Tʋma Labʋ 18​:​1-28

  • Pɔɔlɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ Kɔrɛntɩ (1-17)

  • Ɛpɩsɩ Antɩyɔɔsɩ ŋgʋ kɩwɛ Siirii taa yɔ (18-22)

  • Pɔɔlɩ wobi Galaatii nɛ Frijii (23)

  • Pasɩnɩ Apoloosi weyi ɛwɛ niye tɔm yɔɔdʋʋ taa yɔ (24-28)

18  Pʋwayɩ lɛ, Pɔɔlɩ kʋyɩ Atɛɛnɩ nɛ ɛkɔɔ Kɔrɛntɩ.  Nɛ ɛna Yuuda tʋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Akiila, palʋlɩ-ɩ Pɔntɩ nɛ ɛ nɛ ɛ-halʋ Prisiili palɩnɩ Itaalii nɛ pɔkɔɔ pitileɖita, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Kloodi kaaɖʋ Yuuda mba tɩŋa paɣtʋ se palɩɩ Room taa. Nɛ ewolo pɛ-tɛ,  nɛ ɛzɩma ɛ nɛ wɛ palakaɣ tʋmɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛcaɣ pa-ɖɩɣa taa nɛ ɛ nɛ wɛ palakɩ tʋmɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paakɛ kizinzikiŋ laɖaa.  Ɛyɔɔdaɣ tɔm* sinaagɔɔgɩ taa paa sabaatɩ ŋgʋ nɛ ɛsɩɣnɩ Yuuda mba nɛ Grɛɛkɩ mba se pɛlɛɣzɩ pa-lɩmaɣza nɛ petisi ɛ-tɔm yɔɔ.  Nɛ Silaasɩ nɛ Timootee palɩnɩ Masedonii nɛ pɔkɔɔ lɛ, Pɔɔlɩ ɛsɩyɛ paɣzɩ sɛʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ siŋŋ, ɛlɩzaɣ Yuuda mba aseɣɖe se ɛwɩlɩ-wɛ se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ.  Ɛlɛ pɛwɛɛ nɛ pakaɖɩɣnɩ-ɩ nɛ pɔyɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ lɛ, ekpizi e-tokonaa yɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Mɩ-calɩm ɛwɛɛ mɩ-maɣmaɣ mɩ-ñʋŋ yɔɔ. Ma lɛ, mɛwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ. Pɩkpaɣʋnɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, mowoki ajɛɛ taa mba cɔlɔ.”  Pʋyɔɔ ɛkʋyɩ peeɖe* nɛ ewolo abalʋ weyi payaɣ se Titiyuusi Yustuusi yɔ ɛ-ɖɩɣa taa, ɛɛkɛ Ɛsɔ sɛyʋ nɛ ɛ-ɖɩɣa kaawɛ sinaagɔɔgɩ cɔlɔ kpam.  Ɛlɛ sinaagɔɔgɩ yɔɔ cɔnɩyʋ Krispuusi tisi Kɩbaɣlʋ yɔɔ, ɛ nɛ ɛ-ɖɩɣa taa mba tɩŋa. Nɛ Kɔrɛntɩ ñɩma sakɩyɛ mba paawelisi tɔm kɩbandʋ yɔ, papaɣzɩ wɛnʋʋ tisuu nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm.  Pɩtasɩ lɛ, Kɩbaɣlʋ heyi Pɔɔlɩ natʋ natʋyʋ taa ɖoo taa se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, ɛlɛ wɛɛ yɔɔdʋʋ yɔɔ nɛ taasu, 10  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ nesi kpazʋʋ ñɔ-yɔɔ se ɛlabɩ-ŋ kɩdɛkɛdɩm; mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛwɛnɩ ɛyaa sakɩyɛ tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa.” 11  Pʋyɔɔ ɛcaɣ peeɖe pɩnaɣ nɛ fenasɩ loɖo, nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ Ɛsɔ tɔm. 12  Alɩwaatʋ ndʋ Galiyɔɔ kaakɛ Akayii egeetiye sɔsɔɖɛ ñʋʋdʋ* yɔ, Yuuda mba kpɛndɩ nɔɔ nɛ pakʋyɩ Pɔɔlɩ yɔɔ nɛ powoni-i tɔm ɖɩhʋyɛ, 13  nɛ pɔtɔŋ se: “Abalʋ ɛnɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa se pɛsɛɛ Ɛsɔ sɛʋ mbʋ yɔ, pɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ paɣtʋ.” 14  Ɛlɛ Pɔɔlɩ caɣaɣ yɔɔdʋʋ lɛ, Galiyɔɔ heyi Yuuda mba se: “Hayɩ Yuuda mba mɩ, toovenim taa lɛ, ye ɛɛwɛɛkɩ nabʋyʋ yaa ɛɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nabʋyʋ yɔ, maapɩzaa nɛ manɖʋ suuɖu nɛ mewelisini-mɩ. 15  Ɛlɛ ye pɩkɛ tɔm pee nɛ hɩla nɛ mɩ-maɣmaɣ mɩ-paɣtʋ pɔ-yɔɔ tɔm hɔm yɔ, mɩ-maɣmaɣ ɩcɔnɩ ti-ɖeɖe. Mantɩsɔɔlɩ se mɛnkɛ tɔm ndʋ tɩ-hʋyʋ.” 16  Peeɖe ɛɖɔɔnɩ-wɛ tɔm ɖɩhʋyɛ. 17  Nɛ pa-tɩŋa pakpa sinaagɔɔgɩ yɔɔ cɔnɩyʋ Sɔsɩtɛɛnɩ nɛ papaɣzɩ-ɩ mabʋ tɔm ɖɩhʋyɛ ɛsɩndaa. Ɛlɛ Galiyɔɔ tɩɖʋ ɛ-nɔɔ paa ññɩɩ tɔm ndʋ tɩ-taa. 18  Ɛlɛ Pɔɔlɩ tasɩ caɣʋ kɩyakɩŋ cabɩ lɛ, ɛsɛɛ koobiya nɛ ɛsʋʋ mɛlɛ se ewolo Siirii, nɛ Prisiili nɛ Akiila paatɩŋ ɛ-wayɩ. Ɛhʋ ɛ-ñɔsɩ Sankree, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛlabɩ ɖuutu natʋyʋ. 19  Nɛ patalɩ Efɛɛzɩ, nɛ eyebi-wɛ peeɖe; ɛlɛ ɛsʋʋ sinaagɔɔgɩ taa nɛ ɛcɔlɩ Yuuda mba lɩmaɣza. 20  Paawɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ se ɛcaɣ pɔ-cɔlɔ nɛ pileɖi, paa mbʋ yɔ etitisi 21  ɛlɛ ɛsɛ-wɛ nɛ eheyi-wɛ se: “Ye Yehowa* ɛsɔɔlaa yɔ, mankaɣ ɖaɣnʋʋ pɩsʋʋ mɩ-cɔlɔ.” Nɛ ɛsʋʋ mɛlɛ Efɛɛzɩ 22  nɛ etii Sezaaree. Nɛ ɛkpa* nɛ ɛsɛɛ ɛgbɛyɛ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛɖɛɛ etii Antɩyɔɔsɩ. 23  Ɛcaɣ peeɖe alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ewolo lona ndɩ ndɩ taa Galaatii ɛjaɖɛ taa nɛ Frijii taa, nɛ ɛkpazɩɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩŋa ɖoŋ. 24  Nɛ Yuuda tʋ nɔɔyʋ talɩ Efɛɛzɩ, payaɣ-ɩ se Apoloosi nɛ palʋlɩ-ɩ Alɛkɩsandrii; abalʋ ɛnʋ ɛɛwɛ niye tɔm yɔɔdʋʋ taa nɛ ɛsɩm Masɩ camɩyɛ. 25  Paakpɛlɩkɩ abalʋ ɛnʋ Yehowa* nʋmɔʋ, nɛ fezuu sɩnɩ-ɩ nɛ ɛwɛɛ kpekpeka, ɛyɔɔdaɣ nɛ ɛwɩlɩɣ Yesu yɔɔ tɔm ɖeyi ɖeyi, ɛlɛ Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm ɖeke ɛɛsɩma. 26  Ɛpaɣzɩ yɔɔdʋʋ nɛ abalɩtʋ sinaagɔɔgɩ taa, nɛ Prisiili nɛ Akiila pewelisini-i lɛ, pakpaɣ-ɩ nɛ pawɩlɩ-ɩ Ɛsɔ nʋmɔʋ ɖeyi ɖeyi nɛ pɩkɩlɩ. 27  Pɩtasɩ lɛ, ɛñɩnaɣ wobu Akayii, pʋyɔɔ koobiya ma takayaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ peseɣti-wɛ se pamʋ-ɩ camɩyɛ. Nɛ ɛtalɩ peeɖe lɛ, ɛsɩnɩ mba pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ lootiye yɔɔ nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu yɔ pɩdɩɩfɛyɩ; 28  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɩlɩ Yuuda mba piye piye se pɛfɛyɩnɩ toovenim, nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ Masɩ taa se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ; ɛlakaɣ mbʋ ɛyaa ɛsɩndaa kaɣlaa nɛ kpekpeka.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Ɛcɔlaɣ pa-lɩmaɣza.”
Pʋ-tɔbʋʋ se sinaagɔɔgɩ taa.
Roma egeetiye sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ ñʋʋdʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋtɔma yɔ, Yeruzalɛm.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.