Natʋ 9​:​1-21

  • Kʋñɔŋ kʋɖʋmʋʋ ɖɛwa, kʋñɔmɩŋ naalɛ lɛɛŋ kɔŋ (12)

  • Ɛgandɩyɛ loɖo ñɩnɖɛ (13-21)

9  Ɛsɔ tiyiyu kagbanzɩ ñɩnʋ hʋlɩ ɛ-ɛgandɩyɛ. Nɛ mana tɩɩŋa nakɛyɛ ŋga kaalɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɔtɔlɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, nɛ pɛcɛlɩ-kɛ pɔʋ sɔsɔʋ lɔkɔ ñɩmɩyɛ.  Katʋlɩ pɔʋ sɔsɔʋ lɔkɔ nɔɔ, nɛ ñɔsɩ lɩɩnɩ lɔkɔ ŋgʋ kɩ-taa nɛ sɩkpa ɛzɩ miŋ momoɖe sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ taa ñɔsɩ yɔ, nɛ lɔkɔ ŋgʋ kɩ-taa ñɔsɩ yɔɔ lɛ, wɩsɩ yu cɩkpɛndʋʋ, nɛ helim ɖɔɖɔ.  Nɛ kudoloŋ lɩɩnɩ ñɔsɩ nzɩ sɩ-taa nɛ kɩkɔɔ tɛtʋ yɔɔ, nɛ paha-kʋ ɖoŋ, ɖoŋ kʋɖʋmɩŋ ɛnɩ tɛtʋ yɔɔ pɩjɩsɩ wɛna.  Peheyi-kʋ se kɩtaala kɩdɛkɛdɩm tɛtʋ yɔɔ mbʋ pɩñɔwa yɔ yaa ñɩtʋ lɛŋ ñɩndʋ yaa tɩʋ nakʋyʋ, ɛlɛ kɩla kɩdɛkɛdɩm mba pɛfɛyɩnɩ Ɛsɔ mayaɣ pe-kila taa yɔ pe-ɖeke.  Nɛ patɩha kudoloŋ nʋmɔʋ se kɩkʋ-wɛ, ɛlɛ se kɩwɩlɩ-wɛ kʋñɔŋ fenasɩ kagbanzɩ, nɛ pa-kʋñɔŋ wɩlʋʋ mbʋ pɩwɛ ɛzɩ kʋñɔŋ ŋgʋ ɛyʋ tɔkɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩjɩka ñasɩɣ-ɩ yɔ.  Kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa, ɛyaa kaɣ ñɩnʋʋ sɩm, ɛlɛ paakaɣ-pʋ naʋ kpa, nɛ pakaɣ sɔɔlʋʋ siŋŋ se pasɩ, ɛlɛ sɩm kaɣ seu nɛ piposini-wɛ.  Nɛ kudoloŋ ŋgʋ kɩɩwɛ ɛzɩ kpaŋnaŋ weyi pɔñɔɔzɩ-ɩ se ɩɖɛɛ you yɔ; nɛ nabʋyʋ kaawɛ kɩ-ñʋʋ taa nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ sika awiya hulasɩ yɔ, nɛ kɩ-ɛsɩndaa kaawɛ ɛzɩ ɛyaa ɛsɩndaa yɔ,  ɛlɛ kɩ-ñɔsɩ wɛ ɛzɩ halaa ñɔsɩ yɔ. Nɛ ki-kela wɛɛ ɛzɩ mʋʋzɩŋ* kela yɔ,  nɛ kɩwɛnɩ ñɩɣyʋʋ tokonaa mba pohuuzuu laŋɩyɛ yɔɔ yɔ. Nɛ ki-keŋ lakɩ kɔkɔɖɛ ɛzɩ kɔkɔɖɛ nɖɩ kpaŋnaŋ hɔŋ kɛɛkɛɛnaa nɛ pɩlakɩ alɩwaatʋ ndʋ iseɣ nɛ iwoki you yɔ. 10  Pɩtasɩ lɛ, kɩwɛnɩ suŋ weyi ɩwɛnɩ ɛjɔŋ ɛzɩ pɩjɩsɩ yɔ, nɛ ɖoŋ weyi kɩwɛna se kɩnazɩ ɛyaa fenasɩ kagbanzɩ yɔ, ki-suŋ taa ɩwɛɛ. 11  Kɩwɛnɩ wiyaʋ nɔɔyʋ, pɔʋ sɔsɔʋ tɛ tiyiyu. Ebree taa lɛ, ɛ-hɩɖɛ lɛ Abadɔɔnɩ,* ɛlɛ Grɛɛkɩ taa lɛ, ɛ-hɩɖɛ lɛ Apoliyɔɔnɩ.* 12  Kʋñɔŋ kʋɖʋmʋʋ ɖɛwa. Na! Kʋñɔmɩŋ naalɛ lɛɛŋ kɔŋ pʋwayɩ. 13  Ɛsɔ tiyiyu loɖo ñɩnʋ hʋlɩ ɛ-ɛgandɩyɛ. Nɛ manɩɩ nɔɔ nakɛyɛ, kalɩnɩ sika altaaru ŋgʋ kɩwɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ kɩ-hɩŋ cɔlɔ, 14  keheyaɣ Ɛsɔ tiyiyu loɖo ñɩnʋ weyi ɛɛwɛnɩ ɛgandɩyɛ yɔ se: “Hɛɖɩ Ɛsɔ tiyiyaa naanza mba pɔhɔkɩ-wɛ pɔɔ sɔsɔɔ Efraatɩ nɔɔ yɔ.” 15  Nɛ pɛhɛɖɩ Ɛsɔ tiyiyaa naanza mba pɔñɔɔzɩ-wɛ nɛ paɖaŋnɩ ñɩɣyʋʋ nɛ kɩyakʋ nɛ fenaɣ nɛ pɩnaɣ yɔ, se pakʋ ɛyaa hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ. 16  Yoyaa mba pacakɩ kpaŋnaŋ yɔɔ yɔ, pɛkpɛndɩ kudokiŋ nɛɛlɛ tam kudokiŋ hiu;* manɩ pa-ñʋʋ. 17  Nɛ ɛzʋnɔ mana kpaŋnaŋ nɛ mba pacaɣ ɩ-yɔɔ yɔ natʋ taa: Pɛwɛnɩ ñɩɣyʋʋ tokonaa mba pohuuzuu laŋɩyɛ yɔɔ yɔ; tokonaa mba, pɛwɛnɩ tɔlɩm kɩsɛɛmɩm ɛzɩ miŋ yɔ nɛ pʋlɔɔ nɛ mbʋ pɩwɛ ɛzɩ tɩm yɔ, nɛ kpaŋnaŋ ñʋŋ kaawɛ ɛzɩ mʋʋzɩŋ* ñʋŋ yɔ, nɛ miŋ nɛ ñɔsɩ nɛ tɩm lɩɣaɣnɩ ɩ-nɔsɩ taa. 18  Kɩjɩkpɩŋ naadozo ɛnɩ, pʋ-tɔbʋʋ se miŋ nɛ ñɔsɩ nɛ tɩm mbʋ pɩlɩɣaɣnɩ ɩ-nɔsɩ taa yɔ, ɩkʋ ɛyaa hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kpaŋnaŋ ɛnɩ i-ɖoŋ wɛ ɩ-nɔsɩ taa nɛ i-suŋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ i-suŋ kaawɛ ɛzɩ ɖʋmaa yɔ nɛ ɩwɛnɩ ñʋŋ, nɛ ɛnɩ ɩlakɩnɩ ɛyaa kɩdɛkɛdɩm. 20  Ɛlɛ ɛyaa mba pɩkazaa nɛ kɩjɩkpɩŋ ɛnɩ ɩtɩkʋ-wɛ yɔ, petikpiɖi pe-nesi tɛɛ tʋma yɔɔ; patiyele aleewaa nɛ sɩʋ kpelisi sɛʋ, nzɩ palabɩnɩ sika nɛ liidiye ñɩɣyʋʋ nɛ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ nɛ pɛɛ nɛ ɖasɩ yɔ, nzɩ sɩɩpɩzɩɣ nɛ sɩna yaa sɩnɩɩ yaa sɩɖɔ yɔ. 21  Nɛ petikpiɖi pɛ-ɛyaa kʋʋ yɔɔ, pe-feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ yɔɔ, pa-kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu caɣʋ yɔɔ nɛ pa-mɩlɩm yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “tɔɔyɩŋ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se “Ðɩzʋʋ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se “Ðɩzɩyʋ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se 200 000 000.
Yaa “tɔɔyɩŋ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.