Tʋma Labʋ 17​:​1-34

  • Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ pɛwɛ Tesalooniiki (1-9)

  • Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ pɛwɛ Beeree (10-15)

  • Pɔɔlɩ wɛ Atɛɛnɩ (16-22a)

  • Pɔɔlɩ tɔm yɔɔdʋʋ Areyoopaajɩ (22b-34)

17  Nɛ patɩŋnɩ Amfipoliisi nɛ Apoloonii nɛ pɔkɔɔ Tesalooniiki, ɖenɖe Yuuda mba tɛ sinaagɔɔgɩ nakʋyʋ kaawɛɛ yɔ.  Nɛ ɛzɩ Pɔɔlɩ tɩɩlakʋʋ yɔ, ɛsʋʋ pɔ-cɔlɔ, nɛ ɛtɩŋnɩ Masɩ yɔɔ nɛ ɛcɔlɩ pa-lɩmaɣza sabaatɩwaa naadozo,  ɛtɩŋaɣnɩ masɩ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩɣ-wɛ tɔm taa nɛ ɛwɩlɩɣ se pɩɩcɛyaa se Krɩstʋ ɛtɔɔ kʋñɔŋ nɛ pakʋsɩ-ɩ nɛ sɩɖaa taa, nɛ ɛtɔŋ se: “Yesu weyi monsusuu-mɩ ɛ-tɔm yɔ, ɛnʋ lɛ Krɩstʋ.”  Piyeba nɛ pa-taa nabɛyɛ paɣzɩ wɛnʋʋ tisuu nɛ pɛkpɛndɩ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ pɔ-yɔɔ, nɛ Grɛɛkɩ mba samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ ŋga kɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ kɛkpɛndɩ pɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ, pɩkpɛndɩnɩ halaa sɔsaa sakɩyɛ.  Ɛlɛ Yuuda mba wɛɛ nɛ palakɩ sʋsɩ, nɛ pañɩnɩ ɛyaa kɩdɛkɛdaa nabɛyɛ, mba pɔcɔʋ yem kɩyakʋ taa* nɛ paalakɩ naɖɩyɛ yɔ, nɛ pekpeɣli ɛyaa samaɣ nakɛyɛ nɛ papaɣzɩ ñam ñam lakasɩ labʋ tɛtʋ taa. Pasʋʋ Yaasɔɔ ɖɩɣa taa nɛ ɖoŋ nɛ pañɩnɩɣ se pakpa Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ nɛ palɩnɩ-wɛ ɛyaa samaɣ hɛkʋ taa.  Patɩna-wɛ lɛ, pɔhɔ Yaasɔɔ nɛ koobiya nabɛyɛ nɛ powoni-wɛ tɛtʋ ñʋndɩnaa cɔlɔ, nɛ pamakɩ kubusi nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛyaa mba pɔhɔyɩ ñaɖʋʋ* tɛtʋ kpeekpe yɔɔ yɔ, pɛwɛ cɩnɛ ɖɔɖɔ,  nɛ Yaasɔɔ mʋ-wɛ ɛgɔndʋ ɛ-ɖɩɣa taa. Ɛyaa panɛ pa-tɩŋa pakaɖɩɣnɩ Sezaarɩ paɣtʋ, nɛ pɔtɔŋ se wiyaʋ nɔɔyʋ tasɩ wɛʋ, Yesu.”  Ɛyaa samaɣ nɛ tɛtʋ ñʋndɩnaa panɩ tɔm ndʋ lɛ, sɔɔndʋ kpa-wɛ;  nɛ pɔpɔzɩ Yaasɔɔ nɛ lalaa nɛ pasɩɩ liidiye naɖɩyɛ se pɩha-wɛ nʋmɔʋ nɛ pɛɖɛɛ lɛ, peyebi-wɛ nɛ pɛɖɛɛ. 10  Ðoo tiiyuwa lɛ, koobiya kpaɣ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ nɛ petiyini-wɛ Beeree. Patalaa lɛ, pasʋʋ Yuuda mba tɛ sinaagɔɔgɩ taa. 11  Nɛ paba ñaawɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ pɩkɩlɩ Tesalooniiki mba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pamʋ Ɛsɔ tɔm nɛ laŋɩyɛ pilim, patazɩɣ Masɩ taa camɩyɛ paa evemiye nɖɩ se pana se tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim na. 12  Pʋyɔɔ pa-taa sakɩyɛ paɣzɩ wɛnʋʋ tisuu, pɩkpɛndɩnɩ Grɛɛkɩ halaa sakɩyɛ mba pa-hɩla sɛwa yɔ, nɛ abalaa sakɩyɛ. 13  Ɛlɛ Yuuda ñɩma mba pɛwɛ Tesalooniiki yɔ panɩwa se Pɔɔlɩ wɛɛ nɛ esusuu ɖɔɖɔ Ɛsɔ tɔm Beeree lɛ, pɔkɔɔ peeɖe se peseɣti ɛyaa samaɣ nɛ kakaɖɩnɩ-wɛ. 14  Ðɩnɛ ɛlɛ koobiya kpaɣ Pɔɔlɩ kpaagbaa nɛ petiyini-i ɖooo teŋgu nɔɔ, ɛlɛ Silaasɩ nɛ Timootee pa-naalɛ pacaɣ Beeree. 15  Ɛlɛ mba paawɛɛ nɛ pasɩɣ Pɔɔlɩ yɔ powoni-i ɖooo Atɛɛnɩ, nɛ Pɔɔlɩ heyi-wɛ se peheyi Silaasɩ nɛ Timootee se pɩwɛɛ se pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ kpɛdɛyɛ lɛ, pacaŋ papɩsɩ. 16  Nɛ Pɔɔlɩ wɛ Atɛɛnɩ nɛ ɛɖaŋɩɣ-wɛ lɛ, ɛ-taa wɛɛ nɛ pɩwɩɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnaɣaɣ se sɩʋ kpelisi kaasuni tɛtʋ ɖo. 17  Peeɖe ɛpaɣzɩ cɔlʋʋ Yuuda mba nɛ ɛyaa lalaa mba pɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ pa-lɩmaɣza sinaagɔɔgɩ taa, nɛ ɛyaa mba ɛkatɩɣ kɩyakʋ taa paa evemiye nɖɩ yɔ. 18  Ɛlɛ Epikuuri mba nɛ Sɩtooyiisi mba pɔ-lɔŋsɩnɖaa nabɛyɛ paɣzɩ-ɩ tɔm hɔmnʋʋ, nɛ nabɛyɛ wɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Suwe kɔkɔɖɛ yaɖʋ ɛnɛ ɛcaɣ yɔɔdʋʋ?” Lalaa ñɔtɔŋ se: “Pɩwɛ ɛzɩ ɛkɛ ajɛɛ lɛɛna taa agɔlɩma tɔm susuyu nɔɔyʋ yɔ.” Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛɛ nɛ esusuu tɔm kɩbandʋ Yesu nɛ sɩɖaa femtu pɔ-yɔɔ. 19  Ðɩnɛ ɛlɛ pakpa-ɩ nɛ powoni Areyoopaajɩ, nɛ pɔtɔŋ se: “Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ wɩlɩtʋ kɩfatʋ ndʋ ŋwɛɛ nɛ ŋwɩlɩɣ yɔ? 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋwɛɛ nɛ ŋyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ ɖɩtɩnɩtɩ wiɖiyi yɔ, nɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ.” 21  Toovenim taa lɛ, Atɛɛnɩ mba tɩŋa nɛ agɔma mba pɛwɛ* peeɖe yɔ, pataalakɩ naɖɩyɛ pɛ-hɛzʋʋ alɩwaatʋ taa ɛlɛ pakpakaɣ-tʋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ yaa pewelisiɣ tɔm ndʋ tɩkɛ kɩfatʋ yɔ. 22  Nɛ Pɔɔlɩ sɩŋ Areyoopaajɩ hɛkʋ taa nɛ ɛtɔ se: “Atɛɛnɩ mba mɩ, manawa se pɩtɩŋa pɩ-taa lɛ pɩwɛ ɛzɩ ɩsɔɔlɩ agɔlɩma sɛʋ* nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa lalaa yɔ. 23  Mɛyɛlaɣ nɛ mɔncɔŋnɩ camɩyɛ wondu ndʋ iluŋuu tɩ-tɛɛ* yɔ lɛ, mana altaaru nakʋyʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pamawa se: ‘Ɛsɔ weyi ɖɩɩsɩŋɩ-ɩ yɔ ɛ-altaaru.’ Pʋyɔɔ lɛ, mbʋ ɩsɛɣ-pʋ nɛ ɩɩsɩŋ-pʋ yɔ, pɩ-tɔm mɛwɛɛ nɛ monsusuu-mɩ. 24  Ɛsɔ weyi ɛlabɩ ɛjaɖɛ nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ weyi ɛkɛ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ pa-Kɩbaɣlʋ yɔ, ɛɛcakɩ templonaa mba pamanɩ nesi yɔ, pa-taa; 25  nɛ ɛfɛyɩnɩ ɖɔɖɔ kɩcɛyɩm nabʋyʋ se ɛyʋ nesi ɛɖʋ-ɩ lɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-maɣmaɣ ɛhaɣnɩ ɛyaa tɩŋa wezuu nɛ fezuu nɛ wondu kpeekpe. 26  Nɛ ɛtɩŋnɩ ɛyʋ kʋɖʋm yɔɔ nɛ ɛla ajɛɛ ndɩ ndɩ taa ɛyaa se pacaɣ tɛtʋ tɩŋa yɔɔ, nɛ ɛɖʋ alɩwaatʋ nɛ kamasɩ nzɩ sɩ-taa pɩwɛɛ se ɛyaa ɩcaɣ yɔ, 27  se pɩsa nɛ pañɩnɩ Ɛsɔ, ye papɩzɩɣ patakɩ nɛ pana-ɩ toovenim taa yɔ, ŋgʋ toovenim taa lɛ etiposini ɖa-taa nɔɔyʋ. 28  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-yɔɔ ɖɩwɛ wezuu nɛ ɖiciɣdiɣ nɛ ɖɩwɛɛ, ɛzɩ mɩ-takayɩsɩ mayaa nabɛyɛ maɣmaɣ kaayɔɔdʋʋ yɔ se: ‘Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩkɛ ɖɔɖɔ e-piya.’* 29  “Ye mbʋ, ɛzɩma ɖɩkɛ Ɛsɔ piya* yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩmʋna se ɖɩmaɣzɩ se Ɛsɔ wɛ ɛzɩ sika yaa liidiye ñɩɣyʋʋ yaa kaaʋ, yaa ɛzɩ mbʋ ɛyaa maɣzaa nɛ polu yɔ. 30  Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ kaahuuzi ɛsa kaatɩlɩtʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ; ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛwɛɛ nɛ eheyiɣ ɛyaa tɩŋa paa le se pɩwɛɛ se pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. 31  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɖʋ kɩyakʋ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛɖʋwa se ɛtɩŋɩɣnɩ ɛyʋ weyi ɛlɩzaa yɔ ɛ-yɔɔ nɛ ɛhʋʋnɩ tɛtʋ kpeekpe tɔm siɣsiɣ yɔ, nɛ efezi ɛyʋ ɛnʋ nɛ sɩɖaa taa se ɛwɩlɩ ɛyaa tɩŋa se pɩkaɣ labʋ mbʋ.” 32  Nɛ panɩ sɩɖaa femtu tɔm lɛ, nabɛyɛ paɣzɩ woŋuu, ɛlɛ lalaa tɔŋ se: “Ðɩkaɣ-ŋ tasʋʋ welisinuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.” 33  Nɛ Pɔɔlɩ ɖɛɛ pɔ-cɔlɔ, 34  ɛlɛ ɛyaa nabɛyɛ kpɛndɩ ɛ-yɔɔ nɛ papaɣzɩ wɛnʋʋ tisuu. Pa-taa kɛlɛ Diyonisiyuusi weyi ɛɛkɛ tɔm hʋyʋ Areyoopaajɩ tɔm ɖɩhʋyɛ taa yɔ, nɛ halʋ weyi payaɣ se Damarisi yɔ, nɛ pɩtasɩnɩ ɛyaa lalaa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “yem ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”
Yaa “mba peseɣti ɛyaa se pala ñam ñam lakasɩ.”
Yaa “pɔkɔŋaɣ.”
Yaa “ɩsɔɔlɩ Ɛsɔ sɛtʋ tɔm.”
Yaa “ndʋ ɩsɛɣ.”
Yaa “e-liɖe taa mba.”
Yaa “liɖe taa mba.”