɩ kitina se: “Yohanɛɛsɩ labɩ lɩm mɩyɩsʋʋ mbʋ pɩkɛ kɩwɛɛkɩm kpiɖuu yʋsaɣ yɔ, nɛ eheyi ɛyaa se petisi weyi ɛkɔŋ ɛ-wayɩ yɔ ɛ-yɔɔ, pʋ-tɔbʋʋ se Yesu yɔɔ.”  Panɩ tɔm ndʋ lɛ, peyele nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm Kɩbaɣlʋ Yesu hɩɖɛ taa.  Nɛ Pɔɔlɩ tɩnɩ e-nesi pɔ-yɔɔ lɛ, fezuu kiɖeɖeu tii pɔ-yɔɔ nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ natʋ tɔm.  Pa-tɩŋa paakpɛndɩ ɛzɩ abalaa 12 mbʋ yɔ.  Ɛsʋʋ sinaagɔɔgɩ taa, nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ abalɩtʋ fenasɩ naadozo, nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm nɛ ɛcɔlʋʋ ɛyaa lɩmaɣza se pɩsa nɛ petisi Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ.  Ɛlɛ pa-taa nabɛyɛ lakaɣ ñʋʋ taa ɖoŋ nɛ pekizi se paatisiɣ, nɛ pɔyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Nʋmɔʋ yɔɔ samaɣ ɛsɩndaa lɛ, ɛlɩzɩ ɛ-tɩ pɛ-hɛkʋ taa nɛ ɛtayɩ pa nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa pɛ-hɛkʋ taa, nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm paa ɖooye Tiraanuusi sukuli kediɣzaɣ kuduyuu taa. 10  Pɩlabɩ mbʋ pɩnzɩ naalɛ, nɛ piyele nɛ ɛyaa mba payɩ paawɛ Aazii egeetiye taa yɔ, Yuuda mba nɛ Grɛɛkɩ mba, panɩɩ Kɩbaɣlʋ tɔm. 11  Nɛ Ɛsɔ tɩŋnɩ Pɔɔlɩ yɔɔ* nɛ ɛwɛɛ ɛlakɩ maamaaci lakasɩ sɔsɔsɩ, 12  nɛ halɩ pakpakaɣ pɩsaŋ nɛ tokonaa mba potukuni e-tomnaɣ yɔ nɛ powokini kʋdɔndɩnaa, nɛ pa-kʋdɔmɩŋ cɛkɩ, nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ lɩɣ. 13  Ɛlɛ Yuuda mba nabɛyɛ, mba pɔcɔwaɣ nɛ pɔɖɔɔnʋʋ aleewaa yɔ, pañaɣ pana ɖɔɖɔ se palabɩnɩ Kɩbaɣlʋ Yesu hɩɖɛ tʋmɩyɛ mba paawɛnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔ pɔ-yɔɔ; pɔyɔɔdaɣ se: “Manɖʋʋ-mɩ paɣtʋ Yesu weyi Pɔɔlɩ susuu yɔ ɛ-hɩɖɛ taa.” 14  Yuuda tʋ nɔɔyʋ, weyi ɛkɛ cɔjɔnaa ñʋʋdʋ nɛ payaɣ-ɩ se Seevaa yɔ, ɛ-pɩyalaa lʋbɛ lakaɣ mbʋ. 15  Ɛlɛ fezuu kɩdɛkɛdʋʋ cosi-wɛ se: “Mansɩm Yesu nɛ mansɩ ɖɔɖɔ Pɔɔlɩ; ɛlɛ mɩ lɛ, mba ɩkɛnaa?” 16  Ðɩnɛ ɛlɛ abalʋ weyi ɛɛwɛnɩ fezuu kɩdɛkɛdʋʋ yɔ, ɛkʋyɩ ɛmaa pɔ-yɔɔ, eyooni-wɛ nɛ ɛwabɩ-wɛ kʋɖʋm kʋɖʋm, nɛ pese palɩɩ ɖɩɣa taa ndaakpeɖe, pɔ-yɔɔ nɛ heŋ. 17  Nɛ Yuuda ñɩma nɛ Grɛɛkɩ ñɩma mba paawɛ Efɛɛzɩ yɔ pa-tɩŋa panɩɩ-tʋ; nɛ sɔɔndʋ kpa pe-kpeekpe, nɛ pɛwɛɛ nɛ pasaŋ Kɩbaɣlʋ Yesu hɩɖɛ. 18  Nɛ mba papaɣzɩ wɛnʋʋ tisuu yɔ, pa-taa sakɩyɛ kɔɔ nɛ peheyiɣ pa-lakasɩ nɛ pokuluu sɩ-yɔɔ kaɣlaa. 19  Toovenim taa lɛ, ɛyaa mba palakaɣ maajiki lakasɩ yɔ, pa-taa sakɩyɛ kɔnɩ pa-takayɩsɩ nɛ pekpeɣli-sɩ nɛ pañaɣzɩ-sɩ miŋ ɛyaa kpeekpe ɛsɩndaa. Nɛ patʋʋzɩ si-liidiye lɛ, pɩkpɛndɩ liidiye pɔɔyɩsɩ 50 000. 20  Piyeba nɛ Yehowa* tɔm wɛɛ nɛ tɩyɛlɩɣ nɛ tɩkpaɣ ɖoŋ siŋŋ. 21  Pʋwayɩ lɛ, Pɔɔlɩ la lɩmaɣzɩyɛ se ɛtɛzɩɣ Masedonii nɛ Akayii nɛ pɩtɛ lɛ, ewoki Yeruzalɛm. Ɛyɔɔdaa se: “Malɩɣnɩ peeɖe lɛ, pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se mowolo Room.” 22  Nɛ etiyi ɛ-sɩnɩyaa naalɛ Masedonii, Timootee nɛ Eraasɩtɩ, ɛlɛ ɛ-maɣmaɣ ɛcaɣ alɩwaatʋ natʋyʋ Aazii egeetiye taa. 23  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ñaɖʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ hɔyɩ Nʋmɔʋ yɔɔ. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ liidiye ñɩɣtʋ wondu luɖu weyi payaɣ se Demetriyuusi, nɛ ɛkpakɩɣ liidiye ñɩɣtʋ nɛ elukini Arɩtemiisi kuduyuŋ yɔ, eyekaɣ nɛ nesi tɛɛ tʋmlaɖaa hikiɣ kɛzɛɣa siŋŋ. 25  Ekpeɣli pa nɛ lalaa, mba ɛ nɛ wɛ palakɩ tʋmɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ yɔ, nɛ ɛtɔ se: “Taabalaa, ɩsɩm camɩyɛ se tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa ɖihikiɣ ɖa-tɩ. 26  Lɛɛlɛɛyɔ, ɩnaɣ nɛ ɩnɩɣ ɖɔɖɔ ɛzɩma Pɔɔlɩ ɛnʋ, epeɣzi ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ Efɛɛzɩ nɛ Aazii egeetiye hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa nɛ eyele nɛ pɛlɛɣzɩ lɩmaɣza yɔ, nɛ ɛtɔŋ se ɛsɔnaa mba polubini nesi yɔ, patɩkɛ ɛsɔnaa toovenim taa. 27  Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩkɛ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖi-ɖeke pɩkaɣ kɔnʋʋ kaɖɛ, ɛlɛ pɩkaɣ yebu ɖɔɖɔ nɛ paatasɩɣ kpaɣʋ ɛsɔ halɩñɩnʋ sɔsɔ Arɩtemiisi tɛ templo nɛ payaa pʋyʋ, nɛ ɛnʋ weyi pɛsɛɣ Aazii egeetiye taa nɛ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ yɔ, ɛkaɣ lesuu ñamtʋ ndʋ ɛwɛna yɔ.” 28  Ɛyaa nɩ tɔm ndʋ lɛ, pa-taa wɩɩ siŋŋ, nɛ papaɣzɩ kubusi mabʋ nɛ pɔtɔŋ se: “Efɛɛzɩ mba tɛ Arɩtemiisi kɛ sɔsɔ!” 29  Nɛ pisidi tɛtʋ taa, nɛ ɛyaa tɩŋa se nɛ powolo aleɣya ɖɩlaɖɛ, pɔhɔ Gayuusi nɛ Aristaarkɩ nɛ pasʋna, pɛkɛ Masedonii ñɩma mba pa nɛ Pɔɔlɩ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ yɔ. 30  Piyele nɛ Pɔɔlɩ yɔ, ɛɛsɔɔlaa se ɛsʋʋ pɩ-taa ɛyaa samaɣ cɔlɔ, ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩha-ɩ nʋmɔʋ. 31  Halɩ kaɖɩsɩ nzɩ sɩcɔŋnɩ kazandʋ nɛ aleɣya yɔɔ nɛ sɩɩkɛ ɛ-taabalaa yɔ, sɩ-taa nasɩyɩ tiyi ɛyaa ɛ-cɔlɔ se petendi-i se ɛtaaɖʋ e-wezuu kaɖɛ taa se ewoki aleɣya ɖɩlaɖɛ taa. 32  Toovenim taa lɛ, nabɛyɛ makaɣ kubusi nɛ pɔyɔɔdʋʋ lɛɛtʋ nɛ lalaa ñɔyɔɔdʋʋ lɛɛtʋ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ piisidi ɛyaa samaɣ hɛkʋ taa nɛ pa-taa sakɩyɛ taatɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ paakpeɣlaa yɔ. 33  Peeɖe palɩzɩ Alɛkɩsandrɩ ɛyaa samaɣ taa, Yuuda mba tuyi-i nɛ pɛɖɛzɩ-ɩ nɔɔ, Alɛkɩsandrɩ labɩ-wɛ nesi se posu, ɛcaɣaɣ se ɛlʋ ɛ-tɩ yɔɔ samaɣ ɛsɩndaa. 34  Ɛlɛ peɖiɣzinaa se ɛkɛ Yuuda tʋ lɛ, pa-tɩŋa pɛkpɛndɩ nɔɔ nɛ papaɣzɩ kubusi mabʋ ɛzɩ ñɩɣtʋ naalɛ mbʋ yɔ, nɛ pɔtɔŋ se: “Efɛɛzɩ mba tɛ Arɩtemiisi kɛ sɔsɔ!” 35  Tɛtʋ ñʋʋdʋ yeba nɛ ɛyaa samaɣ su ɖiɣ ɖiɣ lɛ, ɛtɔ se: “Efɛɛzɩ ɛyaa mɩ, toovenim taa lɛ, awɛ ɛyaa taa nɛ ɛɛsɩŋ se Efɛɛzɩ mba tɛtʋ ɖaŋɩɣnɩ Arɩtemiisi sɔsɔ tɛ templo nɛ kɩlɛmʋʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɩtɔlɩ yɔ pɔ-yɔɔ? 36  Ɛzɩma ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɩcaɣ ɖiɣ ɖiɣ nɛ itaakpedesi nɛ ɩla nabʋyʋ. 37  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkɔnɩ ɛyaa panɛ cɩnɛ, ŋgʋ patɩkɛ templonaa lazɩyaa yaa ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ɖɛ-ɛsɔ halɩñɩnʋ yɔɔ yɔ. 38  Pʋyɔɔ lɛ, ye Demetriyuusi nɛ nesi tɛɛ tʋmlaɖaa mba pɛwɛ ɛ-cɔlɔ yɔ pɛwɛnɩ tɔm natʋyʋ nɔɔyʋ yɔɔ yɔ, kɩyakɩŋ weyi paɖʋwa se pahʋʋ tɔm yɔ ɩwɛɛ nɛ egeetiye sɔsɔɖɛ ñʋndɩnaa* ɖɔɖɔ wɛɛ; payaa ɖama tɔm. 39  Ɛlɛ ye ɩñɩnɩɣ se ɩla nabʋyʋ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se pɔyɔɔdɩ pɩ-tɔm samaɣ kediɣzaɣ ŋga paɣtʋ ha nʋmɔʋ se kɛwɛɛ yɔ ka-taa. 40  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, papɩzɩɣ pakʋyɩ ɖɔ-yɔɔ se ɖiseɣti ɛyaa nɛ pala ñam ñam lakasɩ tɔm ndʋ tɩlabɩ sɔnɔ yɔ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa kpeɣlaa nɛ palakɩ ñam ñam lakasɩ sɩnɛ yɔ.” 41  Nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ pɩtɛ lɛ, eheyi ɛyaa samaɣ se kɛɖɛɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Pɔɔlɩ nesi yɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Roma ageeta sɔsɔna ñʋndɩnaa. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.