Tʋma Labʋ 10​:​1-48

  • Kɔɔrnɛɛyɩ natʋ (1-8)

  • Natʋ ndʋ Pɩyɛɛrɩ na kpɩna wena papɩsɩ-yɛ kele kele yɔ a-yɔɔ yɔ (9-16)

  • Pɩyɛɛrɩ wobi Kɔɔrnɛɛyɩ tɛ (17-33)

  • Pɩyɛɛrɩ susi tɔm kɩbandʋ sɩɩnaa layaa (34-43)

    • “Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa” (34, 35)

  • Sɩɩnaa layaa mʋ fezuu kiɖeɖeu nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm (44-48)

10  Nɛ abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ Sezaaree, payaɣ-ɩ se Kɔɔrnɛɛyɩ, ɛɛkɛ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ* sɔɔjanaa tikaɣ ŋga payaɣ se Itaalii sɔɔjanaa tikaɣ* yɔ ka-taa.  Ɛɛwɛ kpekpeka Ɛsɔ sɛtʋ taa nɛ ɛ nɛ ɛ-ɖɩɣa taa mba tɩŋa peseɣaɣ Ɛsɔ sɔɔndʋ, nɛ ɛlakaɣ samaɣ pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ sakɩyɛ nɛ etendaɣ Ɛsɔ tam.  Evemiye ñɩɣyʋʋ nakʋ ñɩŋgʋ* yɔɔ mbʋ yɔ lɛ, ɛna kpayɩ kpayɩ natʋ natʋyʋ taa Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ, ɛsʋ ɛ-tɛ nɛ ɛyaa-ɩ se: “Kɔɔrnɛɛyɩ!”  Kɔɔrnɛɛyɩ cɔnɩ-ɩ pɩŋŋ nɛ sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ ɛpɔzɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ɛbɛ laba?” Ecosi-i se: “Ña-adɩma nɛ ña-pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ pakpa Ɛsɔ cɔlɔ nɛ ɛtɔzʋʋ pɔ-yɔɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, lɛɛlɛɛyɔ tiyi ɛyaa Yopee nɛ payaa abalʋ weyi payaɣ se Siimɔɔ nɛ payaɣ-ɩ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ yɔ.  Abalʋ ɛnʋ ɛwɛ Siimɔɔ weyi ɛkɛ tɔna laɖʋ nɛ ɛ-ɖɩɣa wɛɛ teŋgu nɔɔ yɔ ɛ-tɛ.”  Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ yɔ ɛtɩɩɖɛwa lɛ, Kɔɔrnɛɛyɩ yaa ɛ-lɩmɖʋyaa naalɛ nɛ mba paɖʋwaɣ-ɩ lɩm yɔ pa-taa sɔɔja nɔɔyʋ, weyi ɛñɔnɩ Ɛsɔ yɔ,  nɛ ɛkɛdɩ-wɛ pɩtɩŋa nɛ etiyi-wɛ Yopee.  Tɛʋ fema nɛ pɛwɛɛ pa-nʋmɔʋ ɖɔm yɔɔ nɛ pɔñɔtʋʋnɩ tɛtʋ lɛ, Pɩyɛɛrɩ kpa kuduyuu ñʋʋ taa ñɩɣyʋʋ loɖo ñɩŋgʋ* yɔɔ mbʋ yɔ se ɛtɩmɩ. 10  Ɛlɛ ñɔɔsɩ wɩɩ-ɩ siŋŋ nɛ ɛsɔɔlɩ se ɛtɔɔ tɔɔnaɣ. Pɛwɛɛ nɛ palakɩ tɔɔnaɣ lɛ, ɛna natʋ natʋyʋ, 11  ɛna ɛsɔdaa tʋlaa nɛ nabʋyʋ* ɛzɩ pɩsaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔ, pɔɖɔkɩ kɩ-nɔsɩ naanza nɛ petisiɣ-kʋ tɛtʋ yɔɔ; 12  nɛ kɩ-taa nɛ tɛtʋ yɔɔ kpɩna ndɩ ndɩ wena awɛnɩ nɩŋgbanzɩ naanza yɔ nɛ wena atuu yɔ nɛ ɛsɔdaa sumasɩ ndɩ ndɩ. 13  Ðɩnɛ ɛlɛ nɔɔ nakɛyɛ heyi-i se: “Pɩyɛɛrɩ, kʋyɩ nɛ ŋkʋ nɛ ŋtɔɔ!” 14  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ tɔ se: “Aayɩ, Kɩbaɣlʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ wiɖiyi mantɩtɔɔtɩ mbʋ pipisi-pʋ yɔ nɛ azuluma pʋyʋ.” 15  Nɛ nɔɔ ŋga katasɩ-ɩ yɔɔdɩnʋʋ nabʋlɛ ɖeɖe se: “Yele yaʋ mbʋ Ɛsɔ pɩsɩ-pʋ kele kele yɔ se mbʋ pipisi-pʋ yɔ.” 16  Pɩla mbʋ nabudozo ɖeɖe, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ pɩkpaɣ pɩsaʋ ŋgʋ* nɛ pɩpɩsɩnɩ ɛsɔdaa. 17  Pɩcɔɔ Pɩyɛɛrɩ ñʋʋ taa kiii nɛ ɛwɛɛ ɛpɔzʋʋ ɛ-tɩ se ɛzɩ natʋ ndʋ ɛnawa yɔ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe; nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi lɛ, abalaa mba Kɔɔrnɛɛyɩ tiyaa yɔ pɔpɔzɩ ɖenɖe Siimɔɔ ɖɩɣa wɛɛ yɔ nɛ pɔkɔɔ pasɩŋ nɔnɔɔ taa. 18  Pɔpɔzɩnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ se pana se ɛzɩ Siimɔɔ weyi payaɣ se Pɩyɛɛrɩ yɔ peeɖe ɛsʋʋ yaa we. 19  Pɩyɛɛrɩ wɛɛ nɛ ɛmaɣzɩɣ natʋ ndʋ tɩ-yɔɔ mbʋ lɛ, fezuu tɔ se: “Na! Abalaa nabɛyɛ naadozo wɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ ñɔ-yɔɔ. 20  Pʋyɔɔ lɛ kʋyɩ, tii nɛ ña nɛ wɛ iwolo, taapɩtɩ kaaʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ metiyini-wɛ.” 21  Peeɖe Pɩyɛɛrɩ tiba nɛ ewolo abalaa mba pɔ-cɔlɔ nɛ ɛtɔ se: “Ma yɔ weyi ɩwɛɛ nɛ ɩñɩnɩɣ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ ɩkɔm cɩnɛ?” 22  Pocosi se: “Ɛsɔ tiyi tiyiyu kiɖeɖeu nɔɔyʋ nɛ eheyi sɔɔjanaa ñʋʋdʋ Kɔɔrnɛɛyɩ weyi ɛwɛ siɣsiɣ nɛ ɛñaŋ Ɛsɔ, nɛ Yuuda mba kpeekpe yɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ yɔ se etiyi nɛ paya-ŋ nɛ ŋkɔɔ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ɛnɩɩ tɔm ndʋ ŋwɛna se ŋyɔɔdʋʋ yɔ.” 23  Nɛ ɛmʋ-wɛ ɖɩɣa taa nɛ pasʋʋ peeɖe. Tɛʋ fema lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ɛ nɛ wɛ powolo, nɛ Yopee koobiya nabɛyɛ tɩŋ ɛ-wayɩ. 24  Ɛtalɩ Sezaaree tɛʋ kifemuu. Toovenim taa lɛ, Kɔɔrnɛɛyɩ kaaɖaŋ-wɛ nɛ eekpeɣli ɛ-ñɩma nɛ ɛ-taabalaa kɩbama. 25  Pɩyɛɛrɩ sʋwaɣ lɛ, Kɔɔrnɛɛyɩ katɩ-ɩ, ɛtɔlɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ ɛha-ɩ ñamtʋ.* 26  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ kʋsɩ-ɩ, nɛ eheyi-i se: “Kʋyɩ; ma ɖɔɖɔ mɛnkɛ ɛyʋ yem na.” 27  Ɛ nɛ ɩ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ lɛ, ɛsʋʋ ɖɩɣa taa nɛ ɛna ɛyaa sakɩyɛ kpeɣlaa. 28  Eheyi-wɛ se: “Ɩsɩm camɩyɛ se paɣtʋ ɛɛhaɣ Yuuda tʋ nʋmɔʋ se ɛkpɛndɩ yaa ɛñɔtɩnɩ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa tʋ nɔɔyʋ, ɛlɛ Ɛsɔ wɩlɩ-m se pɩtɩmʋna se mayaa nɔɔyʋ se weyi pipisi-i yɔ yaa azuluma tʋ. 29  Pʋyɔɔ mɔnkɔma, toovenim taa lɛ mantɩcɔɔ man-taa kiii alɩwaatʋ ndʋ petiyaa se paya-m yɔ. Mbʋ yebina nɛ mɔnpɔzʋʋ-mɩ mbʋ pʋyɔɔ itiyaa se paya-m yɔ.” 30  Ðɩnɛ ɛlɛ Kɔɔrnɛɛyɩ tɔ se: “Sɔnɔ labɩ kɩyakɩŋ naanza yɔ pɩkpaɣʋnɩ ñɩɣyʋʋ kʋnɛ yɔ, maawɛɛ nɛ mantɩmɩɣ man-ɖɩɣa taa ñɩɣyʋʋ nakʋ ñɩŋgʋ* yɔɔ; alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖeyi ɖeyi lɛ abalʋ nɔɔyʋ sɩŋ mɛ-ɛsɩndaa, esu tokonaa mba pañɩlɩsɩɣ yɔ 31  nɛ ɛtɔ se: ‘Kɔɔrnɛɛyɩ, panɩ ña-adɩma camɩyɛ, nɛ pɔtɔzɩ ña-pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ yɔɔ Ɛsɔ ɛsɩndaa. 32  Pʋyɔɔ lɛ, tiyi nɛ payaa Siimɔɔ weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ yɔ Yopee. Abalʋ ɛnʋ ɛwɛ tɔna laɖʋ Siimɔɔ ɖɩɣa ŋga kɛwɛ teŋgu nɔɔ yɔ ka-taa.’ 33  Peeɖe mentiyaa nɛ paya-ŋ kpaagbaa, nɛ ŋlabɩ camɩyɛ se ŋkɔm cɩnɛ. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɖa-tɩŋa ɖɩwɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa se ɖiwelisi tɔm ndʋ payɩ Yehowa* ɖʋ-ŋ se ŋyɔɔdɩ yɔ.” 34  Ðɩnɛ ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ paɣzɩ yɔɔdʋʋ, nɛ ɛtɔ se: “Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, manɩ pɩ-taa toovenim se Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa, 35  ɛlɛ paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, weyi ɛñaŋɩ-ɩ nɛ ɛlakɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ ɛ-tɔm kɛdɩɣnɩ-ɩ. 36  Etiyini tɔm Izrayɛɛlɩ piya se esusi-sɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm kɩbandʋ pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ—ɛlɛ kɛnɩ ɛyaa tɩŋa Kɩbaɣlʋ. 37  Ɩsɩm tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ tɩ-tɔm Yuudee tɩŋa taa yɔ, kpaɣnɩ Galilee, alɩwaatʋ ndʋ Yohanɛɛsɩ susi lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm nɛ pɩtɛ yɔ: 38  pɩkɛ Yesu weyi ɛkɛ Nazarɛɛtɩ tʋ yɔ ɛ-tɔm, ɛzɩma Ɛsɔ ta-ɩ num fezuu kiɖeɖeu taa nɛ ɛha-ɩ ɖoŋ yɔ, nɛ ɛcɔɔ tɛtʋ tɩŋa taa nɛ ɛlakɩ kɩbandʋ nɛ ɛwaɣ mba payɩ Eleeu nazaɣ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kaawɛ ɛ-cɔlɔ. 39  Nɛ ɖɩkɛ mbʋ payɩ ɛlabɩ Yuuda mba ɛjaɖɛ taa nɛ Yeruzalɛm yɔ pɩ-aseɣɖe tɩnaa; ɛlɛ pakamɩ-ɩ sizika* yɔɔ nɛ pakʋ-ɩ. 40  Ɛsɔ fezi-i kɩyakʋ tozo ñɩŋgʋ wiye nɛ ɛha-ɩ waɖɛ se ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ,* 41  ɛtɩlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa tɩŋa, ɛlɛ aseɣɖe tɩnaa mba Ɛsɔ kaalɛyɩ lɩzʋʋ yɔ, ɖa, mba ɖa nɛ ɩ ɖɩtɔwaa nɛ ɖɩñɔɔ e-femtu wayɩ yɔ. 42  Pɩtasɩ lɛ, ɛɖʋ-ɖʋ paɣtʋ se ɖisusi ɛyaa tɔm nɛ ɖɩlɩzɩ aseɣɖe kpayɩ kpayɩ se ɛnʋ Ɛsɔ lɩzaa se ɛkɛ ɛsadɩnaa nɛ sɩɖaa pɔ-tɔm hʋyʋ. 43  Ɛ-yɔɔ nayaa tɩŋa lɩzɩɣ aseɣɖe, se weyi ɛwɛɣnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ, pekpeɣu-i ɛ-kɩwɛɛkɩm pɩtɩŋnɩ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ.” 44  Pɩyɛɛrɩ kaawɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ lɛ, fezuu kiɖeɖeu tii mba panɩɣaɣ tɔm yɔ pa-tɩŋa pɔ-yɔɔ. 45  Nɛ pɩɖɩɣzɩ koobiya* mba paapɛlɩ-wɛ yɔ, mba pa nɛ Pɩyɛɛrɩ paakɔma yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩkɛ kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ lakɩ falaa yɔ, kitikaɣ ɖɔɖɔ ajɛɛ taa mba yɔɔ. 46  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ panɩɣaɣ paba wɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ nɛ pasaŋ Ɛsɔ. Ðɩnɛ ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ se: 47  “Nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛɖaŋ ɛyaa panɛ, mba pamʋ fezuu kiɖeɖeu ɛzɩ ɖa yɔ se pataamɩyɩsɩ-wɛ lɩm na?” 48  Peeɖe ɛha nɔɔ se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa. Ðɩnɛ ɛlɛ petendi-i se ɛcaɣ pɔ-cɔlɔ kɩyakɩŋ nɩɩyɩ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Ɛɛkɛ sɔɔjanaa 100 ñʋʋdʋ.
Pɩɩkɛnɩ Roma mba sɔɔjanaa tikaɣ ŋga ka-taa sɔɔjanaa kpɛndɩ 600 yɔ.
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ wɛlʋʋ ñɩɣtʋ 3 yɔɔ mbʋ yɔ.
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ taa ñɩɣtʋ 12 yɔɔ mbʋ yɔ.
Piye piye, “ñanaɣ nakɛyɛ.”
Piye piye, “pɩkpaɣ ñanaɣ ŋga.”
Yaa “nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ wɛlʋʋ ñɩɣtʋ 3 yɔɔ mbʋ yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “tɩʋ.”
Yaa “se eyele nɛ pana-ɩ.”
Yaa “ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa.”