Tʋma Labʋ 14​:​1-28

  • Tɔmkpɛlɩkɩyaa huu Ikoniyɔm tɛtʋ taa; pakaɖɩnɩ koobiya peeɖe (1-7)

  • Pakpaɣ-wɛ ɛzɩ ɛsɔnaa yɔ Lisɩtrɩ (8-18)

  • Paɖabɩ Pɔɔlɩ pɛɛ ɛlɛ ɛtɩsɩ (19, 20)

  • Pakpazɩ agbaa ɖoŋ (21-23)

  • Papɩsɩ Antɩyɔɔsɩ ŋgʋ kɩwɛ Siirii taa yɔ (24-28)

14  Nɛ Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ paawɛ Ikoniyɔm lɛ, pasʋʋ Yuuda mba tɛ sinaagɔɔgɩ taa nɛ pɔyɔɔdɩ tɔm camɩyɛ siŋŋ, piyeba nɛ Yuuda mba nɛ Grɛɛkɩ mba sakɩyɛ paɣzɩ wɛnʋʋ tisuu.  Ɛlɛ Yuuda ñɩma mba petitisi yɔ, pepeɣzi ajɛɛ taa mba* nɛ peseɣti-wɛ se pakaɖɩnɩ koobiya.  Nɛ pacaɣ Ikoniyɔm alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ abalɩtʋ Yehowa* ɖoŋ taa, ɛnʋ weyi ɛlɩzɩ aseɣɖe e-lootiye tɔm yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛha-wɛ waɖɛ se pala yʋsasɩ nɛ piti lakasɩ yɔ.  Ɛlɛ tɛtʋ taa ɛyaa samaɣ taa tayɩ; nabɛyɛ tɩnaɣ Yuuda mba yɔɔ ɛlɛ lalaa ñatɩnɩɣ apostoloowaa yɔɔ.  Ajɛɛ taa mba nɛ Yuuda mba nɛ pa-ñʋndɩnaa paɖʋwa se pawɩlɩɣ-wɛ ñaŋ nɛ paɖabɩ-wɛ pɛɛ lɛ,  panɩɩ-tʋ, nɛ pese powolo Likawonii, Lisɩtrɩ nɛ Dɛɛrɩbee pɛ-tɛtʋ taa, nɛ tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩwɛ pɩ-cɔlɔ kpɛɛɛ yɔ tɩ-taa.  Nɛ powolo pɩ-yɔɔ nɛ posusuu tɔm kɩbandʋ peeɖe.  Nɛ abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ Lisɩtrɩ nɛ pɩɩcamɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ. Ɛɛkɛ kaakalaɣ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ palʋlɩ-ɩ yɔ nɛ ɛtɩɖɔ wiɖiyi nɛ ɛna.  Abalʋ ɛnʋ ɛcaɣaa nɛ ewelisiɣni Pɔɔlɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ wɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ yɔ. Pɔɔlɩ cɔnɩ-ɩ cuɖuɖu nɛ ɛna se ɛwɛnɩ tisuu se ɛ-yɔɔ ɛcɛ lɛ, 10  ɛyɔɔdɩnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Kʋyɩ nɛ ŋsɩŋ ña-nɩŋgbanzɩ yɔɔ.” Peeɖe abalʋ ɛnʋ ɛkʋyaa nɛ ɛmaa nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm. 11  Ɛyaa samaɣ na mbʋ Pɔɔlɩ laba yɔ lɛ, kama kubuka Likawonii kʋnʋŋ taa se: “Ɛsɔnaa pɩsɩ ɛzɩ ɛyaa yɔ nɛ petii ɖɛ-hɛkʋ taa!” 12  Nɛ papaɣzɩ yaʋ Barnaabaasɩ se Zeesi, ɛlɛ payaa Pɔɔlɩ se Ɛrmɛɛsɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ kɩlaɣnɩ yɔɔdʋʋ. 13  Nɛ Zeesi, weyi e-templo kaawɛ tɛtʋ nɔnɔɔ taa yɔ, ɛ-cɔjɔ kɔnɩ naŋ abalɩñɩŋ nɛ ajana hɛtʋ ndʋ palʋ-tʋ sabɩŋ yɔ nɔnɔɔ taa, nɛ ɛñɩnaɣ se ɛ nɛ ɛyaa samaɣ palaa kɩlaŋ. 14  Ɛlɛ, apostoloowaa Barnaabaasɩ nɛ Pɔɔlɩ panɩ-tʋ lɛ, pacɩyɩ po-tokonaa nɛ pese pasʋʋ ɛyaa samaɣ taa nɛ pama kubuka se: 15  “Taabalaa, ɛbɛ yɔɔ ɩlakɩ lakasɩ nzɩ? Ða ɖɔɖɔ ɖɩkɛ ɛyaa mba pɛwɛnɩ ɛjandʋ ɛzɩ mɩ yɔ. Nɛ ɖɩwɛɛ ɖisusuu-mɩ tɔm kɩbandʋ, se iyele lakasɩ sɩnɛ, nzɩ sɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ nɛ ɩpɩsɩnɩ Ɛsɔ weyi ɛwɛ wezuu yɔ ɛ-yɔɔ, ɛnʋ weyi ɛlabɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ nɛ teŋgu nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ pa-taa yɔ. 16  Kpaɖɩŋ weyi ɩɖɛwa yɔ ɩ-taa, ɛha ajɛɛ tɩŋa nʋmɔʋ se aɖɔ a-nʋmɔŋ taa, 17  paa mbʋ yɔ, etiyele ɛ-tɩ yɔɔ aseɣɖe lɩzʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlabɩ-mɩ kɩbandʋ, nɛ ɛhaɣ-mɩ tɛʋ nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ eyeki nɛ tɔɔnasɩ lakɩ sakɩyɛ sɩ-alɩwaatʋ yɔɔ, nɛ ɛhaɣzɩɣ-mɩ tɔɔnaɣ nɛ eyeki se mɩ-laŋa isuni laŋhʋlʋmɩyɛ.” 18  Paa pɔyɔɔdɩ tɔm ndʋ yɔ, pɩɩlabɩ-wɛ kaɖɛ pʋcɔ nɛ paɖaŋ ɛyaa samaɣ se kataalaa-wɛ kɩlaŋ. 19  Ɛlɛ Yuuda mba lɩɩnɩ Antɩyɔɔsɩ nɛ Ikoniyɔm nɛ pɔkɔɔ nɛ pepeɣzi ɛyaa samaɣ, nɛ paɖa Pɔɔlɩ pɛɛ nɛ potuu-i nɛ palɩnɩ tɛtʋ wayɩ, pamaɣzaɣ se ɛsɩba. 20  Ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔ-ɩ nɛ pata lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ɛsʋʋ tɛtʋ taa. Tɛʋ fema lɛ, ɛ nɛ Barnaabaasɩ pɛɖɛɛ Dɛɛrɩbee. 21  Posusi tɔm kɩbandʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa nɛ pehiɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ lɛ, papɩsɩ Lisɩtrɩ, Ikoniyɔm nɛ Antɩyɔɔsɩ. 22  Pakpazɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa* ɖoŋ peeɖe, nɛ peseɣtiɣ-wɛ se pɔɖɔkɩ tisuu kpam nɛ pɔtɔŋ se: “Pɩwɛɛ se ɖɩtɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.” 23  Pɩtasɩ lɛ, pasɩ-wɛ ɛzʋtʋyaa paa ɛgbɛyɛ nɖɩ lɛ ɖɩ-taa, patɩmɩ nɛ pɔhɔkɩ nɔɔ, nɛ paɖʋzɩ-wɛ Yehowa* nesi tɛɛ, ɛnʋ weyi petisi ɛ-yɔɔ yɔ. 24  Nɛ patɩŋnɩ Pisidii nɛ pɔkɔɔ Pamfiilii, 25  nɛ pɛtɛm tɔm susuu Pɛɛrɩjee lɛ, petii Ataliya. 26  Pasʋʋ mɛlɛ peeɖe nɛ powolo Antɩyɔɔsɩ, ɖenɖe paaɖʋzɩ-wɛ Ɛsɔ lootiye tɛɛ se pala tʋmɩyɛ nɖɩ pɛtɛzɩ-ɖɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. 27  Patalaa nɛ pekpeɣli ɛgbɛyɛ taa mba lɛ, pɛkɛdɩ-wɛ mbʋ payɩ Ɛsɔ tɩŋnɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɛla yɔ pɩ-tɔm, nɛ ɛzɩma ɛtʋlɩ ajɛɛ taa mba nɔnɔɔ se pɛwɛɛnɩ tisuu yɔ. 28  Ðɩnɛ ɛlɛ pacaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ajɛɛ taa mba kalɩzasɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “tɔmkpɛlɩkɩyaa kalɩzasɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.