Tʋma Labʋ 15​:​1-41

  • Nɔɔhɔnɖɛ sɔsɔɖɛ lɩ Antɩyɔɔsɩ pɛlɩtʋ yɔɔ (1, 2)

  • Powoni tɔm Yeruzalɛm (3-5)

  • Ɛzʋtʋyaa nɛ apostoloowaa pakataa (6-21)

  • Takayaɣ ŋga kalɩnɩ nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ cɔlɔ yɔ (22-29)

    • Pekizi calɩm (28, 29)

  • Patɩŋnɩ takayaɣ ŋga pamawa yɔ kɔ-yɔɔ nɛ pakpazɩ agbaa ɖoŋ (30-35)

  • Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ pɛcɛbɩ ɖama (36-41)

15  Nɛ ɛyaa nabɛyɛ lɩɩnɩ Yuudee nɛ pɔkɔɔ nɛ papaɣzɩ koobiya wɩlʋʋ se: “Ye patɩpɛlɩ-mɩ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ Moyizi sɔnzɩ taa yɔ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ihiɣ ñʋʋ yabʋ.”  Ɛlɛ ɖama kɩɩnɩnʋʋ nɛ nɔɔhɔnɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ kɔm pa nɛ Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ pɛ-hɛkʋ taa lɛ, pala ɖʋtʋ se Pɔɔlɩ, Barnaabaasɩ nɛ pa-taa nabɛyɛ pakpa apostoloowaa nɛ ɛzʋtʋyaa cɔlɔ Yeruzalɛm tɔm ndʋ* tɩ-yɔɔ.  Nɛ ɛgbɛyɛ sɩ-wɛ pazɩ lɛ, powolo pa-nʋmɔʋ yɔɔ nɛ patɩŋnɩ Fenisii nɛ Samaarii, nɛ pɛkɛdɩɣ piye piye ɛzɩma ajɛɛ taa mba pɩsɩ pa-laŋa yɔ pɩ-tɔm nɛ pɩhaɣ koobiya tɩŋa taa leleŋ sɔsɔŋ.  Patalɩ Yeruzalɛm lɛ, ɛgbɛyɛ nɛ apostoloowaa nɛ ɛzʋtʋyaa pamʋ-wɛ camɩyɛ, nɛ pɛkɛdɩ mbʋ payɩ Ɛsɔ tɩŋnɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɛla yɔ.  Ɛlɛ Farɩsɩ mba kɩjaʋ yɔɔ ɛgbɛyɛ taa ñɩma nabɛyɛ, mba pɔkɔm nɛ petisi Yesu yɔɔ yɔ, pakʋyɩ pe-kpelisi yɔɔ nɛ pasɩŋ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Pɩcɛyaa se pɛpɛlɩ-wɛ nɛ paɖʋ-wɛ paɣtʋ se pɔɖɔ Moyizi Paɣtʋ yɔɔ.”  Peeɖe apostoloowaa nɛ ɛzʋtʋyaa pekpeɣlaa se pɔcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe.  Patazɩ tɔm taa siŋŋ* nɛ pɩtɛ lɛ, Pɩyɛɛrɩ kʋyɩ nɛ eheyi-wɛ se: “Koobiya, ɩsɩm camɩyɛ se kpaɣnɩ kajalaɣ kɩyakɩŋ taa lɛ, Ɛsɔ lɩzɩ-m mɩ-taa se pɩtɩŋnɩ mɔ-nɔɔ taa tɔm yɔɔ lɛ, ajɛɛ taa mba nɩɩ tɔm kɩbandʋ nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu.  Nɛ Ɛsɔ weyi ɛsɩm ɛyʋ laŋɩyɛ yɔ, ɛlɩzɩ aseɣɖe alɩwaatʋ ndʋ ɛha-wɛ fezuu kiɖeɖeu, ɛzɩ ɛhaʋ-ɖʋ ɖɔɖɔ yɔ.  Nɛ ɛtɩɖʋ tʋkaɣ nakɛyɛ ɖa nɛ wɛ ɖɛ-hɛkʋ taa kaaʋ, ɛlɛ ɛtɩŋnɩ tisuu yɔɔ nɛ ɛñalɩ pa-laŋa nɛ awɛɛ kele kele. 10  Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ɩtakɩɣ Ɛsɔ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ɩsʋkɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa sʋʋtʋ ndʋ ɖa nɛ ɖɔ-cɔzɔnaa ɖɩtɩpɩzɩ nɛ ɖɩsɩɣlɩ yɔ? 11  Ɛlɛ ɖɩwɛnɩ tisuu se pɩtɩŋnɩ Kɩbaɣlʋ Yesu lootiye yɔɔ lɛ, ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ ɛzɩ mba yɔ.” 12  Ðɩnɛ ɛlɛ, samaɣ tɩŋa su ɖiɣ ɖiɣ nɛ kapaɣzɩ welisinuu Barnaabaasɩ nɛ Pɔɔlɩ, nɛ paba kɛdɩ-kɛ yʋsasɩ nɛ piti lakasɩ sakɩyɛ nzɩ Ɛsɔ tɩŋnɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɛla ajɛɛ taa yɔ. 13  Pɛtɛm yɔɔdʋʋ lɛ, Yakubu tɔ se: “Koobiya, iwelisini-m. 14  Siimeyɔɔnɩ kɛdɩ piye piye ɛzɩma Ɛsɔ kɛzɩ ɛ-lɩmaɣza nɛ ajɛɛ yɔɔ kajalaɣ ɖeɖe se ɛlɩzɩ a-taa samaɣ nakɛyɛ nɛ payaa-kɛ nɛ ɛ-hɩɖɛ yɔ. 15  Nɛ Nayaa tɔm lakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ, ɛzɩ pamaʋ yɔ se: 16  ‘Pʋwayɩ lɛ, mankaɣ pɩsʋʋ nɛ manɖaɣnɩ kʋsʋʋ Daviid kizinziku* ŋgʋ kɩtɔlaa yɔ; manɖaɣnɩɣ ñɔɔzʋʋ kɩ-hɔɔlɩŋ weyi ɩyɔkaa yɔ nɛ mankʋsɩ-kʋ, 17  se pɩsa nɛ ɛyaa mba pakazaa yɔ, papɩzɩ nɛ pañɩnɩ Yehowa* siŋŋ, pa nɛ ajɛɛ tɩŋa taa mba, mba paya-wɛ nɛ ma-hɩɖɛ yɔ, Yehowa* yɔɔdʋʋna, ɛnʋ weyi ɛlakɩ lakasɩ nzɩ yɔ, 18  nzɩ paasɩmɩ-sɩ ɖooo caanaʋ taa yɔ.’ 19  Ye mbʋ, ma-naʋ taa yɔ, pɩfɛyɩ se ɖɩcaa tɔm ajɛɛ taa ñɩma mba pɛwɛɛ nɛ papɩsɩɣnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, 20  ɛlɛ ɖɩma-wɛ se pekizi mbʋ sɩʋ kpelisi pisi-pʋ yɔ, kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ,* kpɩna wena patam a-liŋ tɛɛ yɔ,* nɛ calɩm. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kpaɣnɩ caanaʋ taa, Moyizi kaawɛnɩ ɛyaa mba posusaɣ tɔm ndʋ ɛmawa yɔ tɛtʋ ndɩ ndɩ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakalaɣ-tʋ sinaagɔɔgɩwaa taa paa sabaatɩ ŋgʋ.” 22  Ðɩnɛ ɛlɛ apostoloowaa nɛ ɛzʋtʋyaa, pa nɛ ɛgbɛyɛ tɩŋa, pakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se palɩzɩɣ ɛyaa nabɛyɛ pɛ-hɛkʋ taa nɛ petiyi-wɛ Antɩyɔɔsɩ, pa nɛ Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ; petiyi Yudaasɩ weyi payaɣ se Barsaabaasɩ yɔ nɛ Silaasɩ, mba ɖɛɣaɣnɩ nɔɔ koobiya hɛkʋ taa. 23  Pama tɔm tʋnɛ nɛ paɖʋzɩ-tʋ pe-nesi taa nɛ petiyina: “Mi-koobiya apostoloowaa nɛ ɛzʋtʋyaa maɣnɩ tɔm tʋnɛ koobiya mba pɛwɛ Antɩyɔɔsɩ, Siirii, nɛ Siliisii nɛ pɛkɛ ajɛɛ taa mba yɔ: Ðɩsɛ-mɩ! 24  Ðɩnɩwa se nabɛyɛ lɩnɩ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ pɔyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩkɔnɩ-mɩ kaɖɛ yɔ, pañɩnaɣ se paɖʋzɩ-mɩ,* ŋgʋ ɖɩtɩɖʋ-wɛ paɣtʋ natʋyʋ, pʋyɔɔ lɛ, 25  ɖɩnɩnɩ ɖama nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩlɩzɩɣ ɛyaa nabɛyɛ nɛ ɖitiyini-mɩ, pa nɛ ɖa-kʋsɔɔlaa Barnaabaasɩ nɛ Pɔɔlɩ, 26  ɛyaa mba pɛcɛlɩ pe-weziŋ* ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ yɔɔ yɔ. 27  Mbʋ yebina nɛ ɖitiyiɣ Yudaasɩ nɛ Silaasɩ, se papɩzɩ ɖɔɖɔ nɛ pɛkɛdɩ-mɩ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ nɛ pɔ-nɔɔ. 28  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛdɩnɩ fezuu kiɖeɖeu nɛ ɖa-maɣmaɣ se ɖɩtaasɔzɩ-mɩ sʋʋtʋ natʋyʋ nɛ pɩtasɩnɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ: 29  se ɩsɔ* mbʋ pala sɩɩnaa yɔɔ yɔ, calɩm, kpɩna wena patam a-liŋ tɛɛ yɔ,* nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ.* Ye ɩkpa mɩ-tɩ camɩyɛ nɛ lakasɩ nzɩ yɔ, pɩkaɣ-mɩ ɖenuu. Ɩcaɣ camɩyɛ!”* 30  Nɛ peyebi ɛyaa mba nɛ pɛɖɛɛ lɛ, paba tii Antɩyɔɔsɩ, nɛ pekpeɣli koobiya tɩŋa nɛ pɛcɛlɩ-wɛ takayaɣ ŋga. 31  Pɛtɛm-kɛ kalʋʋ lɛ, pa-taa la leleŋ nɛ ɛzɩma ka-taa tɔm kpazɩ-wɛ ɖoŋ yɔ. 32  Nɛ Yudaasɩ nɛ Silaasɩ paakɛ nayaa ɖɔɖɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɔyɔɔdɩ tɔm sakɩyɛ nɛ peseɣti koobiya nɛ pakpazɩ-wɛ ɖoŋ. 33  Pacaɣ pɔ-cɔlɔ alɩwaatʋ cabɩ lɛ, koobiya yele-wɛ nɛ papɩsɩnɩ laŋhɛzɩyɛ mba paatiyi-wɛ yɔ pɔ-cɔlɔ. 34  *⁠—— 35  Ɛlɛ Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ pacaɣ Antɩyɔɔsɩ, nɛ pa nɛ ɛyaa lalaa sakɩyɛ pɛwɛɛ nɛ pawɩlɩɣ tɔm nɛ posusuu Yehowa* tɔm kɩbandʋ. 36  Pɩlabɩ kɩyakɩŋ nɩɩyɩ lɛ, Pɔɔlɩ heyi Barnaabaasɩ se: “Lɛɛlɛɛyɔ, ɖɩpɩsɩ* nɛ ɖikilimi koobiya yɔɔ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa payɩ ɖiisusi Yehowa* tɔm yɔ, nɛ ɖɩna se pɛwɛ ɛzɩma.” 37  Barnaabaasɩ kaaɖʋ ɛ-taa se ɛkpɛndɩɣnɩ Yohanɛɛsɩ, weyi payaɣ se Maarkɩ yɔ. 38  Ɛlɛ pɩtaakɛdɩnɩ Pɔɔlɩ se pɛkpɛndɩnɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ eeyebi-wɛ Pamfiilii nɛ ɛtɩtɩŋ-wɛ tʋmɩyɛ taa. 39  Peeɖe pamʋ ɖama nɛ pana siŋŋ nɛ pɩsaa miŋ kpem, nɛ halɩ paya ɖama; nɛ Barnaabaasɩ kpaɣ Maarkɩ nɛ pasʋʋ mɛlɛ nɛ powolo Siiprɩ. 40  Pɔɔlɩ ñakpaɣ Silaasɩ, nɛ koobiya tɛmɩ-ɩ ɖʋzʋʋ Yehowa* lootiye tɛɛ lɛ, ɛ nɛ ɩ pɛɖɛɛ. 41  Ɛtɩŋnɩ Siirii nɛ Siliisii nɛ ɛkpazɩɣ agbaa ɖoŋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɔɔhɔnɖɛ nɖɩ.”
Yaa “Pɔhɔmnɩ ɖama tɔm siŋŋ.”
Yaa “cokiye; ɖɩɣa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kpɩna wena pakʋwa nɛ a-calɩm tikpe yɔ.”
Yaa “paɖʋzɩ mɩ-kalɩzasɩ.”
Yaa “pa-kalɩzasɩ.”
Yaa “ikizi.”
Yaa “kpɩna wena pakʋwa nɛ a-calɩm tikpe yɔ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Pɩlabɩ mbʋ.”
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩpɩsɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.