Tʋma Labʋ 12​:​1-25

  • Pakʋ Yakubu; pɔtɔ Pɩyɛɛrɩ salaka (1-5)

  • Palɩzɩ Pɩyɛɛrɩ salaka taa pɩtɩŋnɩ maamaaci lakasɩ nasɩyɩ yɔɔ (6-19)

  • Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ mabɩ Eroodi (20-25)

12  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, wiyaʋ Eroodi paɣzɩ wɩlʋʋ ɛgbɛyɛ taa koobiya nabɛyɛ ñaŋ.  Ɛkʋ Yohanɛɛsɩ ɖalʋ* Yakubu nɛ laɣɖɛ.*  Ɛnawa se pɩwɛɛ nɛ pɩkɛdɩɣnɩ Yuuda mba lɛ, ɛkpa ɖɔɖɔ Pɩyɛɛrɩ. (Pɩɩkɛ kpɔnʋ ŋgʋ kɩ-taa patɩɖʋ lɔlɔm yɔ kɩ-kɩyakɩŋ taa.)  Ɛkpa-ɩ nɛ ɛɖʋ-ɩ salaka, nɛ ɛɖʋzɩ-ɩ sɔɔjanaa tikasɩ naanza nesi tɛɛ se paɖaŋɩɣ ɛ-yɔɔ nɛ pɛlɛɣzɩɣ ɖama, paa tikaɣ ŋga lɛ ka-taa nɛ sɔɔjanaa naanza; nɛ ɛɖʋ se ɛlɩɣnɩ-ɩ* ɛyaa samaɣ ɛsɩndaa Paska wayɩ.  Pʋyɔɔ pɛwɛɛ nɛ paɖaŋɩɣ Pɩyɛɛrɩ yɔɔ salaka taa, ɛlɛ ɛgbɛyɛ wɛɛ nɛ ɖɩtɩmɩɣnɩ Ɛsɔ siŋŋ ɛ-yɔɔ.  Ðoo wena tɛʋ feŋaɣ se Eroodi ɛlɩnɩ Pɩyɛɛrɩ yɔ a-taa, paahɔkɩ-ɩ nɛ kpasɩ naalɛ sɔɔjanaa naalɛ hɛkʋ taa nɛ ɛwɛɛ nɛ eɖou, nɛ ɖaŋɩyaa mba paawɛ nɔnɔɔ taa yɔ pɛwɛɛ nɛ paɖaŋɩɣ salaka yɔɔ.  Ɛlɛ na, Yehowa* tiyiyu lɩɩ tuda nɛ ɛsɩŋ peeɖe, nɛ ñalɩmɩyɛ naɖɩyɛ ñandɩ salaka kuduyuu tɛɛ. Ɛma Pɩyɛɛrɩ hʋyʋʋ yɔɔ nɛ efezi-i, nɛ eheyi-i se: “Kʋyɩ lɛɛ lɛɛ!” Nɛ kpasɩ lɩɩnɩ e-nesi yɔɔ nɛ sɩtɔlɩ.  Ɛsɔ tiyiyu heyi-i se: “Suu wondu* nɛ ŋlɛɛ ña-naataŋgbala.” Ɛla mbʋ. Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, ɛlɛ heyi-i se: “Suu ño-toko kɩtɩnʋʋ, nɛ ŋwɛɛ ŋtɩŋɩɣ-m.”  Nɛ ɛlɩɩ nɛ ɛwɛɛ ɛtɩŋɩɣ-ɩ, ɛlɛ etiɖiɣzina se mbʋ Ɛsɔ tiyiyu lakaɣ yɔ pɩɩkɛ toovenim. Toovenim taa lɛ, ɛmaɣzaɣ se natʋ natʋyʋ ɛwɛɛ nɛ ɛnaɣ. 10  Pɛɖɛ nɔnɔɔ yɔɔ ɖaŋɩyaa kajalaɣ ñɩma nɛ naalɛ ñɩma yɔɔ lɛ, patalɩ ñɩɣyʋʋ nɔnɔɔ ŋga kowokini tɛtʋ taa yɔ kɔ-cɔlɔ, nɛ katʋlɩ ka-tɩ nɛ pɛɖɛɛ. Palɩwa lɛ, pakpaɣ habɩyɛ naɖɩyɛ, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ Ɛsɔ tiyiyu ɖɛɛ ɛ-cɔlɔ. 11  Nɛ Pɩyɛɛrɩ ɖiɣzini mbʋ pɩlakaɣ yɔ lɛ, ɛtɔ se: “Lɛɛlɛɛyɔ mana toovenim taa se Yehowa* tiyi e-tiyiyu nɛ ɛlɩzɩ-m Eroodi nesi tɛɛ nɛ mbʋ payɩ Yuuda mba kaaɖaŋaa se pɩla yɔ pɩ-taa.” 12  Eɖiɣzini tɔm ndʋ lɛ, ewolo Yohanɛɛsɩ weyi payaɣ se Maarkɩ yɔ e-ɖoo Maarɩɩ ɖɩɣa taa, ɖenɖe ɛyaa sakɩyɛ kaakpeɣlaa nɛ patɩmɩɣ yɔ. 13  Ɛkɔtɩ nɔnɔɔ lɛ, lɩmɖʋyʋ halɩñɩnʋ weyi payaɣ se Roodi yɔ ewolo se ɛna se anɩ. 14  Eɖiɣzinaa se pɩkɛ Pɩyɛɛrɩ nɔɔ lɛ, ɛ-taa la leleŋ siŋŋ nɛ halɩ ɛtɩtʋlɩ nɔnɔɔ, ɛlɛ ese nɛ ɛsʋʋ pɩ-taa nɛ eheyi se Pɩyɛɛrɩ sɩŋ nɔnɔɔ taa. 15  Peheyi-i se: “Ŋsʋ kpaaŋ.” Ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ɛñɩkɩɣ niye pɩ-yɔɔ se pɩkɛ toovenim. Papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “E-tiyiyu pɩkɛnaa.” 16  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ wɛɛ peeɖe mbʋ nɛ ɛkɔtʋʋ nɔnɔɔ. Patʋlaa lɛ, pana-ɩ nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ. 17  Ɛlɛ ɛwɩlɩ-wɛ nesi se posu nɛ ɛkɛdɩ-wɛ piye piye ɛzɩma Yehowa* lɩzɩ-ɩ salaka taa yɔ, nɛ ɛtɔ se: “Iheyi tɔm ndʋ Yakubu nɛ koobiya lalaa.” Ðɩnɛ ɛlɛ ɛlɩɩ nɛ ewolo lone lɛɛɖɛ taa. 18  Nɛ tɛʋ fema lɛ, sɔɔndʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ kpa sɔɔjanaa nɛ pɛwɛɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ɛzɩ le Pɩyɛɛrɩ wɛɛ. 19  Eroodi yele nɛ pañɩnɩ-ɩ paa le, nɛ patɩna-ɩ lɛ, ɛpɔzɩ ɖaŋɩyaa tɔm nɛ ɛɖʋ paɣtʋ se powoni-wɛ nɛ pɔhɔ pa-nɩŋgbaŋʋʋ; nɛ ɛkʋyɩ Yuudee nɛ etii Sezaaree nɛ ɛcaɣ peeɖe alɩwaatʋ natʋyʋ. 20  Nɛ ɛ-taa kaawɛɛ pɩwɩɣnɩ Tiirɩ nɛ Siidɔɔ mba.* Pʋyɔɔ paba nɩnɩ ɖama nɛ pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ, nɛ pana wiyaʋ ɖɩɣa yɔɔ* cɔnɩyʋ Blasɩtuusi nɛ etisi se ɛsɩɣnɩ-wɛ lɛ, pɔpɔzɩ se pa nɛ wiyaʋ peceɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ wiyaʋ ɛjaɖɛ haɣnɩ pɛ-ɛjaɖɛ tɔɔnaɣ. 21  Kɩyakʋ ŋgʋ paɖʋwa yɔ kɩtalaa lɛ, Eroodi suu awiya tokonaa nɛ ɛcaɣ tɔm hʋʋ kpelaɣ taa nɛ ɛpaɣzɩ yɔɔdɩnʋʋ ɛyaa samaɣ. 22  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛyaa mba pekpeɣlaa yɔ papaɣzɩ kubusi mabʋ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛsɔ nɔɔyʋ nɔɔ pɩkɛnaa, pɩtɩkɛ ɛyʋ nɔɔ!” 23  Kpaagbaa mbʋ lɛ, Yehowa* tiyiyu mabɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɩha Ɛsɔ samtʋ, nɛ sonzoowa tɔɔ-ɩ nɛ ɛsɩ. 24  Ɛlɛ Yehowa* tɔm wɛɛ nɛ tɩyɛlɩɣ nɛ ɛyaa sakɩyɛ tisiɣ tɩ-yɔɔ. 25  Barnaabaasɩ nɛ Sɔɔlɩ, paba ñɛtɛm labʋ sɩnʋʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ Yeruzalɛm lɛ, papɩsɩ; nɛ pɛkpɛndɩnɩ Yohanɛɛsɩ, weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Maarkɩ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Yaa “ɛlɩɣnɩ-ɩ se pahʋʋnɩ-ɩ tɔm.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Ta ña-tɩnaɣ taa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “You kaawɛ ɛ nɛ Tiirɩ nɛ Siidɔɔ mba pɛ-hɛkʋ taa.”
Piye piye, “pana kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ wiyaʋ hɩnɩɣ yɔ kɩ-yɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.