Tʋma Labʋ 1​:​1-26

  • Pama-kɛ Tewofiili (1-5)

  • Aseɣɖe tɩnaa piwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ (6-8)

  • Yesu kpaɣ ɛsɔdaa (9-11)

  • Tɔmkpɛlɩkɩyaa kpeɣli nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa (12-14)

  • Palɩzɩ Maatɩyaasɩ se ɛlɛɣzɩ Yudaasɩ lone taa (15-26)

1  Oo Tewofiili, kajalaɣ takayaɣ taa, mɛnkɛdɩ-ŋ mbʋ payɩ Yesu laba nɛ tɔm ndʋ ɛwɩlaa  pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ pakpazɩ-ɩ ɛsɔdaa yɔ. Ɛtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛɖʋ paɣtʋ apostoloowaa mba ɛlɩzaa yɔ nɛ pɩtɛ lɛ, pakpazɩ-ɩ ɛsɔdaa.  Ɛtɔɔ kʋñɔŋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtɩŋnɩ nʋmɔŋ sakɩyɛ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ se pana se toovenim lɛ ɛ nɛ ɛ-ɛsa. Pana-ɩ kɩyakɩŋ 40 taa, nɛ ɛyɔɔdaɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ tɔm.  Ɛ nɛ wɛ pekpeɣlaɣ lɛ, ɛpaɣ-wɛ se: “Ɩtaalɩɩ Yeruzalɛm, ɛlɛ ɩwɛɛ nɛ ɩɖaŋɩɣ mbʋ Caa kaaheyi-mɩ se ɛhaɣ-mɩ, nɛ ɩnɩɩ pɩ-tɔm mɔn-cɔlɔ yɔ;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ ɛyaa lɩm taa, ɛlɛ mɩ lɛ pakaɣ-mɩ mɩyɩsʋʋ fezuu kiɖeɖeu taa, kɩyakɩŋ pazɩ wayɩ.”  Pʋyɔɔ paakpeɣlaa lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, lɛɛlɛɛyɔ ŋɖaɣnɩɣ Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ sɩʋ na?”  Eheyi-wɛ se: “Pɩtɩcɛyɩ se ɩtɩlɩ alɩwaatʋ yaa wɛɛ wena Caa ɖʋ ɛ-maɣmaɣ e-ɖoŋ tɛɛ yɔ.  Ɛlɛ ɩkaɣ mʋʋ ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ fezuu kiɖeɖeu tiki mɩ-yɔɔ yɔ, nɛ ɩkaɣ kɛʋ ma-aseɣɖe tɩnaa Yeruzalɛm taa, Yuudee tɩŋa taa nɛ Samaarii taa, nɛ piwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.”  Ɛtɛm tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ nɛ pɛwɛɛ nɛ pɔcɔŋna lɛ, pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa nɛ ɛsɔmɩnʋʋ nakʋyʋ huuzi ɛ-yɔɔ nɛ paatasɩɣ-ɩ naʋ. 10  Nɛ pɛwɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ ɛsɔdaa alɩwaatʋ ndʋ ɛɖɛɣaɣ yɔ lɛ, ɛyaa naalɛ lɩɩ tuda nɛ pasɩŋ pɔ-cɔlɔ, posu tokonaa kʋhʋlʋmaa 11  nɛ pɔpɔzɩ-wɛ se: “Galilee abalaa mɩ, ɛbɛ yɔɔ ɩsɩŋaa nɛ ɩcɔŋnɩ ɛsɔdaa? Yesu ɛnɛ, weyi pɩkpaɣ-ɩ mɩ-cɔlɔ nɛ pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa yɔ, ɛkaɣ kɔm ɖɔɖɔ mbʋ na ɛzɩ ɩnaʋ-ɩ eɖiɣni kpaʋ ɛsɔdaa yɔ.” 12  Nɛ pakʋyɩ pʋʋ ŋgʋ payaɣ se Oliivi Pʋʋ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ papɩsɩ Yeruzalɛm, pʋʋ ŋgʋ kɩñɔtɩnɩ Yeruzalɛm, pɩkɛ sabaatɩ kɩyakʋ nʋmɔʋ ɖɔm ɖaɣlɩkɩŋ. 13  Patalaa lɛ, pakpa ɛsɔdaa kuduyuu tɛɛ ɖenɖe patɩɩcakɩ yɔ. Mba yɔ: Pɩyɛɛrɩ, Yohanɛɛsɩ, Yakubu nɛ Andree, Filiipu nɛ Tomaa, Bartelemii nɛ Maatiyee, Alfee pɩyalʋ Yakubu, nɛ Siimɔɔ kpekpeka tʋ, nɛ Yakubu pɩyalʋ Yudaasɩ. 14  Pɛkpɛndɩ nɔɔ nɛ pɛwɛɛ adɩma yɔɔ, pa nɛ halaa nabɛyɛ nɛ Yesu ɖoo Maarɩɩ nɛ Yesu newaa. 15  Kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa lɛ, Pɩyɛɛrɩ kʋyɩ nɛ ɛsɩŋ koobiya hɛkʋ taa (ɛyaa kaakpɛndɩ ɛzɩ 120 mbʋ yɔ) nɛ ɛtɔ se: 16  “Koobiya, pɩɩcɛyaa se mayaɣ taa tɔm ndʋ fezuu kiɖeɖeu kaatɩŋnɩ Daviid yɔɔ nɛ kɩyɔɔdɩ yɔ tɩla; kɩyɔɔdɩ Yudaasɩ weyi eɖiyi mba pɔkɔm nɛ pakpa Yesu yɔ ɛ-tɔm. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paakalɩnɩ-ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ palɩzɩ-ɩ se ɖa nɛ ɩ ɖɩla lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. 18  (Nɛ abalʋ ɛnʋ, ɛkpaɣ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɩ-kɩhɛyʋʋ nɛ ɛyabɩnɩ hayɩm, nɛ ɛtɔlɩ nɛ esiɣ ɛ-ñʋʋ yɔɔ, nɛ ɛya* sʋ nɛ ɛ-taa lotu kpeekpe mɩzɩ. 19  Yeruzalɛm mba kpeekpe sɩm tɔm ndʋ, mbʋ yebina nɛ payaɣ hayɩm mbʋ pa-kʋnʋŋ taa se Akɛlɩdamaa, pʋ-tɔbʋʋ se: “Calɩm Hayɩm.”) 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pama Keɣsi takayaɣ taa se: ‘Ɛ-ɖɩjaɣyɛ ɛpɩsɩ njɛyɛ, nɛ nɔɔyʋ ɛtaacaɣ peeɖe’ nɛ ‘Nɔɔyʋ ɛmʋ ɖiyiyu tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakaɣ yɔ.’ 21  Ye mbʋ, pɩcɛyaa se abalaa mba paatɩŋ-ɖʋ alɩwaatʋ tɩŋa, ndʋ tɩ-taa Kɩbaɣlʋ Yesu labɩ ɛ-tʋmɩyɛ* ɖɛ-hɛkʋ taa, 22  kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ pakpaɣ-ɩ ɖɔ-cɔlɔ nɛ pakpazɩ-ɩ ɛsɔdaa yɔ, pa-taa kʋɖʋm ɛkpɛndɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛpɩsɩ e-femtu aseɣɖe tʋ.” 23  Nɛ palɩzɩ ɛyaa naalɛ, Yosɛɛfʋ weyi payaɣ se Barsaabaasɩ nɛ payaɣ-ɩ ɖɔɖɔ se Yustuusi yɔ, nɛ Maatɩyaasɩ. 24  Nɛ patɩmɩ nɛ pɔtɔ se: “Hayɩ Yehowa,* ña weyi ŋsɩm ɛyaa tɩŋa laŋa yɔ, wɩlɩ ɛyaa panɛ pa-naalɛ pa-taa weyi ŋlɩzaa 25  se ɛla lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ nɛ apostoloo tʋmɩyɛ, nɖɩ Yudaasɩ yeba nɛ ɛkpaɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-nʋmɔʋ yɔ.” 26  Nɛ pɔlɔ piye,* nɛ piye tɔlɩ Maatɩyaasɩ yɔɔ; nɛ pɔsɔzɩ-ɩ apostoloowaa 11 yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛya hɛkʋ taa.”
Piye piye, “sʋwaɣ nɛ ɛlɩɣ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.