Tʋma Labʋ 16​:​1-40

  • Pɔɔlɩ lɩzɩ Timootee (1-5)

  • Ɛna Masedonii abalʋ natʋ taa (6-10)

  • Liidii pɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyʋ Filiipi (11-15)

  • Paɖʋ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ salaka (16-24)

  • Pamɩyɩsɩ salaka yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛ-ɖɩɣa taa mba lɩm (25-34)

  • Pɔɔlɩ pɔzaa se tɛtʋ taa ñʋndɩnaa ɩkɔɔ nɛ petendi-wɛ (35-40)

16  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛtalɩ Dɛɛrɩbee nɛ pʋwayɩ lɛ Lisɩtrɩ. Nɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ kaawɛ peeɖe, payaɣ-ɩ se Timootee, ɛkɛ halʋ Yuuda tʋ nɔɔyʋ, weyi ɛwɛnɩ tisuu yɔ ɛ-pɩyalʋ, ɛlɛ ɛ-caa kɛ Grɛɛkɩ tʋ,  nɛ Lisɩtrɩ nɛ Ikoniyɔm koobiya yɔɔdaɣ ɛ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ.  Pɔɔlɩ yɔɔdɩ se ɛsɔɔlaa se Timootee ɛsɩɩ-ɩ, nɛ ɛkpaɣ-ɩ nɛ ɛpɛlɩ-ɩ Yuuda ñɩma mba pɛwɛ lona ana a-taa yɔ pɔ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa payɩ paatɩlaa se ɛ-caa kɛ Grɛɛkɩ tʋ.  Pɛwɛɛ nɛ patɩŋɩɣnɩ tɛtʋ ndɩ ndɩ taa lɛ, peheyiɣ koobiya paɣtʋ ndʋ apostoloowaa nɛ ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ Yeruzalɛm yɔ paɖʋwa yɔ se pɔɖɔ tɩ-yɔɔ.  Nɛ toovenim taa lɛ, agbaa wɛɛ nɛ akpaɣ ɖoŋ tisuu taa nɛ ahukuu paa ɖooye.  Pɩtasɩ lɛ, patɩŋnɩ Frijii nɛ Galaatii ɛjaɖɛ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ fezuu kiɖeɖeu kaakizini-wɛ se pataayɔɔdɩ tɔm Aazii egeetiye taa.  Pʋwayɩ, petibi Miizii lɛ, pañaɣ pana se pasʋʋ Bitinii taa, ɛlɛ Yesu fezuu tɩha-wɛ nʋmɔʋ.  Pʋyɔɔ pɛtɛzɩ* Miizii nɛ petii Trowaasɩ.  Nɛ ɖoo taa lɛ, Pɔɔlɩ na natʋ natʋyʋ—Masedonii abalʋ nɔɔyʋ kaasɩŋaa nɛ etendiɣ-i nɛ ɛtɔŋ se: “Kɔɔ Masedonii taa nɛ ŋsɩnɩ-ɖʋ.” 10  Ɛtɩɩna natʋ ndʋ lɛ, ɖɩñaɣ pana se ɖiwolo Masedonii, ɖɩɩnɩ pɩ-taa se Ɛsɔ yanɩ-ɖʋ se ɖisusi-wɛ tɔm kɩbandʋ. 11  Pʋyɔɔ ɖɩsʋ mɛlɛ kpaɣnɩ Trowaasɩ nɛ ɖiwolo Samootraasɩ nɛ ɖɩtɩsɩŋ ɖoli, ɛlɛ tɛʋ fema lɛ, ɖiwolo Neyapoliisi; 12  nɛ ɖɩkʋyɩnɩ peeɖe lɛ, ɖiwolo Filiipi, pɩɩkɛ tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Roma mba nesi tɛɛ nɛ tɩkɛ Masedonii egeetiye taa tɛtʋ sɔsɔtʋ yɔ. Ðɩcaɣ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa kɩyakɩŋ nɩɩyɩ. 13  Sabaatɩ wiye lɛ, ɖɩlɩɩ tɛtʋ nɔnɔɔ wayɩ, pɔɔ nakɛyɛ cɔlɔ, ɖenɖe ɖɩmaɣzaɣ se adɩma lone naɖɩyɛ wɛɛ yɔ, nɛ ɖɩcaɣ nɛ ɖɩpaɣzɩ yɔɔdɩnʋʋ halaa mba paakpeɣlaa yɔ. 14  Nɛ payaɣ halʋ nɔɔyʋ se Liidii, ɛpɛdaɣ pɩsaŋ kɩsɛɛmɩŋ yuulee, ɛlɩnɩ Tiyaatiiri tɛtʋ taa nɛ ɛkɛ Ɛsɔ sɛyʋ, ewelisaɣni-ɖʋ, nɛ Yehowa* kuli ɛ-laŋɩyɛ camɩyɛ se ɛkʋ nɩŋgbaŋʋʋ nɛ ewelisi tɔm ndʋ Pɔɔlɩ kaawɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ yɔ. 15  Nɛ pamɩyɩsɩ ɛ nɛ ɛ-ɖɩɣa taa mba lɩm lɛ, etendi-ɖʋ se: “Ye ɩmaɣzɩɣ se mɛwɛ siɣsiɣ Yehowa* ɛsɩndaa yɔ, ɩkɔɔ nɛ ɩcaɣ man-ɖɩɣa taa.” Nɛ ɛñɩɣ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖiwolo ɛ-tɛ. 16  Kɩyakʋ nakʋyʋ ɖɩwɛɛ nɛ ɖiwoki adɩma lone taa lɛ, pɛlɛ lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ, weyi ɛwɛnɩ fezuu nakʋyʋ, eleeu nɔɔyʋ weyi ɛsɩɣnɩ-ɩ se eheyi ɛyaa mbʋ pɩkɔŋ labʋ cee wayɩ yɔ, ɛkatɩ-ɖʋ. Ɛtɩyaɣ* nɛ eyeki nɛ ɛ-caanaa hikiɣ kɛzɛɣa siŋŋ. 17  Pɛlɛ ɛnʋ, ɛwɛɛ nɛ ɛtɩŋɩɣ ɖa nɛ Pɔɔlɩ nɛ ɛmakɩ kubusi nɛ ɛtɔŋ se: “Ɛyaa panɛ pɛkɛ Ɛsɔ Kɩlɩm yomaa nɛ posusuu-mɩ ñʋʋ yabɩtʋ nʋmɔʋ.” 18  Ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ mbʋ kɩyakɩŋ sakɩyɛ. Nɛ pɩnɩ Pɔɔlɩ lɛ, ekisi nɛ eheyi fezuu ŋgʋ se: “Meheyiɣ-ŋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa se ŋlɩɩ ɛ-taa.” Nɛ kɩlɩɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi. 19  Nɛ ɛ-caanaa nawa se lidaʋ ŋgʋ paawɛna se pehiɣ kɛzɛɣa yɔ kileba lɛ, pakpa Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ nɛ pɔhɔm-wɛ nɛ powoni ñʋndɩnaa cɔlɔ kɩyakʋ taa.* 20  Powoni-wɛ tɛtʋ taa ñʋndɩnaa cɔlɔ lɛ, pɔtɔ se: “Ɛyaa panɛ, pɛwɛɛ nɛ paɖʋzʋʋ ɖɛ-tɛtʋ pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ. Pɛkɛ Yuuda mba, 21  nɛ pɛwɛɛ nɛ posusuu sɔnzɩ nzɩ paɣtʋ ɛɛhaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖitisi yaa ɖɩla yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩkɛ Roma mba.” 22  Nɛ ɛyaa samaɣ kpɛndɩ nɛ kakʋyɩ pɔ-yɔɔ, nɛ tɛtʋ taa ñʋndɩnaa cɩyɩ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ po-tokonaa lɛ, paha nɔɔ se polu-wɛ ɖaŋ. 23  Pamabɩ-wɛ siŋŋ lɛ, paɖʋ-wɛ salaka nɛ paɖʋ salaka yɔɔ cɔnɩyʋ paɣtʋ se ɛɖaŋ pɔ-yɔɔ camɩyɛ. 24  Ɛzɩma paɖʋ-ɩ paɣtʋ mbʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛsʋnɩ-wɛ pɩ-taa salaka taa nɛ ɛsʋzɩ pa-nɩŋgbanzɩ kpoŋgbolonaa pɔŋ taa. 25  Ɛlɛ pɩkɔm nɛ pɩtalɩ ɖoo hɛkʋ taa mbʋ yɔ lɛ, Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ pɛwɛɛ nɛ patɩmɩɣ nɛ peteɣ hendu nɛ pasaŋnɩ Ɛsɔ, nɛ salaka tɩnaa wɛɛ nɛ pewelisiɣni-wɛ. 26  Kpaagbaa mbʋ lɛ, tɛtʋ ñamsɩ siŋŋ, nɛ salaka tigila ñamsɩ. Pɩtasɩ lɛ, nɔnɔsɩ tɩŋa tʋlɩ tuda, nɛ pa-tɩŋa pa-kpasɩ hɛɖɩ. 27  Salaka yɔɔ cɔnɩyʋ fema nɛ ɛna se salaka nɔnɔsɩ tʋlaa lɛ, ɛkpɛɛ ɛ-laɣɖɛ* nɛ ɛñɩnaɣ se ɛkʋ ɛ-tɩ, ɛmaɣzaɣ se salaka tɩnaa sewa. 28  Ɛlɛ Pɔɔlɩ ma kubuka sɔsɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Taala ña-tɩ kɩdɛkɛdɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa-tɩŋa ɖɩwɛ cɩnɛ!” 29  Peeɖe ɛpɔzaa nɛ pɔkɔnɩ-ɩ kanɖʋnaa nɛ ese lɛɛ lɛɛ nɛ ɛsʋʋ pɩ-taa, nɛ ɛwɛɛ eseliɣ nɛ ɛtɔlɩ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ pɛ-ɛsɩndaa. 30  Ɛlɩnɩ-wɛ awayɩ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ðajaanaa, ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mehiɣ ñʋʋ yabʋ?” 31  Pɔtɔ se: “Tisi Kɩbaɣlʋ Yesu yɔɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ŋkaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ, ña nɛ ña-ɖɩɣa taa mba.” 32  Peeɖe peheyi ɛ nɛ mba payɩ pɛwɛ ɛ-ɖɩɣa taa yɔ Yehowa* tɔm. 33  Nɛ ɛkpaɣ-wɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖoo ana a-taa nɛ ɛñalɩ pe-heŋ taa. Nɛ pamɩyɩsɩ ɛ nɛ ɛ-ɖɩɣa taa mba kpeekpe lɩm kpaagbaa. 34  Ewoni-wɛ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ɛsɩɩ-wɛ taabɩlɩ, nɛ ɛzɩma lɛɛlɛɛyɔ etisi Ɛsɔ yɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛ nɛ ɛ-ɖɩɣa taa mba kpeekpe pa-taa la leleŋ siŋŋ. 35  Tɛʋ fema lɛ, tɛtʋ taa ñʋndɩnaa tiyi hulisinaa se pɔtɔ se: “Yele ɛyaa mba nɛ pɛɖɛɛ.” 36  Salaka yɔɔ cɔnɩyʋ kɛdɩ Pɔɔlɩ tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa yɔ nɛ ɛtɔ se: “Tɛtʋ taa ñʋndɩnaa tiyi ɛyaa se peyele mɩ-naalɛ nɛ ɩɖɛɛ. Pʋyɔɔ lɛ, ɩlɩɩ lɛɛlɛɛyɔ nɛ iwobini laŋhɛzɩyɛ.” 37  Ɛlɛ Pɔɔlɩ heyi-wɛ se: “Pamabɩ-ɖʋ ɛyaa ɛsɩndaa kaɣlaa, patɩhʋʋnɩ-ɖʋ nɛ pakʋ ɖɔ-tɔm, ŋgʋ ɖɩkɛ Roma mba, nɛ paɖʋ-ɖʋ salaka. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, palɩzɩɣ-ɖʋ salaka taa mɛsaɣ tɛɛ? Aayɩ, pɩɩlakɩ mbʋ! Pa-maɣmaɣ pɔkɔɔ nɛ palɩzɩ-ɖʋ.” 38  Hulisinaa kɛdɩ tɔm ndʋ tɛtʋ taa ñʋndɩnaa. Nɛ sɔɔndʋ kpa paba siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ panɩwa se ɛyaa mba, pɛkɛ Roma mba yɔ. 39  Pʋyɔɔ pɔkɔm nɛ petendi-wɛ, nɛ palɩzɩ-wɛ nɛ pɩtɛ lɛ, pɔpɔzɩ-wɛ se palɩɩ tɛtʋ taa. 40  Ɛlɛ palɩɩ salaka taa nɛ powolo Liidii ɖɩɣa taa, nɛ pana koobiya lɛ, pakpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ pɛɖɛɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “patɩŋnɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Eheyaɣ ɛyaa mbʋ pɩkɔŋ labʋ cee wayɩ yɔ.”
Yaa “cɔlɔ ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”
Yaa “ɛ-abalɩsɩɣa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.