Tʋma Labʋ 11​:​1-30

  • Pɩyɛɛrɩ kɛdɩ apostoloowaa mbʋ pɩlaba yɔ (1-18)

  • Barnaabaasɩ nɛ Sɔɔlɩ pɛwɛ Antɩyɔɔsɩ ŋgʋ kɩwɛ Siirii taa yɔ (19-26)

    • Pacalɩ yaʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa se Krɩstʋ mba (26)

  • Agaabusi yɔɔdaa se ñɔɔsɩ nasɩyɩ kaɣ lɩʋ (27-30)

11  Nɛ apostoloowaa nɛ koobiya mba paawɛ Yuudee yɔ, panɩɩ se ajɛɛ taa mba ɖɔɖɔ mʋ Ɛsɔ tɔm.  Nɛ Pɩyɛɛrɩ kpa Yeruzalɛm lɛ, mba patɩnaɣ pɛlɩtʋ yɔɔ yɔ, papaɣzɩ-ɩ tɔm hɔmnʋʋ,  nɛ pɔtɔŋ se: “Ŋsʋ ɛyaa mba patɩpɛlɩ-wɛ yɔ pa-ɖɩɣa taa nɛ ña nɛ wɛ ɩtɔɔ.”  Peeɖe Pɩyɛɛrɩ lɩzɩ-wɛ tɔm taa piye piye nɛ ɛtɔ se:  “Maawɛ Yopee tɛtʋ taa nɛ mantɩmɩɣ, nɛ mana natʋ natʋyʋ taa, nabʋyʋ* ɛzɩ pɩsaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔ, pɔɖɔkɩ kɩ-nɔsɩ naanza nɛ petisiɣ-kʋ nɛ ɛsɔdaa, nɛ kitii mɔn-cɔlɔ.  Mɔncɔnɩ kɩ-taa cuɖuɖu lɛ, mana tɛtʋ yɔɔ kpɩna wena awɛnɩ nɩŋgbanzɩ naanza yɔ, tɛtɛgbɩna, kpɩna wena atuu yɔ, nɛ ɛsɔdaa sumasɩ.  Manɩɩ ɖɔɖɔ nɔɔ nakɛyɛ, keheyi-m se: ‘Pɩyɛɛrɩ, kʋyɩ nɛ ŋkʋ nɛ ŋtɔɔ!’  Ɛlɛ mɔyɔɔdɩ se: ‘Aayɩ, Kɩbaɣlʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ azuluma pʋyʋ yaa mbʋ pɩfɛyɩ kele kele yɔ, pɩtɩsʋʋ mɔ-nɔɔ taa wiɖiyi.’  Nɔɔ ŋga katasɩ-m yɔɔdɩnʋʋ nabʋlɛ ɖeɖe nɛ ɛsɔdaa kiŋ se: ‘Yele yaʋ mbʋ Ɛsɔ pɩsɩ-pʋ kele kele yɔ se azuluma pʋyʋ.’ 10  Pɩla mbʋ nabudozo ɖeɖe, nɛ pɩtasɩ kʋsʋʋ pɩtɩŋa nɛ pɩpɩsɩnɩ ɛsɔdaa. 11  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖeyi ɖeyi ɖɔɖɔ lɛ, ɛyaa naadozo kaasɩŋ nɔnɔɔ taa ɖenɖe ɖɩɩwɛɛ yɔ, paatiyi-wɛ mɔn-cɔlɔ nɛ Sezaaree. 12  Nɛ fezuu heyi-m se ma nɛ wɛ ɖiwolo nɛ mantaapɩtɩ kaaʋ. Ɛlɛ koobiya loɖo panɛ paasɩ-m ɖɔɖɔ nɛ ɖiwolo, nɛ ɖɩsʋʋ abalʋ ɛnʋ ɛ-ɖɩɣa taa. 13  “Ɛkɛdɩ-ɖʋ ɛzɩma ɛna Ɛsɔ tiyiyu sɩŋ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ɛlɛ yɔɔdɩ se: ‘Tiyi ɛyaa Yopee nɛ payaa Siimɔɔ weyi payaɣ se Pɩyɛɛrɩ yɔ, 14  nɛ ɛkaɣ-ŋ heyuu mbʋ pɩkaɣ yebu nɛ ña nɛ ña-ɖɩɣa taa mba tɩŋa ɩpɩzɩ nɛ ihiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ.’ 15  Ɛlɛ manpaɣzɩ yɔɔdʋʋ lɛ, fezuu kiɖeɖeu tii pɔ-yɔɔ ɛzɩ kiitibu ɖɔɖɔ ɖɔ-yɔɔ kiɖe tɛɛ yɔ. 16  Ðɩnɛ ɛlɛ mɔntɔzɩ Kɩbaɣlʋ tɔm yɔɔ, ndʋ ɛtɩɩyɔɔdʋʋ yɔ se: ‘Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ ɛyaa lɩm taa, ɛlɛ mɩ lɛ pakaɣ-mɩ mɩyɩsʋʋ fezuu kiɖeɖeu taa.’ 17  Ye mbʋ, ye Ɛsɔ ɛha-wɛ kʋjɔʋ ŋgʋ ɛlakɩ falaa yɔ, kʋjɔʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ ɛha ɖa mba ɖitisi Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ yɔ, ma yɔ anɩ nɛ mankaɖɩɣnɩ Ɛsɔ?”* 18  Panɩ tɔm ndʋ lɛ, peyebi-i kaɖɩnʋʋ,* nɛ pasaŋ Ɛsɔ nɛ pɔtɔŋ se: “Ye mbʋ, Ɛsɔ ha ɖɔɖɔ ajɛɛ taa mba waɖɛ se pekpiɖi nɛ pehiɣ wezuu.” 19  Nɛ mba kʋñɔŋ ŋgʋ kɩtalɩ Etiyɛɛnɩ yɔ kiyeba nɛ pamɩzɩ ɖama yɔ, powolo ɖooo Fenisii, Siiprɩ nɛ Antɩyɔɔsɩ, ɛlɛ Yuuda mba ɖeke posusaɣ tɔm. 20  Ɛlɛ pa-taa nabɛyɛ, mba palɩnɩ Siiprɩ nɛ Siirɛɛnɩ yɔ, pɔkɔɔ Antɩyɔɔsɩ nɛ papaɣzɩ yɔɔdɩnʋʋ mba pɔyɔɔdʋʋ Grɛɛkɩ yɔ, nɛ posusuu Kɩbaɣlʋ Yesu tɔm kɩbandʋ. 21  Pɩtasɩ lɛ, Yehowa* nesi kaawɛ pɔ-yɔɔ, nɛ ɛyaa sakɩyɛ tisi nɛ papɩsɩnɩ Kɩbaɣlʋ yɔɔ. 22  Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ Yeruzalɛm yɔ, ɖɩ-taa mba nɩɩ pɔ-tɔm, nɛ petiyi Barnaabaasɩ ɖooo Antɩyɔɔsɩ. 23  Ɛtalaa nɛ ɛna Ɛsɔ lootiye lɛ, ɛ-taa la leleŋ nɛ ɛpaɣzɩ pa-tɩŋa kpazʋʋ ɖoŋ se pɛtɛ pa-taa nɛ pɔñɔɔnɩ Kɩbaɣlʋ nɛ laŋɩyɛ pilim; 24  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ nɛ fezuu kiɖeɖeu nɛ tisuu paasu ɛ-taa. Nɛ ɛyaa sakɩyɛ tisi Kɩbaɣlʋ yɔɔ. 25  Nɛ ewolo Taarɩsɩ se ɛñɩnɩ Sɔɔlɩ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ-ɩ yɔ. 26  Ɛna-ɩ lɛ, ɛkɔnɩ-ɩ Antɩyɔɔsɩ. Nɛ pɛwɛɛ ɛgbɛyɛ taa pɩnaɣ pilim nɛ pa nɛ koobiya pekpeɣliɣ nɛ pawɩlɩɣ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ tɔm, nɛ Antɩyɔɔsɩ peeɖe pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ ɖoŋ taa nɛ pacalɩ yaʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa se Krɩstʋ mba. 27  Kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa lɛ, nayaa lɩɩnɩ Yeruzalɛm nɛ petii Antɩyɔɔsɩ. 28  Pa-taa lɛlʋ, weyi payaɣ se Agaabusi yɔ, ɛkʋyɩ ɛsɩŋ nɛ pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ se ñɔɔsɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ kaɣ lɩʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ, nɛ toovenim taa lɛ, sɩlɩɩ Kloodi alɩwaatʋ taa. 29  Nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖʋ se, paa weyi lɛ ɛha mbʋ ɛpɩzɩɣ yɔ, nɛ petiyini haɖɛ nɛ pɩsɩnɩ koobiya mba pɛwɛ Yuudee yɔ; 30  nɛ mbʋ palaba, nɛ patɩŋnɩ Barnaabaasɩ nɛ Sɔɔlɩ pɔ-yɔɔ nɛ petiyini-ɖɩ ɛzʋtʋyaa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “ñanaɣ nakɛyɛ.”
Yaa “nɛ manɖɩkɩ Ɛsɔ nʋmɔʋ.”
Piye piye, “posu ɖiɣ ɖiɣ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.