Tʋma Labʋ 13​:​1-52

  • Petiyi Barnaabaasɩ nɛ Sɔɔlɩ se pɛkɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa (1-3)

  • Tɔm susuu tʋmɩyɛ Siiprɩ (4-12)

  • Pɔɔlɩ tɔm yɔɔdʋʋ Antɩyɔɔsɩ ŋgʋ kɩwɛ Pisidii taa yɔ (13-41)

  • Natʋ tɔm kaayɔɔdaa se papɩsɩnɩ ajɛɛ taa mba yɔɔ (42-52)

13  Nɛ nayaa nɛ wɩlɩyaa paawɛ Antɩyɔɔsɩ ɛgbɛyɛ taa, mba yɔ: Barnaabaasɩ, Siimeyɔɔnɩ weyi payaɣ se Nijɛɛrɩ yɔ, Lusiyuusi weyi ɛlɩnɩ Siirɛɛnɩ yɔ, Manayɛɛnɩ weyi ɛ nɛ egeetiye ñʋʋdʋ Eroodi paalabɩ sukuli yɔ, nɛ Sɔɔlɩ.  Paawɛɛ nɛ paɖʋʋ Yehowa* lɩm nɛ pɔhɔkʋʋ nɔɔ lɛ, fezuu kiɖeɖeu yɔɔdɩ se: “Ɩlɩzɩ-m Barnaabaasɩ nɛ Sɔɔlɩ nɛ nɖeke nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ maya-wɛ yɔ.”  Nɛ pɛtɛm nɔɔ hɔkʋʋ nɛ adɩma labʋ lɛ, patɩnɩ pe-nesi pɔ-yɔɔ nɛ peyebi-wɛ nɛ pɛɖɛɛ.  Nɛ abalaa panɛ, mba fezuu kiɖeɖeu tiyaa yɔ, pɛɖɛɛ petii Selesii, nɛ pakʋyɩ peeɖe lɛ, pasʋʋ mɛlɛ nɛ powolo Siiprɩ.  Patalɩ Salamiini lɛ, papaɣzɩ susuu Ɛsɔ tɔm Yuuda mba sinaagɔɔgɩwaa taa. Yohanɛɛsɩ ɖɔɖɔ kaawɛ pɔ-cɔlɔ nɛ ɛɖʋʋ-wɛ lɩm.*  Pɔcɔ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩ-tɩŋa tɩ-taa nɛ patalɩ ɖooo Paafoosɩ lɛ, pakatɩ Yuuda abalʋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Baarɩ-Yesu, ɛkɛ alɩfaa nɛ cɛtɩm nayʋ.  Ɛɛwɛ egeetiye sɔsɔɖɛ ñʋʋdʋ* Sɛrɩjiyuusi Poluusi cɔlɔ, ɛlɛ kaakɛ abalʋ weyi ɛwɛ lɔŋ yɔ. Sɛrɩjiyuusi Poluusi yaa Barnaabaasɩ nɛ Sɔɔlɩ se pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ, ɛɛsɔɔlaa kpem se ɛnɩɩ Ɛsɔ tɔm.  Ɛlɛ alɩfaa ɛnʋ, weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Eliimaasɩ (pʋ-tɔbʋʋ se alɩfaa) yɔ, ɛpaɣzɩ-wɛ kaɖɩnʋʋ, ɛñɩnaɣ se egeetiye sɔsɔɖɛ ñʋʋdʋ ɛha tisuu siɣye.  Ðɩnɛ ɛlɛ fezuu kiɖeɖeu su Sɔɔlɩ weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Pɔɔlɩ yɔ ɛ-taa, nɛ ɛcɔnɩ-ɩ cuɖuɖu 10  nɛ ɛtɔ se: “Ña weyi paa cɛtɩm mbʋ nɛ paa kɩdɛkɛdɩm mbʋ posu ña-taa yɔ, ña weyi ŋkɛ Eleeu pɩyalʋ yɔ, ña weyi ŋkɛ mbʋ payɩ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ pi-koyindu yɔ, ŋŋyeki kotuu Yehowa* nʋmɔŋ weyi ɩtʋʋzaa yɔ? 11  Na! Yehowa* nesi wɛ ñɔ-yɔɔ nɛ ŋkaɣ kɛʋ yʋlʋm, ŋŋkaɣ naʋ wɩsɩ ñalɩmɩyɛ alɩwaatʋ natʋyʋ.” Kpaagbaa mbʋ lɛ, hulumiye sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ nɛ cɩkpɛndʋʋ petii ɛ-yɔɔ, nɛ ɛwɛɛ ekiitiɣ yem nɛ ɛñɩnɩɣ se ehiɣ nɔɔyʋ nɛ ɛlɛ ɖɔkɩ e-nesi taa nɛ ɛhɔmɩ-ɩ. 12  Nɛ egeetiye sɔsɔɖɛ ñʋʋdʋ na mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, etisi Kɩbaɣlʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa* wɩlɩtʋ kaaɖɩɣzɩ-ɩ. 13  Nɛ Pɔɔlɩ nɛ ɛ-taabalaa pakʋyɩ Paafoosɩ nɛ pasʋʋ mɛlɛ nɛ patalɩ Pɛɛrɩjee, Pamfiilii taa. Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ yele-wɛ nɛ ɛpɩsɩ Yeruzalɛm. 14  Ɛlɛ paba ñowolo pa-nʋmɔʋ ɖɔm yɔɔ kpaɣnɩ Pɛɛrɩjee nɛ pɔkɔɔ Antɩyɔɔsɩ, Pisidii taa. Nɛ pasʋ sinaagɔɔgɩ taa Sabaatɩ wiye lɛ, pacaɣ. 15  Pɛtɛm kalʋʋ Paɣtʋ nɛ Nayaa takayɩsɩ ɛyaa samaɣ ɛsɩndaa lɛ, sinaagɔɔgɩ yɔɔ cɔnɩyaa tiyi se peheyi-wɛ se: “Koobiya, ye ɩwɛnɩ tɔm natʋyʋ se ɩkpazɩɣnɩ samaɣ ɖoŋ yɔ, ɩyɔɔdɩ-tʋ.” 16  Peeɖe Pɔɔlɩ kʋyaa, nɛ ɛlabɩ-wɛ nesi se posu lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Izrayɛɛlɩ ñɩma nɛ mɩ ɛyaa lalaa mba iseɣ Ɛsɔ sɔɔndʋ yɔ, iwelisi. 17  Izrayɛɛlɩ samaɣ kanɛ, kɛ-Ɛsɔ lɩzɩ ɖɔ-cɔzɔnaa nɛ ɛpɩsɩ-wɛ ɛjaɖɛ ɖoŋ ñɩnɖɛ alɩwaatʋ ndʋ paakɛ agɔma Ejipiti ɛjaɖɛ taa yɔ nɛ ɛtɩŋnɩ e-nesi ɖoŋ ñɩnzɩ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ-wɛ ɖɩ-taa. 18  Nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ pa-lakasɩ yɔɔ kañɩmbusuu taa pɩnzɩ 40 mbʋ yɔ. 19  Ɛtɛm ajɛɛ lʋbɛ ɖɩzʋʋ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa lɛ, ɛcɛlɩ-wɛ ajɛɛ ana a-tɛtʋ se tɩpɩsɩ pa-ñɩm. 20  Pɩtɩŋa mbʋ yɔ, pɩlabɩ pɩnzɩ 450 taa mbʋ yɔ. “Pʋwayɩ lɛ, ɛha-wɛ tɔm hʋyaa nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ nayʋ Samɩyɛɛlɩ. 21  Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, pɔpɔzɩ se pasɩɩ-wɛ wiyaʋ, nɛ Ɛsɔ ha-wɛ Kiisi pɩyalʋ Sɔɔlɩ pɩnzɩ 40, ɛɛkɛ Bɛnjamɛɛ cejewiye taa tʋ nɔɔyʋ. 22  Ɛkʋsɩ-ɩ lɛ, ɛlɩzɩ Daviid se ɛkɛ pe-wiyaʋ, ɛ-yɔɔ ɛɛlɩzɩ aseɣɖe nɛ ɛtɔ se: ‘Mana Yesee pɩyalʋ Daviid, ɛkɛ me-liu ɛyʋ; ɛkaɣ labʋ mbʋ payɩ mɔnsɔɔlaa yɔ.’ 23  Ɛzɩ Ɛsɔ kaayɔɔdʋʋ yɔ, ɛtɩŋnɩ ɛyʋ ɛnʋ e-liɖe yɔɔ nɛ ɛkɔnɩ Izrayɛɛlɩ ñʋʋ yaɖʋ nɔɔyʋ, Yesu. 24  Pʋcɔ nɛ ɛlɛ talɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ kaasusi Izrayɛɛlɩ samaɣ tɩŋa kaɣlaa lɩm mɩyɩsʋʋ mbʋ pɩkɛ kɩwɛɛkɩm kpiɖuu yʋsaɣ yɔ pɩ-tɔm. 25  Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ caɣaɣ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛm lɛ, ɛyɔɔdaɣ se: ‘Ɩmaɣzɩɣ se anɩ mɛnkɛnaa? Mantɩkɛ weyi ɩmaɣzɩɣ se mɛnkɛnaa yɔ. Ɛlɛ ɩna! Ma-wayɩ lɛ nɔɔyʋ kɔŋ, weyi mantɩmʋna se mɔhɔzɩ naataŋgbala ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ yɔ.’ 26  “Koobiya, mɩ mba ɩkɛ Abraham liɖe taa mba yɔ nɛ lalaa mba pɛwɛ mɩ-hɛkʋ taa nɛ pañaŋ Ɛsɔ yɔ, ɖa petiyini ñʋʋ yabɩtʋ tʋnɛ tɩ-tɔm. 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yeruzalɛm mba nɛ pa-ñʋndɩnaa patɩtɩlɩ ɛyʋ ɛnʋ, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ pahʋnɩ-ɩ tɔm yɔ, peyeba nɛ tɔm ndʋ Nayaa yɔɔdaa, ndʋ pakalɩɣnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ paa sabaatɩ ŋgʋ yɔ, tɩla. 28  Patɩna mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛɛ se pakʋ-ɩ yɔ, paa mbʋ yɔ pɔpɔzɩ Pilaatɩ se ɛkʋ-ɩ. 29  Nɛ palabɩ mbʋ pɩtɩŋa payɩ paama ɛ-yɔɔ yɔ lɛ, petisi-i sizika* yɔɔ nɛ pahɩzɩ-ɩ pɩlaʋ* nakʋyʋ taa. 30  Ɛlɛ Ɛsɔ fezi-i nɛ sɩɖaa taa, 31  nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ kɩyakɩŋ sakɩyɛ ɛyaa mba paatɩŋɩ-ɩ kpaɣnɩ Galilee nɛ pɩtalɩ Yeruzalɛm yɔ. Mba lɩzɩɣnɩ ɛ-yɔɔ aseɣɖe samaɣ ɛsɩndaa lɛɛlɛɛyɔ. 32  “Pʋyɔɔ lɛ, ɖisusuu-mɩ lidaʋ tɔm ndʋ eeheyi ɖɔ-cɔzɔnaa yɔ tɩ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ. 33  Ɛsɔ labɩ-ɖʋ tɩ-tɩŋa, ɖa pe-piya, alɩwaatʋ ndʋ efezi Yesu yɔ; ɛzɩ pamaʋ keɣa naalɛ ñɩŋga taa yɔ se: ‘Ŋkɛ man-pɩyalʋ; sɔnɔ manpɩsɩ ña-caa.’ 34  Nɛ toovenim tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ fezi-i nɛ sɩɖaa taa se ɛtaatasɩ ɖazʋʋ kpa yɔ, ndʋ ɛɛyɔɔdaa se: ‘Mankaɣ-mɩ wɩlʋʋ sɔɔlɩm siŋŋ mbʋ pɩ-tɔm maaheyi Daviid yɔ, mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ.’* 35  Pʋyɔɔ patasɩ yɔɔdʋʋ keɣa lɛɛka taa se: ‘Ŋŋkaɣ haʋ nʋmɔʋ se ñɛ-ɛyʋ siɣsiɣ tʋ ɛɖazɩ.’ 36  Daviid ɛlɛ lɛ, ɛɛlabɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ* ɛ-maɣmaɣ ɛ-kpaɖʋʋ taa, eɖoo sɩm taa, pahɩzɩ-ɩ ɛ-cɔzɔnaa cɔlɔ nɛ ɛɖazɩ. 37  Piyele nɛ weyi Ɛsɔ fezi-i yɔ, ɛlɛ tɩɖazɩ. 38  “Pʋyɔɔ lɛ koobiya, ɩtɩlɩ se ɛyʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ posusuu-mɩ kɩwɛɛkɩm kpeɣu, 39  nɛ mbʋ payɩ pɩ-taa pataapɩzɩɣ se peɖezi mɩ-tɔm pɩtɩŋnɩ Moyizi Paɣtʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩŋnɩ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ lɛ, weyi etisiɣ yɔ, peɖezi ɛ-tɔm. 40  Pʋyɔɔ lɛ, ɩkpa mɩ-tɩ se tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Nayaa takayɩsɩ taa yɔ, tɩtaakɔɔ mɩ-yɔɔ; ndʋ yɔ: 41  ‘Mba mɩ iniŋ yɔ, ɩcɔna, nɛ pɩlabɩ-mɩ piti nɛ ɩtɛŋɛlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ menɖiɣni labʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ mɩ-kɩyakɩŋ taa, tʋmɩyɛ nɖɩ ɩɩkaɣ ɖɩ-yɔɔ tisuu kpa paa nɔɔyʋ ɛkɛdɩ-mɩ ɖɩ-tɔm piye piye yɔ.’” 42  Nɛ palɩɣaɣ lɛ, ɛyaa tendi-wɛ se patasɩ-wɛ tɔm ndʋ heyuu Sabaatɩ lɛɛkʋ wiye. 43  Samaɣ ŋga kaawɛ sinaagɔɔgɩ taa yɔ, kamɩzaa lɛ, Yuuda mba nɛ mba papɩsɩ Yuuda mba nɛ palakɩ pɔ-sɔnzɩ nɛ pɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ tɩŋ Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ, nɛ paba yɔɔdɩnɩ-wɛ lɛ, peseɣti-wɛ se pɛwɛɛ Ɛsɔ lootiye taa tam. 44  Sabaatɩ lɛɛkʋ talaa lɛ, tɛtʋ taa mba sakɩyɛ kpeɣli se panɩɩ Yehowa* tɔm. 45  Yuuda mba na ɛyaa samaɣ lɛ, sʋsɩ su pa-taa nɛ papaɣzɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdʋʋ nɛ pakaɖɩɣnɩ tɔm ndʋ Pɔɔlɩ kaawɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ yɔ. 46  Ðɩnɛ ɛlɛ Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ peheyi-wɛ nɛ abalɩtʋ se: “Mɩ pɩɩcɛyaa se pacalɩnɩ Ɛsɔ tɔm heyuu. Ɛlɛ ɛzɩma ɩwɛɛ nɛ ikiziɣ-tʋ nɛ ɩɩmaɣzɩɣ se ɩmʋnaa se ihiɣ wezuu maatɛŋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɩna, ɖɩpɩsɩɣnɩ ajɛɛ taa mba yɔɔ. 47  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa* ɖʋ-ɖʋ paɣtʋ nɛ ɛtɔ se: ‘Malɩzɩ-ŋ se ŋkɛ ajɛɛ ñalɩmɩyɛ, se ŋkɛ ñʋʋ yabɩtʋ nɛ piwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.’” 48  Ajɛɛ taa mba nɩ tɔm ndʋ lɛ, pa-taa paɣzɩ labʋ leleŋ nɛ pasaŋ Yehowa* tɔm, nɛ mba payɩ paawɛnɩ laŋa kɩbana se pehiɣ wezuu maatɛŋ yɔ, pɛwɛɛnɩ tisuu. 49  Pɩtasɩ lɛ, Yehowa* tɔm kaawɛɛ nɛ tɩyɛlɩɣ ɛjaɖɛ kpeekpe taa. 50  Ɛlɛ Yuuda mba seɣti halaa mba pa-hɩla sɛwa nɛ peseɣ Ɛsɔ sɔɔndʋ yɔ nɛ tɛtʋ taa sɔsaa, nɛ panazɩ Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ nɛ palɩzɩ-wɛ pɛ-tɛtʋ kamasɩ wayɩ. 51  Pʋyɔɔ paba kpizi pa-nɩŋgbanzɩ yɔɔ mʋzʋʋ pɔ-yɔɔ nɛ pɛɖɛɛ powolo Ikoniyɔm. 52  Nɛ taa leleŋ nɛ fezuu kiɖeɖeu pɛwɛɛ nɛ posuu tɔmkpɛlɩkɩyaa taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ ɛsɩɣnɩ-wɛ.”
Roma egeetiye sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ ñʋʋdʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “tɩʋ.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “mbʋ pataɣ-pʋ liu yɔ.”
Yaa “Ɛsɔ sɔɔlɩm.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.