Natʋ 8​:​1-13

  • Palɩzɩ kɩtaaɖʋʋ lʋbɛ ñɩŋgʋ (1-6)

  • Pahʋlɩ kajalaɣ aganda naanza (7-12)

  • Pɔyɔɔdɩ kʋñɔmɩŋ naadozo tɔm (13)

8  Ɛkpɛzɩ kɩtaaɖʋʋ lʋbɛ ñɩŋgʋ lɛ, pisu nimm ɛsɔdaa ɛzɩ ñɩɣyʋʋ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ.  Nɛ mana Ɛsɔ tiyiyaa lʋbɛ mba pasɩŋ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ, nɛ pɛcɛlɩ-wɛ aganda lʋbɛ.  Ɛsɔ tiyiyu lɛlʋ weyi ɛɖɔkɩ tɩlaaɖɩ ñanaɣ ŋga palabɩ-kɛ nɛ sika yɔ, ɛkɔɔ nɛ ɛsɩŋ altaaru cɔlɔ, nɛ pɛcɛlɩ-ɩ tɩlaaɖɩ sakɩyɛ se ɛsɔbɩ-kʋ miŋ sika altaaru ŋgʋ kɩɩwɛ kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa yɔ kɩ-yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ pewelisaɣ ɛyaa kiɖeɖema tɩŋa adɩma yɔ.  Tɩlaaɖɩ ŋgʋ kɩwɛ Ɛsɔ tiyiyu nesi tɛɛ yɔ, kɩ-ñɔsɩ kpa Ɛsɔ cɔlɔ, sɩ nɛ ɛyaa kiɖeɖema adɩma.  Ɛlɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, Ɛsɔ tiyiyu kpaɣ tɩlaaɖɩ ñanaɣ nɛ ɛhaa miŋ altaaru yɔɔ nɛ pisu ka-taa nɛ ɛlɔ-ɩ tɛtʋ yɔɔ. Nɛ tɛʋ nazɩ nɛ nɔsɩ tili nɛ tɛʋ ñɩlɩsɩ nɛ tɛtʋ ñamsɩ.  Nɛ Ɛsɔ tiyiyaa lʋbɛ mba pɔɖɔkɩ aganda lʋbɛ yɔ, pɔñɔɔzɩ pa-tɩ se pahʋlɩ-yɛ.  Kajalaɣ ñɩnʋ hʋlɩ ɛ-ɛgandɩyɛ. Nɛ ɖɔmbɛɛ nɛ miŋ pesidini calɩm, nɛ pɩtɔlɩ tɛtʋ yɔɔ; nɛ tɛtʋ hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ ñaɣ, nɛ tɩŋ hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ ñaɣ, nɛ ñɩtʋ lɛŋ ñɩndʋ tɩŋa ñaɣ.  Ɛsɔ tiyiyu naalɛ ñɩnʋ hʋlɩ ɛ-ɛgandɩyɛ. Nɛ pɔlɔ nabʋyʋ teŋgu taa, pɩwɛ ɛzɩ pʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩwɛɛ nɛ kɩmʋʋ miŋ yɔ. Nɛ teŋgu hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ pɩsɩ calɩm;  nɛ wondu kɩlɩzɩtʋ ɛsa ñɩndʋ* ndʋ tɩwɛ teŋgu taa yɔ tɩ-hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ sɩ, nɛ mɛlɛnaa hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ yɔkɩ. 10  Ɛsɔ tiyiyu naadozo ñɩnʋ hʋlɩ ɛ-ɛgandɩyɛ. Nɛ tɩɩŋa sɔsɔɔ nakɛyɛ, ŋga kɛwɛɛ nɛ kamʋʋ ɛzɩ kanɖʋ yɔ, kalɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɔtɔlɩ, nɛ kɔtɔlɩ pɔsɩ hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ yɔɔ nɛ lɩm hila taa. 11  Tɩɩŋa ŋga, ka-hɩɖɛ lɛ Ñandʋ. Nɛ lɩm hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ pɩsɩ ñaŋ lɩm, nɛ lɩm mbʋ pɩ-yɔɔ lɛ ɛyaa sakɩyɛ sɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkpa ñaŋ. 12  Ɛsɔ tiyiyu naanza ñɩnʋ hʋlɩ ɛ-ɛgandɩyɛ. Nɛ pɩma wɩsɩ hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ nɛ fenaɣ hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ nɛ tɩɩnzɩ hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ, se pɩsa nɛ pɔ-hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ yu cɩkpɛndʋʋ nɛ evemiye hɔɔlʋʋ naadozo ñɩŋgʋ ɛtaawɛɛnɩ ñalɩmɩyɛ, nɛ ɖoo ɖɔɖɔ mbʋ. 13  Nɛ mana, nɛ manɩɩ keziye naɖɩyɛ nɖɩ ɖɩkʋyaɣ ɛsɔdaa* yɔ, ɖɩyɔɔdaɣnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Pɩtɔɔ-wɛ, pɩtɔɔ-wɛ, pɩtɔɔ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ aganda wena pɩkazaa nɛ Ɛsɔ tiyiyaa naadozo wɩzɩ-yɛ hʋlʋʋ yɔ a-yɔɔ!”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ tɩwɛnɩ kalɩzasɩ yɔ.”
Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se pɩkɛ ɛsɔdaa ɖenɖe sumasɩ kʋyʋʋ yɔ.